KARIN
TRAVMALARI
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Yrd.DOÇ.DR.MURAT KALAYCI

Ventral body cavity



Thoracic
Abdominopelvic
Abdominopelvic

Abdominal




Liver
Stomach
Kidneys
Pelvic cavity



Bladder
Some reproductive
organs
Rectum
Abdominopelvic
Cavity

Most organs
surrounded by a
peritoneal cavity



Visceral peritoneum
Serous peritoneum
Peritoneal cavity
Abdominal Quadrants

4 quadrants




Right upper quadrant
Left upper quadrant
Left lower quadrant
Right lower quadrant



Karın bölgesi; periton boşluğu, retroperitoneal
alan ve pelvisi kapsar.
Tüm travmaya bağlı ölümlerin %10’u karın
travmalarına bağlıdır.
Karın travmalarının %20’sinde cerrahi
müdahale gerekebilmektedir.
Karın travmalı olgularda yapılması
gerekenler;





Bilinçli ilk yardım
Yeterli resusitasyon
Hızlı nakil
Doğru tanı
Minimal invazif ve selektif tedavi
Karın Travmaları
Künt
Penetran
Kesici Delici Alet
Ateşli Silah
Künt Karın Travması
Karın duvarı bütünlüğü bozulmaz
Nedenleri;
 Trafik kazaları
 Yüksekten düşme
 Direkt darbeler

Penetran Karın Travması
Karın duvarı bütünlüğü bozulmuştur
Nedenleri;
 Ateşli silah
 Delici kesici alet

Penetran karın yaralanmaları
lokalizasyonlarına göre üç grupta
incelenir.
Ön karın bölgesi;
 Yanlarda sağ ve sol orta koltuk altı
çizgiler arası, üstte kot kavsi, altta
inguinal kıvrımlar arası
Sırt-lomber bölge ;
 Yanlarda orta aksiller çizgiler ile üstte
skapula alt uçları ve gluteal kıvrımlar
arası
Alt torakal(torakoabdominal) bölge;
 Ön üstte dördüncü interkostal aralık ile
her iki son kot, arkada skapula ucu ile
son kot arası
Karın travmalarında sadece FM ile
doğruluk oranı %65
 Yalancı pozitiflik %25
 Yalancı negatiflik %10





Pozitif FM bulguları daha değerli
Bulguların negatif olması yaralanma
olmadığını göstermez.
Karın değerlendirme süreci saatler
sürebilir
Mümkünse aynı kişi değerlendirmelidir
Radyoloji
Direkt grafiler;
 Diafragma altında serbest hava
 Retroperitoneumda extraluminal hava
Ultrasonografi;
 Hasta yatağında uygulanabilir
 Çabuk sonuç verir
 Parankimal
organ yaralanması
 Karın içi koleksiyon
 Büyük damar yaralanması
Bilgisayarlı Tomografi;
Dezavantajları;
Hasta transferi
 Zaman alması
 Kontrast madde
UNSTABİL HASTADA UYGUN DEĞİL !!





Retroperitoneal organ yaralanması
Diafragma rüptürü
Pelvik yaralanma
Parankimal organ yaralanması
Konservatif ?
Özel Teşhis Yöntemleri

Diagnostik Peritoneal Lavaj(DPL); Künt karın
travmalarında kullanımı daha yaygındır.
İntraperitoneal yaralanmalarda duyarlılığı
%98’e kadar çıkabilmektedir. Karaciğer ve
dalak yaralanmalarında konservatif tedavi
yöntemlerinin giderek yaygın kabul görmesi
nedeniyle hemodinamisi stabil hastalarda DPL
ile karından alınan kan miktarı direkt olarak
laparotomi endikasyonu değildir.

Karnın ateşli silah yaralanmalarında
periton penetrasyonu mevcut ise kesin
laparotomi endikasyonu vardır. Eğer
penetrasyon şüphesi varsa DPL
yapılabilir. Bu durumda DPL’de az
miktarda kan olması dahi penetrasyon
lehine yorumlanmalıdır. DPL’nin negatif
olması penetrasyon olmadığını ve karın
içi organ yaralanması olmadığını
göstermez.

Kesici delici alet yaralanmalarında
peritonu geçen ya da eksplorasyonda
peritonu geçip geçmediğinden emin
olunamayan hastalarda DPL uygulanarak
karın içi organ yaralanmasının varlığı
araştırılabilir.
Diagnostik Laparoskopi(DL);


Alt torakal bölgenin penetran yaralanmalarında,
diafragma yaralanmasını göstermede en güvenilir
yöntem
Ateşli silah ile olan tanjansiyel yaralanmalarda periton
penetrasyonunun değerlendirilmesinde
TEDAVİ

Künt travmalı, hemodinamik olarak
unstabil hastalar genelde multitravmalı
olduğundan, hipovoleminin karın içi bir
kanamadan olup olmadığını anlamak
güçtür. Hastanın şuur kapalılığı tanıyı
güçleştiren diğer bir nedendir.

Bu hastalarda DPL veya USG yapılarak
kanamanın varlığı tespit edilebilir. Diğer
tanı yöntemleri (BT, DL) yapılması için
daha fazla zamana ihtiyaç
duyulduğundan ve hastanın transportu
gerektiğinden uygun değildir.


Hemodinamik olarak unstabil hastada yapılan
değerlendirme sonucu, batın içi kanamaya bağlı
hipovolemi düşünülüyorsa, hasta laparotomiye
alınır.
Hemodinamisi stabil hastalarda USG ve/veya
BT çekilerek organ yaralanmasının varlığı
araştırılır. Yaralanmanın ciddiyetine göre
laparotomi veya uygun vakalarda konservatif
tedavi yoluna gidilir.
Penetran Yaralanmalarda Tedavi
Yaklaşımı

Karnın ateşli silahla yaralanmalarında ; Eğer kurşunun
peritonu geçtiğinden emin olunursa kesin laparotomi
endikasyonu vardır. Zira karına nafiz ateşli silah
yaralanmalarında karın içi organ yaralanma ihtimali
%95-98 dir. Sadece yaralanmanın karına nafiz
olduğundan emin olunamayan vakalarda, penetrasyonu
saptamak için USG, BT, DPL, DL yapılabilir.Bu
durumda tanı değeri en güvenilir olan DL’dir.

Kesici delici alet yaralanmaları;
Yaklaşım bölgelere göre farklılık
göstermektedir.

Ön karın bölgesinin delici kesici aletler ile
yaralanmalarında, ilk belirlenmesi gereken
yaranın peritonu geçip geçmediğidir. Bu yaranın
eksplorasyonu ile anlaşılabileceği gibi DL ile de
anlaşılabilir. Daha kolay uygulanabilmesi
nedeniyle en sık yara eksplorasyonu yapılır.

Peritonu geçen yaralanmalarda
kurşunlanmalardaki gibi kesin laparotomi
endikasyonu yoktur. Zira karına nafiz
kesici delici alet yaralanmalarında organ
yaralanma oranı %50-55 civarındadır.

Lokal yara eksplorasyonu sonucunda
peritona penetre olan yaralanmalarda
konservatif izlem, DPL, DL gibi yollar
izlenmiştir. Fakat günümüzde
konservatif izlem, hastanın kliniğine
göre cerrahi müdahale en doğru yaklaşım
olarak kabul görmüştür.
Alt Torakal(torakoabdominal) bölge
yaralanmalarında;
 Yara eksplorasyonu yapılmaz
 DL(Altın Standart)
 Laparoskopik onarım
 Laparotomi
Sırt-lomber bölge yaralanmaları;
 Yara eksplorasyonu yapılmaz
 Kontrastlı BT
 Endoskopi
 Klinik gözlem
 Laparotomi
Download

abdominal travmalar