DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Nurol Maslak Plaza Ayazağa
Mah. Büyükdere Cad.
A ve B Blok No:255-257 Kat:5
Maslak/İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
13 Ağustos 2014
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2014/87
KONU E-Tebligat Zorunluluğu Uygulamasının Kapsamı Genişletildi.
Hatırlanacağı üzere Türk Ceza Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 6545 sayılı
Kanun 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu Kanun ile vergi yargılamasına ve
ticaret mahkemelerine ilişkin getirilen yenilikler 2014/77 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.
Bu sirkülerimizde, aynı Kanun ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanun’da yapılan değişikliklerle, elektronik tebligat zorunluluğu uygulamasının kapsamının
genişletilmesine yönelik özet açıklamalara yer verilmiştir.
6545 sayılı Kanun’un;

87 nci maddesiyle 5549 sayılı Kanun’a Elektronik tebligat başlıklı 9/A maddesi eklenmiştir.

88 inci maddesiyle aynı Kanun’un Yükümlülük ihlalinde idari ceza başlıklı 13 üncü
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası değiştirilmiş, aynı
maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiş ve mevcut beşinci fıkrası
yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
Yapılan bu düzenlemeler uyarınca, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında, aşağıda sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunların şube, acente,
temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerine Elektronik Tebligat zorunluluğu
getirilmiştir.

Bankalar.

Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.

Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.
2014Y/86

Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve
faktoring şirketleri.

Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim
şirketleri.

Yatırım fonu yöneticileri.

Yatırım ortaklıkları.

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.

Finansal kiralama şirketleri.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.

Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.

Varlık yönetim şirketleri.

Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.

Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak
üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.

Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.

Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.

İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.

Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini
yapanlar.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat
Başkanlığı dahil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.

Spor kulüpleri.

Noterler.

Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı
Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım
satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak
üzere serbest avukatlar.

Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve
yeminli mali müşavirler.

Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2014Y/86
Ayrıca elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum
veya kuruluşlara MASAK tarafından her bir tespit için 10.000 Türk lirası idari para cezası
uygulanacaktır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı ise
250.000 Türk lirasını geçemeyecektir.
Söz konusu Kanuna ve KEP başvurusu formu ile kılavuzuna aşağıdaki bağlantı yollarıyla
ulaşabilirsiniz.
6545 sayılı Kanun
Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Tüzel Kişi Ön Başvuru Formu
Tüzel Kişiler için Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru
Kılavuzu
Kayıtlı Elektronik Posta Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlı k
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari
kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.
Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların
iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve ga rantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite
kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya
çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen
tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere)
sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazmi nattan dolayı
sorumlu tutulamaz.
3
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

13 Ağustos 2014 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/87