TIBBĠ CĠHAZ VE YATIRIM PLANLAMA DAĠRE BAġKANLIĞI
TIBBĠ CĠHAZ VE DONANIM PLANLAMA BĠRĠMĠ
Merkezi Alım Planı
06.1 Kalemi Ödenek Talep/Taahhüt
Tıbbi Cihaz Daimi Özel Ġhtisas Komisyon Ġzin Talepleri
Yeni Kurumların Tıbbi Cihaz Ve Donanım
Planlamaları
Merkezi Alım
Planının OluĢturulması
Sağlık Tesisi Talebi
Sağlık Tesislerinin
Talepleri
Fiziki GerçekleĢmesi %50'yi
Geçen Sağlık Tesislerinin
Tespiti
Tıbbi Cihaz Talep
Sisteminin Açılması
Değerlendirme
Evrakların Kontrolü
Ġhtiyacın Planlaması
TCDÖĠK’nunca
Değerlendirilmek üzere Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
iletilmesi
Tıbbi Cihaz Ve Hizmet Alımı İzin
Değerlendirme Komisyonu
Ġlgili Genel Sekreterliklere/
Sağlık Tesislerine Toplantı
Bildirimlerin Yapılması
Ġzne Tabi
Ġzne Tabi
Olmayan
Komisyonda
Değerlendirilmesi
Genel Sekreterlik
Bilgilendirme
Sağlık Tesislerinin
Taleplerinin GiriĢleri
Taleplerin
Değerlendirilmesi
Tahsis Listelerinin
OluĢturulması
Satın Alma
Birimlerine
Ġletilmesi
Merkezi Alım
Kapsamında
Değerlendirme
Ödenek
Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğünden gelen cevabın
Ġlgili Genel Sekreterliğe
Bildirimi
Toplantıların GerçekleĢtirilmesi
Uygun
Uygun Değil
Toplantıya Konu Ġlgili Genel
Sekreterliklere/Sağlık
Tesislerinin Tıbbi Cihaz ve
Donanım Planlamalarının
Yapılması
Genel Sekreterlik
Bilgilendirme
Ödenek Taahhüdü Ġçin
Mali Hizmetler Kurum
BaĢkan Yardımcılığına
Bildirim
Planlanan Cihazların Temininin
Planlaması
Taahhüt
Ödenek Planlaması
Genel Sekreterlik
Bilgilendirme
Merkezi Alım
Kapsamında
Değerlendirme
Download

birim iş akış şeması