ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1306-8540
2011/1 sayılı Tarım Ürünleri Genelgesi
Ankara, 29/04/2014
SİRKÜLER
Sayın Üyemiz;
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, İhracat 2006/12
sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden düzenlenen İhracat: 2011/1 sayılı Tarım
Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde değişiklikler yapıldığı bildirilmiş
olup, söz konusu Genelgede yapılan değişiklikleri içeren bilgiler ekte yer almaktadır.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Ayrıntılı bilgi için: Tural Toprak - İdari Memur
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (29.04.2014 10:31:26)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:969555328201442994849
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:969555328201442994849. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ
(İHRACAT: 2011/1)
DEĞİŞTİRİLEN VE EK YAPILAN MADDELER;
6. MADDE DE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
ESKİ HALİ
DİR Kapsamında İthalatına İzin Verilmeyecek Eşyalar
MADDE 6- Aşağıda belirtilen eşyaların DİR kapsamında ithalatına izin verilmez.
Ancak, bu eşyaların Tebliğ’in 7 nci maddesindeki katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi
hükümleri çerçevesinde iç piyasadan teminine ilişkin talepler değerlendirmeye alınır.
Ayrıca, bu eşyaların, Tebliğ’in 38 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen
belgeden belgeye teslim hükümleri çerçevesinde iç piyasadan teminine izin verilebilir. İlgili
kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle bu eşyalarda değişiklik yapılabilir.
YENİ HALİ;
Dahilde İşleme İzin Belgesi ile İlgili İthalat Listesine İlişkin Hükümler (Değ.: 25
Nisan 2014)
MADDE 6- Aşağıda belirtilen eşyaların “Dahilde İşleme İzin Belgesi ile İlgili İthalat
Listesi”ne eklenmesine ilişkin talepler; bu eşyaların sadece Tebliğ’in 7’nci maddesindeki
katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi hükümleri çerçevesinde iç piyasadan temin
edilmesi ve/veya Tebliğ’in 38’inci maddesinin 10’uncu fıkrasında belirtilen belgeden belgeye
teslim hükümleri çerçevesinde olması halinde değerlendirmeye alınır.
İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle bu eşyalarda değişiklik
yapılabilir.
7. MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.
-7. MADDEDİN 1. FIKRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;
FIKRANIN (değişen kısmının) ESKİ HALİ
1) Buğday
a) Genel Esaslar
DİR kapsamında buğday ithalatına, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının
tamamının gerçekleştirilmesini müteakip izin verilir.
Makarna, irmik ve şehriyenin üretiminde başka cins bir buğday kullanılmış olsa dahi,
bu ürünlerin DİİB kapsamındaki ihracatı karşılığında sadece 1001.19.00.00.00 GTİP’li
makarnalık durum buğdayı ithalatına izin verilir.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:969555328201442994849. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
FIKRANIN (değişen kısmının) YENİ HALİ
1) Buğday (Değ.: 25 Nisan 2014)
a) Genel Esaslar
DİR kapsamında buğday unu, buğday irmiği, makarna ve bulgur ihracatı
karşılığında buğday ithalatı, ihracat taahhüdünün tamamının gerçekleştirilmesini
müteakip yapılır.
Yem hammaddesi ithalatını öngören belgeler kapsamında eşdeğer eşya olarak
buğday ithalatına izin verilmez.
DİR çerçevesinde yem hammaddesi olarak ithal edilecek buğdayın, TS 2974
çerçevesinde düşük vasıflı ekmeklik buğday vasfında olması gerekmektedir.
Makarnalık buğdaydan (durum buğdayı) (G.T.İ.P: 1001.19.00.00.00) elde edilen
makarna, irmik ve şehriye ihracına ilişkin belge talepleri değerlendirmeye alınır.
-7. MADDEDİN 2. FIKRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;
FIKRANIN (değişen kısmının) ESKİ HALİ
(2. Parağraf)
Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası
kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve
kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu
firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere
yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB’ler kapsamında, işlem görmüş ürünün
üretiminde kullanılacak mısır ithalatına dönemsel kısıtlama uygulanmaksızın izin verilir. DİR
kapsamında cin mısırı ithalatına izin verilmez.
FIKRANIN (değişen kısmının) YENİ HALİ
2) Mısır (Değ.:25 Nisan 2014)
(2. Parağraf)
Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası
kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve
kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu
firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere
yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB’ler kapsamında, işlem görmüş ürünün
üretiminde kullanılacak mısır ithalatına dönemsel kısıtlama uygulanmaksızın izin verilir.
-7. MADDEDİN 5. FIKRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;
FIKRANIN (değişen kısmının) ESKİ HALİ
5) Balıklar, Kabuklu Hayvanlar ve Yumuşakçalar
(2. Parağraf)
Fileto veya konserve edilmiş balık ihracatı karşılığında dondurulmuş balık ithalatına
ilişkin DİİB düzenlenir.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:969555328201442994849. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
FIKRANIN (değişen kısmının) YENİ HALİ
5) Balıklar, Kabuklu Hayvanlar ve Yumuşakçalar (Değ.: 25 Nisan 2014)
(2. Parağraf)
Fileto balık ihracatı karşılığında dondurulmuş balık ithalatına, konserve edilmiş
balık ihracatı karşılığında ise dondurulmuş balık ve fileto balık ithalatına ilişkin DİİB
düzenlenebilir.
-7. MADDEDİN 6. FIKRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;
6) Yumurta ve Kümes Hayvanları Eti
FIKRANIN (değişen kısmının) ESKİ HALİ
(2. Parağraf)
Yumurta ve kümes hayvanları eti üretiminde kullanılan yemin azami %70’i tahıllardan
(yem hammaddesi olarak kullanılan yemlik buğday veya sorgun, mısırı ikame edebilir.),
%30’u enerji veren yağlık tohum ve türevlerinden oluşur. Bu oranlar içerisindeki tahılların
dağılımı firma tarafından belirlenebilir.
FIKRANIN (değişen kısmının) YENİ HALİ
6) Yumurta ve Kümes Hayvanları Eti (Değ.: 25 Nisan 2014)
(2. Parağraf)
Yumurta ve kümes hayvanları eti üretiminde kullanılan yem içerisindeki tahılların
(mısır, buğday, arpa, vb) oranının %65’i, yağlı tohum ve türevlerinin (soya fasulyesi, soya,
ayçiçeği, kanola küspesi) oranının %35’i geçmemesi kaydıyla, yumurta ve kümes
hayvanları etine ilişkin belge talepleri değerlendirmeye alınır. Bu oranlar içerisinde kalmak
kaydı ile tahıllar ile yağlı tohum ve türevlerinin azami kullanım oranları Tablo 3.2 ve Tablo
3.3’de gösterilmiştir.
Canlı piliçten asgari %75 randımanında piliç eti ve sakatat elde edilir. Sakatatın
toplam ihracat taahhüdüne oranı miktar bazında azami %5’i geçemez.
-7. MADDEDİN 8. FIKRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;
8) Kuruyemiş ve Kuru Meyve
FIKRANIN (değişen kısmının) ESKİ HALİ
Parağraf)
DİR kapsamında kuruyemiş ve kuru meyve ithalatına aşağıdaki hükümler
çerçevesinde DİİB düzenlenir.
Ürün bazında kuruyemiş için azami 500 ton, kuru meyve için azami 200 ton
ithalata izin verilir.
İşlem görmüş kuru meyvelerin azami 1.000 gramlık (1.000 gram dahil)
ambalajlarda ihraç edilmesi zorunludur.
(4. Parağraf)
Yerli üretimi olmayan ya da ticari anlamda sınırlı olarak üretilen kuru meyvelerin
azami 1 kg’lık ambalajlarda ihracatını öngören müracaatlar için, proje bazında yapılacak
değerlendirme sonucunda, DİİB kapsamında eşdeğer eşya kullanılamayacağına dair özel şart
ilave edilebilir.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:969555328201442994849. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
FIKRANIN (değişen kısmının) YENİ HALİ
8) Kuruyemiş ve Kuru Meyve (Değ.: 25 Nisan 2014)
(1. Parağraf)
DİR kapsamında kuruyemiş ve kuru meyve ithalatına aşağıdaki hükümler
çerçevesinde DİİB düzenlenir.
Ürün bazında kuruyemiş ve kuru meyve için azami 500 ton ithalata izin verilir.
(4. Parağraf)
Yerli üretimi olmayan ya da ticari anlamda sınırlı olarak üretilen kuru meyvelerin
ihracatını öngören müracaatlar için, proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda, DİİB
kapsamında eşdeğer eşya kullanılamayacağına dair özel şart ilave edilebilir.
-7. MADDEDİN 13. FIKRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;
13) Hayvansal Yemler: (Değ.:25 Nisan 2014)
Parağraf)
Yumurta ve kümes hayvanı üretiminde kullanılan yem ihracatını öngören belge
talepleri, yem içeriğindeki tahılların (mısır, buğday, arpa vb) oranının %65’i, yağlı tohum
ve türevlerinin (soya fasulyesi, soya, ayçiçeği, kanola küspesi) oranının ise %35’i
geçmemesi ve azami kullanım oranlarının Tablo 3.2 ve Tablo 3.3’de gösterilen oranlar
içerisinde kalması kaydıyla değerlendirilir.
(3. Parağraf)
Diğer hayvan yemlerinin ihracatını öngören belge talepleri, yem içeriğindeki
tahılların oranının %65’i geçmemesi kaydıyla değerlendirilir.
-8. MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK.
DİİB Süreleri (Değ.:25 Nisan 2014)
Tablo 1- DİİB Süreleri (Ay)- Söz konusu tablonun 9. sırasında yer alan işlenmiş
baharatlar ile ilgili DİİB süresi (6 ay) 8 ay olarak değiştirilmiştir.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:969555328201442994849. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
--9. MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.
MADDEYE KULLANIM ORANLARI İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ 3.2 VE 3.3
TABLOLAR EKLENMİŞTİR.
2) Kullanım Oranları (Değ.:25 Nisan 2014)
Yem Kullanımı
Tablo 3.2 - Kümes Hayvanları Eti Üretiminde Kullanılan Yem İçeriğindeki Hammadde
Oranları (Ek.:25 Nisan 2014)
Madde Adı
Mısır, buğday, arpa
Soya fasulyesi ve küspesi
Ayçiçeği ve kanola küspesi
Mısır gluteni
Bitkisel yağ*
Mermer tozu
DCP, MCP, vb.
Metionin
Lizin
Tuz ve sodyum bikarbonat
İzelement ön karışımı
Vitamin ön karışımı
*Yurtiçi alım şartı ile belgeye kaydedilir.
Azami Oran %
% 65
% 35
%6
%3
%5
% 1,2
% 1,2
% 0,4
% 0,5
% 0,5
% 0,1
% 0,1
Tablo 3.3 - Yumurta Üretiminde Kullanılan Yem İçeriğindeki Hammadde Oranları (Ek.:25
Nisan 2014)
Madde Adı
Mısır
Arpa
Buğday
Soya Küspesi
Tam yağlı soya fasulyesi küspesi
Ayçiçek tohumu küspesi
Mermer tozu
Bitkisel yağ*
Mısır gluteni
Razmol – kepek
Buğday kırığı
Balık unu
Et – kemik unu
Dcp
Tuz
*Yurtiçi alım şartı ile belgeye kaydedilir.
Azami Oran %
% 65
% 25
% 50
% 35
% 25
% 20
% 10
%3
%6
% 20
% 15
%2
%4
%1
% 0,4
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:969555328201442994849. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ