Outdoor- Indoor Reklam
Açıkhava
Reklam Ortamları
Açıkhava Reklam Ortamları
• Geçmişi Antik Yunan ve Mısır uygarlıklarına kadar giden
açıkhava reklamcılığı hedef kitleyi dışarıda bulunduğu
zamanlarda yakalamak ve reklam mesajı ile buluşturmak
mantığında işlemektedir.
Açıkhava Reklam Ortamları
• Ülkemiz için son yıllarda etkin bir reklam mecrası olarak
görülmeye başlanan açıkhava reklam ortamı, Amerika’da
1835’lerde
reklamcılar
tarafından
kullanılmaya
başlanmıştır. Türkiye’de ise ilk billboard reklamı, yaklaşık
150 yıl sonra yani 1985’te kullanılmıştır.
Açıkhava Reklam Ortamları
Afişler: Afişler, tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta
olduğu açıkhava reklam uygulamalarıdır.
Dış ya da iç mekânlara asılabilen afişler bir ürünü ya da
hizmeti tanıtan reklam afişleri,
festival, seminer, konser vb. kültürel etkinlikleri tanıtan
kültürel afişler
sağlık, ulaşım, sivil savunma gibi konularda eğitici ve uyarıcı
nitelikteki afişlerle siyasi bir partiyi ya da düşünceyi tanıtan
sosyal afişler olmak üzere üç türe ayrılmaktadır.
• Günümüzde afişlerin üretimlerinde
fotoğraf, illüstrasyon, kolâj, tipografi ve
bilgisayar görüntüleri gibi birçok teknikten
yararlanılmaktadır
Açıkhava Reklam Ortamları
• Döviz ve Pankartlar: Afişlere göre daha küçük boyutlu olan
döviz ve pankartlar, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen kısa
mesaj ve sloganları, yeni bir yerin açılışı gibi ilanları
duyuran bez ve sertleştirilmiş naylon üzerine baskılı
açıkhava reklam materyallerdir.
Açıkhava Reklam Ortamları
Billboardlar:
En
yaygın
olarak
kullanılan
açıkhava
uygulamaları olan billboardlar belli ebatlardaki panolar
üzerinden reklam mesajlarının hedef kitlelere iletilmesini
sağlayan ortamlardır. Türkiye’de billboard’lar çoğunlukla
3,5 m. x 2 m., ABD’de yaklaşık 7,3 m. x 3, 7 m. ve
İngiltere’de yaklaşık 76 cm. x 51 cm. boyutlarındadır
Açıkhava Reklam Ortamları
Işıklı İlanlar High Rise/Totemler: Işıklı
ilanlar; reklam mesajlarını taşıyan panoların
ışıklandırılması
ile
oluşturulmaktadır.
Özellikle reklam mesajlarının gece de
gözükmesinde ve ışıkların sağladıkları
avantajlarla tüketicilerin reklama dikkatinin
çekilmesinde ışıklı ilanlar önemli katkılar
sağlamaktadırlar.
Açıkhava Reklam Ortamları
Mega Boardlar: Bill-boardlardan daha büyük ölçülere
sahip, bu nedenle de maliyetleri daha yüksek olan ve
genellikle şehir dışı yollara veya büyük alışveriş
merkezlerine yakın yerlere konumlandırılan açık hava
reklam araçlarıdır.
Açıkhava Reklam Ortamları
Duvar ve Çatı Reklamları: Oldukça eski açıkhava reklam
uygulamalarından olan duvar ve çatı reklamları,
apartmanlar, iş merkezleri gibi binaların dış mekânlarına ya
da çatılarına yerleştirilen reklam uygulamalarıdır.
Çoğunlukla boyama yoluyla yapılan bu reklamlarda son
yıllarda üç boyutlu uygulamalar da yer almaya başlamıştır.
Açıkhava Reklam Ortamları
• Durak Reklamları: Otobüs durakları, metro, tren,
vapur istasyonları gibi alanlarda yer alan açıkhava
reklamlarıdır. Amaç belli bir kitle ulaşım aracının
gelmesini bekleyen tüketicilerin bu bekleme
sürecinde reklam mesajlarına ilgi göstermesini
sağlamaktır.
Açıkhava Reklam Ortamları
• İç ve Dış Mekânlarda Kullanılan Yer Grafikleri: Faaliyet
alanı marketlerde; yer reklamları, alışveriş arabaları, raf
reklamları, market kasa bantları üzeri market içi ışıklı-ışıksız
board uygulamaları olarak gerçekleştirilen ve ışıklı (light
animasyon) ve sesli olarak da (interactive floor sound)
dizayn edilebilen reklam uygulamalarıdır
Açıkhava Reklam Ortamları
• Cam Grafikleri: Outdoor reklamcılığının uygulama alanı
açısından sınır tanımaz boyutu, binaların cam yüzeylerinin
de bir reklam mecrası olarak kullanılmasında önemli bir
etken olmuştur. Bu doğrultuda özel bir cam grafiği folyosu
ile binaların geniş dış cephe cam alanları açıkhava reklam
ortamı olarak giydirilmeye başlanmıştır. Türkiye’de ilk cam
grafiği uygulaması 1996 yılında Milliyet Gazetesi Binası
üzerine yapılmıştır. Günümüzde de binaların geniş alanlı
cam yüzeylerinin dışında belediye otobüslerinin camları,
mağazaların vitrin camları da cam grafiği ile süslenmektedir
Açıkhava Reklam Ortamları
Eskavizyon: Hareketli reklam imajlarını hedef
kitlelere taşıyan ekranlardır. Çizim, animasyon vb.
görsel
unsurlar
eskavizyonlar
aracılığıyla
yayınlanabilmekte, böylelikle hareketli görüntünün
yarattığı avantajlar sayesinde hedef kitlenin
dikkatinin reklama çekilmesi kolaylaşabilmektedir.
Açıkhava Reklam Ortamları
RAKET REKLAM
Açıkhava Reklam Ortamları
Bu ortamların kullanımının avantajlarına değinilecek
olursa, öncelikle açıkhava reklam ortamlarının biçimsel
görünümleri ile dikkat çekmede oldukça işlevsel
olduklarını, farklı yaratıcı uygulamalara, üç boyutlu, ışıklı
çalışmalara elverişli olduğunu söylemek mümkündür.
Açıkhava Reklam Ortamları
• Açıkhava reklam ortamları çoğunlukla basılı ya da
yayın yapan reklam ortamlarının dominant olduğu
reklam kampanyalarında destekleyici amaçlarla
kullanılmaktadır. Bu nedenle markaların ve reklam
mesajlarının akılda kalıcılığını arttırmada faydalar
sağlamaktadır. Ayrıca reklam mesajının güçlü
görsel öğeler ve kısa, akılda kalıcı metinlerle
aktarılması nedeniyle sunulan mesajın hedef kitle
tarafından algılanması daha kolay olmaktadır.
Açıkhava Reklam Ortamları
• Açıkhava reklam ortamlarının bir diğer avantajı,
hedef kitleye ulaşmada sağladığı faydalardır.
Zamanının çoğunu dış mekânlarda geçiren birçok
kişiye açıkhava reklamları ile ulaşabilmek mümkün
olmaktadır. Ayrıca bir firmanın ya da ürünün hedef
kitlesini belli bir coğrafyada yaşayan insanların
oluşturduğu durumlarda da açıkhava reklam
ortamları önemli faydalar sağlamaktadır. Belli
bölgelere yerleştirilen panolar, afişler vb.
aracılığıyla o bölgenin insanına ulaşmak mümkün
olmaktadır.
Açıkhava Reklam Ortamları
• Açıkhava reklam ortamlarının kullanımı
maliyet açısından da avantajlar taşımaktadır.
Zira bu ortamlar aracılığıyla düşük maliyetle
çok sayıda kişiye, defalarca ulaşmak
mümkün olmaktadır. Finansal açıdan güçlü
firmaların yanı sıra küçük ve orta boy
işletmeler de açık hava reklam ortamlarını
kullanabilmekte, hedef kitlelerine seslerini
duyurabilmektedirler
.
Açıkhava Reklam Ortamları
• Açıkhava reklam ortamlarının kullanımının reklamcılar
açısından çeşitli dezavantajları da bulunmaktadır. Gündelik
koşuşturmaca arasında kimi zamanlar kişilerin açıkhava
reklamlarını görmeden yollarına devam edebilmeleri,
açıkhava reklamlarının mesaj etkililiğini ölçmede
karşılaşılan güçlükler, yağmur, aşırı sıcak vb. nedenlerle
reklamların fiziksel olarak zarar görebilmeleri, açıkhava
reklamlarının görsel kirliliğe neden olduğu yönündeki
eleştiriler açıkhava reklam ortamlarının kullanımının
yaratabileceği
olası
dezavantajlar
arasında
sayılabilmektedir.
Transit Reklam
Ortamları
Transit Reklam Ortamları
• Transit reklam ortamları; taksi, otobüs, metro,
tramvay vb. ulaşım araçlarının iç ya da dış
kısımlarını kapsayan reklam ortamlarıdır. Bir nevi
açıkhava reklam ortamı olarak da nitelendirilebilen
transit reklam ortamlarının en temel farkı, belli bir
mobiliteye yani hareket edebilme yeteneğine
sahip olması ve böylelikle gün içinde farklı
bölgelere ve bu bölgelerde bulunan kişilere reklam
mesajlarını taşıyabilmesidir.
Transit Reklam Ortamları
• Transit reklamcılığın karakteristik özellikleri şu
şekilde sıralanabilir (Jefkins, 1985:72–73):
– Alan ve Büyüklük Çeşitliliği
– Seçicilik
– Kısa Süreli Kampanyalar
– Hareketli Reklam Aracı
Transit Reklam Ortamları
 Alan ve Büyüklük Çeşitliliği: Karayolu, demiryolu,
deniz ve hava taşımacılığı ve araçları sayesinde,
reklamcılar lokal, ulusal, metropollere yönelik ve
uluslararası kampanyaları için çeşitli alan ve
büyüklükte
bir
olabilmektedirler.
reklam
ortamına
sahip
Transit Reklam Ortamları
 Seçicilik: Araç farklı bölge ve rotalarda bir kampanya için en
uygun olabilecek bir tanesinin seçilebileceği oldukça fazla
sayıda mevkiye sahiptir. Basılı reklamlarda en özel konum,
radyo ya da televizyonda günün belli saatleri maliyet
açısından önemliyken, transit reklamlarda trafiğin yoğun
olduğu mevkiler değerlidir.
Transit Reklam Ortamları
 Kısa Süreli Kampanyalar: Kısa süreli kampanyalar
outdoor reklamlardan daha çok transit reklamlara
uygundur. Transit reklamlar, lokal satışlar, her hafta
afişleri değişen sinema ve tiyatrolar ya da kısa bir
zaman dilimi içinde başlayıp biten kampanyalar
için kullanışlıdır.
Transit Reklam Ortamları
 Hareketli Reklam Aracı: Otobüsler, metro, taksi ve
trenlerin en önemli özelliği, aracın içinde ve aracın
devam ettiği güzergâhtaki birikmiş yolcuların araç
içindeki
ve
dışındaki
reklamları
görmesini
sağlamasıdır. Reklamı görebilenlerin bu eylem
üzerinde bir kontrolü yokken, belli bir sürede çok
sayıda insana hızlıca ulaşabilmektedir.
Transit Reklam Ortamları
• Transit reklam ortamlarının en büyük avantajı belli bir
mobiliteye sahip olmalarıdır. Bu özellikleri sayesinde transit
reklam ortamları gün içinde farklı bölgelerde, farklı kişiler
tarafından defalarca görülebilmektedir. Ayrıca özellikle araç
içlerine uygulanan reklamlarla o anda aracın içinde
bulunan, gideceği yere ulaşmayı beklemekten başka
yapacak bir şeyi olmayan kişilere etkili bir şekilde
ulaşılabilmektedir. Zira diğer reklam ortamlarından kanal ya
da sayfa değiştirmek gibi yollarla kaçmaya çalışan kişiler,
transit
reklam ortamlarına daha
fazla
dikkat
gösterebilmekte, yolculuk boyunca reklam mesajlarını
defalarca okuyabilmekte ve inceleyebilmektedir.
Transit Reklam Ortamları
• Transit reklam ortamları yaratıcılık açısından da
oldukça esnek ortamlardır. Farklı renklerden ve
boyutlardan oluşan yazılar, fotoğraf ya da
illüstrasyon gibi görsel öğeler, üç boyutlu
tasarımlar, araç içi elektronik tabelalar vb. birçok
unsur
transit
reklam
ortamlarında
kullanılabilmektedir.
Ayrıca
gerek
reklam
uygulamalarının üretimi gerekse de transit
ortamlarında kullanılması için ödenen maddi
bedeller
diğer
reklam
ortamları
ile
karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır.
Transit Reklam Ortamları
• Transit reklam ortamlarının reklamcılar açısında çeşitli
dezavantajları da bulunmaktadır. Özelikle modern
kentlerde gözlemlenen görsel yoğunluk kimi zamanlar
transit reklam ortamlarının da gözden kaçabilmesine neden
olmaktadır. Ayrıca reklam kampanyalarında çok spesifik bir
hedef kitleye ulaşmak istendiği durumlarda transit reklam
ortamlarının kullanımı yetersiz kalabilmektedir. Bunlar
dışında tıpkı açıkhava reklam ortamlarının olduğu gibi
transit reklam ortamlarının da hava, iklim vb. dışsal koşullar
nedeniyle yıpranma, zarar görme riskleri bulunmaktadır.
Satış Yeri
Uygulamaları
P.O.P.
Satış Yeri Uygulamaları
•
Satış yeri reklam uygulamaları (Point Of Purchase -P.O.P.)
malların ya da hizmetlerin tüketicilerle buluştukları
mağazalar, alışveriş merkezleri, süpermarketler vb.
alanlarda yapılan reklamları kapsayan çalışmalardır.
“Yapılan araştırmalar günümüzde tüketicilerin yaptıkları
alışverişlerin % 66’sında satın alma noktalarında karar
verdiklerini, alışverişlerinde % 53 oranda daha önce
planlamadıkları
şeyleri
satın
aldıklarını
ortaya
koymaktadır. Bu nedenle firmalar açısından satış yeri
reklam uygulamalarını dikkate almakta büyük yararlar
bulunmaktadır”
Satış Yeri Uygulamaları
•
“Satış noktasında yapılan reklam etkinliklerinin içine,
– mağaza içinde ya da dışında yapılan çeşitli sergiler,
– belirli bir ürünü tanıtmak amacıyla yapılan özel vitrin
düzenlemeleri,
– elektronik aletlerle yapılan tanıtım faaliyetleri,
– mağaza çıkışlarında kasaların yanına konulan özel
stantlar,
– mağaza içinde çeşitli yerlere asılan posterler,
– mağaza içinde belirli bir ürünle ilgili yapılan anonslar, ya
da reklam spotu gibi sesli bir takım etkinlikler,
– mağazalara konulan özel raflar veya satış makineleri
girmektedir.
Satış Yeri Uygulamaları
Sayılan P.O.P. reklam malzemelerine ek olarak ayrıca,
Üstüne basıldığı zaman ışık ya da ses çıkaran üç boyutlu
görünüme sahip yer grafikleri (floor graphics) de söz
konusudur.
Faaliyet alanları market içlerinde yer reklamları, alışveriş
arabaları, raf reklamları, market kasa bantları, market içi
ve dışı ışıklı-ışıksız board reklamları olarak sıralanabilen bu
reklam malzemeleri, ışıklı (light animasyon) ve üzerine
basıldığında ses çıkaran reklamlar (interactive floor sound)
olarak oluşturulabilmektedir
Download

Outdoor- Indoor reklam