T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
41208501/132.05
DIR Kapsamında yemlik buğday
21.05.2014 / 488166
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.04.2014 tarih ve 29285 sayılı yazıda;
Bakanlıklarının İhracat: 2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi" nde
25.04.2014 tarihinde yapılan değişiklik ile DIR kapsamında kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi
ihracatına karşılık buğday ithalatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgelerine (DİİB) "DIR çerçevesinde yem
hammaddesi olarak ithal edilecek buğdayın, TS 2974 çerçevesinde düşük vasıflı ekmeklik buğday
vasfında olması gerekmektedir." özel şartının ekleneceği, ayrıca yem hammaddesi ithalatını öngören
belgeler kapsamında eşdeğer eşya olarak buğday ithalatına izin verilmeyeceği,
Bu çerçevede, bahse konu özel şartı içeren DİİB'ler kapsamında buğday ithalatında, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı yetkili laboratuarlarınca düzenlenecek analiz sonuç raporlarının belge kapatma
esnasında ilgili ihracatçı Birliğine ve ithalat aşamasında Gümrük İdaresine ibraz edilmek üzere 3 nüsha
halinde düzenlenerek ithalatçısına teslim edileceği,
Bahse konu özel şartın yer aldığı DİİB'ler kapsamındaki buğday ithalatında, gümrük idarelerince adı
geçen analiz sonuç raporlarına ait bir nüshanın ithalatçıdan talep edilmesi, söz konusu analiz sonuçlarına göre
ithal edilecek buğdayın sınıfının ancak "Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday" olması durumunda buğday
ithalatına izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'na yazılan 08.05.2014 tarih ve 216664 sayılı yazımız ile
kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi ihracatına karşılık buğday ithal edilmek istenilmesi halinde, bahse
konu ithalata ilişkin hattın BİLGE sistemi tarafından mavi hat olarak belirlendiği durumlarda da bahse konu
işlemlerin yapılabilmesine ilişkin sorumluluğun firmalarda olduğu ve bu işlemlerin yapılabilmesini teminen
hattın değiştirilmesine ilişkin başvuruların da yine kendilerince yapılması gerektiği hususunda firmaların
bilgilendirilmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Genel Müdür V
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Download

DIR Kapsamında yemlik buğday