ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ARG3.2014/513-14059
Anti-Damping Soruşturmaları / ABD
Ankara, 01/07/2014
SİRKÜLER (D-2014)
Sayın Üyemiz;
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından
ülkemiz menşeli 7306.30 GTİP’li “Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” isimli ürün grubu
ithalatına karşı 1986 yılından bu yana; 7306.61 GTİP’li “Kesiti Dikdörten veya Kare Şeklinde Olan
Demir/Çelikten Tüp ve Borular” adlı ürüne karşı ise 2008 yılından beri uygulanmakta olan antidamping önlemlerine ilişkin ilgili tarafların başvuruda bulunması durumunda, ABD Ticaret
Bakanlığı Uluslararası Ticaret Mahkemesi (ITA) tarafından anılan önlemlerin gözden geçirilmesine
yönelik olarak 1 Mayıs 2013 – 30 Nisan 2014 dönemi için idari gözden geçirme (administrative
review) soruşturmalarının başlatılabileceği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla; Ek’te bir örneği kayıtlı ABD Resmi Gazetesi’nden de görülebileceği üzere;
her iki önleme ilişkin mezkur bildirimde adı geçen firmalarımızın dahil olacağı bahsi geçen idari
gözden geçirme soruşturmaları başlatılmış bulunduğu belirtilmektedir. Buna ek olarak, söz konusu
bildirimin incelenmesinden de anlaşılacağı şekilde; idari gözden geçirme soruşturması açılması
talebinde bulunan ilgili tarafların 90 gün içerisinde ITA’ya başvuruda bulunarak anılan taleplerini
geri çekme haklarının da bulunmakta olduğu belirtilmektedir.
Bu çerçevede; bahse konu idari gözden geçirme soruşturmalarını kapsayan dönemde, ilgili
ülke mevzuatı uyarınca gözden geçirmeye tabi bir firma ihracatının (soruşturma dönemi süresince
ABD’ye Tip 3 mal girişinin) bulunması gerekmekte olup şayet anılan gözden geçirmeye dahil
edilmiş firmalarımızdan mezkur dönemde ihracatı olmayanların bulunması durumunda, adı geçen
firmalarımızın 60 gün içerisinde ITA’yı bilgilendirmeleri gerekmekte olduğu ve bahse konu
ihracatın soruşturma dönemindeki mevcudiyetine firmalarımızın azami dikkat göstermeleri
gerektiği önemle vurgulanmaktadır.
Bilgilerini rica ederim.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Ek: ABD Resmi Gazetesi örneği (10syf.)
Ayrıntılı bilgi için: Zeynep Dedeoğlu - Uzman Yrd.
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (01.07.2014 17:35:56)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:305419577201471121225
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:305419577201471121225. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:305419577201471121225. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:305419577201471121225. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:305419577201471121225. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:305419577201471121225. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:305419577201471121225. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:305419577201471121225. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:305419577201471121225. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:305419577201471121225. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:305419577201471121225. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:305419577201471121225. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Anti-Damping Soruşturmaları / ABD