ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/2637-17707
Süt Tozu Desteklemesi
Ankara, 03/09/2014
SİRKÜLER (H/2014)
Sayın Üyemiz,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığından alınan yazıya atfen, 26 Aralık 2013 tarih ve 28863 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/64 sayılı Çiğ Sütün Değerlendirilmesi Yönelik
Destekleme Uygulama Esasları Tebliği’nde öngörülen kriterler dikkate alınarak, ithalat süresi
bitmiş olsa dahi ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri
kapsamında Haziran 2013-Kasım 2013 tarihleri arasında yapılmış ihracatlar karşılığı elde
edilen süt tozu hak edişlerinin karşılanması amacıyla, bahsi geçen döneme ait ithalat hak ediş
bilgi formlarının 15/09/2014’e kadar söz konusu Tebliğ’in 10. Maddesi göz önünde
bulundurularak yeniden düzenlenmesi ve tahsisat belgesine dönüştürülmesi amacıyla Ulusal
Süt Konseyine gönderilmesi talep edilmektedir.
Bu çerçevede, söz konusu yazı çerçevesinde süt tozu talep eden firmaların sürenin
kısalığını göz önüne alarak, konuyla ilgili bilgi ve belgelerini eksiksiz olarak Genel
Sekreterliklere ibraz etmeleri gerekmektedir.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Ayrıntılı bilgi için: Yakup İncesu - Şef
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (03.09.2014 13:51:32)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:892476495201493105834
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:892476495201493105834. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Süt Tozu Desteklemesi