T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 20117910/111.01
Konu: 2014/9 sayılı İthalat Tebliği Kapsamında TAREKS Uygulaması
30.04.2014/124540
......................... GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Bilindiği üzere, 31/12/2013 tarihli, 28868 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat:
2014/9)'in 12'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca söz konusu Tebliğin Ek-1/A ve Ek-1/B
listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri Ek-2’de belirtilen değerlerin üstünde olan
eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin 01/05/2014 tarihinden itibaren TAREKS üzerinden
yapılması öngörülmüştür.
Konuyla ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığından alınan 11/04/2014 tarihli, 25803 sayılı yazıda,
2014/9 sayılı İthalat Tebliği kapsamındaki TAREKS uygulaması için;
1. Tebliğ eklerinde yer alan, ancak ithalatı Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü iznine
tabi olmayan alanda bulunan GTİP'ler kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya
ithalatında, ithalatçı firmaların 2014/9 sayılı Tebliğ uyarınca TAREKS'e başvuru yapması
gerektiği,
2. Firma tarafından girişi yapılan GTİP'in, herhangi bir ÜGD Tebliği kapsamında olup olmadığı
TAREKS tarafından sorgulanacağı,
3. GTİP'in bir ÜGD Tebliğinde yer alması durumunda sistem tarafından ilgili Tebliğ
kapsamında denetlenmek üzere otomatik olarak denetime yönlendirileceği,
4. TAREKS üzerinden yapılan her bir kullanılmış eşya ithalat başvurusu kalemi için, ürün
güvenliği denetimi yapılsın veya yapılmasın, tek bir TAREKS referans numarası üretilecek olup
firmalar tarafından gümrük idarelerine kalem başına toplam bir adet referans numarası
beyan edileceği,
5. ÜGD tebliği konusu olsun olmasın 2014/9 sayılı İthalat Tebliği kapsamında TAREKS
başvurusu yapılan ürünlere yönelik sistem üzerinden oluşturulan referans numaraları 9
(dokuz) ile başlatılacağı, ürünün kullanılmış eşya olup olmadığına ilişkin ayrıştırma bu yolla
yapılacağı,
6. GTİP itibariyle bir ÜGD Tebliği ekinde yer almakla birlikte, ilgili Yönetmelik kapsamında
bulunmayan "kapsam dışı" ürünlerin, 2014/9 sayılı İthalat Tebliği konusu kullanılmış veya
yenileştirilmiş bir eşya olması halinde, ÜGD Tebliğleri çerçevesinde uygulanmakta olan sabit
TAREKS referans numarası ile gümrük idarelerine yapılacak "kapsam dışı" beyanlarının
gümrük idarelerince kabul edilmemesi, firmaların TAREKS'e yönlendirilmesi gerektiği, bu
ürünler için TAREKS'te kayıt işlemi yapılmasını müteakip kapsam dışı beyanının yine TAREKS
üzerinden yapılacağı;
Hususlarına dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
DAĞITIM :
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Download

Gümrükler Genel Müdürlüğü / 2014/9 sayılı İthalat Tebliği