IMAGINE
PEACE
CALPULL Ca
Üç etkili Kalsiyum
Bitkilerde Kalsiyum noksanlýðýna mükemmel çözüm
Hýzla bitkinin ve meyvelerin uç kýsýmlarýna ulaþýr
+
Kalsiyuma hücreden hücreye geçiþ özelliði kazandýrýr
+
Topraktan Kalsiyum alýmýný artýrýr
Kalsiyum (CaO) : 170 gram/litre
Fosfor (P2O5)
: 570 gram/litre
Potasyum (K2O) : 80 gram/litre
: 8 gram/litre
T
S
A
AG
R
F
KÝ A
Ð
HA
Bor (B)
I INPU
CALPULL Ca
Üç etkili Kalsiyum gübresi
Calpull Ca bitkilerde kalsiyum noksanlýðýna karþý üç yönlü çalýþan mükemmel bir kalsiyum
gübresidir. Kalsiyum Fosfit, Potasyum Fosfit, Bor ve organik asitlerden formüle edilmiþtir.
Fiziksel görünüm : Konsantre sývý
Kalsiyum (CaO) : 170 gram/litre
Fosfor (P2O5)
: 570 gram/litre
Potasyum (K2O) : 80 gram/litre
Bor (B)
: 8 gram/litre
pH
: 3,5 – 5,5
Yoðunluk
: 1550 gram/litre
Ambalaj
: 500 ml, 1 L, 5 L
Tescil No
: 20837
CALPULL Ca bitkide üç þekilde çalýþýr;
1 – Bitkinin topraktan kalsiyum alýmýný artýrýr.
2 – Bitkiye doðrudan mobil kalsiyum verir.
CALPULL Ca bitki bünyesinde aktif olarak çok hýzlý hareket eder. Hýzla bitkinin ve meyvelerin uç
kýsýmlarýna eriþerek kalsiyum noksanlýðýna baðlý çürüme ve çatlamalarý önler.
3 – Bitki bünyesindeki kalsiyumun hücreden hücreye geçiþini saðlar.
CALPULL Ca bitki bünyesinde bölgesel olarak yoðunlaþmýþ olan kalsiyumun zayýf olan bölgelere
hücresel geçiþini saðlar. Bu sayede, bitkide kalsiyumu az olan bölgeler yoðun olan bölgelerden
kalsiyum çekerek eksikliðini giderir. Yeni hücreler kalsiyum noksanlýðý çekmeden oluþup geliþirler.
AVANTAJLARI
- Bitkiye doðrudan saðladýðý mobil kalsiyum hýzla meyve, çiçek ve uç kýsýmlara ulaþýr.
- Bitkinin topraktan kalsiyum alýmýný %10 – 25 artýrýr
- Bitki bünyesindeki kalsiyuma hücreden hücreye geçiþ yeteneði kazandýrýr. Bu sayede, yeni oluþan
hücrelere yeterli kalsiyum akýþý olur.
- Ürün kalitesini artýrýr, raf ömrünü uzatýr.
- Genelde bilinen Kalsiyum Klorür ve Kalsiyum Nitrat esaslý gübrelerden en az 20 kat daha etkilidir.
UYGULANIÞI
Yapraktan Uygulama: Yaprak yüzeyine homojen daðýlýmý ve temasý artýrmak için yayýcý-yapýþtýrýcý
ile uygulayýnýz. Klor, nitrat ve sülfat iyonlu izelement gübreleri ile karýþtýrmayýnýz. Diðer gübre ve
pestisitlerin çoðu ile birlikte uygulanabilir. Þüpheli durumlarda uygulama öncesi karýþým testi yapýnýz.
T
S
A
AG
R
F
KÝ A
Ð
Tarla bitkileri ve açýk alan sebzeler: 75 – 125 ml/da
Aðaçlar ve sera bitkileri: 100 litre suya 75 – 125 ml
HA
Soðuk veya sýcak hava, don, kuraklýk, düzensiz sulama gibi stres koþullarýnda ve bitki veya
meyvenin hýzlý büyüme dönemlerinde uygulanabilir. Yada, ilk yapraklanmadan itibaren bitkinin her
döneminde sezon boyunca 1 – 4 hafta arayla düzenli olarak uygulama tekrarý tavsiye edilir.
I INPU
Download

Calpull Ca