ESKİŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
2015 Yılı 4924 SÖZLEŞMEYE GEÇİŞ İLANI
İLAN METNİ
Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen
sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, “Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 49424 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği” 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Anılan yönetmeliğin 5. maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan tabip ve uzman tabip personelin
sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacak olup, söz konusu kura aşağıda
belirtilen usul ve esaslara göre Genel Sekreterliğimizce sonuçlandırılacaktır.
USUL VE ESASLAR
a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili
mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.
b) Aynı unvan ve branşta olmak kaydıyla aynı birimdeki pozisyon sayısı, çalışan personel
sayısı kadar olması durumunda kura işlemine gerek kalmadan sözleşmeliye geçiş işlemi direkt olarak
yapılacaktır.
c) Aynı unvan ve branşta olmak kaydıyla aynı birimdeki pozisyon sayısı, çalışan personel
sayısından az olması durumunda kura ile sözleşme imzalayacak personel tespit edilecektir.
d) Kura, başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak yapılacaktır.
e) Öncelikle pozisyonun bulunduğu birimde çalışan personelin başvurusu değerlendirilecektir.
f) Personelin görev yaptığı birimde durumuna uygun boş pozisyon bulunması durumunda diğer
pozisyonlar için yaptığı başvurular değerlendirilmeyecektir,
g) Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp) pozisyonlarının tamamı, ilgili unvan ve branştaki
personelin pozisyonun bulunduğu sağlık biriminin Acil Servislerinde istihdam edilmek üzere
kullanılacaktır.
h) 5. ve 6. hizmet bölgesinde yer alan İl’ler (g) maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.
i) Devlet hizmeti yükümlülerinin görev yerleri 3359 sayılı Kanun gereği değiştirilemediğinden
ancak görev yaptıkları birimdeki boş sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabileceklerdir.
j) Genel Sekreterliğimizce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli
statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi
imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.
Kura Takvimi, Münhal Kadrolar ve açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.
Kura Takvimi:
Başvuruların alınması: 04/03/2015-/11/03/2015 (mesai bitimi)
Başvuruların değerlendirilmesi: 11/03/2015-13/03/2015
Kura yeri
: Eskişehir K.H.B.Genel Sekreterliği Toplantı Salonu
Kura tarihi
: 16/03/2015 Saati:09:00
1
AÇIKLAMA:
1- Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek
görevinden ayrılmış personelle ilgili, hizmet sözleşmesinin 11 inci maddesinde yer alan,
“İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman
feshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl
geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmünün
Genel Sekreterliklerce göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
2- Acil Servislerde 4924 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken, başka servislerde görevlendirilecek
personelin, 657 sayılı Kanuna göre kadrolu görevine (eski görevine) dönmeden servis
değişikliği yapılmayacaktır.
İlgililere duyurulur.03/03/2015
KADRO YERİ
UNVANI
ESKİŞEHİR ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ
BOŞ KADRO
SAYISI
4
ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
TABİP
UZMAN TABİP
(Acil Tıp Uzmanı)
ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
TABİP
20
4
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ
TABİP
UZMAN TABİP
(Acil Tıp Uzmanı)
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ
TABİP
15
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ
2
7
5
Download

ESKİŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL