ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/3115-21726
DİR Kapsamında Yemlik Buğday İthalatı
Ankara, 23/10/2014
S İ R K Ü L E R (H-2014)
Sayın Üyemiz;
İlgi: a) 02/05/2014 tarih ve 8850 sayılı sirkülerimiz.
b) İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 22/10/2014 tarih ve 7287 sayılı yazı.
İlgi (a)’da kayıtlı sirkülerimizde, 2011/1 sayılı Tarım Ürünleri Genelgesinde 25/04/2014
tarihinde yapılan değişiklik ile;
-Ekonomi Bakanlığınca DİR kapsamında kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi ihracatına
karşılık buğday ithalatı öngören DİİB’lerine “DİR çerçevesinde yem hammaddesi olarak ithal edilecek
buğdayın, TS 2974 çerçevesinde düşük vasıflı ekmeklik buğday vasfında olması gerekmektedir.” özel
şartının ekleneceği ayrıca, yem hammaddesi ithalatını öngören belgeler kapsamında eşdeğer eşya olarak
buğday ithalatına izin verilmeyeceği,
-Yukarıda belirtilen şartı içeren DİİB’ler kapsamındaki buğday ithalatında, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı inspektörleri tarafından alınacak numuneler mühürlü bir şekilde ithalatçısına
teslim edilerek, masrafları ihracatçı tarafından karşılanmak kaydıyla, adı geçen standarda göre buğdayın
sınıfını tespit etmeye yönelik gerekli analizleri gerçekleştirmek üzere ekte liste halinde gönderilen Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili laboratuarlarına yönlendirileceği, söz konusu laboratuarlar
tarafından bu kapsamda gerçekleştirilen analizlere ait sonuç raporları, belge kapatma esnasında ilgili
İhracatçı Birliğine ve ithalat aşamasında Gümrük İdaresine ibraz edilmek üzere 3 nüsha halinde
düzenlenerek ithalatçıya teslim edileceği,
-Söz konusu özel şartın bulunduğu DİİB’lerin taahhüt hesaplarının kapatma işlemleri esnasında,
alınan analiz sonuç raporunun Genel Sekreterliklerce aranması gerektiği,
-Ayrıca, kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi ihracatına karşılık buğday ithalatı öngören
DİİB’ler kapsamında, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek buğday hak ediş
yazılarında da, hak edişe konu olan buğdayın TS 2974:2009 standardında belirlenen “Düşük Vasıflı
Ekmeklik Buğday” sınıfında olması gerektiği,
bildirilmişti.
Bu defa söz konusu değişikliklere ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğün’den alınan ilgi(b)’de kayıtlı yazıda, söz konusu DİİB’ler kapsamında gerçekleştirilecek
düşük vasıflı buğday ithalatına ilişkin hat, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ait BİLGE sistemi tarafından
mavi hat olarak belirlendiği durumlarda da, ilgide kayıtlı sirkülerimiz konusu işlemlerin yapılabilmesine
ilişkin sorumluk ihracatçı firmalarda bulunmakta olduğu, bahse konu işlemlerin yapılabilmesini teminen
hattın değiştirilmesine ilişkin başvuruların yine kendilerince yapılmasının gerekmekte olduğu
belirtilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Ayrıntılı bilgi için: Tural Toprak - İdari Memur
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (23.10.2014 15:52:07)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:705811292014102395127
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:705811292014102395127. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

indir - OAIB