FİZYOTERAPİDE
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK
1
KAS
KISALIK
TESTLERİ
2
KAS KISALIK TESTLERİ
• Kaslar, iskelet yapının desteklenmesinde önemli
role sahiptirler.
• Fakat bu desteği mobiliteye zarar vermeden
sağlamaları gerekmektedir.
• Eklemde normal mobilitenin sağlanması için
kaslar yeterli uzunlukta olmalı ve eklemde bir
stabilite içerisinde kısalmalıdır.
3
KAS KISALIK TESTLERİ
• Kas kısalık testlerinin yapılmasında amaç kas
uzunluğu ile normal eklem hareketine karar
vermektir.
• Değerlendirmede normal, kısa ve aşırı kısa
şeklinde yapılır.
• Vücut mekaniğinde hatalı postürlerde genellikle
kaslar ile ilgili problem vardır ve en çok kas
kısalığına odaklanılır.
4
KAS KISALIK TESTLERİ
Postüral değerlendirme yapılırken genellikle 5 kas
grubuna kısalık testi uygulanmaktadır. Bunlar:
1)Lumbal ekstansörler, hamstringler ve gastro
soleus
2)Hamstringler için düz bacak kaldırma
3)M.Tensor fascia latae (TFL) için kısalık testi
4)Kalça fleksörlerine kısalık testi
5)Omuz adduktör ve internal rotatör kaslarına
kısalık testleri
5
KAS KISALIK TESTLERİ
1)Lumbal ekstansörler, hamstringler ve gastro
soleus kasları için kısalık testleri:
•Hasta dizler ekstansiyonda uzun oturma
pozisyonunda iken kollarını öne uzatır ve ayak
uçlarına dokunmaya çalışması istenir.
6
KAS KISALIK TESTLERİ
Lumbal ekstansörler, hamstringler ve gastro-soleus normal
7
KAS KISALIK TESTLERİ
Lumbal ekstansörler ve hamstringler normal, gastro-soleus kısa
8
KAS KISALIK TESTLERİ
Lumbal ekstansörler ve gastro-soleus normal, hamstringler kısa
9
KAS KISALIK TESTLERİ
Torakal ekstansörler, hamstringler ve gastro-soleus normal,
lumbal ekstansörler kısa
10
KAS KISALIK TESTLERİ
• Lumbal ekstansörler için bir diğer kısalık testinde
ise hastanın her iki kalçası ve dizleri fleksiyona
getirilerek bacaklar göğse doğru itilir.
• Dizlerin göğse olan uzaklığına bakılarak kısalık
olup olmadığına karar verilir.
11
KAS KISALIK TESTLERİ
Lumbal ekstansörler için diğer kısalık testi
12
KAS KISALIK TESTLERİ
• Gastrocnemius için bir başka kısalık testinde ise
hasta, kalça ve dizleri ekstansiyonda sırtüstü yatar.
• Bir el test edilecek bacağın dizini ekstansiyonda
sabitlerken diğer el ile topuktan kavrayıp önkol
ayağın plantar yüzüne yerleştirilerek ayak
dorsifleksiyona itilir.
• Ayağın nötral pozisyon olan 90 dereceye gelmesi
gerekir. Gelmiyorsa kısalık var demektir.
13
KAS KISALIK TESTLERİ
Gastrocnemius için diğer kısalık testi
14
KAS KISALIK TESTLERİ
2)Hamstringler için düz bacak kaldırma
•Hasta bacaklar ekstansiyonda sırtüstü yatarken bir el
test edilecek bacağın topuğundan tutar.
•Diğer el ile de dizin ekstansiyon pozisyonunu
koruyacak şekilde kalça fleksiyona getirilir(75-90
derece)
•Test yapılırken diğer bacak yataktan kalkmamalıdır.
15
KAS KISALIK TESTLERİ
Sağ hamstringler, lumbal ekstansörler ve sol kalça fleksörleri
normal
16
KAS KISALIK TESTLERİ
Sağ hamstringler kısa, lumbal ekstansörler ve sol kalça fleksörleri
normal
17
KAS KISALIK TESTLERİ
3-a) M.tensor fascia latae (TFL) için kısalık testi
(Modifiye Ober Testi)
•Hasta test edilecek bacak üstte kalacak şekilde
yatağın kenarına yan pozisyonda altta kalan bacak
hafif fleksiyonda olacak şekilde yatar.
•Bir el pelvisi stabilize ederken diğer el test edilecek
bacağın ağırlığını alır ve bacağı hiperekstansiyona
çekerek serbest bırakır.
18
KAS KISALIK TESTLERİ
• Serbest bırakılan bacağın yerçekimi etkisi ile
yere düşüp düşmemesine göre kısalığına karar
verilir.
• Bu testi yaparken pelvisin stabilize edilmesinin
sebebi anterior pelvik tilte engel olmaktır.
19
KAS KISALIK TESTLERİ
Tensor fascia latae kası normal
20
KAS KISALIK TESTLERİ
Tensor fascia latae kası kısa
21
KAS KISALIK TESTLERİ
3-b) M.tensor fascia latae (TFL) için kısalık testi
(Modifiye Ober Testi)
•Hasta, kalça ve dizleri ekstansiyonda sırtüstü
pozisyonda yatar.
•Test edilmeyen bacak abdüksiyona getirilir, diğer
bacak abdüksiyonda olan bacağın yanına
götürülür(hiperaddüksiyon).
•TFL kısa ise test edilen bacak hiperaddüksiyona
gitmez.
22
KAS KISALIK TESTLERİ
Test edilmeyen bacak abdüksiyonda
23
KAS KISALIK TESTLERİ
Test edilen bacak abdüksiyondaki bacağın yanına
(hiperaddüksiyon) götürülür
24
KAS KISALIK TESTLERİ
4) Kalça fleksörlerine kısalık testi
•Hasta, bacakları masa kenarından sarkacak
şekilde ya da kalça ve dizleri ekstansiyonda olacak
şekilde sırtüstü pozisyonda yatar.
•Bir bacak diz fleksiyonda göğse doğru itilirken test
edilen bacağın yataktan kalkmaması ve kalça
ekstansiyonunun korunması gerekir.
25
KAS KISALIK TESTLERİ
Sol kalça fleksörleri normal
26
KAS KISALIK TESTLERİ
Sol kalça fleksörleri kısa
27
KAS KISALIK TESTLERİ
Quadriceps femoris için kısalık testi
•Hasta yüzükoyun pozisyonda yatar ve test
edilecek bacağın dizi fleksiyona getirilerek topuğun
uyluğa yaklaşma mesafesine göre karar verilir.
28
KAS KISALIK TESTLERİ
29
KAS KISALIK TESTLERİ
5)Omuz adduktör ve internal rotatör kaslarına
kısalık testleri
•Pektoral kasların kısalığını test etmek için hasta,
dizler hafif fleksiyonda olacak şekilde sırtüstü
pozisyonda yatar.
•Test sırasında lumbal bölge ile yatak temas etmeli
ve düzgünlüğünü korumalıdır.
30
KAS KISALIK TESTLERİ
• Hastanın pozisyonu yukarıda anlatıldığı gibi olup
eller ensede kenetlenir.
• Dirsekler zorlanmadan serbest bir şekilde yatak
ile temas halinde olmalıdır.
• Dirsekler yatağa temas etmiyorsa pektoral kaslar
kısadır.
31
KAS KISALIK TESTLERİ
32
KAS KISALIK TESTLERİ
M. Pectoralis major sternal parçasının kısalık testi:
•Hasta sırtüstü pozisyonda yatarken omzu
eksternal rotasyon, 135 derece abdüksiyo ve dirsek
ekstansiyona yerleştirilip bırakılır.
•Kolun serbest bir şekilde yere düşmesi beklenir,
düşmez ise kısalık vardır ve humerusun lateral
epikondili ile masa arası uzaklık ölçülerek
kaydedilir.
33
KAS KISALIK TESTLERİ
M.Pectoralis majorun sternal parçası normal
34
KAS KISALIK TESTLERİ
M.Pectoralis majorun sternal parçası kısa
35
KAS KISALIK TESTLERİ
M. Pectoralis major clavicular parçasının kısalık
testi:
•Hastanın kolu sırtüstü pozisyonda yatarken dirsek
ekstansiyon, omuz eksternal rotasyon ve 90 derece
abdüksiyon pozisyonuna yerleştirilerek yukarıdan
bırakıldığında kol serbest bir şekilde yatağa
düşmelidir.
•Düşmezse kısalık vardır ve nadiren görülür.
36
KAS KISALIK TESTLERİ
M.Pectoralis major clavicuar parçası normal
37
KAS KISALIK TESTLERİ
M.Pectoralis major clavicular parçası kısa
38
KAS KISALIK TESTLERİ
M.Pectoralis major clavicular parçası aşırı uzun
39
KAS KISALIK TESTLERİ
M.Pectoralis minor kısalık testi
•Test sert bir yatakta, hastanın dizleri fleksiyonda,
lumbal bölge düz, avuçlar aşağı bakacak şekilde
gövdenin yanında iken sırtüstü uygulanır.
•Kısalık için uygulayan kişi hastanın başucunda
durarak omuz kuşağını gözler ve kısalık olup
olmadığından emin olmak için omuzlardan aşağı
doğru basınç uygular.
40
KAS KISALIK TESTLERİ
M.Pectoralis minor kısalık testi
41
KAS KISALIK TESTLERİ
M.Teres major, M.Latissimus dorsi,
M.Rhomboideus major ve minor kısalık testleri
•Hasta dizler fleksiyonda avuçlar aşağı bakacak
şekilde kollar gövde yanında sırtüstü yatarken testi
uygulayan kişiden hastanın kollarını dirsek
ekstansiyonda kollarını fleksiyona getirerek başının
üzerine kaldırması istenir.
42
KAS KISALIK TESTLERİ
• Kollar baş yanında tutularak fleksiyona
götürülmeli ama lumbal bölgenin düzgünlüğü
bozulmadan kollar yatağa temas etmelidir.
• Bu kaslarda kısalık varsa temas etmeyecektir.
• Kısalığın derecesinin belirlenmesi için humerus
ile yatak arasındaki açı ölçülür veya humerusun
lateral epikondili ile yatak arası uzaklık ölçülür.
43
KAS KISALIK TESTLERİ
Teres major, latissimus dorsi, rhomboideus major ve minor kasları
normal
44
KAS KISALIK TESTLERİ
Teres major, latissimus dorsi, rhomboideus major ve minor kasları
kısa
45
KAS KISALIK TESTLERİ
• Diğer bir testte alttaki elin dorsal yüzü ve üstteki
elin palmar yüzü sırta yerleştirilerek alttaki kolun
eksternal rotatör kasları, üstteki kolun ise
internal rotatör kaslarına kısalık testi uygulanır.
• Ellerin birbirine yaklaşma mesafesi ölçülerek
değerlendirilir.
46
KAS KISALIK TESTLERİ
47
TEŞEKKÜRLER
ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK
48
Download

5-Kas Kısalık Testleri