T.C.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA
ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE
KABUL KOŞULLARI
İlgili Tarihler
Başvuru Tarihi Başlangıcı
(Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Dahil)
10 Aralık 2014
Başvuru Tarihi Sonu
(Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Dahil)
17 Aralık 2014
Sonuçların İlan Tarihi
22 Aralık 2014
Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar İçin Yerleştirme Tarihleri
24-31 Aralık 2014
Boş Kalan Kontenjanlar ilanı
05 Ocak 2015
Boş kalan kontenjanlar için kesin kayıt
08-09 Ocak 2015
Ders Kayıt Tarihleri
26 Ocak-09 Şubat
2015
Ders Başlangıcı
09 Şubat 2015
T.C.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
(Alan İçi)
İşletme
(Alan Dışı)
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
YABANCI
UYRUKLU
YATAY
GEÇİŞ
ÖZEL
ÖĞRENCİ
5
-
2
-
-
5
-
-
Eşit
10
-
-
-
Say
1
-
-
-
-
1
-
-
4
-
-
-
-
1
-
-
Matematik
Eğitimi
Yüksek
Lisans
Sınıf
Öğretmenliği
Yüksek
Lisans
(Alan İçi)
Yüksek
Lisans
Söz
15
-
-
-
(Alan Dışı)
Yüksek
Lisans
Söz
7
-
-
-
Doktora
Söz
5
-
3
-
-
3
-
-
1
-
-
-
İlköğretim
Temel
İslam
Bilimleri
Eşit
T.C.
VATANDAŞI
BİLİM DALI
ALES PUAN
TÜRÜ
ANABİLİM
DALI
Yüksek
Lisans /
Doktora
2014-2015 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları – Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
(Alan İçi)
Eşit
Doktora
(Alan Dışı)
Doktora
Söz
PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN ÖN
KOŞULLAR
Fakültelerin İşletme Bölümünden mezun olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler ve
Açık Öğretim Fakültelerinin İşletme Bölümü
dışındaki bir bölümden mezun olmak.
Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü
Matematik Öğretmenliği mezunu olmak.
Eğitim Fakültelerinin İlköğretim bölümü Sınıf
Öğretmenliği bölümünden mezunu olmak.
İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi
mezunu olmak.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arap
Dili ve Belagatı veya Arapça Öğretmenliği lisans
programlarının herhangi birinden mezun olmak.
Temel İslam Bilimleri Yüksek lisans mezunu
olmak veya İlahiyat Lisans mezunu olup
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Eğitiminde Yüksek Lisans yapmış olmak.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi,
Arap Dili ve Belagatı veya Arapça Öğretmenliği
bölümlerinin herhangi birinden Yüksek Lisans
yapmış olmak.
ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 1 adet fotoğraf
3. Lisans Mezuniyet Belgesi (Aslı, noter onaylı veya resmi kurum onaylı sureti)
4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi.
(Başvurulan programın puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilirler. ALES sınav
sonuçları üç yıl süreyle geçerlidir.)
5. Lisans not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. (Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük
sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği
dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
6. Yüksek Lisans Başvuru Formu veya Doktora Başvuru Formu. Formlar Enstitümüz internet
sayfası Dilekçe ve Formlar kısmında bulunmaktadır. (http://www.bayburt.edu.tr/tr/sosyalbilimler-enstitusu/dilekce-ve-formlar)
7. Aday, müracaat tarihleri içerisinde, http://ubs.bayburt.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx
Online Başvuru linkindeki bilgileri doldurup başvurusunu yaptıktan sonra Online Başvuru
Formu ile gerekli belgeleri teslim ederek, Enstitü Müdürlüğüne başvurusunu onaylatmalıdır.
Not: Başvurular şahsen veya Noterden alınan vekâlet ile yapılabilir. Posta veya e-posta
yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1. Tasdikli Diploma veya Mezuniyet Belgesi
2. Not Transkriptinin Aslı veya Tasdikli Sureti
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (4,5x6 cm ebadında)
5. Erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınacak “Askerlik Durum Belgesi” (Askerliğini
yapmayanlar için). Askerlik yapanlar için Terhis Belgesi.
ADAYLARIN DİKKATİNE
1.Başvurular,
müracaat
tarihleri
içerisinde,
http://ubs.bayburt.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx adresinde Online olarak yapılacaktır.
Adaylar, Online başvurudan sonra başvurusunu ve gerekli belgeleri müracaat tarihleri
içerisinde Enstitü Müdürlüğüne onaylatmalıdır. (ADRES: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü
Dede Korkut Kampusü Gençlik Evi / BAYBURT )
2. İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği ve Matematik Eğitimi Bilim Dalları Yüksek
Lisans programları Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü ile Atatürk Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü arasında, İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programı ise
Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü arasında ortaklaşa yürütülecektir. Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora
programları Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Tüm Yüksek lisans programlarına başvuran adayların; ilgili alanda alınan ALES puanının
%60'ı ile lisans AGNO’ sunun %40'ının toplamı en az 55 olmalıdır. Başvuran adaylar en
yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, ilgili anabilim dalı için ilan edilen
kontenjanlara yerleştirilir.
2. Doktora programına başvuran adayların; ilgili alanda alınan ALES puanının %60'ı, lisans
AGNO’ sunun %20’si ve Yüksek lisans mezuniyet notunun %20’sinin toplamı en az 65
olmalıdır. Başvuran adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, ilgili
anabilim dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI
1. Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eş değer bir lisansüstü programda
en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler,
lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
2.Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim dalı
başkanlığı tarafından değerlendirilir. Ana bilim dalı başkanlığı, gerekli görmesi halinde ilgili
öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş
işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER
HUSUSLAR
Aday,
müracaat
tarihleri
içerisinde,
internet
ortamında
Öğrenci
Bilgi
Sisteminde(http://ubs.bayburt.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx) yer alan formları
doldurup başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgeleri şahsen teslim edecekler veya e-posta
yoluyla (sosyalbilimler.bayburt.edu.tr)adresine eksiksiz olarak göndereceklerdir. Evrakların
eksik olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
1) Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında),
2) Lisans Mezuniyet Belgesi ve Not Dökümlerinin sureti, ayrıca bu belgelerin noter veya
Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,
3) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan
(YÖK) alacağı Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans kurumunun
Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge.
Diğer Hususlar
1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı aranmaz.
2) Türkçe Dil Sınavı, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yapılır.
Bu sınavdan başarılı sayılmak ve derslere başlayabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan
almak şarttır.
3) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim dalında YÖK tarafından
denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, kendi ana dillerinin dışında
İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça veya YÖK tarafından kabul edilen dillerin
birinden en az 55 YDS puanı veya YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden
eşdeğer puan almak gerekir.
4) Adaylar, AGNO (Mezuniyet Not Ortalaması) göre en yüksek nottan başlanarak, kontenjan
dâhilinde ilgili programa sırayla yerleştirilir.
5) İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar
Türkçe dil sınavından muaf sayılır.
6) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları ilgili enstitüye yapılır ve
öğrencilik işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim kurumunun
YÖK tarafından denkliği kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların
ilgili enstitü ile ilişikleri kesilir.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ
BELGELER
1) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında)
2) Mezuniyet Belgesi, lisans not döküm belgelerinin Türkçe çevirileri (Çeviri onaylarının
noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden yaptırılması gerekir),
3) “Öğrenim vizesi” bulunan pasaportun noter onaylı çevirileri,
4) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (Kesin kayıtlardan
sonra),
5) Yabancı Uyruklu öğrenciler, talepleri halinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigorta Pirim Ücretini bilahare belirtilecek
hesap numarasına yatırabilirler.
6) Kayıt yaptıran öğrenciler, geçici Yabancı Uyruklu Vatandaş T.C. numarasını enstitüye
bildirmek zorundadırlar.
Download

tc bayburt üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 2014