ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI
GİRİŞ SINAVI KONULARI
MESLEK GRUBU
HUKUK MÜġAVĠRĠ
AVUKAT
UZMANLAR (Teknik)
Mimar
ġehir Plancısı
Peyzaj Mimarı
Harita,/Geomatik /Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisi
ĠnĢaat Mühendisi
Makine Mühendisi
Elektrik Mühendisi
Elektronik Mühendisi
Bilgisayar Mühendisi
Orman Mühendisi
Arkeolog
Sanat Tarihçisi
Tarihçi
SINAV KONULARI
Tarihi Alan ile ilgili Mevzuat, Anayasa, ĠĢ Hukuku, Ticaret Hukuku, Ġdari
Hukuk, Koruma Mevzuatı, Ġmar Mevzuatı, Ġhale Mevzuatı Genel Hukuk
Tarihi Alan ile ilgili Mevzuat, ĠĢ Hukuku, Ticaret Hukuku, Ġdari Hukuk, Koruma
Mevzuatı, Ġmar Mevzuatı, Ġhale Mevzuatı Genel Hukuk, genel kültür
Tarihi Alan Ġle ilgili mevzuat, Koruma Mevzuatı, Ġmar Mevzuatı, yapı denetim
mevzuatı, mimarlık tarihi, Tarihi Alanda yapılmıĢ mekânsal düzenlemeler,
mimari çizim teknikleri, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, Koruma Mevzuatı, Ġmar Mevzuatı, Planlama
kademelenmeleri ve teknikleri, Tarihi Alanda yapılmıĢ planlama çalıĢmaları,
coğrafi bilgi sistemleri, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, Ġmar mevzuatı, bitkisel ve yapısal malzeme seçim
bilgisi, seracılık, sulama teknikleri, budama teknikleri, açık mekan düzenleme
teknikleri, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, jeodezi, dengeleme hesabı, ölçme bilgisi,
kartoğrafya, kadastro, taĢınmaz mal ve miras hukuku, coğrafi bilgi sistemleri,
genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, Ġmar Mevzuatı, yapı denetimi mevzuatı, malzeme
bilgisi, mukavemet, zemin mekaniği, yapım iĢlerinin diğer branĢlarla
koordinasyonu, proje okuma bilgisi, altyapı ve üstyapı tesislerinin yapım
iĢlerinin programlanması, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, Mekanik tesisat kurulumları, malzeme bilgileri,
mekanik tesisatın iĢletmesi, ısıtma, soğutma iklimlendirme, havalandırma
tesisatları, yapı denetimi mevzuatı, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, enerji sistemlerinin otomasyonu, elektrik
tesisatlarının projelendirmesi, kurulumu ve iĢletilmesi, proje okuma bilgisi, zayıf
akım sistemleri, elektrik devreleri, güç elektroniği, elektrik makineleri, yüksek
gerilim tekniği, elektromekanik enerji dönüĢümü, devre analizi, elektromanyetik
alan teorisi, sistem modelleme ve kontrol, temiz enerji, yapı denetimi mevzuatı,
genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, otomatik kontrol sistemleri, elektromekanik
sistemler, kesintisiz güç kaynakları(ups), sayısal sistem tasarımı, güç elektroniği,
elektrik makineleri, haberleĢme sistemleri, sayısal iĢaret iĢleme, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, bilgisayar programlama, dosya organizasyonu, veri
tabanı yönetim sistemleri, sistem programlama, sayısal iĢaret iĢleme, web
tasarımı, gerçek zamanlı sistem tasarımı, ağ tasarımı ve güvenliği, mikroiĢlemci
sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri, genel kültür.
Tarihi Alanla ilgili mevzuat, tarihi alanın orman yapısı, Orman yangınları, orman
zararlıları ile mücadele ve ormanların korunması, Fidanlık ve seracılık
çalıĢmaları, orman bakımı, bitki ve ağaç budama teknikleri, sulama teknikleri,
bitki besleme teknikleri, kaçak avcılıkla mücadele, orman yolları, coğrafi bilgi
sistemleri, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, Anadolu
uygarlıkları, bilimsel kazı teknikleri, savaĢ alanları arkeolojisi, ören yerleri ve
müzecilik, antik dönem coğrafyası, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, Türkiye’de
müzecilik, Türk plastik sanatları, ören yerleri ve müzeler, kültür varlıklarının
korunması ve kullanımı, Türkiye’de sivil mimarlık örnekleri ile anıtsal yapıların
özellikleri, genel kültür.
Tarihi Alan Mevzuatı, Ġslam Öncesi Türk Tarihi, Türk Ġslam Tarihi, Osmanlı
Devletinin Yönetim, Kültür, Eğitim yapısı, 20.Yüzyıl BaĢında Osmanlı Devleti,
Dünya SavaĢları, Çanakkale SavaĢları, KurtuluĢ SavaĢı, Cumhuriyet Dönemi,
genel kültür.
UZMANLAR (İdari)
Türk Dili ve Edebiyatçısı
ĠĢletmeci, Ġktisatçı, Maliyeci, Kamu
Yönetimi ve Siyaset Bilimci
Uluslararası ĠliĢkiler uzmanı
Ġstatistikçi
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, divan edebiyatı, Türk Ġslam Edebiyatı, 20.Yüzyı
baĢında Osmanlı Devletindeki önemli edebi çalıĢmalar, Çanakkale SavaĢları
konusundaki eserler, cumhuriyet dönemi edebiyatı, Osmanlıca bilgisi, genel
kültür
Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar,
anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar
hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, vergi hukuku, genel
muhasebe, mali tablolar analizi, genel kültür .
Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, Tarihi Alanla ilgili uluslararası antlaĢmalar,
Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, uluslararası güncel konular,
Türkiye’nin dıĢ politikası Avustralya, Yeni Zelanda, Ġngiltere ve Fransa ile
uluslararası iliĢkiler, uluslararası hukuk, anayasa hukuku, idare hukuku ve idari
yargılama usulü, genel kültür .
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, veri toplama teknikleri, istatistiki veri analizleri,
analitik bilgi ve proje yönetimi, genel kültür
DESTEK PERSONELİ
A. DÖRT YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNU DESTEK PERSONELĠ
Mütercim Tercüman
Turizm Rehberi
Grafik Tasarımcı
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım elemanı
ArĢiv ve Dokümantasyon elemanı
Tarihi Alanla ilgili bilgiler, Fransızca ve Ġngilizce dil bilgisi, genel kültür.
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, Türkiye’nin turizm politikası, Turizm verileri,
turizm rehberliğine iliĢkin mevzuat, genel kültür
Tarihi Alanla ilgili bilgiler, tasarım unsurları, tasarım ilkeleri, dijital tasarım,
halkla iliĢkiler, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, halkla iliĢkilerin ilkeleri, iletiĢim modelleri,
iletiĢim araçları, pazarlama, iletiĢim ve kamuoyu, genel kültür
Tarihi Alanla ilgili bilgiler, Osmanlı ArĢivleri, Devlet ArĢivleri, arĢiv ve
dokümantasyonla ilgili mevzuat, kurumsal ve ulusal arĢivler dosya planı, arĢiv
malzemelerinin korunması, kullanılması, gizliliği prensipleri, bilgisayar program
bilgileri, genel kültür
B. ĠKĠ YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNU DĠĞER DESTEK PERSONELĠ
Restoratör
Elektrik Teknikeri
ĠnĢaat Teknikeri
Bilgisayar Teknolojileri ve
Programlama elemanı
Muhasebe ve Vergi Uygulama
elemanı
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, 2863 sayılı Kanun, restorasyon teknikleri,
korumaya yönelik projeler, malzeme bilgisi, genel kültür.
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, elektrik sistemlerinin kurulumu ve iĢletilmesi,
elektrik devreleri, yapı denetim mevzuatı, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, yapımla ilgili mevzuat, yapı denetimi mevzuatı,
altyapı ve üst yapı uygulamaları, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, web tasarımı, bilgi teknolojileri donanımları,
bilgisayar programlama, yazılım, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, muhasebe sistemleri, tekdüzen muhasebe sistemi,
genel muhasebe, mali tablolar analizi, vergi mevzuatı, genel kültür
C. DĠĞER PERSONEL
Yönetici Sekreteri
Sekreter
Büro Görevlisi
ArĢiv Görevlisi
Evrak Görevlisi
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, idari koordinasyon, bilgisayar programları
kullanımı, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, bilgisayar programları kullanımı, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, bilgisayar programları kullanımı, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, dosyalama teknikleri, dosya planı, genel kültür
Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, dosyalama teknikleri, dosya planı, genel kültür
Download

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI