İLKÖĞRETİM
Fen Bilgisi
Eğitimi
Biyokimya
YABANCI UYRUKLU
YATAY GEÇİŞ
10
-
-
Yüksek
Lisans
SAY
Alan Dışı
Yüksek
Lisans
SAY
4
SAY
SAY
Yüksek
Lisans
KİMYA
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UYRUKLU
BİLİM DALI
ANABİLİM
DALI
ALES PUAN TÜRÜ
İLAN
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLE ATATÜRK
ÜNİVERSİTESİ / KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARASINDA
ORTAKLAŞA AÇILAN ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA 2013-2014 EĞİTİMÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU
TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI
Alan Dışı
Yüksek
Lisans
İlgili Lisans Programı Mezunu Olmak
-
-
Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri,
Fakültelerin
Bilgisayar
Mühendisliği
veya
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Mezunu olmak
3
-
-
Kimya Bölümü, Kimya Öğretmenliği, Kimya
Mühendisliği veya Eczacılık Fakültesi mezunu
olmak.
2
-
-
Biyoloji Bölümü veya Gıda Mühendisliği
Mezunu olmak
Analiz ve
Fonksiyon.
Teorisi
Yüksek
Lisans
SAY
3
1
1
Uygulamalı
Matematik
Yüksek
Lisans
SAY
3
1
1
Atom ve
Molekül
Fiziği
Yüksek
Lisans
SAY
-
-
2
Nükleer
Fizik
Yüksek
Lisans
SAY
-
-
4
Katıhal
Fiziği
Yüksek
Lisans
SAY
-
-
4
MATEMATİK
FİZİK
PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN ÖN
KOŞULLAR
Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik
Bölümü, Eğitim Fakültelerinin Matematik
Eğitimi ABD veya Eğitim Fakültelerinin
İlköğretim Matematik Eğitimi ABD mezunu
olmak
Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik
Bölümü Mezunu olmak.
İlgili Bilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor
olmak.
Başvuru Tarihi Başlangıcı
15 Ocak 2014
Başvuru Tarihi Sonu
31 Ocak 2014
Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
15 Ocak 2014-07 Şubat 2014
Sonuçların İlan Tarihi
03 Şubat 2014
Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar İçin
03-11 Şubat 2014
Yerleştirme Tarihleri
Boş Kalan Kontenjanların İlanı
Boş Kalan Kontenjanlar İçin Kesin Kayıt
12 Şubat 2014
13-14 Şubat 2014
17 Şubat 2014
Türkçe Dil Sınavı
Saat 10:00
(Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)
(Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Ders Kayıt Tarihleri
17-23 Şubat 2014
Ders Başlangıcı
24 Şubat 2014
ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 1 adet fotoğraf
3. Lisans Mezuniyet Belgesi (Aslı, noter onaylı veya resmi kurum onaylı sureti)
4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi. (Başvurulan
programın puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilirler. ALES sınav sonuçları üç yıl
süreyle geçerlidir.)
5. Lisans not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. (Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük
sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği dönüşüm
tablosu esas alınacaktır.
6. Başvuru İçin Vakıflar Bankası TR550001500158007295652386 nolu hesaba (Elli) 50 TL
yatırılarak dekontun Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Dekontta Adayın Adı soyadı,
Enstitünün adı ve Başvuru Ücreti bedeli ibaresi yer alacaktır.
7.Aday, müracaat tarihleri içerisinde, http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx Online
Başvuru linkindeki bilgileri doldurup başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgeleri teslim ederek,
Enstitü Müdürlüğüne başvurusunu onaylatmalıdır.
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1. Tasdikli Diploma veya Mezuniyet Belgesi
2. Not Transkriptinin Aslı veya Tasdikli Sureti
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (4,5x6 cm ebadında)
5. Erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınacak “Askerlik Durum Belgesi” (Askerliğini
yapmayanlar için). Askerlik yapanlar için Terhis Belgesi.
ADAYLARIN DİKKATİNE
1.
Başvurular, müracaat tarihleri içerisinde, http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx adresinden
Online olarak yapılacaktır. Adaylar, Online başvurudan sonra başvurusunu ve gerekli belgeleri müracaat tarihleri
içerisinde Enstitü Müdürlüğüne onaylatmalıdır.
(ADRES:AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM YOLU ÜZERİ YENİ KAMPÜS EĞİTİM FAKÜLTESİ BİNASI ZEMİN KAT
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞRI Tel: 0472 215 50 82)
2. İlköğretim ABD Fen Bilgisi Eğitimi ve Matematik Yüksek lisans programları Ağrı İbrahim
Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; Kimya
Yüksek Lisans Programı ise Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında Ortaklaşa
yürütülecektir. Sekretarya işlemlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
yürütecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların; ilgili alanda alınan ALES
puanının %60'ı ile lisans AGNO’sunun %40'ının toplamı en az 55 olmalıdır. Başvuran adaylar en
yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, ilgili anabilim/bilim dalı için ilan edilen
kontenjanlara yerleştirilir.
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI
1. Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eş değer bir lisansüstü programda en az
bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü
programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
2. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından değerlendirilir. Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, gerekli görmesi halinde
ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş
işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
3. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılmaz.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR
Başvuru Şartları
1) Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında),
2) Lisans Mezuniyet Belgesi ve Not Dökümlerinin sureti, ayrıca bu belgelerin noter veya Türkiye
Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,
3) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan
(YÖK)
alacağı Diploma
Denklik
Belgesi veya (varsa) mezun
olduğu
lisans
kurumunun
Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge.
Diğer Hususlar
1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı aranmaz.
2) Türkçe Dil Sınavı, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yapılır. Bu
sınavdan başarılı sayılmak ve derslere başlayabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak
şarttır.
3) Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil puanının %30’u
değerlendirmeye alınır.
4) Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek nottan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programa
sırayla yerleştirilir.
5) Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyi ve üzeri dil belgesine veya ilgili birim
yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından
muaf sayılırlar.
6) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun oldukları okul, Yüksek Öğretim Kurulu
(YÖK) tarafından denkliği veya tanınırlığı kabul edilmiş ise asıl kayıtları, eğer denkliği veya
tanınırlığı bilinmiyorsa geçici kayıtları yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Geçici kayıtları
yapılan öğrencilerin mezun oldukları okul, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği ve
tanınırlığı kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile
ilişkileri kesilir.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ
BELGELER
1) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında)
2) Mezuniyet Belgesi, lisans not döküm belgelerinin Türkçe çevirileri (Çeviri onaylarının noter
veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden yaptırılması gerekir),
3) “Öğrenim vizesi” bulunan pasaportun noter onaylı çevirileri,
4) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (Kesin kayıtlardan sonra),
5) Öğrenim Gideri dekontu (Pasaport numarası ile Vakıfbank'ın herhangi bir şubesinden Kurum
Tahsilatları İşlemleri olarak yatırabilirler),
6) Yabancı Uyruklu öğrenciler, talepleri halinde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigorta Pirim Ücretini bilahare belirtilecek hesap
numarasına yatırabilirler.
7) Kayıt yaptıran öğrenciler, geçici Yabancı Uyruklu Vatandaş T.C. numarasını enstitüye
bildirmek zorundadırlar.
Download

ilan ağrı ibrahim çeçen üniversitesi fen bilimleri