SERTĠFĠKA
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
AYDEMİR MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TİCARET
LTD. ŞTİ.
Kordonboyu Mah. Neyzen Tevfik Cad. No:1 D:2 Kartal,
İSTANBUL
Yukarıda belirtilen kuruluĢun, NAVĠGA Belgelendirme Prosedürüne
göre Standardın Ģartlarını aĢağıdaki kapsamda karĢıladığı
kanıtlanmıĢtır.
Kapsam
YÜKSEK – ORTA - ALÇAK GERİLİM; ŞALT TRAFO MERKEZLERİ,
ELEKTRİK
ÜRETİM
SANTRALLERİ,
ENDÜSTRİYEL
ELEKTRİK/ELEKTROMEKANİK
SİSTEMLERİ;
MÜHENDİSLİK,
MONTAJ, TEST VE DEVREYE ALMA; SERVİS, EĞİTİM VE BAKIM
HİZMETLERİ
Rapor No: 14Q043
Sertifika BitiĢ Tarihi:26.01.2017
Sertifika Kayıt No: 1440068
Ġlk Belgelendirme Tarihi: 27.01.2014
Belgelendirme NAVĠGA Tetkik ve Belgelendirme Prosedürlerine uygun olarak uygulanmıĢ olup
gözetim denetimine(25.01.2015) kadar geçerlidir.
Belgelendirme KuruluĢu
NAVĠGA ULUSLARARASI BELGELENDĠRME
VE EĞĠTĠM HĠZ. LTD. ġTĠ.
Ġstanbul, 27.01.2014
İşbu sertifika, Naviga’nın belgelendirme prosedür ve talimatlarına, yukarıdaki standardın gerekliliklerine uyulduğu sürece, yukarıdaki adres
ve kapsam dahilinde geçerlidir.
FR.069 REV.02 13.12.2010
Download

SERTĠFĠKA - aydemir mühendislik