BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
İstanbul, 12 Mayıs 2014
MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ
NO : 2014 / 38
KONU
:
2014/6058 Sayılı BKK İle 2012/3305 Sayılı BKK Eki Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler Hk.
1. Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Vergi İndirimi Uygulamasında
Sağlanan/Ek Avantajlar İçin Belirlenen Tarihler Bir Yıl Uzatılmıştır.
19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı (BKK) ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ın;
a) 11.maddesinde “Faiz Desteği” konusu düzenlenmiş olup, maddenin (5) numaralı fıkrasında;
“Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden
düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörüleceği; ancak, bu belgeler kapsamında faiz
desteği ödemelerine 1/1/2013 tarihinde başlanacağı” hükmüne yer verilmiştir.
b) 12.maddesinde “Sigorta Primi İşveren hissesi Desteği” konusu düzenlenmiş olup, maddenin (2)
numaralı fıkrasında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulama süreleri 31/12/2013 tarihine kadar (bu
tarih dahil) başlanılan yatırımlar ile 1/1/2014 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar için farklı süreler olarak
belirlenmiştir.
c) 15.maddesinde “Vergi İndirimi” konusu düzenlenmiş olup, maddenin (2) numaralı fıkrasında; “Bu
karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil)
yatırıma başlanılmış olması halinde daha yüksek yatırıma katkı oranları ve kurumlar/gelir vergisi indirim
oranlarının uygulanacağı” hükmüne yer verilmiştir.
(2012/3305 Sayılı BKK ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları” uygulamasına ilişkin
açıklamalar 2012/55 Sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.)
Bu defa 2014/6058 Sayılı BKK ile, yukarıda yer alan ve koyu renkle gösterilen “31/12/2013”
ibareleri “31/12/2014” şeklinde; “1/1/2014” ibaresi ise “1/1/2015” şeklinde değiştirilmiştir. Bu suretle, faiz
desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği ve vergi indirimi uygulamasında sağlanan/ek avantajlar için
belirlenen süreler bir yıl uzatılmıştır.
2. Öncelikli Yatırım Konularının Kapsamında Bazı Değişiklikler ve Kapsama Bazı İlaveler
Yapılmıştır.
2012/3305 Sayılı BKK ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ın
17.maddesinde öncelikli yatırım konulan düzenlenmiş olup, daha sonra bu maddede 2012/3802 Sayılı
BKK ile bazı değişiklikler yapılmıştır. (Bakınız, 2012/55 ve 2012/90 Sayılı Sirkülerimiz.)
www.degerymm.com.tr
~1~
www.ecovis.com.tr
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Bu defa 2014/6058 Sayılı BKK ile, maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş (değişiklikle eklenen ibareler koyu renkle gösterilmiştir) ve ayrıca fıkraya aşağıdaki (j), (k) ve (l)
bentler eklenmiştir.
"ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel
desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları."
"ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi
eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları."
"j) EK-4'te yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar" hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan
mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu
sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.
k) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik Üretimine yönelik
yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç).
l) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz
depolama yatırımları."
3. Yeraltı Doğalgaz Depolama Yatırımlarında Asgari Tutar Kaldırılmıştır.
2012/3305 Sayılı BKK ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ın EK2/B Sayılı ekinde "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE
İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosunun (12) numaralı dipnotunda "Asgari 50 Milyon TL
tutarındaki yeraltı doğalgaz depolama yatırımlarının 2.bölgede uygulanan bölgesel desteklerden
yararlanacağı” belirtilmiştir.
Bu defa 2014/6058 Sayılı BKK ile, yeraltı doğalgaz depolama yatırımlarına ilişkin olarak bahse konu
dipnotta yer alan asgari 50 milyon TL. limiti kaldırılmıştır.
4. Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları Arasında Yer Alan
“Nişasta” İbaresi “Mısır Nişastası” Şeklinde Değiştirilmiştir.
2012/3305 Sayılı BKK ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ın EK4 Sayılı ekinde “Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” sayılmış olup
daha sonra bu ekte (2012/3802 ve 2013/4288 Sayılı BKK ile bazı değişiklikler yapılmıştır.
Bu defa 2014/6058 Sayılı BKK ile bahse konu ekin I/A bölümünün (1) numaralı sırasında yer alan
“nişasta” ibaresi “mısır nişastası” şeklinde değiştirilmiştir. Bu suretle kısıtlamanın kapsamından “mısır
nişastası” dışındaki nişastalar çıkarılmıştır.
2014/6058 Sayılı BKK ile yapılan bahse konu değişikliklerin 2012/3305 Sayılı BKK’ın yürürlüğe giriş
tarihi olan 19/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.
Saygılarımızla
Değer Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No.119/6, 34349 Gayrettepe İstanbul Türkiye Tel: +90 212 211 9901, 02, 04
Faks: +90 212 211 9952 E-mail: [email protected]
A Member of ECOVIS International tax advisors auditors lawyers management consultants in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, India, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands,
Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA
www.degerymm.com.tr
~2~
www.ecovis.com.tr
Download

2014-38 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hk Kararda Yapılan