T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
01-15 Temmuz 2014
Yayımlandığı Tarih
15 Temmuz 2014
Sayı
2014-13
ĠÇĠNDEK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Domini
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomat
Resmi Pasaport Hamillerine KarĢılıklı Vize
Muafiyeti Sağlanmasına Dair AnlaĢmanın
Onaylanması Hakkında 6460 Sayılı Karar
(R.G. 01 Temmuz 2014 – 29047)
Bazı AnlaĢmaların Yürürlüğe Girdiği Tarih
Tespit Edilmesi Hakkında 6495 Sayılı Kara
(R.G. 01 Temmuz 2014 – 29047)
Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
(R.G. 01 Temmuz 2014 – 29047)
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli v
2008/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2
Sayılı Kararı
(R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048)
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli v
2009/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2
Sayılı Kararı
(R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048)
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli v
2010/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2
Sayılı Kararı
(R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048)
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli v
2010/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2
Sayılı Kararı
(R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048)
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli v
2010/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2
Sayılı Kararı
(R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048)
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli v
2010/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2
Sayılı Kararı
(R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048)
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli v
2009/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 20
Sayılı Kararı
(R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048)
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli v
2010/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2
Sayılı Kararı
(R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048)
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli v
2010/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2
Sayılı Kararı
(R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048)
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli v
2010/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2
Sayılı Kararı
(R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048)
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli v
2010/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2
Sayılı Kararı
(R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048)
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli v
2009/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aday Gösterilenlere ĠliĢkin ―Geçici Aday L
Hakkında Karar
(R.G. 08 Temmuz 2014 – 29054)
Adalet Bakanlığından Ġlân
(R.G. 08 Temmuz 2014 – 29054)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile BirleĢm
Milletler Cinsiyet EĢitliği ve Kadının
Güçlendirilmesi Birimi (Bm Kadın) Arasın
Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin
Ġstanbulda Kurulmasına ĠliĢkin AnlaĢmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Sayılı Kanun
(R.G. 10 Temmuz 2014 – 29056)
Vatansız KiĢilerin Statüsüne ĠliĢkin SözleĢ
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 65
Kanun
(R.G. 10 Temmuz 2014 – 29056)
AraĢtırma Altyapılarının Desteklenmesine
Sayılı Kanun
(R.G. 10
2014 – 29056)
Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ġli
Tebliğ(Tebliğ No: 2009/1)’de DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 10 Temmuz 2014 – 29056)
Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ġli
Tebliğ(Tebliğ No: 2014/20)
(R.G. 10 Temmuz 2014 – 29056)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru
Tarafından Yapılacak Denetime ĠliĢkin Usu
Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 11 Temmuz 2014 – 29057)
Yüksek Seçim Kurulunun 29/6/2014 Tarih
Sayılı Kararı ve Eki CumhurbaĢkanı Seçim
Sandık kurullarının OluĢumu ile Görev ve
Gösterir Genelge
(R.G. 11 Temm
– 29057)
Yüksek Seçim Kurulunun 10/7/2014 Tarih
Sayılı Kararı ve Eki CumhurbaĢkanı Seçim
Aday Listesi
(R.G. 11 Temmuz 2014 – 29057)
Adalet Bakanlığından Ġlân
(R.G. 11 Temmuz 2014 – 29057)
Ambalajlarında Bandrol, Etiket, Hologram
Damga veya Benzeri ĠĢaret Bulunmayan ya
Bunların Taklitlerini TaĢıyan Tütün ve Alk
Ürünleri Yakalamalarında Ödenecek Ġkram
ĠliĢkin 6341 Sayılı Karar
(R.G. 12 Temmuz 2014 – 29058)
UyuĢturucu Madde ve UyuĢturucu Madde
Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalar
Ödenecek Ġkramiyelere ĠliĢkin 6544 Sayılı
(R.G. 12 Temmuz 2014 – 29058)
Elektronik HaberleĢme Sektöründe ġebeke
Güvenliği Yönetmeliği
(
Temmuz 2014 – 29058)
Yüksek Seçim Kurulunun 8/7/2014 Tarihli
2014/3174 Sayılı Kararı
(R.G. 14 Temmuz 2014 – 29060)
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Kaçak EĢya Yakalanması Halinde Muhbir
MĠLLETLERARASI ANDLAġMA
Karar Sayısı : 2014/6460
15 Nisan 2014 tarihinde Santa Domingo’da imzalanan ekli ―Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport
Hamillerine KarĢılıklı Vize Muafiyeti Sağlanmasına Dair AnlaĢma‖nın onaylanması; DıĢiĢleri
Bakanlığının 13/5/2014 tarihli ve 4562535 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesi ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
Ö. ÇELĠK
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.
Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
T. YILDIZ
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
V.
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
F. IġIK
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
AndlaĢma Metni için tıklayınız
[R.G. 01 Temmuz 2014 – 29047 ]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6495
Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaĢmaların yürürlüğe girdiği
tarihlerin aynı listede belirtildiği Ģekilde tespit edilmesi; DıĢiĢleri Bakanlığının anılan listede
tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
F. IġIK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı V.
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın Eki Harita
[R.G. 01 Temmuz 2014 – 29047 ]
—— • ——
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
ESAS NO : 2014/4663
KARAR NO : 2014/4855
YARGITAY ĠLAMI
MAHKEMESĠ : Ġzmir 3. Tüketici Mahkemesi
TARĠHĠ
: 19/03/2013
NUMARASI : 2012/237-2013/183
DAVACI : T.C. Ziraat Bankası vekili avukat Hülya Bayrak
DAVALI : Hasan Akoğlu
Taraflar arasındaki tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali davasının yapılan
yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen
hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması
istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi
gereği konuĢulup düĢünüldü.
KARAR
Davacı, Gaziemir Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 27.02.2012 tarih ve 2012/55
karar sayılı kararı ile 1.317,10 TL nin davalı tüketiciye iadesine karar verildiğini, kararın
hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek kararın iptaline karar verilmesini istemiĢtir.
Davalı, davanın reddini dilemiĢtir.
Mahkemece, Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 1.317, 10 TL lik uyuĢmazlık için
karar verme yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle kararın görev yönünden iptaline karar
verilmiĢ, karar Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiĢtir.
Taraflar arasında konut kredisi sözleĢmesi bulunduğu ve kredinin kullanımı sırasında
davalıdan 1.317, 10 TL masraf alındığı hususu ihtilaflı değildir. UyuĢmazlık, tüketici
sorunları hakem heyetinin bu miktara iliĢkin uyuĢmazlık hakkında karar verme yetkisinin
bulunup bulunmadığı hususundadır.
4077 sayılı Yasanın 22. maddesi gereğince; değeri beĢ yüz milyon liranın altında
bulunan uyuĢmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine baĢvuru zorunlu olup, bu
uyuĢmazlıklarda heyetin vereceği kararların tarafları bağlayacağı, bu kararların ise Ġcra ve
Ġflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirileceği,
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karĢı yapılan itiraz üzerine tüketici
mahkemesinin vereceği kararın kesin olduğu, değeri beĢ yüz milyon lira ve üstündeki
uyuĢmazlıklarda ise tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararların ancak tüketici
mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği, kararların bağlayıcı veya delil olacağına
iliĢkin parasal sınırların ise her yılın Ekim ayı sonunda Devlet Ġstatistik Enstitüsünün Toptan
EĢya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artıĢı oranında artacağı
belirtilmiĢtir.
4077 sayılı Yasanın 22. maddesinde belirlenen kesinlik sınırı 01.01.2012 tarihi itibariyle
1.161,67 TL olarak belirlenmiĢ olup, davaya konu olan bedelin 1.317,10 TL olduğu nazara
alındığında, kararın infaz edilmesi mümkün olmayıp, ancak tüketici mahkemelerinde delil
olarak ileri sürülebileceği anlaĢılmaktadır. Hal böyle olunca davacının eldeki davayı
açmasında hukuki yararı bulunmamaktadır. HMK 114. maddesi gereğince hukuki yarar dava
Ģartı olup, davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile reddi gerekirken, yazılı Ģekilde davanın
kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Açıklanan nedenlerle
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiĢtir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının kanun
yararına temyiz talebinin kabulü ile Ġzmir 3.Tüketici Mahkemesinin 19.03.2013 tarih ve
2012/237 esas 2013/183 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına
BOZULMASINA, 25.2.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
—— • ——
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
ESAS NO : 2014/10886
KARAR NO : 2014/11683
YARGITAY ĠLAMI
MAHKEMESĠ : Ünye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARĠHĠ
: 28/11/2012
NUMARASI : 2012/54-2012/90
DAVACI : Yahya Kemal Yılmaz vekili avukat Metin Efil
DAVALI : Sedat Okuyan
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı
nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi
gereği konuĢulup düĢünüldü.
KARAR
Davacı, Ünye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/66e esas sayılı dosyasında
davalının vekilliğini üstlendiğini, ancak davalının gerekçe göstermeksizin kendisini azlettiğini
ileri sürerek 1.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiĢtir.
Davalı, davanın reddini dilemiĢtir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiĢ, karar Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiĢtir.
Davacı, Ünye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/66e esas sayılı dosyasında
davalının vekilliğini üstlendiğini, ancak davalının gerekçe göstermeksizin kendisini azlettiğini
ileri sürerek 1.200,00 TL vekalet ücretinin tahsili istemiyle eldeki davayı açmıĢ, mahkemece,
davanın kabulüne karar verilmesi nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12/2. maddesi
hükmüne göre yargılama sırasında kendisini vekille temsil ettiren davacı yararına 400,00 TL
vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar
verilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiĢtir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının kanun
yararına temyiz talebinin kabulü ile Ünye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 28/11/2012 tarih
ve 2012/54 esas 2012/90 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına
BOZULMASINA, peĢin alınan harcın istek halinde iadesine, 14.4.2014 gününde oybirliğiyle
karar verildi.
—— • ——
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
ESAS NO : 2014/10888
KARAR NO : 2014/11684
YARGITAY ĠLAMI
MAHKEMESĠ : Gökçeada Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)
TARĠHĠ
: 17/05/2013
NUMARASI : 2013/12-2013/45
DAVACI : T.C. Ziraat Bankası vekili avukat Ali Furkan Alasya
DAVALI
: CoĢkun Sağlam
Taraflar arasındaki hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda
ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi
içinde Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle,
incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği
konuĢulup düĢünüldü.
KARAR
Davacı, davalının konut kredisi kullandığını, davalının müracaatı üzerine Gökçeada
Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 10/12/2012 tarih ve 2012/16 sayılı kararı
ile; kredinin kullanımı sırasında alınan 682,50 TL ücretin tüketiciye iadesine karar verildiğini
ileri sürerek tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiĢtir.
Davalı, davanın reddini dilemiĢtir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiĢ, karar Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiĢtir.
Taraflar arasında konut kredisi sözleĢmesi bulunduğu ve davacı banka tarafından 682,50
TL masraf alındığı hususu ihtilaflı değildir. UyuĢmazlık, alınan bu dosya masrafının haksız
Ģart niteliğinde olup olmadığı ve davalı tüketiciye iade edilip edilmeyeceği hususundadır.
Davalı, davacı bankadan konut kredisi kullandığını, bu sırada kendisinden 682,50 TL
masraf kesildiğini belirterek, bu paranın iadesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine
müracaat etmiĢ, Gökçeada Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin 10/12/2012
tarih ve 12 sayılı kararı ile; söz konusu masrafın davalıya iadesine karar verilmiĢ, davalı
bankanın hakem heyeti kararının iptali istemiyle açtığı davada mahkemece; davanın kabulüne,
Gökçeada Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 10/12/2012 tarih ve 12 sayılı
kararının iptaline karar verilmiĢtir.
Standart sözleĢmeler, içeriğini kısmen veya tamamen genel iĢlem koĢullarının
oluĢturduğu, tarafların karĢılıklı müzakereleri sonucu değil, aksine, taraflardan biri veya
üçüncü kiĢi tarafından önceden hazırlanmıĢ hükümlerin kullanıldığı sözleĢme tipi olarak
tanımlanmakta olup, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 sayılı
Kanunla değiĢik 6. maddesi ile, Avrupa Konseyi'nin 05.04.1993 tarihli, 1993/13/AET
Yönergesinde ve bu yönergeyi iç hukuklarına aktaran Avrupa Birliği ülkelerinde, standart
sözleĢmelerde yer alan hükümlerin ve özellikle bu sözleĢmelerin içeriğini oluĢturan genel
iĢlem koĢullarının, haksız Ģart olduğuna iliĢkin bir karine öngörülmüĢtür.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, “Bir
sözleĢme Ģartı önceden hazırlanmıĢsa ve özellikle standart sözleĢmede yer alması nedeniyle
tüketici içeriğine etki edememiĢse, o sözleĢme Ģartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul
edilir. SözleĢmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleĢme olduğu sonucuna
varılırsa, bu sözleĢmedeki bir Ģartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün
müzakere edilmiĢ olması, sözleĢmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını
engellemez” hükmü yer almaktadır.
Yine 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 sayılı Kanunla
değiĢik 6. maddesi ile sözleĢmelerdeki “haksız Ģart” kurumu düzenlenmiĢ ve satıcı ve
sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleĢmeye koyduğu, tarafların
sözleĢmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düĢecek biçimde
tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleĢme koĢullarının haksız Ģart olup, taraflardan
birini tüketicinin oluĢturduğu her türlü sözleĢmede yer alan haksız Ģartlar tüketici için
bağlayıcı olmadığı belirtilerek, satıcı veya sağlayıcının, bir standart Ģartın münferiden
tartıĢıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükünün ise ona ait olduğu belirtilmiĢtir. 4077 sayılı
Kanunun değiĢik 6. ve 31. maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici SözleĢmelerindeki
Haksız ġartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde ise “satıcı, sağlayıcı veya kredi veren
tarafından tüketici ile akdedilen sözleĢmede kullanılan haksız Ģartların batıl olduğu” hükmü
getirilmiĢtir.
Davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu
anlaĢılmakta ise de, somut uyuĢmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da
gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli
masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Buna göre; mahkemece, davalı
bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkiĢi ya da heyetinden,
yukarıda belirtilen açıklamalar ıĢığında ve kredinin kullanılması için zorunlu, makul ve
belgeli masrafların neler olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre
bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı Ģekilde
davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiĢtir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının kanun
yararına temyiz talebinin kabulü ile Gökçeada Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 17/05/2013 tarih
ve 2013/12 esas 2013/45 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına
BOZULMASINA, 14.4.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
—— • ——
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
ESAS NO : 2014/10890
KARAR NO : 2014/11685
YARGITAY ĠLAMI
MAHKEMESĠ : Kadınhanı Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)
TARĠHĠ
: 18/06/2013
NUMARASI : 2013/63-2013/116
DAVACI : Ziraat Bankası A.ġ.
DAVALI : Mustafa Yılmaz Çakır vekili avukat Hülya Koyuncu
Taraflar arasındaki hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda
ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi
içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuĢulup
düĢünüldü.
KARAR
Davacı, davalının konut kredisi kullandığını, davalının müracaatı üzerine Kadınhanı
Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 25/03/2013 tarih ve 2013/496 sayılı
kararı ile; kredinin kullanımı sırasında alınan 445,07 TL ücretin tüketiciye iadesine karar
verildiğini ileri sürerek tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiĢtir.
Davalı, davanın reddini dilemiĢtir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiĢ, karar Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiĢtir.
Taraflar arasında konut kredisi sözleĢmesi bulunduğu ve davacı banka tarafından 445,07
TL masraf alındığı hususu ihtilaflı değildir. UyuĢmazlık, alınan bu dosya masrafının haksız
Ģart niteliğinde olup olmadığı ve davalı tüketiciye iade edilip edilmeyeceği hususundadır.
Davalı, davacı bankadan konut kredisi kullandığını, bu sırada kendisinden 445,07 TL
masraf kesildiğini belirterek, bu paranın iadesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine
müracaat etmiĢ, Kadınhanı Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin 25/03/2013
tarih ve 496 sayılı kararı ile; söz konusu masrafın davalıya iadesine karar verilmiĢ, davalı
bankanın hakem heyeti kararının iptali istemiyle açtığı davada mahkemece; davanın kabulüne,
Kadınhanı Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 25/03/2013 tarih ve 157 sayılı
kararının iptaline karar verilmiĢtir.
Standart sözleĢmeler, içeriğini kısmen veya tamamen genel iĢlem koĢullarının
oluĢturduğu, tarafların karĢılıklı müzakereleri sonucu değil, aksine, taraflardan biri veya
üçüncü kiĢi tarafından önceden hazırlanmıĢ hükümlerin kullanıldığı sözleĢme tipi olarak
tanımlanmakta olup, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 Sayılı
Kanunla değiĢik 6. maddesi ile, Avrupa Konseyi'nin 05/04/1993 tarihli, 1993/13/AET
Yönergesinde ve bu yönergeyi iç hukuklarına aktaran Avrupa Birliği ülkelerinde, standart
sözleĢmelerde yer alan hükümlerin ve özellikle bu sözleĢmelerin içeriğini oluĢturan genel
iĢlem koĢullarının, haksız Ģart olduğuna iliĢkin bir karine öngörülmüĢtür.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, “Bir
sözleĢme Ģartı önceden hazırlanmıĢsa ve özellikle standart sözleĢmede yer alması nedeniyle
tüketici içeriğine etki edememiĢse, o sözleĢme Ģartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul
edilir. SözleĢmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleĢme olduğu sonucuna
varılırsa, bu sözleĢmedeki bir Ģartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün
müzakere edilmiĢ olması, sözleĢmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını
engellemez” hükmü yer almaktadır.
Yine 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 Sayılı Kanunla
değiĢik 6. maddesi ile sözleĢmelerdeki “haksız Ģart” kurumu düzenlenmiĢ ve satıcı ve
sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleĢmeye koyduğu, tarafların
sözleĢmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düĢecek biçimde
tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleĢme koĢullarının haksız Ģart olup, taraflardan
birini tüketicinin oluĢturduğu her türlü sözleĢmede yer alan haksız Ģartlar tüketici için
bağlayıcı olmadığı belirtilerek, satıcı veya sağlayıcının, bir standart Ģartın münferiden
tartıĢıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükünün ise ona ait olduğu belirtilmiĢtir. 4077 Sayılı
Kanunun değiĢik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici SözleĢmelerindeki
Haksız ġartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde ise “satıcı, sağlayıcı veya kredi veren
tarafından tüketici ile akdedilen sözleĢmede kullanılan haksız Ģartların batıl olduğu” hükmü
getirilmiĢtir.
Davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu
anlaĢılmakta ise de, somut uyuĢmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da
gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli
masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Buna göre; mahkemece, davalı
bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkiĢi ya da heyetinden,
yukarıda belirtilen açıklamalar ıĢığında ve kredinin kullanılması için zorunlu, makul ve
belgeli masrafların neler olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre
bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı Ģekilde
davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiĢtir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle diğer temyiz itirazlarının reddine,
ikinci bentte açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının kanun yararına
temyiz talebinin kabulü ile Kadınhanı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 16/06/2013 tarih ve
2013/63 esas 2013/116 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına
BOZULMASINA, 14/4/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
—— • ——
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
ESAS NO : 2014/10891
KARAR NO : 2014/11686
YARGITAY ĠLAMI
MAHKEMESĠ : Hınıs Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)
TARĠHĠ
: 10/07/2013
NUMARASI : 2013/119-2013/137
DAVACI
: Ziraat Bankası vekili avukat Mustafa Karaca
DAVALI
: Muhyettin Ek vekili avukat Ömer Kurt
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı
nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak
üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuĢulup düĢünüldü.
KARAR
Davacı, davalının konut kredisi kullandığını, davalının müracaatı üzerine Hınıs
Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 13/05/2013 tarih ve 2013/159 sayılı
kararı ile; kredinin kullanımı sırasında alınan 880,00 TL ücretin tüketiciye iadesine karar
verildiğini ileri sürerek tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiĢtir.
Davalı, davanın reddini dilemiĢtir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiĢ, karar Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiĢtir.
Taraflar arasında konut kredisi sözleĢmesi bulunduğu ve davacı banka tarafından 880,00
TL masraf alındığı hususu ihtilaflı değildir. UyuĢmazlık, alınan bu dosya masrafının haksız
Ģart niteliğinde olup olmadığı ve davalı tüketiciye iade edilip edilmeyeceği hususundadır.
Davalı, davacı bankadan konut kredisi kullandığını, bu sırada kendisinden 880,00 TL
masraf kesildiğini belirterek, bu paranın iadesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine
müracaat etmiĢ, Hınıs Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin 13/05/2013 tarih
ve 159 sayılı kararı ile; söz konusu masrafın davalıya iadesine karar verilmiĢ, davalı bankanın
hakem heyeti kararının iptali istemiyle açtığı davada mahkemece; davanın kabulüne, Hınıs
Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 13/05/2013 tarih ve 159 sayılı kararının
iptaline karar verilmiĢtir.
Davacı tarafından davalı bankadan kullanılan konut kredisi nedeniyle masraf alındığı,
davanın tüketici sorunları hakem heyetine müracaat ettiği, tüketici sorunları hakem heyetinde
görev alan baro temsilcisinin aynı karara yönelik olarak açılan tüketici hakem heyeti kararının
iptali davasında davalı vekili olarak görev aldığı hususu uyuĢmazlık konusu değildir.
UyuĢmazlık tüketici sorunları hakem heyetinde baro temsilcisi olarak görev alan avukatın söz
konusu karara iliĢkin tüketici mahkemesinde görülen davada taraflardan birisinin vekili olarak
görev alıp alamayacağı hususundadır. Avukatın kendisine gelen iĢin reddi zorunluluğunu
düzenleyen 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 38/1-c maddesine göre; “Avukat; Evvelce
hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkiĢi veya memur olarak o iĢte görev yapmıĢ olursa,
teklifi reddetmek zorunluluğundadır.” Buna göre; davalı tarafından kendisinden alınan kredi
masrafların iadesi için tüketici sorunları hakem heyetine yapılan müracaat üzerine tüketici
sorunları hakem heyetinde baro temsilcisi olarak görev alan davalı vekili avukatın, anılan yasa
hükmü gereğince bu kararın iptali istemiyle tüketici mahkemesinde açılan davada davalı
vekili olarak görev yapması mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiĢtir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının kanun
yararına temyiz talebinin kabulü ile Hınıs Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10/07/2013 tarih ve
2013/119 esas 2013/137 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına
BOZULMASINA, peĢin alınan harcın istek halinde iadesine, 14/4/2014 gününde oybirliğiyle
karar verildi.
[R.G. 01 Temmuz 2014 – 29047 ]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2008/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/34 Sayılı Kararı 2 Temmuz 2014 Tarihli ve 29048 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2009/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/35 Sayılı Kararı 2 Temmuz 2014 Tarihli ve 29048 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/36 Sayılı Kararı 2 Temmuz 2014 Tarihli ve 29048 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/37 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/38 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/39 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2009/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/40 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/41 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/42 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/43 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/44 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2009/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/45 Sayılı Kararı 2 Temmuz 2014 Tarihli ve 29048 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/46 Sayılı Kararı 2 Temmuz 2014 Tarihli ve 29048 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2009/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/47 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 20010/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/48 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 20008/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/49 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2009/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/50 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/51 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/52 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2010/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K:
2014/53 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve E: 2012/575 BaĢvuru Numaralı Kararı 2
Temmuz 2014 Tarihli ve 29048 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve E: 2012/1128 BaĢvuru Numaralı Kararı 2
Temmuz 2014 Tarihli ve 29048 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve E: 2013/2213 BaĢvuru Numaralı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve E: 2013/7562 BaĢvuru Numaralı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve E: 2013/8404 BaĢvuru Numaralı Kararı
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
ĠLÂN
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Ġstanbul
Yirmidördüncü Noterliği 21.08.2014 ve Bornova Üçüncü Noterliği 26.08.2014 tarihlerinde
yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
SIRA NO: NOTERLĠĞĠN ADI:2013 YILI GAYRĠSAFĠ GELĠRLERĠ:
1 - BORNOVA ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 1.531.011,20.-TL.
2 - ĠSTANBUL YĠRMĠDÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ939.097,34.-TL.
5692/1-1
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
MĠLLETLERARASI ANDLAġMA
Karar Sayısı : 2014/6513
13 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli ―Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Liberya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri Ġçin Vizelerin
KarĢılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair AnlaĢma‖nın onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının
4/6/2014 tarihli ve 4645089 sayılı yazısı üzerine, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 18
inci maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
L. ELVAN
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı V.
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
AndlaĢma metni için tıklayınız
[R.G. 02 Temmuz 2014 – 29048 ]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
REKLAM KURULU YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Reklam Kurulunun ve ihtisas
komisyonlarının kuruluĢu, görevleri, çalıĢma usul ve esasları ile sekretarya hizmetleri ve diğer
hususları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 63 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) BaĢkan: Reklam Kurulu BaĢkanını,
ç) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
e) Haksız ticari uygulama: Mesleki özenin gereklerine uymayan ve ulaĢtığı ortalama
tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete iliĢkin ekonomik
davranıĢ biçimini önemli ölçüde bozan veya önemli ölçüde bozma ihtimali olan her türlü
ticari uygulamayı,
f) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Komisyon: Reklam Kurulu Ġhtisas Komisyonunu,
ğ) Komisyon BaĢkanı: Reklam Kurulu Ġhtisas Komisyonu BaĢkanını,
h) Kurul: Reklam Kurulunu,
ı) Ticari reklam: Ticaret, iĢ, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya
hizmetin satıĢını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluĢturanları bilgilendirmek veya
ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, iĢitsel ve
benzeri yollarla gerçekleĢtirilen pazarlama iletiĢimi niteliğindeki duyuruları,
i) Üye: Reklam Kurulu üyesini,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Reklam Kurulunun KuruluĢ ve Görevleri
KuruluĢ
MADDE 4 – (1) BaĢkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından
yürütülen Reklam Kurulu;
a) Bakanlığın ilgili genel müdür yardımcıları arasından görevlendireceği bir üye,
b) Adalet Bakanlığının, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalıĢan hâkim veya savcılar
arasından görevlendireceği bir üye,
c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevlendireceği bir üye,
ç) Sağlık Bakanlığının görevlendireceği bir üye,
d) Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendireceği bir üye,
e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görevlendireceği bir üye,
f) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye,
g) Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir büyükĢehir belediyelerinin kendi aralarından seçeceği bir
üye,
ğ) Yükseköğretim Kurulunun, reklamcılık, iletiĢim veya ticaret hukuku alanında uzman
öğretim üyeleri arasından görevlendireceği bir üye,
h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Medya ve ĠletiĢim Meclisi üyeleri
arasından görevlendireceği bir üye,
ı) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,
i) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği
bir üye,
j) Reklam verenler derneklerinin veya varsa üst kuruluĢlarının seçeceği bir üye,
k) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluĢlarının seçeceği bir üye,
l) Türk Eczacıları Birliğinin görevlendireceği eczacı bir üye,
m) Türk DiĢ Hekimleri Birliğinin görevlendireceği diĢ hekimi bir üye,
n) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceği doktor bir üye,
o) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği avukat bir üye,
olmak üzere baĢkan dâhil on dokuz üyeden oluĢur.
Üyelerin nitelikleri
MADDE 5 – (1) Kurul BaĢkan ve üyelerinin aĢağıdaki Ģartları taĢıması zorunludur:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak,
b) En az iki yıllık yüksekokul mezunu ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurt dıĢındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A)
bendinin (5) numaralı alt bendinde düzenlenen Ģartları taĢıyor olmak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Üyelerin görev süresi
MADDE 6 – (1) Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi bitenler yeniden
görevlendirilebilir veya seçilebilir. Üyelik herhangi bir sebeple boĢaldığı takdirde, boĢalan
üyeliklere 4 üncü madde esasları dâhilinde bir ay içinde görevlendirme veya seçim yapılır.
Yeni üye yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlar. Süresi dolan üyenin görevi, yeni üye
görevine baĢlayıncaya kadar devam eder.
Kurulun görevleri
MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri Ģunlardır:
a) Kanunun 61 inci ve 62 nci maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak ticari
reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek ve haksız ticari uygulamalara karĢı
tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapmak ve Bakanlık aracılığıyla duyurmak,
b) Ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları, (a) bendinde belirlenen ilkeler
çerçevesinde incelemek ve gerektiğinde denetim yapmak,
c) Ġnceleme veya denetim sonuçlarına göre Kanunun 61 inci ve 62 nci maddelerinde
belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 77 nci maddesinin
onikinci ve onüçüncü fıkralarında belirtilen idari yaptırımları uygulamak.
(2) Ġdari para cezaları uygulanırken aĢağıdaki kriterler esas alınır:
a) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca ulusal yayın lisansı veya yayın izni verilen
kuruluĢlar aracılığıyla gerçekleĢtirilmiĢ yayınlardaki aykırılıkların ülke genelinde yapıldığı
kabul edilir.
b) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca kablo, bölgesel ve yerel yayın lisansı veya izni
verilen kuruluĢlar ile uydu üzerinden yayın yapan kuruluĢlar aracılığıyla gerçekleĢtirilmiĢ
yayınlardaki aykırılıkların yerel düzeyde yapıldığı kabul edilir.
c) Dağıtıldığı illerin nüfusunun toplamı, ülke nüfusunun en az yüzde yetmiĢini oluĢturan
süreli yayınların ülke genelinde dağıtıldığı kabul edilir.
(3) Kurul, tedbiren durdurma kararı verme yetkisini BaĢkana devredebilir. BaĢkan
tarafından reklam veya haksız ticari uygulama ile ilgili olarak verilen tedbiren durdurma
kararı, yapılacak ilk toplantıda Kurulun onayına sunulur.
(4) Kurul, ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirlerken ve haksız ticari
uygulamalara karĢı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yaparken; ülke koĢullarının
yanı sıra evrensel kabul görmüĢ tanım ve kurallar ile geliĢmeleri de dikkate alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Reklam Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları
BaĢvuru
MADDE 8 – (1) Kurula baĢvurular yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır.
BaĢvuru sahibi gerçek kiĢinin adı, soyadı ile T.C. kimlik numarası ve adresini, tüzel kiĢinin
ise unvanı ve adresini içermeyen baĢvurular Kurulca değerlendirmeye alınmaz.
(2) Ticari reklama iliĢkin baĢvurularda Ģikayet edilen reklamın yayınlandığı mecra,
tarih, Ģikayetin konusu gibi belirleyici hususlara; haksız ticari uygulamaya iliĢkin
baĢvurularda ise Ģikayetle ilgili bilgi ve belgelere yer verilir.
(3) ġikayet edilen reklamın, yazılı ya da basılı olanlarının asılları dilekçesine eklenir.
Eklenecek nitelikte olmayanların görüntüleri baĢvuru sahibi tarafından sağlanır.
Toplantı
MADDE 9 – (1) Kurul, ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman BaĢkanın
çağrısı üzerine, BaĢkan dahil en az on bir üyenin hazır bulunması ile toplanır. Kurul
toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eĢitliği halinde BaĢkanın oy
kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.
(2) BaĢkanın mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde, Kurula Bakanlık
temsilcisi üye baĢkanlık eder.
(3) Toplantıya katılamayacak üyeler, geçerli mazeretlerini toplantıdan önce BaĢkana
yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirirler. Geçerli bir mazereti olmaksızın, arka arkaya
iki toplantıya veya bir yıl içerisinde toplam dört toplantıya katılmayanların üyeliği
kendiliğinden sona erer.
(4) Kurul BaĢkan ve üyeleri; kendisinin, üstsoy ve altsoyundan biri ile eĢi ve üçüncü
dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımlarının çıkarlarını ilgilendiren hususların
görüĢülmesine ve bu konuda yapılacak oylamalara katılamazlar.
Toplantı gündemi ve görüĢmenin yenilenmesi
MADDE 10 – (1) Kurulun toplantı gündemi BaĢkan tarafından belirlenir.
(2) Aynı toplantıda karara bağlanmıĢ bir konuya iliĢkin görüĢme yeniden yapılabilir.
GörüĢmenin yenilenmesi önerisi, toplantıda hazır bulunan en az üç üyenin isteği üzerine
Kurul kararı ile yapılır. Önerinin kabul edilmesi durumunda, konu yeniden görüĢmeye açılır
ve karara bağlanır.
Temsil
MADDE 11 – (1) Kurulu BaĢkan temsil eder.
Ġnceleme
MADDE 12 – (1) Kurul tarafından, gerekli görülen hallerde ilgili kiĢi, kurum ve
kuruluĢlardan yazılı olarak bilgi veya görüĢ istenir. Ġlgili kiĢi, kurum ve kuruluĢların, istenen
belgelerin aslını veya onaylı kopyalarını vermesi zorunludur.
(2) Ġstenen bilgi ve belgelerin Bakanlığa iletilmesi için en fazla on beĢ günlük süre
tanınır. Bakanlık gerekli hallerde bu süreyi uzatabilir.
(3) Kurul, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak
ihtisas sahibi üniversite, kamu kurum ve kuruluĢları veya özel hukuk tüzel kiĢileri ile gerçek
kiĢilerin görüĢüne baĢvurabilir.
Kararların uygulanması
MADDE 13 – (1) Kurul tarafından alınan kararlar Bakanlıkça uygulanır.
Kurul kararlarının açıklanması
MADDE 14 – (1) Kurul kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve
ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Bakanlıkça açıklanır.
BaĢkanın görevleri
MADDE 15 – (1) BaĢkanın görevleri Ģunlardır:
a) Kanun ile Kurula verilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,
b) Gerekli görülen hallerde ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ilgili resen
inceleme veya denetim baĢlatmak,
c) Toplantı gündemini tespit etmek,
ç) Kurul toplantılarına baĢkanlık yapmak ve toplantıların gündeme göre yürütülmesini
sağlamak,
d) Kurul kararlarının Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,
e) Sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
f) Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde, gerekli görülen hallerde ticari reklam ve
haksız ticari uygulamaları tedbiren durdurmak,
g) Kurul ile ilgili diğer iĢleri yapmak.
Sekretarya hizmetleri
MADDE 16 – (1) Kurulun ve ihtisas komisyonlarının sekretarya hizmetleri, Kurul üyesi
ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve yeterli sayıda personel tarafından yürütülür.
(2) Sekretaryanın görevleri Ģunlardır:
a) Toplantı öncesi gerekli hazırlıkları yapmak,
b) Toplantı gündemini, yerini ve saatini toplantıdan önce üyelere bildirmek,
c) Kurulun ve komisyonların dosyalama, evrak ve arĢiv hizmetlerini yürütmek,
ç) Kurul ve komisyonların toplantı tutanaklarını düzenlemek, baĢkan ve üyeler
tarafından imzalanmasını sağlamak,
d) Ġlgili kiĢi, kurum ve kuruluĢlarla yazıĢmaları yürütmek,
e) BaĢkanın vereceği diğer iĢleri yapmak.
Tutanak
MADDE 17 – (1) Kurul ve komisyon toplantılarında yapılan görüĢmeler ve alınan
kararlar bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ġhtisas Komisyonları
KuruluĢ
MADDE 18 – (1) Bakanlıkça, Kurulun karar vermesine yardımcı olmak üzere sektörel
alanlarda ihtisas komisyonları kurulur. Komisyonlar, baĢkan dahil en az üç en fazla beĢ
kiĢiden oluĢur. Komisyonda görev yapacak üyeler Kurul tarafından belirlenir.
Üyelerin nitelikleri
MADDE 19 – (1) Ġhtisas komisyonu üyelerinin 5 inci maddede belirtilen Ģartları
taĢıması zorunludur.
Komisyonların görevleri
MADDE 20 – (1) Ġhtisas komisyonları, kendilerine tevdi edilen dosyalar ve gerekli
gördüğü konular hakkında inceleme ve araĢtırma yaparak görüĢlerini bir raporla Reklam
Kurulu BaĢkanlığına sunar.
Toplantılar
MADDE 21 – (1) Ġhtisas komisyonları, ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her
zaman Komisyon BaĢkanının çağrısı üzerine toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile
karar verir. Oyların eĢitliği halinde komisyon baĢkanının oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.
(2) Toplantıya katılamayacak komisyon üyeleri, geçerli mazeretlerini toplantıdan önce
komisyon baĢkanına yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirirler. Geçerli bir mazereti
olmaksızın arka arkaya iki toplantıya veya bir yıl içerisinde toplam dört toplantıya
katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erer.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Mali hükümler
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan harcamalar
Bakanlık bütçesinden karĢılanır.
(2) Kurul ve ihtisas komisyonu baĢkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı ve huzur
ücreti ile buna iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüĢü alınarak Bakanlıkça
belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 23 – (1) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Reklam
Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
[R.G. 03 Temmuz 2014 – 29049]
—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI
HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta
TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü
maddesine aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
―(6) Cerrahi müdahale biriminin faaliyet gösterebilmesi için, cerrahi müdahale
uygulama izin belgesi alınması zorunludur. Sadece, bu izin belgesinde belirtilen uzmanlık
dallarında cerrahi müdahale yapılabilir.
(7) Ameliyathanenin yönetimi, alet ve malzemenin sağlanması, bakım, onarım
ihtiyaçlarının saptanarak yaptırılmak üzere ilgililere bildirilmesi ve burada çalıĢan personelin
yönetimi ve eğitimlerinin yapılması amacıyla sorumlu cerrahi dallarından bir uzman
ameliyathane sorumlusu olarak görevlendirilir.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
―Tıbbî ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp mahalleri tesis edilir.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Sağlık kuruluĢunun tabelasına veya basılı evrakına; ruhsatlarında yer alan mevcut
isim ve unvanları veya tescil edilmiĢ isimlerinin dıĢındaki diğer isim ve unvanları ile faaliyet
izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde baĢka uzmanlık dalı yazılamaz.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki bent
eklenmiĢtir.
―1) Aynı bina ve bahçesi ile müĢtemilatı içerisinde serbest eczane ile 3153 sayılı Kanun
kapsamında görüntüleme hizmeti sunan müessese ve laboratuvarlar hariç olmak üzere sağlık
kuruluĢları faaliyet gösteremez. Aynı bina ve bahçesi ile müĢtemilatı içerisinde optisyenlik
müessesesi ile göz hastalıkları uzmanının mesleğini icra ettiği özel muayenehane ve sağlık
kuruluĢları faaliyet gösteremez.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Sağlık kuruluĢları, Ģikâyet, soruĢturma veya Bakanlıkça yapılacak olağan dıĢı
denetimler hariç olmak üzere, Müdürlükçe oluĢturulan bir ekip tarafından düzenli olarak
denetlenir. Müdürlükçe yapılacak denetimlerin sıklığı, denetimlerde görev alacak personelin
nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak denetim formlarına iliĢkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin baĢlığı ―Müeyyideler‖ olarak
değiĢtirilmiĢ ve aynı maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(3) Bu Yönetmelikte müeyyide öngörülmemekle birlikte fiilin niteliğine göre ilgili
diğer mevzuatta belirlenen idarî ve cezaî müeyyideler uygulanır.‖
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan
―EK-6 ve EK-7/b sayılı denetim formlarına göre yürütülür.‖ ibaresi ―Müdürlük ekipleri
tarafından rutin olarak yapılır ve Müdürlükçe yapılacak denetimlerin sıklığı, denetimlerde
görev alacak personelin nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak denetim formlarına iliĢkin
hususlar Bakanlıkça belirlenir.‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
―Denetim formlarının oluĢturulması
GEÇĠCĠ MADDE 13 – (1) Müdürlükçe yapılacak denetimlerin sıklığı, denetimlerde
görev alacak personelin nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak denetim formlarına iliĢkin
hususlar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Bakanlıkça
belirlenir.‖
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde bulunan Ek-8 sayılı Sağlık KuruluĢlarında
Uzmanlık Dallarına Göre Bulundurulması Zorunlu Asgari Tıbbi Malzeme ve Donanım Listesi
formuna aĢağıdaki ―Plastik ve Rekonstruktif‖ kısmı eklenmiĢtir.
―
Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi
Muayene masası
1 Adet
Nazal spekulum
1 Adet
Mezura
1 Adet
Makas
1 Adet
Portatif ıĢık kaynağı
1 Adet
Paravan
Ġlaç dolabı
Pansuman seti
Pansuman arabası
Küçük cerrahi müdahale seti
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
‖
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12/C maddesinin üçüncü fıkrası, 12/Ç maddesinin
birinci fıkrasının (ğ) bendi, 12/D maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile aynı maddenin
üçüncü fıkrası, 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası, 24 üncü maddesinin onuncu ve on birinci
fıkraları, 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ―ile teftiĢ ve denetim
defteri‖ ibaresi, 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ı) bentleri, 32 nci maddesinin
ikinci, üçüncü, dördüncü, beĢinci ve altıncı fıkraları, 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının
birinci cümlesinde yer alan ―denetim formunda‖ ibaresi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası, 34
üncü maddesinin beĢinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ekinde bulunan EK-6/a ve EK-7/b sayılı
formlar yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde bulunan Ek-6 sayılı form baĢlığıyla birlikte
ekteki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
15/2/2008
26788
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
123/7/2008
26945
211/3/2009
27166
331/12/2009
27449 5. Mükerrer
410/3/2010
27517
53/8/2010
27661
625/9/2010
27710
76/1/2011
27807
87/4/2011
27898
93/8/2011
28014
1028/9/2011
28068
1114/2/2012
28204
123/4/2012
28253
1327/5/2012
28305
1411/7/2013
28704
1521/3/2014
28948
―
Ek-6 Müeyyide Formu
Müeyyideler
1.Tespit
2. Tespit
3.Tespit
Bu Yönetmeliğe uygun olarak, ruhsat ve faaliyet izin belgesi veya uygunluk belgesi almadan
hizmet verilmesi halinde Valilikçe faaliyeti durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Türkiye
Cumhuriyeti
yasalarınca suç olarak
Sağlık kuruluşunun
kabul
edilen
tıbbi
Sağlık kuruluşunun
faaliyeti
üç
ay
işlemlerin
sağlık
ruhsatı iptal edilir.
süreyle durdurulur.
kuruluşunda yapıldığının
tespiti halinde,
Sağlık kuruluşu tarafından
Sağlık
hasta mahremiyeti ile
Sağlık kuruluşunun
Mesul
Müdür
kuruluşunun
hasta bilgilerin gizliliği
faaliyeti bir gün
uyarılır.
faaliyeti üç gün
ilkelerinin ihlal edildiğinin
süreyle durdurulur.
süreyle durdurulur.
tespiti halinde
Sağlık
kuruluşunda,
Bakanlığın onayı ile
Bakanlıkça
uzmanlık
Valilikçe
sağlık
belgesi
verilmeyen
kuruluşunun faaliyeti
tabiplerin uzman olarak ve
Sağlık kuruluşunun Sağlık
on gün süreyle
ilgili mevzuat hükümlerine
faaliyeti üç ay kuruluşunun
durdurulur ve kişiler
göre gerekli çalışma
süreyle durdurulur. ruhsatı iptal edilir.
hakkında savcılığa
izinleri ile hakları olmayan
suç
duyurusunda
tabiplerin çalıştırıldığının
bulunulur.
tespiti halinde
Sağlık
kuruluşunda, Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
faaliyet izin belgesinde önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt Sağlık
bulunmayan
uzmanlık hizmet
gelirinin hizmet
gelirinin kuruluşunun
dallarında hasta kabul ve binde beşi oranında yüzde biri oranında faaliyeti on gün
tedavi edildiğinin tespiti idarî para cezası ile idarî para cezası ile süreyle durdurulur.
halinde
cezalandırılır.
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
Sağlık
kuruluşunun
önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt Sağlık
dışarıya ilaç sattığının ve
hizmet
gelirinin hizmet
gelirinin kuruluşunun
amacı dışında faaliyet
binde biri oranında binde ikisi oranında faaliyeti beş gün
gösterdiğinin
tespiti
idarî para cezası ile idarî para cezası ile süreyle durdurulur.
halinde
cezalandırılır.
cezalandırılır.
Sağlık
kuruluşunda,
Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
adlarına personel çalışma
önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt Sağlık
belgesi düzenlenmeden
hizmet
gelirinin hizmet
gelirinin kuruluşunun
sağlık
meslek
binde biri oranında binde ikisi oranında faaliyeti beş gün
mensubunun
idarî para cezası ile idarî para cezası ile süreyle durdurulur.
çalıştırıldığının
tespiti
cezalandırılır.
cezalandırılır.
halinde
Konu
1
2
3
4
5
6
7
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
Sağlık
hizmet
gelirinin
kuruluşunun
binde
altısı
faaliyeti beş gün
oranında idarî para
süreyle durdurulur.
cezası
ile
cezalandırılır.
Kullanan
ve Kullanan
ve Kullanan
ve
Başkasına ait tabip kaşesi,
kullandıran
kişiler kullandıran kişiler kullandıran kişiler
diğer tabip veya personel
hakkında savcılığa hakkında savcılığa hakkında savcılığa
tarafından kullanıldığının
suç
duyurusunda suç duyurusunda suç duyurusunda
tespiti halinde
bulunulur.
bulunulur.
bulunulur.
Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin hizmet
gelirinin
Yönetmeliğin
12
nci
binde biri oranında binde ikisi oranında Sağlık
maddesinin ikinci fıkrası
idarî para cezası ile idarî para cezası ile kuruluşunun
ve 31 inci maddesinin
cezalandırılır. Ayrıca cezalandırılır.
faaliyeti beş gün
birinci
fıkrasının
(f)
gerekli
Ayrıca
gerekli süreyle durdurulur.
bendine aykırılık halinde
düzenlemelerin
düzenlemelerin
yapılması için on yapılması için on
beş gün süre verilir. beş gün süre verilir.
Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin hizmet
gelirinin
Yönetmeliğin 12/A, 12/Ç, binde biri oranında binde ikisi oranında
İlgili
bölümün
12/D maddesi ve 25 inci idarî para cezası ile idarî para cezası ile
faaliyeti yedi gün
maddesine
aykırılık cezalandırılır. Ayrıca cezalandırılır.
süreyle durdurulur.
halinde
gerekli
Ayrıca
gerekli
düzenlemelerin
düzenlemelerin
yapılması için on yapılması için on
beş gün süre verilir. beş gün süre verilir.
Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin hizmet
gelirinin
binde biri oranında binde ikisi oranında Sağlık
Yönetmeliğin 12/B ve 12/C
idarî para cezası ile idarî para cezası ile kuruluşunun
maddesine
aykırılık
cezalandırılır. Ayrıca cezalandırılır.
faaliyeti beş gün
halinde
gerekli
Ayrıca
gerekli süreyle durdurulur.
düzenlemelerin
düzenlemelerin
yapılması için otuz yapılması için otuz
gün süre verilir.
gün süre verilir.
Mesul Müdür tarafından; Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmüne uyulmaması durumunda;
bir yıl içinde aynı fıkralardaki hükümlerden dolayı iki kez uyarılan mesul müdür
üçüncüsünde, farklı hükümlerden dolayı bir yıl içinde toplamda dört kez uyarılan mesul
müdürün beşincisinde, mesul müdürlük görevine son verilir, üç yıl içinde hiçbir özel hastane
veya planlamaya tabi özel sağlık kuruluşunda mesul müdürlük yapamaz.
İlgili mevzuatına göre
sağlık
kuruluşlarında
çalışma izni bulunmayan
8
sağlık meslek mensubu
çalıştırıldığının
tespiti
halinde
9
10
11
12
13
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde üçü oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde biri oranında
Yönetmeliğin 18 inci
idarî para cezası ile
14 maddesinin ikinci fıkrasına
cezalandırılır. Ayrıca
aykırılık halinde
gerekli
düzenlemelerin
yapılması için otuz
gün süre verilir.
Genel anestezi ile yapılan
Sağlık kuruluşu, bir
cerrahi
müdahaleler
önceki aya ait brüt
esnasında
cerrahi
hizmet
gelirinin
15 müdahale
biriminde
binde biri oranında
anestezi
uzmanı
idarî para cezası ile
bulunmadığının
tespiti
cezalandırılır.
halinde
Sağlık kuruluşu, bir
Cerrahi
müdahale
önceki aya ait brüt
biriminde
bulunması
hizmet
gelirinin
16 gereken asgari personelin
binde biri oranında
bulunmadığının
tespiti
idarî para cezası ile
halinde
cezalandırılır.
Yönetmeliğin 24 üncü
maddesinin sekizinci ve
19
dokuzuncu
fıkralarına
aykırılık halinde
Acil
sağlık
hizmet
sunumunda,
31/5/2006
20
tarihli ve 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti bir gün
süreyle durdurulur.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
İlgili
bölümün
hizmet
gelirinin
faaliyeti yedi gün
binde ikisi oranında
süreyle durdurulur.
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde biri oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde biri oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır. Ayrıca
gerekli
düzenlemelerin
yapılması için otuz
gün süre verilir.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde ikisi oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde
altısı
oranında idarî para
cezası
ile
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde ikisi oranında
idarî para cezası
verilir.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde ikisi oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Ayrıca
gerekli
düzenlemelerin
yapılması için otuz
gün süre verilir.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde biri tutarında
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde ikisi tutarında
Sağlık kuruluşu, bir
Yönetmeliğin 19 uncu önceki aya ait brüt
maddesinin birinci ve hizmet
gelirinin
17
üçüncü fıkralarına aykırılık binde üçü oranında
halinde
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Yönetmeliğin 21 inci ve 22
18 nci maddesine aykırılık
halinde
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde ikisi oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Ayrıca
gerekli
düzenlemelerin
yapılması için otuz
gün süre verilir.
İlgili
bölümün
faaliyeti yedi gün
süreyle durdurulur.
Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti bir gün
süreyle durdurulur.
Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti bir gün
süreyle durdurulur.
Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti beş gün
süreyle durdurulur.
Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti bir gün
süreyle durdurulur.
Sağlık Sigortası Kanununa idarî para cezası ile
aykırı
ilave
ücret cezalandırılır. Aykırı
alındığının tespiti halinde olarak
alınan
ücretler ilgiliye iade
edilir.
Sağlık kuruluşu, bir
Yönetmeliğin 24 üncü önceki aya ait brüt
maddesinin üç, dört ve hizmet
gelirinin
21
altıncı fıkralarına aykırılık binde biri oranında
halinde
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
Yönetmeliğin 24 üncü
hizmet
gelirinin
22 maddesinin
beşinci
binde beşi oranında
fıkrasına aykırılık hâlinde
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
Yönetmeliğin 26 ncı
hizmet
gelirinin
23 maddesine
aykırılık
binde biri oranında
halinde
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
idarî para cezası ile
cezalandırılır. Aykırı
olarak
alınan
ücretler ilgiliye iade
edilir.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde ikisi oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
yüzde biri oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde ikisi oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Yönetmeliğin 27 nci ve 28
24 inci maddelerine aykırılık
halinde
Uyarı
Uyarı
Talep halinde sunulan
sağlık
hizmetlerinin
dökümünü ve tutarını
25
gösteren onaylı belge
verilmediğinin
tespiti
halinde
Uyarı
Uyarı
Sağlık kuruluşunun
faaliyeti on gün
süreyle durdurulur.
Ayrıca cumhuriyet
savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde üçü oranında
idarî para cezası ile
cezalandırılır.
Bu
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
binde
altısı
oranında idarî para
cezası
ile
Yönetmeliğin 31 inci
maddesinin
birinci
26
fıkrasının (ğ) bendine
aykırılık halinde
Yönetmeliğin 31 inci
maddesinin
birinci
27
fıkrasının (h) bendine
aykırılık halinde
Aykırı
olarak
alınan
ücretler
ilgiliye iade edilir.
Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti bir gün
süreyle durdurulur.
Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti üç gün
süreyle durdurulur.
Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti bir gün
süreyle durdurulur.
Sağlık kuruluşu,
bir önceki aya ait
brüt
hizmet
gelirinin yüzde biri
oranında idarî para
cezası
ile
cezalandırılır.
Sağlık kuruluşu,
bir önceki aya ait
brüt
hizmet
gelirinin yüzde biri
oranında idarî para
cezası
ile
cezalandırılır.
Sağlık
kuruluşunun
faaliyeti beş gün
süreyle durdurulur.
Bu
kapsamda
yetkisiz
sağlık
kapsamda yetkisiz
sağlık
hizmeti
sunulduğunun tespiti
halinde
bir
ay
faaliyeti durdurulur,
ayrıca Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.
cezalandırılır. Bu
kapsamda yetkisiz
sağlık
hizmeti
sunulduğunun
tespiti halinde bir ay
faaliyeti durdurulur,
ayrıca Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.
hizmeti
sunulduğunun
tespiti halinde bir
ay
faaliyeti
durdurulur, ayrıca
Cumhuriyet
Savcılığına
suç
duyurusunda
bulunulur.
Yönetmeliğin 31 inci Sağlık kuruluşunun
maddesinin
birinci faaliyeti üç gün
28
fıkrasının (k) bendine süreyle
faaliyeti
aykırılık halinde
durdurulur
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
Yönetmeliğin 38 inci
binde biri oranında
maddesinin
birinci
29
idarî para cezası ile
fıkrasının (a), (c) ve (ç)
cezalandırılır. Ayrıca
bentlerine aykırılık halinde
eksikliğin giderilmesi
için on beş gün süre
verilir.
30
31
32
33
Sağlık
Sağlık kuruluşunun
kuruluşunun
yedi gün süreyle
faaliyeti bir ay
faaliyeti durdurulur.
süreyle durdurulur
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin
Sağlık
binde ikisi oranında
kuruluşunun
idarî para cezası ile
faaliyeti bir gün
cezalandırılır.
süreyle durdurulur.
Ayrıca
eksikliğin
giderilmesi için on
beş gün süre verilir.
Sağlık
Yönetmeliğin 38 inci
Sağlık kuruluşunun Sağlık kuruluşunun kuruluşunun
maddesinin
birinci
faaliyeti üç gün faaliyeti yedi gün faaliyeti on beş
fıkrasının (b) ve (e)
durdurulur.
süreyle durdurulur. gün
süreyle
bentlerine aykırılık halinde
durdurulur
Sağlık kuruluşu, bir
Sağlık kuruluşu, bir
önceki aya ait brüt Sağlık
Yönetmeliğin 23 üncü önceki aya ait brüt
hizmet
gelirinin kuruluşunun
on
maddesinin altıncı ve hizmet
gelirinin
binde
altısı gün
süreyle
yedinci fıkralarına aykırılık binde üçü oranında
oranında idarî para faaliyeti
halinde
idarî para cezası ile
cezası
ile durdurulur.
cezalandırılır.
cezalandırılır.
Yönetmeliğin 29 uncu ve 30 uncu maddesine aykırılık halinde; mesul müdür üç kez uyarılır.
Bir yıl içerisinde dördüncü tespitte iki gün, beşinci tespitte beş gün süreyle sağlık
kuruluşunun faaliyeti durdurulur
Sağlık kuruluşu, bir Sağlık kuruluşu, bir
Özel izne tâbi hizmet
Sağlık
önceki aya ait brüt önceki aya ait brüt
birimlerinin Bakanlıktan
kuruluşunun
on
hizmet
gelirinin hizmet
gelirinin
izin almaksızın açıldığının
gün
süreyle
binde beşi oranında yüzde biri oranında
ve buralarda hizmet
faaliyeti
para cezası ile para cezası ile
verildiğinin tespiti halinde
durdurulur.
cezalandırılır.
cezalandırılır.
Açıklamalar;
a) Aynı tarihte personel standartlarına iliĢkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde
müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.
b) Aynı tarihte tıbbi cihaz ve donanım standartlarına iliĢkin birden fazla maddeye aykırılığın
tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.
c) Aynı tarihte bina ve hizmet birimleri standartlarına iliĢkin birden fazla maddeye aykırılığın
tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.
ç) Aynı tarihte Malzeme ile ilaç standartlarına iliĢkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti
halinde en ağır müeyyide uygulanır.
d) (a), (b), (c) ve (ç)’de belirtilen durumlar haricinde birden fazla maddeye aykırılık
tespitinde ise her madde için öngörülen müeyyidelerden; idari para cezaları ayrı ayrı, faaliyet
durdurmalarda ise en uzun süreli faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır.
e) Faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına hafta sonu ve resmi tatiller dıĢındaki
günlerde baĢlanılır. Ayrıca sağlık kuruluĢunun faaliyet durdurulma sebebini gösteren yazılı
açıklama sağlık kuruluĢunun giriĢine asılır, ceza bitimine kadar asılı kalır.
f) Bu ekteki bir yıllık sürenin hesaplanmasında takvim yılı, müeyyidenin uygulanmasında
fiilin iĢlendiği tarih esas alınır.
g) Ġdari para cezalarının hesaplanmasında, idari para cezasına esas teĢkil eden fiilin iĢlendiği
tarihten bir önceki aya iliĢkin brüt hizmet geliri esas alınır. Ancak idari para cezası
bakımından esas alınan bir önceki ay veya daha uzun süreli olarak özel sağlık kuruluĢunun
faaliyette olmaması durumunda, özel sağlık kuruluĢunun faaliyetinin durdurulmadan önceki
en son faaliyette olduğu aya iliĢkin brüt hizmet geliri esas alınır. Söz konusu brüt hizmet geliri
tespiti için Müdürlükçe ilgili kuruluĢtan onaylı gelir tablosu talep edilir.
ğ) Bu maddedeki idari para cezasını gerektiren hususlarda; idarî para cezalarını vermeye
Valiler, idari para cezası düzenlemeleri nedeniyle tekrardan kaynaklı faaliyet durdurma
cezalarını vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.‖
[R.G. 03 Temmuz 2014 – 29049]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 3094
KARAR
BaĢkanlık Makamınca Komisyonumuza sunulan 22/5/2014 tarihli yazıda: ―2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 5 inci maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin
çıkaracağı milletvekili sayısının Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel nüfus sayımı
sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 4 üncü madde uyarınca tespit
edilerek ilân edileceği hükmü yer almaktadır.
Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı Bilgi Dağıtım ve ĠletiĢim Daire BaĢkanlığının
29/1/2014 tarihli ve 776 sayılı yazılarıyla, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu çerçevesinde
yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2013 Yılı sonuçları 31/12/2013 tarihi itibariyle ililçe ve belde bazında bildirilmiĢtir.
Bu nedenle; Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığınca 31/12/2013 tarihi itibariyle ilân
edilmiĢ ve BaĢkanlığımıza gönderilmiĢ bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
(ADNKS) 2013 nüfus sayımı sonuçları ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5
inci maddeleri nazara alınarak, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevresine
bölünmesi gereken illerin hangi ilçelerden oluĢacağının ve bu seçim çevrelerinin kaç
milletvekili çıkaracağının, gerektiğinde komisyon çalıĢmasından sonra tespitine karar
verilmesini takdirlerinize arz ederim.‖ denilmiĢ ve Kurulumuzun 22/5/2014 tarihli, 2014/2779
sayılı kararı ile oluĢturulan Komisyon çalıĢmasını tamamlamıĢ olmakla, konu ve Komisyon
raporu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığınca 31/12/2013 tarihi itibarıyla resmî olarak ilân
edilen ve BaĢkanlığımıza da gönderilmiĢ bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
(ADNKS) 2013 nüfus sayımı sonuçları ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 5 inci
maddesi gereğince, Kurulumuz tarafından seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı
milletvekili sayısı genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay
içinde Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca tespit edilerek Resmî Gazetede, Radyo ve
Televizyonda ilân edilmektedir.
Kurulumuzun 22/5/2014 tarihli, 2014/2779 sayılı kararı ile oluĢturulan komisyonca
hazırlanan ve Kurulumuza sunulan Komisyon Raporunda aynen;
―2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun,
3 üncü maddesinde; milletvekili sayısının 550 olduğu,
5 inci maddesinde; seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili
sayısının Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından
itibaren, 4 üncü madde uyarınca tespit edilerek ilân edileceği
hükümleri yer almaktadır.
Anılan Kanun’un 4 üncü maddesine göre; milletvekillerinin seçim çevrelerine dağılımı
yapılırken; toplam milletvekili sayısından (550) önce her il'e bir milletvekili tahsis edilir. Son
genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, kalan milletvekili sayısına (469)
bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir. Ġl nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca
çıkaracağı milletvekili sayısı tespit olunur.
Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı 550'yi bulmadığı takdirde, nüfusu;
milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin, artık nüfusları
büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüĢtürülmemiĢ bulunan
milletvekilleri bu sıra esas alınarak dağıtıma tabi tutulur.
Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı (18)'e kadar olan iller bir seçim
çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)'dan (35)'e kadar olan iller iki, (36) ve daha
fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre
adlandırılır.
2839 sayılı Kanun’un 3 ve 4 üncü maddelerinin yukarıda belirtilen hükümleri ile
Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığınca 31/12/2013 tarihi itibarıyla resmî olarak ilân edilmiĢ
ve BaĢkanlığımıza gönderilmiĢ bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013
yılı nüfus sayımı sonuçları birlikte göz önünde bulundurulmak suretiyle, 550 milletvekilinin
(81) il'e dağılımı yapılmıĢtır.
Yapılan belirlemeye istinaden;
32 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara Ġlinin 2,
88 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ġstanbul Ġlinin 3,
26 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ġzmir Ġlinin ise 2,
seçim çevresine bölünmesi gerekli görülmüĢtür.
Seçim çevreleri belirlenirken, seçim çevrelerinin mümkün olduğu ölçüde eĢit veya
birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak Ģekilde oluĢturulması, ilçelerin mülki
bütünlüklerinin bozulmaması ve idari teĢkilat yapısının değiĢtirilmemesi gözetilmiĢ, ayrıca
aynı seçim çevresinde yer alan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaĢım imkânları da
göz önünde bulundurulmuĢtur.
Öte yandan, birden fazla seçim çevresine bölünen illerin milletvekili sayısının seçim
çevrelerine dağılımında da, nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısını tespit etmeye
iliĢkin esaslara göre belirlenmesi ilkesi benimsenmiĢtir.
………‖ görüĢü bildirilmiĢtir.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurulumuzun 22/5/2014 tarihli, 2014/2779
sayılı kararı ile oluĢturulan komisyonca yürütülen çalıĢma sonrası düzenlenen rapor
incelenmiĢ olmakla,
a) Milletvekillerinin illere göre dağılımının (EK I)'de yer aldığı Ģekilde belirlenmesine,
b) 18’den fazla milletvekili çıkaracak illerin Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir illeri olduğu,
c) Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir illerinin EK (II/A), EK (II/B) ve EK (II/C) sayılı
cetvellerde gösterildiği Ģekilde birden fazla seçim çevresine bölünmesi gerektiği yönündeki
görüĢlerin Kurulumuzca da uygun görüldüğüne,
Ancak, Komisyon raporunda EK (II/A) sayılı Cetvelde gösterilen Ankara Ġli seçim
çevresinin ikiye bölünmesinde birinci seçim çevresi (154.100) ile ikinci seçim çevresi
(162.233) arasında bir milletvekiline düĢen nüfus sayısı farkının (8.133) olması nedeniyle,
2839 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin son fıkrasındaki; ―Bu illerin milletvekili sayısının
seçim çevrelerine dağıtımında; seçim çevrelerinin çıkaracakları milletvekili sayısı, nüfusları
bakımından illerin milletvekili sayısını tespit etmeye iliĢkin esaslara göre belirlenir.‖ hükmü
gözetilerek, Komisyon raporunda ikinci seçim çevresinde yer alan Elmadağ Ġlçesinin, birinci
seçim çevresine alınması gerektiği ve EK (II/A) sayılı Cetvelin bu düzenlemeye göre
yapılmasına karar verilmesi gerekmiĢtir.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5 inci maddeleri gereğince
belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının
tespitinde, Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığınca 31/12/2013 tarihi itibarıyla resmî olarak
ilân edilen ve BaĢkanlığımıza da gönderilmiĢ bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
(ADNKS) 2013 yılı nüfus sayım sonuçlarının esas alınmasına,
2- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 3 ve 4 üncü maddeleri göz önünde
bulundurularak, milletvekillerinin illere göre dağılımının EK (I) sayılı Cetvelde belirtildiği
gibi tespitine,
3- Belirlenen duruma göre (18)'den fazla milletvekili çıkaracak illerin Ankara, Ġstanbul
ve Ġzmir illeri olduğuna ve bu illerin EK: (II-A) - (II-B) - (II-C) sayılı cetvellerde gösterildiği
Ģekilde birden fazla seçim çevresine bölünmesi gerektiğinin tespit ve kabulüne,
4- Kararın bir örneğinin ve eki cetvellerin il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına,
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına ve siyasi parti genel baĢkanlıklarına
gönderilmesine,
5- Karar ve eki cetvellerin Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
6- Karar özeti ve eki cetvellerin BaĢkanlık duyurusu olarak Türkiye Radyo Televizyon
Kurumunda (TRT) yayınlanmasına
29/6/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
ġakir AKTI
EK CETVELLER
[R.G. 03 Temmuz 2014 – 29049]
—— • ——
ĠLÂN
Adalet Bakanlığından:
Ġstanbul 6. Ġcra Müdürlüğünün 2009/30245 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
5756/1-1
—————
Gebze 3. ĠĢ Mahkemesinin 2014/205 (bozma öncesi 2011/78 E.) Esas sayılı dosyası ile
birleĢen Gebze 2. ĠĢ Mahkemesinin 2012/14 Esas, 2012/2 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
5757/1-1
—————
Koyulhisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/64 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
5758/1-1
—————
Koyulhisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/63 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
5759/1-1
[R.G. 03 Temmuz 2014 – 29049]
—— • ——
TBMM KARARLARI
DĠLEKÇE KOMĠSYONUNUN TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNĠN
TATĠLĠ SIRASINDA ÇALIġABĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN KARAR
Karar No. 1064
Karar Tarihi: 1.7.2014
Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de
çalıĢabilmesine, Genel Kurulun 1.7.2014 tarihli 110’uncu BirleĢiminde karar verilmiĢtir.
[R.G. 04 Temmuz 2014 – 29050]
—— • ——
ĠNSAN HAKLARINI ĠNCELEME KOMĠSYONUNUN TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET
MECLĠSĠNĠN TATĠLĠ SIRASINDA ÇALIġABĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN KARAR
Karar No. 1065
Karar Tarihi: 1.7.2014
Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde
bulunduğu sürede de çalıĢabilmesine, Genel Kurulun 1.7.2014 tarihli 110’uncu BirleĢiminde
karar verilmiĢtir.
[R.G. 04 Temmuz 2014 – 29050]
—— • ——
KADIN ERKEK FIRSAT EġĠTLĠĞĠ KOMĠSYONUNUN TÜRKĠYE BÜYÜK
MĠLLET MECLĠSĠNĠN TATĠLĠ SIRASINDA ÇALIġABĠLMESĠNE
ĠLĠġKĠN KARAR
Karar No. 1066
Karar Tarihi: 1.7.2014
Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde
bulunduğu sürede de çalıĢabilmesine, Genel Kurulun 1.7.2014 tarihli 110’uncu BirleĢiminde
karar verilmiĢtir.
[R.G. 04 Temmuz 2014 – 29050]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6466
Bazı kamu kurum ve kuruluĢlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
F. IġIK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı V.
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
2/6/2014 TARĠHLĠ VE 2014/6466 SAYILI
KARARNAMENĠN EKĠ
KARAR
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluĢlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı
cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boĢ
kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kararın eki için tıklayınız
[R.G. 04 Temmuz 2014 – 29050]
—— • ——
YÖNETMELĠK
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı)’ndan:
YABANCI DĠL BĠLGĠSĠ SEVĠYE BELĠRLEME USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
konulan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, Ġngilizce ve
Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde en az bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım
ayları içerisinde en az bir kez olmak üzere yılda en az iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan,
Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda en az bir kez yapılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Devlet Personel
BaĢkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
[R.G. 04 Temmuz 2014 – 29050]
—— • ——
TEBLĠĞLER
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
: 2014/54
: Sas Grup Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.ġ.
Kızılırmak Mah. ġehit Fethi Akyüz Cad. No: 8/SĠVAS
SGK Sicil No. :1014274.058
Tespiti Ġsteyen :T.Sağlık-ĠĢ Sendikası
Ġnceleme
: Sas Grup Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.ġ.’de Bakanlığımızca yapılan
incelemede; iĢverenliğe ait olan Sivas Anadolu Hastanesi iĢyerinde Anestezi, Genel Cerrahi,
Beyin Cerrahi, Biyokimya, Cildiye, Çocuk, Dahiliye, Fizik Tedavi, Gastroentroloji, Kadın
Doğum, Göğüs Hastalıkları, Göz, KVC, KBB, Mikrobiyoloji, Acil, Radyoloji, Üroloji,
Beslenme ve Diyet bölümleri ile insan sağlığına iliĢkin tetkik, teĢhiĢ ve tedavi gibi sağlık
hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 17 sıra
numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” iĢkolunda yeraldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: Sas Grup Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.ġ. Sivas Anadolu Hastanesi
iĢyerinde yürütülen iĢlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık
ve sosyal hizmetler” iĢkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de
yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi
gereğince karar verilmiĢtir.
Karar No.
ĠĢyeri
[R.G. 04 Temmuz 2014 – 29050]
—— • ——
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No. : 2014/55
ĠĢyeri
: Pro-Tem Turizm Otomotiv ve Temizlik Tic. Ltd. ġti.
Bayındır Mah. 322 Sok. Postacılar Apt. No: 39/17
MuratpaĢa/ANTALYA
SGK Sicil No. :1029017.007
Tespiti Ġsteyen :T.Sağlık-ĠĢ Sendikası
Ġnceleme
: Pro-Tem Turizm Otomotiv ve Temizlik Tic. Ltd. ġti.’de Bakanlığımızca
yapılan incelemede; merkezi Bayındır Mah. 322 Sok. Postacılar Apt. No: 39/17
MuratpaĢa/ANTALYA adresinde bulunan iĢyerinde insan kaynakları ve muhasebe iĢlerinin
yapıldığı, Ģirketin hizmet alım sözleĢmesi ile, Sivas Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi ve Sivas
Devlet Hastanesi iĢyerlerinde veri giriĢ hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan iĢlerin
ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” iĢkolunda
yeraldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: Pro-Tem Turizm Otomotiv ve Temizlik Tic. Ltd. ġti. iĢyerinde yürütülen iĢlerin
niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel
sanatlar” iĢkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar
verilmiĢtir.
[R.G. 04 Temmuz 2014 – 29050]
—— • ——
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No : 2014/57
ĠĢyeri
: ÇalıĢkan KardeĢler ĠnĢ ve Mlz. Mak.ve Taah. Oto Tar.
ve Hay. ve Tem. Ür. Ġth. ve Ġhr. San. ve Tic. Ltd. ġti.
Bağlar Mah. Bingöl Cad. No: 22 Kovancılar/ELAZIĞ
Tespiti Ġsteyen :T.Maden-ĠĢ Sendikası
Ġnceleme
: ÇalıĢkan KardeĢler ĠnĢ ve Mlz. Mak. ve Taah. Oto Tar. ve Hay. ve Tem.
Ür. Ġth. ve Ġhr. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım
sözleĢmesi ile Kestelek- MustafakemalpaĢa/BURSA, Kırka-Seyitgazi/ESKĠġEHĠR,
Tunçbilek-TavĢanlı/KÜTAHYA, Emet/KÜTAHYA ve Soma/MANĠSA iĢyerlerinde,
ocaklardan kömür çıkarılması, cevherlerin stok sahasından kendi araçlarıyla yüklemesi,
silolara dökülmesi, tüvenan cevher kalite iyileĢtirilmesi, çıkan zenginleĢtirilmiĢ cevherin stok
sahalarına taĢınması iĢlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 03
sıra numaralı “Madencilik ve taĢ ocakları” iĢkolunda yeraldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: ÇalıĢkan KardeĢler ĠnĢ ve Mlz. Mak.ve Taah. Oto Tar. ve Hay. ve Tem. Ür. Ġth.
ve Ġhr. San. ve Tic. Ltd. ġti. iĢyerinde yürütülen iĢlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları
Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taĢ ocakları” iĢkoluna girdiğine ve yapılan
bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi
Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiĢtir.
[R.G. 04 Temmuz 2014 – 29050]
—— • ——
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No : 2014/58
ĠĢyeri
: Nedex Kimya San. ve Tic. A.ġ.
O.S.B. 5. Kısım Fırat Cad. No: 22 Dilovası/KOCAELĠ
SGK Sicil No. :1267534.034-1064808.041-1069755.026
Tespiti Ġsteyen :Nedex Kimya San. ve Tic. A.ġ.
Ġnceleme
: Nedex Kimya San. ve Tic. A.ġ.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede;
iĢverenliğin ġerifali Mah. Çetin Cad. Kızkalesi Sok. No: 1 Elite Plaza A Blok Kat: 5 No: 1819-20 Ümraniye/ĠSTANBUL adresinde merkez ofisi, Organize Sanayi Bölgesi 27. Cad. No:
13 Odunpazarı/ESKĠġEHĠR adresinde bulunan Ģirket merkezine bağlı olan iĢyerinde
muhasebe, pazarlama ve alım satım iĢlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları
Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” iĢkolunda,
O.S.B. 5. Kısım Fırat Cad. No: 22 Dilovası/KOCAELĠ adresinde bulunan üretim tesisi
iĢyerinde granül maddesinin üretimi yapıldığı, bu nedenle iĢyerinde yapılan iĢlerin niteliği
itibariyle “ĠĢkolları Tüzüğü”nün 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç”
iĢkolunda,
yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiĢtir.
[R.G. 04 Temmuz 2014 – 29050]
—— • ——
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
4688 SAYILI KAMU GÖREVLĠLERĠ SENDĠKALARI VE TOPLU SÖZLEġME
KANUNU GEREĞĠNCE
KAMU GÖREVLĠLERĠ SENDĠKALARI ĠLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE
SAYILARINA
ĠLĠġKĠN 2014 TEMMUZ ĠSTATĠSTĠKLERĠ HAKKINDA TEBLĠĞ
Hizmet
Kolu
Sıra
No
1
Toplam
Sendika
Kamu
Kamu Görevlileri
Bağlı Olduğu
Dosya
Görevlileri Sendikasının Unvanı Konfederasyon
No
Sayısı
BES
(Büro Emekçileri
KESK
32
Sendikası)
TÜRK BÜRO-SEN
TÜRKĠYE
36
(Türkiye Büro
KAMU-SEN
Çalışanları Sendikası)
BÜRO MEMUR - SEN
MEMUR-SEN
63
(Büro Memurları
Sendikası)
BÜRO HAK-SEN
HAK-SEN
89
(Büro Çalışanları Hak
Sendikası)
BÜRO-Ġġ
BĠRLEġĠK
(Büro Hizmet Kolu
124
KAMU-Ġġ
Kamu Çalışanları
Sendikası)
Büro,
BAĞIMSIZ
BÜROBankacılık
SEN
ve
252.868
BASK
127
(Bağımsız
Büro
Sigortacılık
Hizmet Kolu
Hizmetleri
Sendikası)
MES
BAĞIMSIZ
144
(Müstakil Emekçiler
Sendikası)
DEMOKRATĠK OFĠSSEN
(Türkiye Demokratik
DESK
157
Ofis Çalışanları
Sendikası)
ADALET BÜRO-SEN
(Türkiye 1 Nolu
BAĞIMSIZ
158
Hizmetleri Kolu
Çalışanları Sendikası)
HÜRSEN
(Hür Kamu Çalışanları
BAĞIMSIZ
181
Sendikası)
Hizmet
Kolunun
Adı
Topla
SendikalaĢ
m Üye
ma Oranı (%)
Sayısı
19.473
7,70
45.010
17,80
50.616
20,02
1.309
0,52
1.815
0,72
576
0,23
44
0,02
301
0,12
3.838
1,52
31
0,01
2
TÜM BÜRO-SEN
TÜM MEMUR(Tüm Büro Çalışanları
SEN
Sendikası)
SÖZ BÜRO-SEN
(Büro Çalışanları
BAĞIMSIZ
Sözcüsü Sendikası)
SĠME-SEN
(Sivil Memurlar
BAĞIMSIZ
Sendikası)
KATILIM BÜRO SEN
(Katılımcı Büro
BAĞIMSIZ
Çalışanları Sendikası)
SAVDES-SEN
(Savunma ve Güvenlik
BAĞIMSIZ
Destek Hizmetleri
Sendikası)
ASĠM-SEN
(Askeri İş Yerlerinde
BAĞIMSIZ
Görevli Kamu
Çalışanları Sendikası)
MALĠYE- SEN
(Maliye Çalışanları
BAĞIMSIZ
Sendikası)
UFUK BÜRO-SEN
(Ufuk Büro Görevlileri
CĠHAN-SEN
Sendikası)
EKSEN BÜRO-SEN
(Eksen Büro
BAĞIMSIZ
Çalışanları Sendikası)
TÜRK EĞĠTĠM-SEN
(Türkiye Eğitim ve
TÜRKĠYE
Öğretim Bilim
KAMU-SEN
Hizmetleri Kolu Kamu
Çalışanları Sendikası)
EĞĠTĠM-SEN
KESK
(Eğitim ve Bilim
Emekçileri Sendikası)
EĞĠTĠM-BĠR-SEN
Eğitim,
MEMUR-SEN
Öğretim ve
(Eğitimciler Birliği
1.068.772
Bilim
Sendikası )
Hizmetleri
TEM-SEN
(Tüm Eğitimciler ve
BAĞIMSIZ
Eğitim Müfettişleri
Sendikası)
ÖZGÜR EĞĠTĠM-SEN
BAĞIMSIZ
(Özgür Eğitim ve Bilim
Çalışanları Sendikası)
ANADOLU EĞĠTĠMBAĞIMSIZ
SEN
185
178
0,07
197
46
0,02
209
12.836
5,08
210
373
0,15
211
6.123
2,42
212
1.618
0,64
215
97
0,04
218
127
0,05
231
40
0,02
12
230.99
4
21,61
14
129.25
9
12,09
28
279.72
2
26,17
43
1.492
0,14
106
936
0,09
112
962
0,09
(Anadolu Eğitim
Öğretim ve Bilim
Hizmetleri Sendikası)
ATA-SEN
BAĞIMSIZ
(Ata Eğitim ve Bilim
Çalışanları Sendikası)
EĞĠTĠM-Ġġ
BĠRLEġĠK
(Eğitim ve Bilim
KAMU-Ġġ
İşgörenleri Sendikası)
TEÇ-SEN
BAĞIMSIZ
(Tüm Eğitim
Çalışanları Sendikası)
KUVAYI EĞĠTĠM-SEN
BAĞIMSIZ
( Kuvayı Milliye Eğitim
Sendikası)
EĞĠTĠM HAK-SEN
(Eğitim, Öğretim ve
HAK-SEN
Bilim Çalışanları Hak
Sendikası)
AND-SEN
(Anadolu Eğitim
BASK
Çalışanları Birliği
Sendikası)
TÜM EĞĠTĠM BĠRSEN
BAĞIMSIZ
(Tüm Eğitimciler Birliği
Sendikası)
BEÇ-SEN
(Bağımsız Eğitim,
BASK
Öğretim ve Bilim
Hizmet Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası)
DES
BAĞIMSIZ
(Demokrat Eğitimciler
Sendikası)
BĠRLĠK EĞĠTĠM-SEN
TÜM MEMUR(Eğitim, Öğretim ve
SEN
Bilim Hizmetleri
Çalışanları Sendikası)
BĠLGEÇ
(Bilinçli ve Gelişimci
BAĞIMSIZ
Eğitim Çalışanları
Sendikası)
EĞĠTĠM SÖZ-SEN
(Eğitim ve Bilim
BAĞIMSIZ
Çalışanlarının Sözü
Sendikası)
MEÇ-SEN
BAĞIMSIZ
116
176
0,02
120
41.050
3,84
125
7.755
0,73
126
25
0,00
132
1.109
0,10
138
332
0,03
154
77
0,01
156
122
0,01
161
370
0,03
163
491
0,05
168
132
0,01
170
116
0,01
172
24
0,00
(Milli Eğitim ve Bilim
Hizmetleri Çalışanları
Sendikası)
TEG-SEN
(Tüm Eğitim
Gönüllüleri Sendikası)
DEMOKRATĠK
EĞĠTĠM SEN
(Demokratik Eğitim
Çalışanları Sendikası)
METESEN
(Mesleki ve Teknik
Eğitim, Öğretim ve
Bilim Hizmet Kolu
Kamu Çalışanları
Sendikası)
BAĞIMSIZ EĞĠTĠMSEN
(Bağımsız Eğitim
Öğretim ve Bilim
Hizmet Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası)
EĞĠT BĠL-SEN
(Eğitim ve Bilim
Çalışanları Sendikası)
SÖZ EĞĠTĠM-SEN
(Eğitim Çalışanları
Sözcüsü Sendikası)
YENĠ-SEN
(Yeni Nesil Eğitim ve
Bilim Çalışanları
Sendikası)
EKSEN EĞĠTĠM-SEN
(Eğitimci Kamu
Çalışanları Sendikası)
EĞĠTĠM ĠLKE-SEN
(İlkeli Eğitim ve Bilim
Çalışanları Dayanışma
Sendikası)
SAY-SEN
(Eğitim ve Saymanlık
Çalışanları Sendikası)
YURT AY-SEN
(Yetiştirme
Yurtlarından Ayrılanlar
Eğitim Çalışanları
Sendikası)
AKTĠF EĞĠTĠM-SEN
(Aktif Eğitimciler
BAĞIMSIZ
173
211
0,02
DESK
180
58
0,01
BAĞIMSIZ
182
560
0,05
BASK
186
112
0,01
BAĞIMSIZ
187
207
0,02
BAĞIMSIZ
190
20
0,00
BAĞIMSIZ
193
80
0,01
BAĞIMSIZ
196
1.110
0,10
BAĞIMSIZ
198
91
0,01
BAĞIMSIZ
199
100
0,01
BAĞIMSIZ
201
450
0,04
CĠHAN-SEN
217
23.489
2,20
3
Sağlık ve
Sosyal
Hizmetler
473.131
Sendikası)
ÜNĠ-SEN
(Üniversite Çalışanları
Sendikası)
TÜM EĞĠTĠM-SEN
(Tüm Eğitim ve Bilim
Çalışanları Sendikası)
TÜRK SAĞLIK-SEN
(Türkiye Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Kolu
Kamu Görevlileri
Sendikası)
SES
(Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri
Sendikası)
SAĞLIK-SEN
(Sağlık ve Sosyal
Hizmet Çalışanları
Sendikası)
BAĞIMSIZ SAĞLIKSEN
(Bağımsız Sağlık ve
Sosyal Hizmetler
Kamu Görevlileri
Sendikası)
SAĞLIK HAK-SEN
(Sağlık ve Sosyal
Hizmet Çalışanları
Hak Sendikası)
TÜM SAĞLIK-SEN
(Tüm Sağlık ve Sosyal
Hizmet Çalışanları
Sendikası)
SÖZ-SEN
(Sağlık ve Sosyal
Hizmet Çalışanlarının
Sözü Sendikası)
HĠZMET SAĞLIK-SEN
(Sağlık ve Sosyal
Hizmet Çalışanları
Hizmet Sendikası)
SAĞLIK SÖZ-SEN
(Sağlık ve Sosyal
Hizmet Kolu
Çalışanlarının Sözü
Sendikası)
GENEL SAĞLIK-Ġġ
(Genel Sağlık ve
BAĞIMSIZ
232
12
0,00
BAĞIMSIZ
234
46
0,00
TÜRKĠYE
KAMU-SEN
5
95.244
20,13
KESK
16
41.225
8,71
MEMUR-SEN
30
205.77
3
43,49
BASK
87
932
0,20
HAK-SEN
133
778
0,16
BAĞIMSIZ
145
460
0,10
BAĞIMSIZ
147
98
0,02
BAĞIMSIZ
152
153
0,03
BAĞIMSIZ
159
369
0,08
BĠRLEġĠK
KAMU-Ġġ
169
1.380
0,29
Sosyal Hizmet Kolu
Kamu Çalışanları
Sendikası)
DEMOKRATĠK
SAĞLIK-SEN
TÜM MEMUR(Demokratik Sağlık
SEN
Sosyal Hizmet
Çalışanları Sendikası)
BEYAZ-SEN
(Beyaz Önlük Sağlık
BAĞIMSIZ
ve Sosyal Hizmet
Sendikası)
ANADOLU SAĞLIKSEN
DESK
(Anadolu Sağlık ve
Sosyal Hizmet
Çalışanları Sendikası)
TIP-SEN
BAĞIMSIZ
(Tıp Çalışanları
Sendikası)
SÖZ SAĞLIK-SEN
BAĞIMSIZ
(Sağlık Çalışanları
Sözcüsü Sendikası)
SAĞLIK TEK-SEN
(Sağlık ve Sosyal
BAĞIMSIZ
Hizmet Çalışanları Tek
Sendikası)
AKTĠF SAĞLIK-SEN
(Sağlık Hizmetleri
BAĞIMSIZ
Sınıfı ve Sosyal
Hizmet Çalışanları
Sendikası)
EKSEN SAĞLIK BĠRSEN
(Eksen Sağlık ve
BAĞIMSIZ
Sosyal Hizmet
Çalışanları Birliği
Sendikası)
UFUK SAĞLIK-SEN
(Ufuk Sağlık ve Sosyal
CĠHAN-SEN
Hizmet Görevlileri
Sendikası)
YURT AY SAĞLIKSEN
Yetiştirme Yurtlarından
BAĞIMSIZ
Ayrılanlar ve Sağlık
Sosyal Hizmet
Çalışanları Sendikası)
DAYANIġMA
BAĞIMSIZ
174
641
0,14
175
6
0,00
179
303
0,06
189
17
0,00
191
7
0,00
194
56
0,01
195
342
0,07
216
237
0,05
219
540
0,11
228
8
0,00
233
2
0,00
4
5
Yerel
Yönetim
Hizmetleri
Basın,
Yayın ve
ĠletiĢim
Hizmetleri
120.257
35.112
SENDĠKASI
(Birinci Basamak
Sağlık Çalışanları
Birlik ve Dayanışma
Sendikası)
TÜM BEL-SEN
(Tüm Belediye ve
KESK
Yerel Yönetim
Hizmetleri Emekçileri
Sendikası)
TÜRK YEREL
HĠZMET-SEN
TÜRKĠYE
(Türkiye Yerel Yönetim
KAMU-SEN
Hizmetleri Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası )
BEM-BĠR-SEN
(Belediye ve Özel
MEMUR-SEN
İdare Çalışanları Birliği
Sendikası)
YEREL HAK-SEN
(Yerel Yönetim
HAK-SEN
Çalışanları Hak
Sendikası)
BAĞIMSIZ YEREL
HĠZMET-SEN
BASK
(Bağımsız Yerel
Yönetimler Çalışanları
Sendikası)
BELBĠR-SEN
(Demokratik Belediye
DESK
ve Özel İdare
Çalışanları Birliği
Sendikası)
TÜM YEREL MEMURSEN
TÜM MEMURSEN
(Tüm Yerel Memurlar
Sendikası)
TÜM YEREL-SEN
BĠRLEġĠK
(Tüm Yerel Yönetim
KAMU-Ġġ
Çalışanları Sendikası)
TÜRK HABER-SEN
(Türkiye Haberleşme,
TÜRKĠYE
Kağıt ve Basın-Yayın
KAMU-SEN
Hizmet Kolu Kamu
Çalışanları Sendikası )
HABER-SEN
(Basın, Yayın, İletişim
KESK
ve Posta Emekçileri
Sendikası)
20
28.824
23,97
25
14.103
11,73
51
61.097
50,81
136
214
0,18
140
136
0,11
184
91
0,08
192
36
0,03
214
4.744
3,94
6
8.602
24,50
19
3.200
9,11
6
Kültür ve
Sanat
Hizmetleri
16.996
BĠRLĠK HABER-SEN
(Birlik Haberleşme ve
İletişim Çalışanları
Sendikası)
BAĞIMSIZ HABERSEN
(Bağımsız Haberleşme
ve Basın-Yayın Hizmet
Kolu Kamu Görevlileri
Sendikası)
HABER HAK-SEN
(Basın, Yayın, İletişim
ve Posta Çalışanları
Hak Sendikası)
DEMOKRAT HABERSEN
(Türkiye Demokrat
Haberleşme
Çalışanları Sendikası)
UFUK HABER-SEN
(Ufuk Basın, Yayın ve
İletişim Hizmetleri
Kamu Görevlileri
Sendikası)
TÜRK KÜLTÜR
SANAT-SEN
(Türkiye Kültür ve
Sanat Hizmetleri
Kamu Görevlileri
Sendikası)
KÜLTÜR SANATSEN
(Kültür ve Sanat
Emekçileri Sendikası)
KÜLTÜR MEMURSEN
(Kültür, Turizm ve
Sanat Çalışanları
Sendikası)
BAĞIMSIZ KÜLTÜR
SANAT-SEN
(Bağımsız Kültür ve
Sanat Çalışanları
Sendikası)
KÜLTÜR SANAT-Ġġ
(Kültür ve Sanat
Hizmet Kolu Kamu
İşgörenleri Sendikası)
KÜLTÜR HAK-SEN
MEMUR-SEN
53
14.446
41,14
BASK
102
414
1,18
HAK-SEN
134
19
0,05
DESK
162
11
0,03
BAĞIMSIZ
224
23
0,07
TÜRKĠYE
KAMU-SEN
8
2.615
15,39
KESK
10
4.440
26,12
MEMUR-SEN
84
4.515
26,57
BASK
117
29
0,17
BĠRLEġĠK
KAMU-Ġġ
135
292
1,72
HAK-SEN
178
18
0,11
7
8
Bayındırlık,
ĠnĢaat ve
Köy
Hizmetleri
UlaĢtırma
Hizmetleri
44.201
27.134
(Kültür, Sanat ve
Turizm Çalışanları Hak
Sendikası)
UFUK KÜLTÜR-SEN
(Ufuk Kültür, Sanat
Kamu Görevlileri
Sendikası)
TÜRK ĠMAR-SEN
(Türkiye İmar ve İnşa
Hizmetleri Kamu
Görevlileri Sendikası)
YAPI YOL-SEN
(Yol, Yapı, Altyapı,
Bayındırlık ve Tapu
Kadastro Kamu
Emekçileri Sendikası)
BAYINDIR MEMURSEN
(Bayındır, İnşaat, Yol,
Yapı, Tapu ve
Kadastro Çalışanları
Birliği Sendikası)
BAĞIMSIZ YAPI
ĠMAR-SEN
(Bağımsız Yapı ve
İmar Çalışanları
Sendikası)
ĠMAR HAK-SEN
(İmar Çalışanları Hak
Sendikası)
TÜRK ULAġIM-SEN
(Türkiye Ulaştırma
Hizmet Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası)
BTS
(Birleşik Taşımacılık
Çalışanları Sendikası)
ULAġTIRMA
MEMUR-SEN
(Ulaştırma Çalışanları
Memur Sendikası)
BAĞIMSIZ ULAġIMSEN
(Bağımsız Ulaştırma
Hizmetleri Kamu
Çalışanları Sendikası)
ULAġTIRMA FAALSEN
(Ulaştırma Faal
BAĞIMSIZ
226
14
0,08
TÜRKĠYE
KAMU-SEN
22
7.076
16,01
KESK
29
3.959
8,96
MEMUR-SEN
55
12.923
29,24
BASK
86
268
0,61
HAK-SEN
139
735
1,66
TÜRKĠYE
KAMU-SEN
11
6.918
25,50
KESK
21
2.336
8,61
MEMUR-SEN
85
9.747
35,92
BASK
104
32
0,12
DESK
122
13
0,05
9
Tarım ve
Ormancılık
Hizmetleri
72.863
Memur Sendikası)
BUSEN
(Bağımsız Ulaştırma,
Demiryolları,
BAĞIMSIZ
Havaalanı, Denizcilik
Çalışanları Kamu
Sendikası)
UDEM HAK-SEN
(Ulaştırma ve
HAK-SEN
Demiryolu Çalışanları
Hak Sendikası)
ULAġIM-Ġġ
BĠRLEġĠK
(Ulaştırma Hizmet
KAMU-Ġġ
Kolu Kamu Emekçileri
Sendikası)
UFUK ULAġTIRMASEN
BAĞIMSIZ
(Ufuk Ulaştırma
Hizmetleri Memurlar
Sendikası)
TARIM ORKAM-SEN
(Tarım, Orman ve
KESK
Hayvancılık Hizmet
Kolu Kamu Emekçileri
Sendikası)
TÜRK TARIM
ORMAN-SEN
TÜRKĠYE
(Türkiye Tarım-Orman
KAMU-SEN
ve Gıda Hizmet Kolu
Kamu Görevlileri
Sendikası)
TOÇ BĠR-SEN
(Tarım-Orman
MEMUR-SEN
Çalışanları Birliği
Sendikası)
BATOÇ-SEN
(Bağımsız TarımBASK
Orman ve Çevre
Sendikası)
TOÇ HAK-SEN
HAK-SEN
(Tarım-Orman ve
Çevre Hak Sendikası)
BĠRLĠK TARIM
ORMAN-SEN
TÜM MEMUR(Birlik, Gıda, Tarım,
SEN
Orman Çalışanları
Sendikası)
TARIM ORMAN-Ġġ
BĠRLEġĠK
(Tarım, Orman,
KAMU-Ġġ
129
134
0,49
146
30
0,11
176
94
0,35
221
2
0,01
4
3.292
4,52
24
11.984
16,45
34
36.769
50,46
90
139
0,19
128
244
0,33
160
62
0,09
164
960
1,32
10
Enerji,
Sanayi ve
Madencilik
Hizmetleri
36.797
Hayvancılık ve Çevre
Hizmet Kolu Kamu
Emekçileri Sendikası)
DEM-TOÇ-SEN
(Demokratik Tarım,
Orman ve Çevre
Çalışanları Sendikası)
EKSEN TARIM
ORMAN
(Eksen Tarım ve
Orman Çalışanları
Sendikası)
UFUK TARIM
ORMAN-SEN
(Ufuk Tarım ve
Ormancılık Hizmetleri
Memurlar Sendikası)
TOR AL-SEN
(Tarım Orman
Personelleri Alternatif
Sendikası)
TÜRK ENERJĠ-SEN
(Türkiye Enerji, Sanayi
ve Madencilik Hizmet
Kolu Kamu Çalışanları
Sendikası)
ESM
(Enerji, Sanayi ve
Maden Kamu
Emekçileri Sendikası)
ENERJĠ BĠR-SEN
( Enerji, Sanayi ve
Madencilik Hizmetleri
Çalışanları Birliği
Sendikası)
BAĞIMSIZ ENERJĠSEN
(Bağımsız, Enerji,
Sanayi ve Madencilik
Hizmet Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası)
ENERJĠ HAK-SEN
(Enerji, Sanayi ve
Madencilik Çalışanları
Hak Sendikası)
ENERJĠ-Ġġ
(Enerji, Sanayi ve
Madencilik Hizmet
Kolu İşyerleri Kamu
DESK
171
105
0,14
BAĞIMSIZ
208
65
0,09
CĠHAN-SEN
223
66
0,09
BAĞIMSIZ
227
20
0,03
TÜRKĠYE
KAMU-SEN
7
6.466
17,57
KESK
27
2.981
8,10
MEMUR-SEN
35
15.363
41,75
BASK
91
70
0,19
HAK-SEN
130
26
0,07
BĠRLEġĠK
KAMU-Ġġ
206
168
0,46
11
Diyanet ve
Vakıf
Hizmetleri
Toplam Memur
Sayısı:
122.427
2.270.558
Çalışanları Sendikası)
UFUK ENERJĠ-SEN
(Ufuk Enerji Sanayi ve
Madencilik Hizmetleri
Memur Sendikası)
TÜRK DĠYANET
VAKIF-SEN
(Türkiye Diyanet ve
Vakıf Hizmetleri Kolu
Kamu Görevlileri
Sendikası)
DĠYANET-SEN
(Türkiye Diyanet ve
Vakıf Görevlileri
Sendikası)
DĠVES
(Diyanet ve Vakıf
Emekçileri Sendikası)
BAĞIMSIZ DĠYANET
HĠZMET-SEN
(Bağımsız Diyanet ve
Vakıf Hizmetleri
Çalışanları Sendikası)
DĠVA-SEN
(Türkiye Diyanet ve
Vakıf Hizmetleri Kolu
Diyanet ve Vakıf
Çalışanları Sendikası)
DĠN BĠR-SEN
(Özerk Diyanet Vafık
Çalışanları Birliği
Sendikası)
TÜM DĠYANET-SEN
Tüm Diyanet ve Vakıf
Görevlileri Sendikası
HAK BĠR-SEN
(Diyanet ve Vakıf
Çalışanları Sendikası)
DĠN GÖR-SEN
(Diyanet Din
Gönüllüleri ve Vakıf
Çalışanları Sendikası)
CĠHAN-SEN
222
77
0,21
TÜRKĠYE
KAMU-SEN
9
18.629
15,22
MEMUR-SEN
18
71.679
58,55
KESK
74
711
0,58
BASK
115
227
0,19
TÜM MEMURSEN
118
7.273
5,94
DESK
149
4.887
3,99
BAĞIMSIZ
200
514
0,42
BAĞIMSIZ
205
288
0,24
BAĞIMSIZ
207
37
0,03
1.589.
964
70,03
Toplam Sendikalı Memur Sayısı:
[R.G. 04 Temmuz 2014 – 29050]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARLARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 3072
-KARARHalkların Demokratik Partisi EĢ Genel BaĢkanı Selahattin DEMĠRTAġ tarafından
Kurulumuz BaĢkanlığına gönderilen 24/6/2014 tarihli dilekçede; Yüksek Seçim Kurulunun
6/6/2014 tarihli, 2911 sayılı kararı ile kabul edilen 2014 yılında yapılacak CumhurbaĢkanı
seçiminde CumhurbaĢkanı adaylarının yardım, bağıĢ, mal bildirimine iliĢkin usul ve esasları
gösterir Örnek: 201 sayılı Genelge ile CumhurbaĢkanı seçimine iliĢkin olarak kiĢilerin
destekledikleri adaylara hangi usul ve miktarda yardım ve bağıĢ yapabileceğinin açıklandığı,
tespit edilen asgari koĢulların içinde kalmak kaydıyla (bağıĢ veya yardımın miktarı, makbuz
düzenlenmesi ve 1000 TL nin altında kalan miktarların aynı gün aday adına açılmıĢ banka
hesabına yatırılması) bağıĢ veya yardımın istenmesi ve toplanması usulünün çeĢitlendirilip
çeĢitlendirilemeyeceği hususunda;
1- CumhurbaĢkanlığı seçimlerinde Örnek:201 sayılı Genelge ile tespit edilen hukuk
çerçevesinde destekledikleri adaylara bağıĢ veya yardım yapmak isteyen kiĢilerden bağıĢ veya
mali yardım toplanması amacıyla GSM operatörleri aracılığıyla kiĢilerin numaralarına mesaj
göndermek ve mesaja 1000 TL nin altında herhangi bir miktar yazarak cevaplandırılması
Ģeklinde bağıĢ veya yardım toplanmasının tespit edilen kurallar dairesinde olup olmadığı,
partilerin adaylarına iliĢkin, kiĢilerin cep telefonlarına mesaj göndermek biçiminde bağıĢta
bulunup bulunamayacağı,
2- Ġnternet siteleri ve internet bankacılığı aracılığıyla bağıĢ toplanıp toplanamayacağı;
Ģayet toplanırsa yurt dıĢında ikamet eden hem Türkiye hem de yabancı ülke vatandaĢlığında
veya çifte vatandaĢlık statüsünde bulunan kiĢilerin bağıĢta bulunup bulunamayacağı,
3- Ġnternet bankacılığı ve GSM operatörleri aracılığıyla toplanan bağıĢların
belgelendirilmesi yöntemlerinin nasıl olacağı,
konularında bir karar verilmesi istenilmiĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi
beĢ yıl olup, (6271 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi uyarınca, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5678
sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin
ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak
belirlenmiĢtir.
6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesinin altıncı fıkrasında,
Yüksek Seçim Kurulunun, CumhurbaĢkanı seçimlerinin baĢlamasından bitimine kadar,
seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iĢlemleri yapmak ve yaptırmak
amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beĢinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanunda
seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna yetkili
olduğu hükme bağlanmıĢtır.
6271 sayılı Kanun'un "Adaylara yardım" baĢlıklı 14. maddesinde; "(1) Adaylar, yabancı
devletlerden, uluslararası kuruluĢlardan, tüzel kiĢilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan
gerçek kiĢilerden bağıĢ ve yardım alamazlar.
(2) Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek adaylık baĢvurusu süresi
içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim
sonuçlarının kesinleĢmesini müteakip Resmî Gazetede yayımlanır.
(3) Her bir kiĢinin adaylara yapabileceği nakdî yardım miktarı, her bir tur için en yüksek
Devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir
aylık brüt tutarını geçemez. Alınan bağıĢ ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden
müstesnadır. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemez.
(4) Seçimlerde Ģeffaflığın sağlanması amacıyla, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek
tutarın üzerindeki nakdî yardımlar adayların ―Seçim Hesabı‖ olarak kendileri adına
açtıracakları bir banka hesabına yatırılır. Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek tutarın altında
kalan nakdî yardımlar ise makbuz karĢılığında alınır ve seçim hesabına yatırılır. Alınan bağıĢ
ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılır ve baĢka bir amaç için tahsis edilemez.
(5) Adaylığın kesinleĢmesinden seçim sonuçlarının kesinleĢmesine kadar geçen
dönemde bağıĢ ve yardımlar ile yapılan harcamalar Yüksek Seçim Kurulu tarafından tasdik
edilen listelere kaydedilir.
(6) Seçim hesapları ile bağıĢ, yardım ve harcamalara iliĢkin bilgi ve belgeler, seçim
sonuçlarının kesinleĢmesini izleyen on gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna sunulur. Yüksek
Seçim Kurulu bir ay içinde, seçim hesaplarını inceler ve varsa usulsüzlükleri ve öngörülen
limitlerin aĢılıp aĢılmadığını tespit eder. Bu aĢamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
amacıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylara uygun bir süre verilir. Alınan bağıĢ ve
yardımlardan belirtilen limiti aĢan miktar ile harcanmayan kısım Hazineye intikal ettirilir.
Kurul bu görevi yerine getirirken SayıĢtay'dan ve gerekli görülen diğer ilgili kamu
kurumlarından yardım alabilir.
(7) Yüksek Seçim Kurulunca yapılan inceleme sonuçları kesin olup, incelemenin
tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilân edilir.
(8) Aday, Yüksek Seçim Kuruluna önceden bildirmek Ģartıyla, seçim hesapları ile gelir
ve harcamalara iliĢkin bilgi ve belgelerin kayda geçirilmesi ve ibrazına iliĢkin hususlarda
1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali
MüĢavirlik Kanununa göre yetki almıĢ meslek mensuplarından veya avukatlardan birini ya da
birkaçını yetkili kılabilir. Bu durumda, yetkilendirilen meslek mensubu, yukarıda belirtilen
hususların yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine
göre sorumlu tutulur.
(9) Aday tarafından verilecek mal bildiriminin usul ve esasları, adaylar tarafından
kullanılacak listelerin Ģekil, içerik ve tasdiki, makbuzların Ģekil ve içeriği, bastırılması, bağıĢ
ve yardımların alınması, kayda geçirilmesi, harcanması, harcanmayan ya da bağıĢ sınırını
aĢan kısmın Hazineye intikali ile bu maddenin uygulanmasına iliĢkin diğer usul ve esaslar
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir." hükmü yer almıĢtır.
Buna göre, CumhurbaĢkanı adaylarının, mal bildiriminde bulunmaları, kendilerine
yapılacak parasal yardım ve bu yardımın miktarı ile belgeye dayalı harcamalarının, temin
edilen defter ve kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirilmesine yönelik iĢ ve iĢlemlerin,
yukarıda açıklanan yasa hükümlerine uygun ve bir düzen içinde yürütülmesinin sağlanması
için Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 tarihli, 2911 sayılı kararı ile 2014 yılında yapılacak
CumhurbaĢkanı seçiminde CumhurbaĢkanı adaylarının yardım, bağıĢ, mal bildirimine iliĢkin
usul ve esasları gösterir Örnek: 201 sayılı Genelge kabul edilmiĢtir.
CumhurbaĢkanı adaylarının yardım, bağıĢ, mal bildirimine iliĢkin usul ve esasları
gösterir Örnek: 201 sayılı Genelge’nin ―BağıĢ ve yardımlar‖ baĢlıklı 3. maddesinde;
―Adaylar, adaylığın kesinleĢmesinden seçim sonuçlarının kesinleĢmesine kadar geçen
dönemde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olan gerçek kiĢilerden yardım ve bağıĢ
alabilecek olup, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluĢlardan, tüzel kiĢilerden ve Türk
uyrukluğunda olmayan gerçek kiĢilerden bağıĢ ve yardım alamazlar.
Adaylar sadece nakdî yardım alabilecek olup, ayni yardım kabul edemezler.
Bir kiĢinin her bir adaya yapabileceği nakdî yardım miktarı, her bir tur için en yüksek
Devlet Memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir
aylık brüt tutarını (9.082,51 TL) geçemez. Alınan bağıĢ ve yardımlar veraset ve intikal
vergisinden müstesnadır. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemez.
Adaylar 1.000,00 TL'ye kadar olan (1.000,00 TL dâhil) nakdî yardımları makbuz
karĢılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilirler. 1.000,00 TL'nin üzerindeki
nakdî yardımlar ise, adayların ―Seçim Hesabı‖ olarak açtırdıkları ve Yüksek Seçim Kuruluna
bildirdikleri bir banka hesabına bağıĢ yapan tarafından yatırılır.
Alınan bağıĢ ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılır ve baĢka bir amaç için
tahsis edilemez.
Adaylığın kesinleĢmesinden seçim sonuçlarının kesinleĢmesine kadar geçen dönemde
bağıĢ ve yardımlar ile yapılan harcamalar bu Genelge'nin 4. maddesinde belirlenen ve
Yüksek Seçim Kurulu tarafından tasdik edilen listelere günlük olarak kaydedilir.
Aday, Yüksek Seçim Kuruluna önceden bildirmek Ģartıyla, seçim hesapları ile gelir ve
harcamalara iliĢkin bilgi ve belgelerin kayda geçirilmesi ve ibrazı hususlarında 3568 sayılı
Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu'na göre yetki almıĢ
meslek mensuplarından veya avukatlardan birini ya da birkaçını yetkili kılabilir. Bu durumda,
yetkilendirilen meslek mensubu, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmemesi veya
eksik yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumlu tutulur.‖
düzenlemelerine yer verilmiĢtir.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde CumhurbaĢkanı adaylarına;
1- 6271 sayılı Kanun’un 14 ve Örnek: 201 sayılı Genelge’nin 3. maddelerinde
belirtildiği üzere yabancı ülke vatandaĢlarının bağıĢ ve yardımda bulunmalarının mümkün
olmadığına,
2- Adayların ―Seçim Hesabı‖ olarak açtırdıkları ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirdikleri
banka hesabına internet bankacılığı yöntemiyle bağıĢ ve yardımda bulunulabileceğine, bir
kiĢinin her bir adaya her bir tur için yapabileceği nakdi yardım miktarının (9.082,51 TL)
banka kayıtlarına göre denetiminin yapılması gerektiğine,
3-Denetiminde zorluk yaĢanabileceğinden internet sitesi aracılığı ile veya SMS
yöntemiyle bağıĢ ve yardımda bulunulamayacağına,
karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N U Ç:
1- CumhurbaĢkanı adaylarına;
a) 6271 sayılı Kanun’un 14 ve Örnek: 201 sayılı Genelge’nin 3. maddelerinde
belirtildiği üzere yabancı ülke vatandaĢlarının bağıĢ ve yardımda bulunmalarının mümkün
olmadığına,
b) Adayların ―Seçim Hesabı‖ olarak açtırdıkları ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirdikleri
banka hesabına internet bankacılığı yöntemiyle bağıĢ ve yardımda bulunulabileceğine, bir
kiĢinin her bir adaya her bir tur için yapabileceği nakdi yardım miktarının (9.082,51 TL)
banka kayıtlarına göre denetiminin yapılması gerektiğine,
c) Denetiminde zorluk yaĢanabileceğinden internet sitesi aracılığı ile veya SMS
yöntemiyle bağıĢ ve yardımda bulunulamayacağına,
2- Karar örneğinin;
a) Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin genel baĢkanlıklarına,
b) Kurulumuz Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ile Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğüne gönderilmesine,
3- Karar örneğinin Resmî Gazetede yayımlanmasına,
25/6/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ali KAYA
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
ġakir AKTI
[R.G. 04 Temmuz 2014 – 29050]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 3123
-KARARBaĢkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 02/07/2014 tarihli yazıda; ―Resmi
Gazetenin 10/6/2014 tarihli, 29026 sayılı nüshasında yayımlanan Kurulumuzun 8/6/2014
tarihli, 2014/2928 sayılı karar eki Seçmen Kütüğünün GüncelleĢtirilmesinin Usul ve
Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge’nin ―Muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi
bulunmayanların yazımı ile kayıtlarda değiĢiklik/düzeltme yapılması veya yerleĢim yerini
değiĢtirenlerin yazımı‖ baĢlıklı 7. maddesinde;
“a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden
kayıtlarında yanlıĢlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değiĢikliği bulunan,
b) Askı süresi (2 Temmuz 2014 - 9 Temmuz 2014) içinde yerleĢim yeri adresini
değiĢtiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi
bulunmayan
bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar,
ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik
sözleĢmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleĢmesi gibi belgelerden birisi ile
baĢvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değiĢikliğinin uygunluğuna iliĢkin belge
ve eklerini ilçe seçim kurulu baĢkanlığına teslim ederler.‖
düzenlemesi yer almaktadır.
GüncelleĢtirmede seçmenlere kolaylık sağlamak bakımından, yerleĢim yeri adresini
baĢka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerimizin baĢvurularını, ilgili belgelerde eklenmek
suretiyle herhangi bir yer nüfus müdürlüklerine yapabileceklerine ve baĢvuruyu alan nüfus
müdürlüğünce de baĢvuru belgelerinin adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne faks veya
elektronik ortamda iletilmesine,
Ġlgili nüfus müdürlüğünce adres değiĢikliğinin uygunluğuna iliĢkin belge ve eklerinin
ilgili ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilmesi,
hususunda karar alınmasını takdirlerinize arz ederim.‖ denilmiĢ olmakla, konu
incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Resmî Gazetenin 10/6/2014 tarihli, 29026 sayılı nüshasında yayımlanan Kurulumuzun
8/6/2014 tarihli, 2014/2928 sayılı karar eki Seçmen Kütüğünün GüncelleĢtirilmesinin Usul ve
Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge’nin ―Muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi
bulunmayanların yazımı ile kayıtlarda değiĢiklik/düzeltme yapılması veya yerleĢim yerini
değiĢtirenlerin yazımı‖ baĢlıklı 7. maddesinde;
“a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden
kayıtlarında yanlıĢlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değiĢikliği bulunan,
b) Askı süresi (2 Temmuz 2014 - 9 Temmuz 2014) içinde yerleĢim yeri adresini
değiĢtiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi
bulunmayan
bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar,
ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik
sözleĢmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleĢmesi gibi belgelerden birisi ile
baĢvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değiĢikliğinin uygunluğuna iliĢkin belge
ve eklerini ilçe seçim kurulu baĢkanlığına teslim ederler.‖
düzenlemesi yer almaktadır.
BaĢkanlık teklifinde de belirtildiği üzere; GüncelleĢtirmede seçmenlere kolaylık
sağlamak bakımından, yerleĢim yeri adresini baĢka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerin
baĢvurularının, ilgili belgelerde eklenmek suretiyle herhangi bir yer nüfus müdürlüklerine
yapabileceklerine ve baĢvuruyu alan nüfus müdürlüğünce de baĢvuru belgelerinin ilgili nüfus
müdürlüğüne faks veya elektronik ortamda iletilmesine, ilgili nüfus müdürlüğünce adres
değiĢikliğinin uygunluğuna iliĢkin belge ve eklerinin ilgili ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına
karar verilmek üzere gönderilmesi hususunda karar alınmasının istenildiği anlaĢılmaktadır.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde;
GüncelleĢtirmede seçmenlere kolaylık sağlamak bakımından, yerleĢim yeri adresini
baĢka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerimizin baĢvurularını, ilgili belgelerde eklenmek
suretiyle herhangi bir yer nüfus müdürlüklerine yapabileceklerine ve baĢvuruyu alan nüfus
müdürlüğünce de baĢvuru belgelerinin adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne faks veya
elektronik ortamda iletilmesine,
Ġlgili nüfus müdürlüğünce adres değiĢikliğinin uygunluğuna iliĢkin belge ve eklerinin
ilgili ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilmesine,
karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- Resmî Gazetenin 10/06/2014 tarihli, 29026 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek
Seçim Kurulunun 08/06/2014 tarihli ve 2014/2928 sayılı kararı ile kabul edilen ―Seçmen
Kütüğünün GüncelleĢtirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge‖nin 7.
maddesine; ―GüncelleĢtirmede seçmenlere kolaylık sağlamak bakımından, yerleĢim yeri
adresini baĢka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerimizin baĢvurularını, ilgili belgelerde
eklenmek suretiyle herhangi bir yer nüfus müdürlüklerine yapabileceklerine ve baĢvuruyu
alan nüfus müdürlüğünce de baĢvuru belgelerinin adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne
faks veya elektronik ortamda iletilmesine,
Ġlgili nüfus müdürlüğünce adres değiĢikliğinin uygunluğuna iliĢkin belge ve eklerinin
ilgili ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilmesine,‖ Ģeklinde
eklenmesine,
2- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
b) Adalet Bakanlığına,
c) ĠçiĢleri Bakanlığına,
d) Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne,
e) Duyuru için Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna,
f) Tüm il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına, Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu
BaĢkanlığına, Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi ve Kurulumuzun www.ysk.gov.tr
internet sitesinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,
g) Seçime katılma yeterliğine sahip siyasi partilerin genel baĢkanlıklarına,
gönderilmesine,
02/07/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
ġakir AKTI
[R.G. 04 Temmuz 2014 – 29050]
—— • ——
TÜZÜK
Karar Sayısı : 2014/6505
Ekli ―Hakeme ve Resmi Arabulucuya BaĢvurma Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması
Hakkında Tüzük‖ün yürürlüğe konulması; ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
11/3/2014 tarihli ve 3930 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
L. ELVAN
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı V.
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
HAKEME VE RESMĠ ARABULUCUYA BAġVURMA TÜZÜĞÜNÜN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK
MADDE 1 – 17/5/1984 tarih ve 84/8078 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Hakeme ve Resmi Arabulucuya BaĢvurma Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – DanıĢtayca incelenmiĢ olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 05 Temmuz 2014 – 29051]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6477
ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f)
bendi kapsamında yapılacak ihalelere iliĢkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; adı geçen
Bakanlığın 22/5/2014 tarihli ve 1418 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
F. IġIK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı V.
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
2/6/2014 TARĠHLĠ VE 2014/6477 SAYILI
KARARNAMENĠN EKĠ
ESASLAR
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Esasların amacı, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan istisna
kapsamında yürütülecek ve desteklenecek her türlü araĢtırma ve geliĢtirme hizmet alımları ile
ilgili alım süreçlerinde geçerli olacak esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Esaslar, finansmanının tamamı ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından
karĢılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluĢları, üniversiteler, özel sektör ve
sivil toplum kuruluĢlarının faydalanacağı her türlü araĢtırma ve geliĢtirme hizmet alımlarının,
yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kiĢilerden 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f)
bendinde yer alan istisna kapsamında satın alımına iliĢkin ihale süreçlerini kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3 ‒ (1) Bu Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile
geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Esasların uygulanmasında;
a) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
b) AraĢtırma ve geliĢtirme: Bakanlıkça bu Esaslara göre yapılacak her türlü araĢtırma ve
geliĢtirme faaliyetlerini,
c) AraĢtırma ve geliĢtirme kurumları: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f)
bendinde sözü edilen; ulusal alanda ve münhasıran araĢtırma-geliĢtirme faaliyetleri yürütmek
amacı ile kanunla kurulan kurumlar ile bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kiĢiliğine sahip
eğitim-öğretim, bilimsel araĢtırma, yayın ve danıĢmanlık yapan yükseköğretim kurumlarını,
ç) Bakan: ĠçiĢleri Bakanını,
d) Bakanlık: ĠçiĢleri Bakanlığını,
e) Doğrudan temin usulü: Bu Esaslarla belirlenmiĢ olan Ģartlarda doğrudan araĢtırma,
etüt, proje hizmetinin Bakanlık tarafından çağrılan isteklilerle teknik Ģartların ve fiyatın
görüĢülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,
f) EĢik değer: Doğrudan temin usulüyle sınırlı olmak üzere 4734 sayılı Kanunun 8 inci
maddesi dikkate alınarak, Strateji GeliĢtirme BaĢkanının teklifi üzerine Bakan onayıyla her yıl
belirlenecek olan tutarı,
g) Hizmet: Bakanlık tarafından yürütülmek üzere bu Esaslar çerçevesinde alımı yapılan
araĢtırma ve geliĢtirme hizmetlerini,
ğ) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiĢileri veya
bunların oluĢturdukları ortak giriĢimleri,
h) Ġdare: Ġhaleyi yapan birimi,
ı) Ġdari Ģartname: ĠĢin özelliğini ve ihale usulünü gösteren ve bu Esaslara aykırı olmayan
hükümleri içeren belgeyi,
i) Ġhale: Bu Esaslarda yazılı usul ve Ģartlarla hizmet alımlarının istekliler arasından
seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip
sözleĢmenin imzalanması veya iĢe baĢlama bildirimi ile tamamlanan iĢlemleri,
j) Ġhale dokümanı: Ġhale konusu hizmet alımı iĢlerinde; isteklilere talimatları da içeren iĢ
tanım dokümanı ve/veya idari Ģartnameler ile yaptırılacak iĢin projesini de kapsayan teknik
Ģartnameler, sözleĢme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,
k) Ġhale iĢlem dosyası: Hizmet alımı ihalesi sürecine ait tüm bilgi ve belgelerin yer
aldığı dosyayı,
l) Ġhale yetkilisi: Ġhale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kiĢi ile usulüne
uygun yetki devri yapılmıĢ görevlileri,
m) Ġstekli: Hizmet alımları ihalesine teklif veren hizmet sunucusunu,
n) Ġstekli olabilecekler: Ġhalenin konusu hizmet alanında faaliyette bulunan ve ihale
dokümanı satın almıĢ gerçek veya tüzel kiĢileri,
o) Pazarlık usulü: Yapılan ön çalıĢma sonucunda Bakanlık tarafından davet edilen
isteklilerin teklif verebildiği usulü,
ö) Proje: Politika ve strateji geliĢtirme ve/veya mevcut politika ve stratejilerin
uygulamaya konulmasında ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal, iktisadi, kültürel ve teknolojik
kalkınmaya ulusal ve evrensel ölçülerde katkı sağlaması beklenen politika önerilerini,
kararları ve uygulama modellerini ortaya koymak üzere araĢtırma ve geliĢtirmeye dayanan
faaliyetleri,
p) Proje iĢ tanımı: Yürütülmesine karar verilen projenin konusunu, amacını ve
kapsamını, istenen sonuçlarını, iĢin zamanlamasını, bütçenin nasıl hazırlanacağını gösteren
bilgileri, iletiĢim kurulacak ortakları, Proje Yürütme Komitesi ve diğer yetkililerin görev ve
sorumluluklarını tanımlayan belgeyi,
r) Proje kavramsal çerçevesi: Yürütülmesine karar verilen projenin konusu, amacı,
kapsamı, beklenen sonuçlan ve tahmini maliyetini içeren kısa çalıĢmayı,
s) Proje koordinatörü: Proje konusunu öneren birimde çalıĢan ve projenin yürütülmesini
takip eden Bakanlık çalıĢanını,
Ģ) Proje yönlendirme kurulu: Bakanın yetkilendirdiği bir MüsteĢar Yardımcısı
baĢkanlığında Strateji GeliĢtirme BaĢkanı ile projeyle ilgili Birim baĢkanından oluĢan ve proje
konusunu, bütçe büyüklüğünü ve yürütme yöntemini belirleyen kurulu,
t) Proje yürütme komitesi: Proje sahibi birimin en üst yöneticisi, en üst yöneticiye yetki
kademesinde en yakın personel ile proje koordinatöründen ve gerekmesi halinde ilgili
uzmanlardan oluĢan; projenin genel koordinasyonu yanında, proje iĢ tanımını hazırlayan,
projeyle ilgili araĢtırma ve geliĢtirme hizmetlerini sözleĢme hükümlerine göre kontrol ve
kabul eden komiteyi,
u) Protokol: Hizmet alımlarında Ġdare ile kamu hizmet sunucusu arasında yapılan yazılı
anlaĢmayı,
ü) SözleĢme: Hizmet alımlarında Bakanlık ile yüklenici arasında yapılan yazılı
anlaĢmayı,
v) Teklif: Bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde isteklinin Ġdareye sunduğu fiyat teklifi
ile değerlendirmeye esas belge veya bilgileri,
y) Teknik Ģartname: Projesi de dâhil iĢin teknik ayrıntılarını ve Ģartlarını gösteren
belgeyi,
z) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olan gerçek kiĢiler ile Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuĢ olan tüzel kiĢileri,
aa) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleĢme imzalanan kamu kurum ve kuruluĢları,
dernek, vakıf, sivil toplum kuruluĢları ile yurt içi ve yurt dıĢı gerçek veya tüzel kiĢileri,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 5 ‒ (1) Bakanlık, bu Esaslar kapsamındaki hizmet alımlarında saydamlığı,
rekabeti, eĢit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun
Ģartlarda ve zamanında karĢılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla
sorumludur.
(2) Ödeneği bulunmayan hiçbir iĢ için hizmet alımı yapılmaz.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Proje Konuları ve Seçimi
Proje konuları
MADDE 6 ‒ (1) Tahsis edilmiĢ kaynaklar, sonucundan sadece Bakanlığın
yararlanmayacağı;
a) Ġktisadi, sosyal ve kültürel alandaki araĢtırma ve geliĢtirme hizmet alımları,
b) Yatırım Programında yer alan veya teklif edilen projelerden teknik veya bilimsel
açıdan değerlendirilmesine ihtiyaç duyulan hizmet alımları,
c) Plan, program ve strateji belgesi gibi politika dokümanlarının hazırlanması ve
uygulanması aĢamasındaki gerekli araĢtırma ve geliĢtirme hizmet alımları,
ç) Ġktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası ikili ve çok taraflı iliĢkilerin
geliĢtirilmesi kapsamındaki araĢtırma ve geliĢtirme hizmet alımları,
için kullanılır.
Proje konularının seçimi
MADDE 7 ‒ (1) Proje yönlendirme kurulunca birimlerin teklif ettiği proje kavramsal
çerçevesi 6 ncı maddede yer alan konularda özgünlük, bilimsellik, yapılabilirlik, yaygın etki
yaratma, ulusal kalkınma öncelikleriyle uyumluluk çerçevesinde değerlendirilir ve
uygulanacak ihale usulünü belirlemek suretiyle karara bağlanır.
(2) Bakanlık, proje yönlendirme kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere bir
Bakanlık birimini görevlendirebilir.
(3) Proje yönlendirme kurulu kararı Bakan onayına sunulur. Bakan onayını müteakip
ilgili birimce proje yürütme komitesi oluĢturulur ve proje koordinatörü belirlenir.
(4) Proje yürütme komitesince proje iĢ tanımı en geç 3 ay içinde hazırlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Ġlkeleri
Ġhale komisyonlarının oluĢumu
MADDE 8 ‒ (1) Ġhale yetkilisi, biri baĢkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu iĢin
uzmanı olması Ģartıyla, ilgili Ġdare personelinden en az dört kiĢinin ve muhasebe veya malî
iĢlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beĢ ve tek sayıda kiĢiden oluĢan
ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.
(2) Ġhale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz.
Ġhale komisyonlarının çalıĢma Ģekli
MADDE 9 ‒ (1) Ġhale komisyonları eksiksiz toplanır. Kararlarını çoğunlukla alır,
kararlarda çekimser kalınamaz. Ġdarece uygun görülen bir mazeret nedeniyle toplantıya
katılamayacak üyenin yerine, yedek üye katılır. Ġhale komisyonu üyeleri oy ve kararlarından
sorumludur. KarĢı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve
imzalamak zorundadır. Ġhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar,
komisyon baĢkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale iĢlem dosyasının bir örneği
ilân veya daveti izleyen üç gün içinde komisyon üyelerine gönderilir.
Onay belgesi
MADDE 10 ‒ (1) Ġhale yetkilisinden alınan onay belgesinde, iĢin niteliği, cinsi, miktarı,
yaklaĢık maliyeti, ödeneğin mevcut olduğu, uygulanacak usul ile yapılacak ise ilânın Ģekli ve
sayısı belirtilir.
Ġhale iĢlem dosyası
MADDE 11 ‒ (1) Ġhalesi yapılacak her iĢ için Ġdare tarafından bir iĢlem dosyası
düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, yaklaĢık maliyet, ihale dokümanı, davet mektupları
veya yapılmıĢ ise ilân metinleri, istekliler tarafından yapılan baĢvurular, ihale teklifleri ve
varsa diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün
belgeler bulunur.
EĢik değer
MADDE 12 ‒ (1) AraĢtırma ve geliĢtirme kurumları ile yapılacak araĢtırma ve
geliĢtirme projelerinde kullanılacak parasal değerler, 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesi
dikkate alınarak, Strateji GeliĢtirme BaĢkanının teklifi üzerine Bakan tarafından belirlenir.
Ġhale dokümanının içeriği ve idari Ģartnamede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 13 ‒ (1) Ġhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari Ģartnameler,
sözleĢme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.
(2) Ġdari Ģartnamede ihale konusuna göre asgari aĢağıdaki hususların belirtilmesi
zorunludur:
a) ĠĢin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iĢ tanımı.
b) Ġdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
c) Ġhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
ç) Ġsteklilere talimatlar.
d) Ġsteklilerde aranılan Ģartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
e) Ġhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
f) Tekliflerin geçerlilik süresi.
g) UlaĢım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dâhil
olacağı.
ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu
Esaslarda belirtilen usul ve esaslar.
h) Ġhale kararının alınmasından sözleĢmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken
ve bu Esaslarda belirtilen usul ve esaslar.
ı) Ġhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat
avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.
i) Teklif ve sözleĢme türü.
j) Geçici teminat alınıp alınmayacağı, geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait
Ģartlar.
k) Ġhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Ġdarenin serbest olduğu.
l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Ġdarenin serbest olduğu.
m) Ġhale konusu iĢin baĢlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim Ģartları ve gecikme
halinde alınacak cezalar.
n) Ödeme yeri ve Ģartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse Ģartları ve miktarı.
o) Süre verilebilecek haller ve Ģartları ile sözleĢme kapsamında yaptırılabilecek iĢ
artıĢları ile iĢ eksiliĢi durumunda karĢılıklı yükümlülükler.
ö) Vergi, resim ve harçlar ile sözleĢme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından
ödeneceği.
p) Sigorta sorumluluğuna iliĢkin Ģartlar.
r) Denetim, muayene ve kabul iĢlemlerine iliĢkin Ģartlar.
s) AnlaĢmazlıkların çözümü.
Ġhale dokümanının verilmesi
MADDE 14 ‒ (1) Ġhale dokümanı Ġdarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak
isteyen isteklilerin, bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini
aĢmayacak ve rekabeti engellemeyecek Ģekilde Ġdare tarafından tespit edilir.
Ġhale dokümanında değiĢiklik veya açıklama yapılması
MADDE 15 ‒ (1) Ġlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değiĢiklik yapılmaması
esastır. DeğiĢiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir
tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve hizmet alımı yeniden aynı Ģekilde
ilân olunur.
(2) Ġlân yapıldıktan veya ihaleye çıkıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya iĢin
gerçekleĢtirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Ġdarece tespit
edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değiĢiklikler
yapılabilir. Yapılan bu değiĢikliklere iliĢkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan
zeyilname, son teklif verme gününden en az üç iĢ günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını
temin edecek Ģekilde ihale dokümanını satın alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile
yapılan değiĢiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması
halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile
ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiĢ olan
isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.
(3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden üç gün öncesine kadar yazılı olarak
açıklama talep edebilir. Bu talebin Ġdarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu
tarihe kadar ihale dokümanını satın alan bütün isteklilere son teklif verme gününden önce
bilgi sahibi olmalarını temin edecek Ģekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli
belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.
Ġhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 16 ‒ (1) Ġhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.
Ġhale ilânlarında aĢağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) Ġdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
b) ĠĢin adı, niteliği, türü ve miktarı.
c) Hizmetin yapılacağı yer.
ç) Ġhale konusu iĢe baĢlama ve iĢi bitirme tarihi.
d) Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
f) Ġhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
g) Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.
ğ) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.
h) Geçici teminat istenecek ise, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere,
isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.
ı) Tekliflerin geçerlilik süresi.
Ġlânın uygun olmaması
MADDE 17 ‒ (1) Bu Esasların 16 ve 23 üncü maddesi düzenlemelerine uygun olmayan
ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir Ģekilde yenilenmedikçe ihale
yapılamaz.
(2) 23 üncü maddede belirtilen ve Ġdarece yapılması öngörülen ilânın yapılmaması veya
ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 16 ncı madde hükümlerine uygun
olmayan hatalar bulunması durumunda, ilânın yayımlanmasını takip eden beĢ gün içinde
hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale gerçekleĢtirilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ġhaleye Katılım Kuralları
YaklaĢık maliyet
MADDE 18 ‒ (1) Hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce ilgili birimce, her türlü
fiyat araĢtırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaĢık maliyet belirlenir.
YaklaĢık maliyet ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer almaz, isteklilere veya ihale süreci ile
resmi iliĢkisi olmayan diğer kiĢilere açıklanmaz.
(2) YaklaĢık maliyetin tespitinde;
a) Kamu idareleri tarafından belirlenmiĢ fiyatlar,
b) Bakanlık tarafından gerçekleĢtirilmiĢ aynı ve benzer iĢlere ait fiyatlar ve ücretler,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtildiği Ģekilde tespit edilememesi halinde, o hizmete iliĢkin
alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veya konusunda uzman bilirkiĢi ve
ekspertizlerden soruĢturularak oluĢturulacak fiyatlar,
esas alınır. Bunlardan herhangi birinin öncelik sırası olmadan da kullanılabilir.
(3) Fiyat araĢtırması için yapılan araĢtırmalarda fiyat sorulacak kiĢi ve kuruluĢlara
yapılacak olan hizmetin ayrıntılı tarifi yapılır. Fiyatlar katma değer vergisi hariç olmak üzere
alınır. Farklı tarihlerde elde edilen yaklaĢık maliyet fiyatları Türkiye Ġstatistik Kurumu
tarafından ilân edilen her bir iĢ kalemi için yayımlanan Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksi
rakamları baz alınarak güncellenir.
(4) Yapılan her türlü araĢtırmaya rağmen, gerçek fiyatları yansıtmadığı düĢünülen
durumlarda, fiyatlar ilgili birimce gerekçesi açıklanarak re’sen belirlenir,
(5) Bakanlığın, yapılacak hizmete iliĢkin gider kalemlerinden bir kısmını kendisinin
karĢılaması durumunda, yaklaĢık maliyet hesabında bu gider kalemlerine iliĢkin maliyet
rakamları yaklaĢık maliyet rakamından düĢülür.
(6) Hizmetin özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren ve
sadece belirli hizmet sunucularından temin edilmesi durumunda ihale yetkilisinin onayı
alınmak suretiyle, yaklaĢık maliyet hesabı yapılmadan ihaleye çıkılabilir.
Ġhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 19 ‒ (1) Ġhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki
ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine iliĢkin olarak aĢağıda belirtilen belgeler istenebilir.
a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler.
2) Ġsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilânçosu veya
bilânçosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eĢdeğer belgeleri.
3) Ġsteklinin iĢ hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iĢ ile ilgili taahhüdü
altındaki ve bitirdiği iĢ miktarını gösteren belgeler.
b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
1) Ġsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif
vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
2) Ġstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleĢme kapsamında
taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak;
a) Ġlk ilân veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri
tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeler.
b) Devredilen iĢlerde sözleĢme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması Ģartıyla, ilk
ilân veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri tamamlanan
hizmet alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeler.
3) Ġsteklinin araĢtırma-geliĢtirme faaliyetlerine yönelik belgeler.
4) Ġsteklinin ihale konusu iĢi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel
çalıĢtırdığına veya çalıĢtıracağına iliĢkin bilgi ve belgeler.
5) Ġhale konusu hizmet iĢlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile iĢi yürütecek teknik
personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.
(2) AraĢtırma ve geliĢtirme kurumları ile yapılacak araĢtırma ve geliĢtirme projelerinde
bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde ifade edilen bilgi ve belgeler aranmaz,
ancak (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen belgeler istenebilir.
(3) Ġhale konusu iĢin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden
hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihaleye iliĢkin
ilân veya davet belgelerinde belirtilir.
Ġhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 20 ‒ (1) AĢağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak,
kendileri veya baĢkaları adına hiçbir Ģekilde ihalelere katılamazlar:
a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli
olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar
ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya
örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüĢvet
verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Ġhale yetkilisi.
ç) Ġhale konusu iĢle ilgili her türlü ihale iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve
ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen kiĢilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim Ģirketler
hariç ortakları ile Ģirketleri.
(2) Ġhale konusu iĢin danıĢmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu iĢin ihalesine
katılamazlar. Aynı Ģekilde, ihale konusu iĢin yüklenicileri de o iĢin danıĢmanlık hizmeti
ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim iliĢkisi olan Ģirketleri ile bu
Ģirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları Ģirketleri için de geçerlidir.
(3) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dıĢı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aĢamasında tespit
edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmıĢsa, teminatı gelir kaydedilerek
ihale iptal edilir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Ġhale Usulleri ve Uygulaması
Uygulanacak ihale usulleri
MADDE 21 ‒ (1) Bakanlıkça hizmet alımları ihalelerinde aĢağıdaki usullerden biri
uygulanır:
a) Pazarlık usulü.
b) Açık ihale usulü.
Pazarlık usulüyle yürütülecek projeler
MADDE 22 ‒ (1) Projeler;
a) Özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren ve sadece
belirli hizmet sunucularından temin edilebilecek olması,
b) Ġhalenin, araĢtırma ve geliĢtirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu
olmayan nitelikte olması,
c) Ġktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası ikili ve çok taraflı iliĢkilerin
geliĢtirilmesi için düzenlenen bir araĢtırma ve geliĢtirme faaliyeti olması,
ç) Önceden öngörülemeyen sosyal ve iktisadi kriz gibi olayların ortaya çıkması üzerine
ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,
hallerinde pazarlık usulüyle ve bu Esasların 25 inci maddesinde belirtilen usule göre
yürütülebilir.
(2) Pazarlık usulünde en az iki istekli davet edilir ve fiyat teklifi vermeleri istenir.
Açık ihale usulüyle yürütülecek projelerin duyurulması ve tekliflerin alınması
MADDE 23 ‒ (1) Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. EĢik değerin üstünde
olmakla birlikte pazarlık usulü dıĢında uygulanacak projelere ait hizmet alımları bu usulle
yapılabilir. Bu usule göre yapılan ihaleler, ihale tarihinden en az onbeĢ gün önce Kamu Ġhale
Bülteninde ilân edilir. Teklifler ilânda belirtilen süre içinde Bakanlığın ilgili birimine teslim
edilir.
Doğrudan temin usulüyle yürütülecek projeler
MADDE 24 ‒ (1) Ġlân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne
aĢağıdaki durumlarda baĢvurulabilir:
a) EĢik değerin altında kalan hizmet alımları.
b) Ġhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kiĢi tarafından karĢılanabileceğinin tespit
edilmesi.
c) Sadece gerçek veya tüzel tek kiĢinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
(2) Bu maddede belirtilen hallerde hizmet alımları piyasa araĢtırması yapılmak suretiyle
açık ihale usulü ve pazarlık usullerinde belirtilen Ģartlara tabi olmaksızın doğrudan
gerçekleĢtirilir.
(3) Doğrudan temin usulü ile alımlarda yaklaĢık maliyet hesaplanması, proje formatı
hazırlanması ve sözleĢme düzenlenmesi zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Pazarlık ve Açık Ġhale Usullerinde Projelerin Değerlendirilmesi
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 25 ‒ (1) Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde teklif mektubu ve istenmiĢ
olması halinde geçici teminata iliĢkin belge dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak
istenilen bütün belgeler, pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise Bakanlık ilgili birimince idari
Ģartnamede belirtilen belgeler ile teklif mektubu ve istenmiĢ olması halinde geçici teminata
iliĢkin belge bir zarfa konulur. Teklifler istekliler tarafından imzalanır ve mühürlenir. Zarfın
üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, teklifin hangi iĢe ait olduğu
yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin
belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması zorunludur.
(3) Teklifler ihale saatine kadar Bakanlığa teslim edilir. Tekliflerin alınıĢ zamanı bir
tutanakla tespit edilir. Sürenin bitmesinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Postadaki gecikme dikkate alınmaz.
(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri
alınamaz ve değiĢtirilemez.
(5) Tekliflerin geçerlilik süresi otuz günden az olmamak kaydıyla Bakanlık tarafından
ihale dokümanında belirlenir.
Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 26 ‒ (1) Ġhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiĢ olduğu bir
tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve ihaleye baĢlanır.
(2) Ġsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile ihale dokümanında
yer verilmiĢ ise geçici teminata iliĢkin belgelerin usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir.
Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler
tutanakla tespit edilir. Ġstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu iĢlemlere iliĢkin hazırlanan
tutanak ihale komisyonunca imzalanır.
a) Açık ihale usulünde bu aĢamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar
verilmez, teklifi oluĢturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale
komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
b) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde davet edilen isteklilerden fiyat da dahil olmak
üzere ilk sundukları tekliflerine bağlı kalarak, en son tekliflerini, ihale komisyonunun
belirlediği süre içinde sunmaları istenir. Ġsteklilerin sunduğu ikinci teklifleri açıklanarak bir
tutanak ile tespit edilir.
(3) Pazarlık usulü ile yapılan ve ihale dokümanında teknik görüĢme yapılacağı belirtilen
ihalelerde, ihale komisyonunca yeterliği tespit edilen isteklilerle iĢin teknik detayları ve
gerçekleĢtirme yöntemleri üzerine görüĢme yapılır. Teknik görüĢmeler sonucunda Ģartların
netleĢmesi üzerine, bu Ģartları karĢılayabilecek isteklilerin teklif mektupları açılarak, fiyat
teklifleri açıklanır ve bir tutanak ile tespit edilir. Son aĢamada ikinci fıkrada belirtilen yöntem
uygulanır.
Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 27 ‒ (1) Ġhale komisyonu tekliflerin incelenmesi, karĢılaĢtırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı
olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir Ģekilde teklif fiyatında
değiĢiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan Ģartlara uygun olmayan tekliflerin
uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.
(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif
mektubu ile talep edilmiĢ ise geçici teminatın usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit
edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dıĢı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin
esasını değiĢtirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması
halinde, ihale komisyonu tarafından belirlenen sürede isteklilerden eksik bilgilerin
tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler
değerlendirme dıĢı bırakılır.
(3) Bu ilk değerlendirme ve iĢlemler sonucunda belgeleri eksiksiz olan ve teklif
mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı
değerlendirilmesine geçilir. Bu aĢamada, isteklilerin ihale konusu iĢi yapabilme kapasitelerini
belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen Ģartlara uygun olup
olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı
bırakılır.
(4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte
maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dıĢındaki unsurlar da dikkate
alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dıĢındaki unsurlar da dikkate
alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi
ağırlıkları belirlenir. Gerekli hallerde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif de belirlenir.
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 28 ‒ (1) Ġhale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisi, verilmiĢ olan bütün
teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Ġhalenin iptal edilmesi halinde bu durum
bütün isteklilere derhal bildirilir. Bakanlık bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi
bir yükümlülük altına girmez. Ancak, Bakanlık isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin
iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.
Ġhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 29 ‒ (1) 27 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale,
ekonomik açıdan en uygun teklifi veren isteklinin üzerine bırakılır.
(2) Ġhale komisyonu gerekçeli kararını, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda;
isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli
üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamıĢ ise nedenleri belirtilir.
(3) Ġhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beĢ iĢ günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
(4) Ġhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde geçersiz sayılır.
(5) Ġhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale birimi, ihale üzerinde
kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere
katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna iliĢkin belgeyi ihale kararına eklemek
zorundadır. Ġki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.
(6) Geçici teminat hariç aday ve isteklilerce verilen teklif ve baĢvuru belgeleri ihale
sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif veya baĢvuru kapsamında Ġdareye verilen
asıl belgeler ile noter onaylı suret belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade
edilir. Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin Ġdarece onaylı bir
suretinin ihale iĢlem dosyasında muhafazası zorunludur.
KesinleĢen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 30 ‒ (1) KesinleĢen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü
izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün
isteklilere alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.
(2) Ġhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere
gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 31 ‒ (1) Ġstekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve
tebligatlarda aĢağıdaki hususlara uyulması zorunludur:
a) Tebligatlar Bakanlık tarafından aĢağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:
1) Ġmza karĢılığı elden.
2) Ġadeli taahhütlü mektupla.
3) Elektronik ortamda.
4) Faksla.
b) Bakanlık tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatların aynı gün
teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim
tarihi tebliğ tarihi sayılır.
(2) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
Kamu Hizmet Sunucusu AraĢtırma ve GeliĢtirme Kurumlarından Protokol ile Alım
Protokol ile alım
MADDE 32 ‒ (1) AraĢtırma ve geliĢtirme kurumlarından her bir hizmet bedeli ayrı
hesaplanmak üzere bir milyon Türk Lirasına kadar (bir milyon Türk Lirası dahil) yapılacak
araĢtırma ve geliĢtirme hizmet alımları Ġdare ile araĢtırma ve geliĢtirme kurumları arasında
düzenlenecek protokolle gerçekleĢtirilir.
Protokol düzenlenmesi
MADDE 33 ‒ (1) Her bir hizmet alımı için ayrı ayrı protokol düzenlenebileceği gibi,
birden fazla hizmet alımı için ortak protokol düzenlenebilir.
(2) Protokol karĢılıklı mutabakat sonucu hazırlanır ve taraf olan birimlerin harcama
yetkilileri tarafından imzalanır.
(3) Hizmete iliĢkin hususlar, her alım konusunun özelliğine göre protokolde belirlenir.
(4) Protokolün feshine ve anlaĢmazlıkların çözümüne iliĢkin hükümler protokolde
belirlenir.
Fiyatlandırma
MADDE 34 ‒ (1) AraĢtırma ve geliĢtirme hizmet alımlarının bedeli, maliyetinin altında
kalmamak kaydıyla yapılacak protokolle belirlenir. Protokol bedelleri hiçbir zaman bir milyon
Türk Lirasının üzerinde olamaz. Belirlenen parasal limitin altında kalmak amacıyla hizmet
alım iĢleri kısımlara bölünemez.
(2) Protokol ile alımda kullanılan parasal limit bir önceki yılın Yurt Ġçi Üretici Fiyat
Endeksi esas alınarak Bakanlık tarafından güncellenir.
Faturalandırma ve ödemeler
MADDE 35 ‒ (1) Alınan hizmetlerin bedeli, protokolde belirlenen fiyatlar üzerinden
hizmeti satan kurumca düzenlenecek fatura ya da fatura yerine geçen belge karĢılığında,
hizmeti alan harcama birimince ödenir. Faturanın düzenleme ve ödeme süresi protokolde
belirlenir.
Teminat, sözleĢme ve avans
MADDE 36 ‒ (1) 32 nci madde kapsamında alınacak hizmetler için geçici ve kesin
teminat alınması zorunlu değildir.
(2) 32 nci madde kapsamında alınacak hizmetler için bu Esaslarda belirtilen sözleĢme
hükümleri uygulanmaz.
(3) Protokolde belirtilmesi halinde ilgili mali yılın sonunu geçmemek üzere avans
verilebilir.
SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM
Teminat ve Avanslara ĠliĢkin Hükümler
Geçici teminat
MADDE 37 ‒ (1) Ġhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli
tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınabilir.
(2) Doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlar ile ihale dokümanında belirtilmek
kaydıyla pazarlık ve açık ihale usulüyle yapılacak ihalelerde geçici teminat alınması zorunlu
değildir.
(3) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihinin belirtilmesi
gereklidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren
otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teklif geçerlilik süresinin
uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.
Kesin teminat
MADDE 38 ‒ (1) Ġhale üzerinde kalan istekliden sözleĢme imzalanmadan önce, ihale
bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
(2) SözleĢme bedelinde artıĢ meydana gelmesi halinde, artıĢ tutarı üzerinden aynı
oranda ek kesin teminat alınır.
(3) Doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlarda, ihale dokümanında belirtilmesi
kaydıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.
(4) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu iĢin kabul tarihi dikkate alınmak
suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir.
(5) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya
iĢin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri
veya birkaçı tarafından karĢılanabilir.
(6) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden
veya Ģubesinden teyidi Ġdarece yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin
imzasının bulunması gerekir.
(7) Kesin teminat, yüklenicinin kanunlardan kaynaklanan herhangi bir borcunun
olmadığının belgelenmesi Ģartıyla kesin kabulü müteakip yüklenicinin sözleĢmeden dolayı
herhangi bir borcunun veya yükümlülüğünün kalmadığının tespit edilmesi kaydıyla iade
edilir.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 39 ‒ (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler Ģunlardır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri ve bu senetler
yerine düzenlenen belgeler.
Avans verilmesi
MADDE 40 ‒ (1) Ġdari Ģartnamede, ihale onayında ve sözleĢmede kayıtlı olmak Ģartıyla
isteklilere teminat karĢılığında ihale bedelinin % 25’ini geçmemek üzere avans verilebilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
SözleĢmeyle Ġlgili Hükümler
SözleĢme düzenlenmesi
MADDE 41 ‒ (1) Ġhale yetkilisi tarafından ihale kararının onaylandığı tarihi izleyen
günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün
içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleĢmeyi imzalaması hususu bildirilir.
(2) Mücbir sebep halleri dıĢında, ihale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek
sözleĢmeyi imzalamak zorundadır. SözleĢme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade
edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
(3) SözleĢmenin imzalanacağı tarihte, sözleĢme imzalanmadan önce ihale üzerinde
kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.
(4) Ġdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde,
ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
SözleĢme ilkeleri
MADDE 42 ‒ (1) Bu Esaslara göre düzenlenmesi gereken sözleĢmelerde, iĢ tanımına ve
Ģartnamelere aykırı hükümlere yer verilemez.
SözleĢmede yer alacak hususlar
MADDE 43 ‒ (1) Bu Esaslara göre düzenlenecek sözleĢmede aĢağıdaki hususlardan
uygun olduğu düĢünülenlere yer verilir.
a) ĠĢin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iĢ tanımı.
b) Bakanlık ilgili biriminin adı ve adresi.
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Varsa alt yüklenicilere iliĢkin bilgiler ve sorumlulukları.
d) SözleĢmenin bedeli, türü ve süresi.
e) Ödeme yeri ve Ģartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse Ģartları ve miktarı.
f) UlaĢım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleĢme bedeline dahil
olacağı.
g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleĢmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından
ödeneceği.
ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait Ģartlar.
h) ĠĢin baĢlangıç, bitiĢ tarihleri, teslim etme ve teslim alma Ģekil ve Ģartları.
ı) Gecikme halinde alınacak cezalar.
i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme Ģartları, sözleĢme kapsamında
yaptırılacak iĢ artıĢları ile iĢ eksiliĢi durumunda karĢılıklı yükümlülükler.
j) Muayene ve kabul iĢlemlerine iliĢkin Ģartlar.
k) Ġzleme ve değerlendirmeye iliĢkin hükümler.
l) SözleĢmede değiĢiklik yapılma Ģartları.
m) SözleĢmenin feshine iliĢkin Ģartlar.
n) Yüklenicinin sözleĢme konusu iĢ ile ilgili çalıĢtıracağı personele iliĢkin
sorumlulukları.
o) Ġhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleĢmenin eki olduğu.
ö) AnlaĢmazlıkların çözümü.
Projelerin izlenmesi
MADDE 44 ‒ (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde projenin geliĢimini bilimsel,
teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve değerlendirmek üzere rapor isteyebilir, yerinde
inceleme yapabilir veya proje ekibini bilgi vermek üzere davet edebilir.
Mücbir sebepler
MADDE 45 ‒ (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aĢağıda belirtilmiĢtir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilânı.
d) Gerektiğinde Ġdarece belirlenecek haller.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleĢmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere,
Bakanlık tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için;
yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiĢ olması, taahhüdün yerine getirilmesine
engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiĢ
bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin
Bakanlığa yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi
zorunludur.
Denetim, muayene ve kabul iĢlemleri
MADDE 46 ‒ (1) Teslim edilen hizmetin muayene ve kabul iĢlemleri, ihale yetkilisi
tarafından belirlenen bir baĢkan ve en az iki üyeden oluĢan muayene ve kabul komisyonu
tarafından yapılır.
(2) SözleĢmesinde hüküm bulunması halinde; ihale dokümanında belirtilen kalite ve
özelliklere göre hizmetin yapılıp yapılmadığı hususunda ihale yetkilisi veya uygun göreceği
personel tarafından belirli aĢamalarda ve aralıklarla denetleme yapılabilir.
SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler
MADDE 47 ‒ (1) SözleĢme konusu iĢlerde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iĢ
artıĢının zorunlu olması halinde artıĢa konu olan iĢin;
a) SözleĢmeye esas proje içerisinde kalması,
b) Asıl iĢten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
Ģartıyla sözleĢme bedelinin % 40’ına kadar oran dahilinde, süre hariç sözleĢme ve ihale
dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.
SözleĢmede değiĢiklik yapılması
MADDE 48 ‒ (1) SözleĢme imzalandıktan sonra, sözleĢmede belirtilen bedelin
aĢılmaması esastır. Ancak, zorunlu hallerde Bakanlık ile yüklenicinin karĢılıklı olarak
anlaĢması kaydıyla iĢin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme Ģartları hususlarında
sözleĢme hükümlerinde değiĢiklik yapılabilir.
SözleĢmenin devri
MADDE 49 ‒ (1) SözleĢme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile baĢkasına
devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki Ģartların aranması zorunludur. Ayrıca,
isim ve statü değiĢikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleĢmenin
devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından baĢka bir sözleĢme
devredilemez veya devir alınamaz.
(2) Ġzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleĢmenin devredildiği tarihi takip
eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleĢmeler feshedilerek, devreden ve devir
alanlar hakkında 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 20, 22
ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.
SözleĢmenin askıya alınması, feshi ve tasfiyesi
MADDE 50 ‒ (1) SözleĢmenin yürütülmesinin geçici olarak imkânsız hale gelmesi
durumunda yüklenicinin veya proje yürütme komitesinin baĢvurusu ve yönlendirme
kurulunun kararı ile sözleĢme askıya alınabilir.
(2) Zorunlu nedenlerle veya mücbir sebeplerle yürütülmeleri imkânsız hale gelen
sözleĢmeler, yüklenicinin baĢvurusu veya proje yürütme komitesinin önerisi ve Bakanlığın
kararı ile fesih ve tasfiye edilebilir.
(3) SözleĢmenin askıya alınması, fesih ve tasfiye kararları Bakan onayı ile
sonuçlandırılır.
(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen haller haricinde
sözleĢmenin feshi ve tasfiyesiyle ilgili hususlarda 4735 sayılı Kanunun 17, 18, 19, 20, 21, 22
ve 23 üncü madde hükümleri uygulanır.
ONUNCU BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Yasak ve sorumluluklar
MADDE 51 ‒ (1) Bu Esasların uygulanmasına ait ceza ve ihalelerden yasaklama ile
ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 52 ‒ (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, bu Esaslara aykırı
olmamak ve mahiyetine uygun düĢmek kaydıyla, kamu ihale mevzuatının ilgili hükümleri
kıyasen uygulanır.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 53 ‒ (1) Bu Esasların uygulanması sırasında doğacak anlaĢmazlıklar ile
uygulamaya iliĢkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama
birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, gerekli bilgi ve belgeyi istemeye
Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 54 ‒ (1) SayıĢtayın görüĢü alınan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 ‒ (1) Bu Esasları ĠçiĢleri Bakanı yürütür.
[R.G. 05 Temmuz 2014 – 29051]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Karar Sayısı : 2014/6468
Ekli ―Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‖in yürürlüğe konulması; ÇalıĢma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9/5/2014 tarihli ve 2164 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
F. IġIK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı V.
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
KAMU GÖREVLERĠNE ĠLK DEFA ATANACAKLAR ĠÇĠN YAPILACAK
SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmeliğe aĢağıdaki ek madde eklenmiĢtir.
―EK MADDE 8 – Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü
mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak
kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü
sınavdaki baĢarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.‖
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 05 Temmuz 2014 – 29051]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ ĠÇTÜZÜĞÜ
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
12.7.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi
Ġçtüzüğünün ekinde yer alan (Ek-4), Anayasa Mahkemesinin 3.7.2014 günlü, E.2014/6
(DeğiĢik ĠĢler), K.2014/8 sayılı kararıyla aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir;
EK-4 Mahkeme Amblemi
[R.G. 05 Temmuz 2014 – 29051]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 18/6/2014 Tarihli ve 2013/7800 BaĢvuru Numaralı Kararı
5 Temmuz 2014 Tarihli ve 29051 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 05 Temmuz 2014 – 29051]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 25/6/2014 Tarihli ve 2014/7256 BaĢvuru Numaralı Kararı
5 Temmuz 2014 Tarihli ve 29051 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 05 Temmuz 2014 – 29051]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARLARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 3124
-KARAR–
BaĢkanlık makamınca Kurulumuza sunulan 2/7/2014 tarihli yazıda aynen; 2709 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı CumhurbaĢkanı
Seçimi Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ yıl olup, (6271
sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci CumhurbaĢkanının görev süresi yedi
yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin dolmasından önceki
altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Halen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 5678 sayılı Kanun'un
4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca halk
tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk
oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24
Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiĢtir.
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
15/02/2011 tarihinde kabul edilmiĢ ve Resmî Gazete'nin 3/3/2011 tarih ve 27863 sayılı
nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Anılan Kanun'un "Siyasi reklam" baĢlıklı 31. maddesinde;
"Medya hizmet sağlayıcılar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edilen seçim
döneminde, yayın yasaklarının baĢlayacağı saate kadar siyasî parti ve aday reklamları
yayınlayabilir.
Siyasî reklamlar, bu Kanunda yer alan hükümlere ve Yüksek Seçim Kurulunca
belirlenen usul ve esaslara uygun olmak zorundadır."
hükümleri yer almaktadır.
6112 sayılı Kanun’un 31. maddesinde yer alan siyasi reklama iliĢkin usul ve esasların
belirlenmesi hususunda gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim." denilmiĢ
olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Kanun'un 3.
maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ yıl olup, (6271 sayılı Kanun'un geçici
1. maddesi gereğince, Onbirinci CumhurbaĢkanının görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı
seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin dolmasından önceki altmıĢ gün içinde
tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Halen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 5678 sayılı Kanun'un
4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca halk
tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk
oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24
Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiĢtir.
Ulusal iradenin sağlıklı ve serbest biçimde oluĢabilmesi amacıyla Anayasa’nın 79.
maddesi; seçimlerin yargı yönetim ve denetimi altında yapılmasını kurala bağlamıĢ;
seçimlerin baĢlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile
ilgili bütün iĢlemleri yapma ve yaptırma, seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, Ģikâyet
ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiĢtir.
Demokratik toplum düzeni gereklerine uygun bir seçimin yapılabilmesi, oy verme
gününden önce adayların özgür, eĢit, serbest biçimde kendilerini topluma tanıtmalarına,
program ve projeleriyle yarıĢmalarına olanak sağlayan bir ortamın oluĢturulması
koĢuluna bağlıdır. Nitekim demokratik seçim için gerekli ortamın oluĢturulabilmesi amacıyla
seçimin baĢlangıcı olarak belirlenen tarihten oy verme gününe kadar geçen süreyi kapsayan
seçim döneminde uygulanacak usul ve esaslar ilgili yasalarda düzenlenmiĢtir.
Kamuoyunu etkileyip, yönlendirebilmeleri nedeniyle radyo ve televizyon yayınları,
seçim döneminde daha ayrıntılı ve özenle uygulanması gereken usul ve esaslara tabi
tutulmuĢtur. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
ile 6112 sayılı Kanun’da radyo ve televizyon, basın, iletiĢim araçları ve internet yayınları ile
ilgili düzenlemeler yer almaktadır.
6112 sayılı Kanun’un "Siyasi reklam" baĢlıklı 31. maddesinde;
"Medya hizmet sağlayıcılar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edilen seçim
döneminde, yayın yasaklarının baĢlayacağı saate kadar siyasî parti ve aday reklamları
yayınlayabilir.
Siyasî reklamlar, bu Kanunda yer alan hükümlere ve Yüksek Seçim Kurulunca
belirlenen usul ve esaslara uygun olmak zorundadır."
"Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklam ve tele-alıĢveriĢ" baĢlıklı 10.
maddesinde de;
"Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alıĢveriĢ, sesli ve/veya
görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından
kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir.
Tele-alıĢveriĢ yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat baĢından bir
sonraki saat baĢına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aĢamaz.
Ġkinci fıkrada belirtilen orana, program desteklemesi ve yayıncının kendi programlarının
tanıtımlarına ayrılan süre ile ürün yerleĢtirme dâhil değildir. Program tanıtımlarının oranı, bir
saat baĢından bir sonraki saat baĢına kadarki yayın içinde yüzde beĢi aĢamaz.
Ġkinci fıkrada belirtilen süreden bağımsız olarak, sesli ve görüntülü bir uyarı ile açıkça
belirtilerek, kesintisiz en az onbeĢ dakika süreyle tele-alıĢveriĢ yayını yapılabilir. Bu yayının
süresi bir gün içinde toplam bir saati aĢamaz.
Ücretsiz yayınlanan ve Üst Kurul tarafından tavsiye edilen kamu hizmeti duyuruları
reklam sürelerine dâhil edilmez.
Reklam ve tele-alıĢveriĢ yayınları, programların arasına veya programın bütünlüğü,
değeri ve hak sahiplerinin hakları zedelenmeyecek biçimde bir program içine yerleĢtirilebilir.
Bağımsız bölümlerden oluĢan programlarda veya devre araları içeren spor programları ve
benzer yapıdaki olay ve gösteri programlarında, reklam ve tele-alıĢveriĢ yayınları bölüm veya
devre aralarına yerleĢtirilir.
Sinema ve televizyon için yapılmıĢ filmler ile haber bültenleri ve çocuk programları,
planlanan yayın süreleri otuz dakikadan fazla olması hâlinde, her otuz dakikalık yayın süresi
için bir kez olmak üzere reklam ve tele-alıĢveriĢle kesilebilir.
Dinî tören yayını içine hiçbir Ģekilde reklam ve tele-alıĢveriĢ yayını yerleĢtirilemez.
Münhasıran reklam, tele-alıĢveriĢ ve öz tanıtım yayınlarına ayrılmıĢ televizyon ve radyo
yayın hizmetlerine bu madde hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin diğer hususlar Üst Kurulca yönetmelikle
düzenlenir."
hükümleriyle,
298 sayılı Kanun'un "Propaganda yayınlarına iliĢkin yasaklar" baĢlıklı 58. maddesinin
birinci fıkrasında; "Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde
Türk Bayrağı ve dini ibareler bulundurulması yasaktır."
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "Dini ve dince kutsal sayılan Ģeyleri istismar
yasağı" baĢlıklı 87. maddesinde; "Siyasi partiler, Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi
veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya
siyasi, amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla dini veya dini hissiyatı
veya dince mukaddes tanınan Ģeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda
yapamaz, istismar edemez veya kötüye kullanamazlar."
hükümleri yer almaktadır.
6112 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (Ģ) fıkrasında; Radyo ve televizyon reklamı,
taĢınmazlar, hak ve yükümlülükler dâhil olmak üzere mal veya hizmetlerin teminini teĢvik
etmek, bir amaç veya düĢünceyi yaymak veya baĢka etkileri oluĢturmak amacıyla ticaret, iĢ,
zanaat veya bir meslekle bağlantılı gerçek ve tüzel kiĢi tarafından, bir ücret veya benzeri bir
karĢılıkla yapılan her türlü duyuru veya öz tanıtım yayını olarak tanımlanmıĢtır. Bu tanımdan
yola çıkılarak siyasi reklamın amacı da adayların yapmayı düĢündükleri siyasi faaliyetlerini
ve kendilerini halka anlatmasıdır.
Siyasi reklamın halka ulaĢtırma aracı olan medya hizmet sağlayıcıları bu görevlerini
yerine getirirken demokratik toplum düzeninin özünü teĢkil eden, seçimin özgür, serbest ve
eĢit koĢullarda adil bir biçimde yapılabilmesi için, adaylar arasında fırsat eĢitliğini sağlayacak
biçimde hizmet sunmaları gerekir. Reklam yayınlarından yararlandırılmada tarafsızlık,
gerçeklik ve doğruluk ilkelerine ve ücret eĢitliğine uyulması zorunludur.
Diğer yandan, siyasi reklam yayını yapan medya hizmet sağlayıcılarının, siyasi reklam
yayınlarını yaparlarken 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde ve Ticari Reklam ve Ġlânlara
ĠliĢkin Ġlkelere ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 6 ve 7. maddelerinde öngörülen
yayın hizmet ilkelerine ve yukarıda açıklanan ölçü ve prensiplere göre hareket etmesi esastır.
Siyasi partiler de destekledikleri CumhurbaĢkanı adayı ile ilgili olarak siyasi reklam
verebileceklerdir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- Medya hizmet sağlayıcılarının, CumhurbaĢkanı kesin aday listelerinin Resmî
Gazete'de yayım tarihi olan 11 Temmuz 2014 tarihinden oy verme gününden önceki yirmidört
saate kadar (9 Ağustos 2014, saat 24.00) olan sürede siyasi reklam yayınlayabileceklerine
(298/55-A/2; 6271/13),
Ġlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde CumhurbaĢkanı
seçimi geçici sonuçlarının ilân tarihi olan 11 Ağustos 2014 tarihinden oy verme gününden
önceki yirmidört saate kadar (23 Ağustos 2014, Saat 24.00) olan sürede siyasi reklam
yayınlayabileceklerine,
2- Adayların ve siyasi partilerin siyasi reklamlarında Türkçe kullanmalarının esas
olduğuna,
3- Adayların ve siyasi partilerin verecekleri siyasi reklamlarda Türk Bayrağı ve dini
ibarelerin kullanılamayacağına,
4- Medya hizmet sağlayıcılarının, bu görevi yerine getirirken demokratik toplum düzeni
gereklerine uygun bir seçim yapılabilmesi için, adaylara ve siyasi partilere siyasi reklam
tahsisi yaparken tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun hizmet sunmaları
gerektiğine,
5- Siyasi reklam yayınlarının 6112 sayılı Kanun’un 8. ve Ticari Reklam ve Ġlanlara
ĠliĢkin Ġlkelere ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 6 ve 7. maddelerinde yer alan
yayın hizmeti ilkelerine uygun olmasına,
6- Aynı reklam kuĢağında, birden çok adayın ve siyasi partinin siyasi reklam
yayınlanmasını istemesi halinde; istekliler arasında kur’a çekilerek o reklam kuĢağında
yayınlanacak siyasi reklamların tespit edilmesi, yayın dıĢında kalan/kalanlara ise istekleri
halinde bir sonraki reklam kuĢağında yayınlanması için öncelik verilmesine,
7- Medya hizmet sağlayıcılarının, yayınlayacakları siyasi reklamların 6112 sayılı
Kanun’un 10. maddesi hükmünde yer alan esaslara tabi olduğuna ve reklamlardan ayrı olarak
siyasi reklam kuĢağı düzenleyemeyeceklerine,
8- Bir medya hizmet sağlayıcısında yayınlanacak siyasi reklamların ücretinin adaylara
ve siyasi partilere göre değiĢkenlik gösteremeyeceğine,
9- 11 Temmuz 2014 tarihinden yayın yasaklarının baĢlayacağı oy verme gününden
önceki son yirmidört saate kadar (9 Ağustos 2014, saat 24.00) olan sürede, ilk oylamada
geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde CumhurbaĢkanı seçimi geçici
sonuçlarının ilân tarihi olan 11 Ağustos 2014 tarihinden oy verme gününden önceki yirmidört
saate kadar (23 Ağustos 2014, Saat 24.00) olan sürede, medya hizmet sağlayıcıları tarafından
yayınlanacak siyasi reklamların Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi
gerektiğine,
10- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile ulusal düzeyde yayın yapan bütün özel
radyo ve televizyon kanalları ayrım gözetilmeden izlenerek siyasi reklam yayın ilkelerine
aykırılığının tespiti halinde düzenlenecek raporların, seçim dönemi içinde Radyo ve
Televizyon Üst Kurulunca değerlendirilip, her haftanın pazartesi ve perĢembe günü saat
17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığına sunulmasına,
11- Yerel düzeyde yayın yapan radyo ve televizyon kanallarının siyasi reklam yayın
ilkelerine aykırılığının tespiti halinde ise, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından
düzenlenecek olan raporların, 298 sayılı Kanun’un 149/A maddesi çerçevesinde yayın
kuruluĢunun merkezinin bulunduğu yer ilçe seçim kurulu baĢkanlığına bekletilmeden
gönderilmesine,
12- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
13- Karar örneğinin;
a) Cumhuriyet baĢsavcılıklarına gönderilmek üzere Adalet Bakanlığına,
b) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel baĢkanlıklarına,
c) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu BaĢkanlığına,
ç) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne,
gönderilmesine,
d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr
adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına Kurum içi elektronik posta
ile iletilmesine,
2/7/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
[R.G. 05 Temmuz 2014 – 29051]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 3136
-KARAR-
Üye
ġakir AKTI
BaĢkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 2/7/2014 tarihli yazıda aynen; ―2709
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve 102.maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Halen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5678
sayılı Kanunun 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanununun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin
ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiĢtir.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un
―Oy verme süresi‖ baĢlıklı 89. maddesinde; ―Oy verme günü, saat sekizden on yediye kadar
geçecek zaman, oy verme süresidir. Ancak, saat on yediye geldiği halde, sandık baĢında
oylarını vermek üzere bekliyen seçmenler, baĢkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını
kullanırlar.
Oy verme süresinin baĢlayıĢ ve bitiĢ saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve
bölge özellikleriyle ulaĢım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim
çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koĢuluyla, Yüksek Seçim
Kurulunca tespit edilebilir.‖ hükmü yer almaktadır.
Bu hükümler çerçevesinde, güneĢin doğuĢ ve batıĢ sürelerine iliĢkin
değerlendirmelere göre CumhurbaĢkanı seçiminde oy verme günleri itibariyle bütün yurtta
illere göre güneĢin doğuĢ ve batıĢ saatlerindeki farklılıklar ıĢığında, oy verme süresinin
baĢlangıç ve bitiĢ saatlerinin saptanması hususunda Yüksek Seçim Kurulunca gerekli kararın
alınmasını takdirlerinize arz ederim.‖denilmiĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 89.
maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, oy verme süresi Kurulumuzca incelenmiĢ,
güneĢin doğuĢuna ve batıĢına iliĢkin değerlendirmelere göre, CumhurbaĢkanı seçiminde oy
verme günü olan 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda
ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü tüm yurtta oy verme baĢlangıç ve bitiĢ saatlerinin 08.00 17.00 olarak belirlenmesine karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24
Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak CumhurbaĢkanı seçiminde tüm yurtta oy verme baĢlangıç
ve bitiĢ saatlerinin 08.00 - 17.00 olarak belirlenmesine,
2- Bu kararın duyuru olarak TRT’de ve ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
3- Karar örneğinin;
a) ĠçiĢleri Bakanlığına,
b) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel baĢkanlıklarına,
gönderilmesine,
c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr
adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına Kurum içi elektronik posta
ile iletilmesine,
2/7/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
Üye
Muharrem
Üye
Mehmet KÜRTÜL
KARAKAYA
COġKUN
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
ġakir AKTI
[R.G. 05 Temmuz 2014 – 29051]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 3137
-KARARBaĢkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 3/7/2014 tarihli yazıda aynen; ―
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Kanunlar ve Kararlar BaĢkanlığının;
30/6/2014 tarihli, 185596 sayılı yazısı ile Ġstanbul Milletvekili Kemal
KILIÇDAROĞLU ve 110 milletvekili ile Osmaniye Milletvekili Devlet BAHÇELĠ ve 51
milletvekilinin Prof. Dr. Ekmeleddin Mehmet ĠHSANOĞLU’nun CumhurbaĢkanı adaylığı
hakkındaki baĢvuruları ve ekleri,
1/7/2014 tarihli, 185849 sayılı yazısı ile Giresun Milletvekili Nurettin CANĠKLĠ,
Kayseri Milletvekili Mustafa ELĠTAġ, Adıyaman Milletvekili Ahmet AYDIN,
KahramanmaraĢ Milletvekili Mahir ÜNAL, Ġstanbul Milletvekili Mihrimah Belma SATIR ve
306 milletvekilinin Ġstanbul Milletvekili Recep Tayyip ERDOĞAN’ın CumhurbaĢkanı
adaylığı hakkındaki baĢvuruları ve ekleri,
1/7/2014 tarihli, 185851 sayılı yazısı ile Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN, Bingöl
Milletvekili Ġdris BALUKEN ve 28 milletvekilinin Hakkari Milletvekili Selahattin
DEMĠRTAġ’ın CumhurbaĢkanı adaylığı hakkındaki baĢvurusu ve ekleri
Kurulumuza gönderilmiĢtir.
3/7/2014 tarihli, 43452547 sayılı yazı ile de CumhurbaĢkanı adaylığı için baĢvuru
süresinin sona erdiği, 3/7/2014 PerĢembe günü saat 17.00 itibariyle baĢkaca baĢvuru
bulunmadığı bildirilmiĢtir.
Kurulumuzun 06/06/2014 tarihli, 2014/2910 sayılı Kararı ile kabul edilen Seçim
Takvimi gereğince, CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılacak birleĢik oy pusulalarının basımına
15/07/2014 tarihinde baĢlanacaktır.
Söz konusu birleĢik oy pusulalarının Ģekli ile basımı iĢinin usul ve esasları
Kurulumuzun 11/6/2014 tarihli, 2952 sayılı kararı ile belirlenmiĢ olup, anılan kararımızın
SONUÇ bölümünün 2. maddesinde;
―CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılacak birleĢik oy pusulasının, Yüksek Seçim
Kurulunca özel surette imal ettirilmiĢ olan ve ―Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu‖
filigranı bulunan birleĢik oy pusulalarında, CumhurbaĢkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı
alanın geniĢliği (4) santimetre olacak Ģekilde ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve
iki çizgi ile belirlenmiĢ bir aralık bırakılarak bastırılmasına,‖
karar verilmiĢtir.
Adayların isimlerinin yerleĢtirilmesinde sıkıntı yaĢanmaması gerektiği dikkate alınarak
yukarıda açıklanan maddenin;
―CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılacak birleĢik oy pusulasının, Yüksek Seçim
Kurulunca özel surette imal ettirilmiĢ olan ve ―Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu‖
filigranı bulunan birleĢik oy pusulalarında, CumhurbaĢkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı
alanın geniĢliği (5,5) santimetre olacak Ģekilde ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve
iki çizgi ile belirlenmiĢ bir aralık bırakılarak bastırılmasına,‖
olarak düzeltilmesi için gerekli kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz
ederim.‖denilmiĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Kurulumuzun 06/06/2014 tarihli, 2014/2910 sayılı Kararı ile kabul edilen Seçim
Takvimi gereğince, CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılacak birleĢik oy pusulalarının basımına
15/07/2014 tarihinde baĢlanacaktır.
Söz konusu birleĢik oy pusulalarının Ģekli ile basımı iĢinin usul ve esasları
Kurulumuzun 11/6/2014 tarihli, 2952 sayılı kararı ile belirlenmiĢ olup, anılan kararımızın
SONUÇ bölümünün 2. maddesinde; ―CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılacak birleĢik oy
pusulasının, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiĢ olan ve ―Türkiye
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu‖ filigranı bulunan birleĢik oy pusulalarında,
CumhurbaĢkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı alanın geniĢliği (4) santimetre olacak Ģekilde
ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiĢ bir aralık bırakılarak
bastırılmasına,‖
karar verilmiĢtir.
Adayların isimlerinin yerleĢtirilmesinde sıkıntı yaĢanmaması gerektiği dikkate alınarak
yukarıda açıklanan maddenin;
―CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılacak birleĢik oy pusulasının, Yüksek Seçim
Kurulunca özel surette imal ettirilmiĢ olan ve ―Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu‖
filigranı bulunan birleĢik oy pusulalarında, CumhurbaĢkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı
alanın geniĢliği (5,5) santimetre olacak Ģekilde ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve
iki çizgi ile belirlenmiĢ bir aralık bırakılarak bastırılmasına,‖
olarak düzeltilmesine karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- Adayların isimlerinin yerleĢtirilmesinde sıkıntı yaĢanmaması gerektiği dikkate
alınarak; birleĢik oy pusulalarının Ģekli ile basımı iĢinin usul ve esaslarına iliĢkin
Kurulumuzun 11/6/2014 tarihli, 2952 sayılı kararının SONUÇ bölümünün 2. maddesinin;
―CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılacak birleĢik oy pusulasının, Yüksek Seçim
Kurulunca özel surette imal ettirilmiĢ olan ve ―Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu‖
filigranı bulunan birleĢik oy pusulalarında, CumhurbaĢkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı
alanın geniĢliği (5,5) santimetre olacak Ģekilde ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve
iki çizgi ile belirlenmiĢ bir aralık bırakılarak bastırılmasına,‖ olarak düzeltilmesine,
2- Karar örneğinin;
a) DıĢiĢleri Bakanlığına,
b) Tüm il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak
iletilmesi ve Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet sitesinde yayınlanması için Seçmen
Kütüğü Genel Müdürlüğüne,
c) Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına,
d) Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığına,
e) Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti genel baĢkanlıklarına,
f) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne,
gönderilmesine,
g) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
3/7/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
ġakir AKTI
[R.G. 05 Temmuz 2014 – 29051]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARLARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 3166
-KARARBaĢkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 5/7/2014 tarihli yazıda; ―Kurulumuzun
06/06/2014 tarihli ve 2014/2910 sayılı kararı ile kabul edilen ―Seçim Takvimi‖nde 5 Temmuz
2014 Cumartesi günü;
―…
2- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dıĢı temsilciliklerinin tespit edilmesi.‖
Ģeklinde düzenlenmiĢtir.
Bu nedenle, ilk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt
çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü (yurt dışında
yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri, ilk oylama 31 Temmuz
- 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20
Ağustos 2014 tarihleri) yapılacak olan CumhurbaĢkanı Seçiminde oy kullanılacak gümrük
kapılarının ve yurt dıĢı temsilciliklerinin tespit edilerek karara bağlanmasını takdirlerinize arz
ederim.‖ denilmiĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
BaĢkanlık teklifinde de belirtildiği üzere; ilk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk
oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos
2014 Pazar günü (yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma
tarihleri, ilk oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması
durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri) yapılacak olan CumhurbaĢkanı
Seçiminde oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dıĢı temsilciliklerinin tespit edilmesi
gerekmektedir.
Bu nedenle; ilk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların
salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü (yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri, ilk oylama 31
Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17
- 20 Ağustos 2014 tarihleri) yapılacak olan CumhurbaĢkanı Seçiminde;
I- Sandık kurulacak ülkeler ve oy kullanma sürelerinin;

Almanya, ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Ġsrail, Ġsviçre, Ġtalya,
KKTC, Lübnan, Norveç, Romanya, Suudi Arabistan ve Türkmenistan’da 1.tur oylama tarihi








31 Temmuz – 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde ise 17-20 Ağustos
2014 tarihlerinde 4 gün süreyle,
Kanada, Avustralya ve Rusya’da 1.tur oylama tarihi 31 Temmuz – 2 Ağustos 2014,
seçimin ikinci oylamaya kalması halinde ise 17-19 Ağustos 2014 tarihlerinde 3 gün süreyle,
Bulgaristan ve Kazakistan’da 1.tur oylama tarihi 1 – 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci
oylamaya kalması halinde ise 17-19 Ağustos 2014 tarihlerinde 3 gün süreyle,
Avusturya ve Yunanistan’da 1.tur oylama tarihi 2 – 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci
oylamaya kalması halinde ise 19-20 Ağustos 2014 tarihlerinde 2 gün süreyle,
Cezayir, Ġngiltere, Ġsveç, Japonya, Katar, Kırgızistan, Macaristan ve Makedonya’da
1.tur oylama tarihi 2 – 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde ise 17-18
Ağustos 2014 tarihlerinde 2 gün süreyle,
Çin Halk Cumhuriyeti’nde birinci oylama 31 Temmuz 2014, seçimin ikinci
oylamaya kalması halinde ise 18 Ağustos 2014 tarihinde 1 gün süreyle,
BirleĢik Arap Emirlikleri’nde birinci oylama 2 Ağustos 2014, seçimin ikinci
oylamaya kalması halinde ise 17 Ağustos 2014 tarihinde 1 gün süreyle,
Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya,
Güney Afrika, Gürcistan, Ġran, Ġrlanda, Ġspanya, Kosova, Kuveyt, Mısır, Özbekistan, Polonya,
Sudan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda’da birinci oylama 3 Ağustos 2014,
seçimin ikinci oylamaya kalması halinde ise 17 Ağustos 2014 tarihinde 1 gün süreyle,
olduğuna,
II- Seçmen, kendisi için belirlenen günde oy kullanamadığı takdirde 26 Temmuz
– 10 Ağustos 2014 tarihleri arasında oy kullanacağı;
Karayolu Gümrük Kapılarının; Ağrı Ġli Doğubeyazıt Ġlçesinde Gürbulak, Ardahan
Ġli Posof Ġlçesinde Türkgözü, Artvin Ġli Hopa Ġlçesinde Sarp, Edirne Ġli Merkez Ġlçesinde
Kapıkule, Edirne Ġli Ġpsala Ġlçesinde Ġpsala, Edirne Ġli LalapaĢa Ġlçesinde Hamzabeyli, Edirne
Ġli Merkez Ġlçesinde Pazarkule, Hakkari Ġli Yüksekova Ġlçesinde Esendere, Iğdır Ġli Aralık
Ġlçesinde Dilucu, Kırklareli Ġli Merkez Ġlçesinde Dereköy, ġırnak Ġli Silopi Ġlçesinde Habur,
Van Ġli Saray Ġlçesinde Kapıköy,
Havalimanı Gümrük Kapılarının; Adana Ġli Seyhan Ġlçesinde ġakirpaĢa, Ankara Ġli
Çubuk Ġlçesinde Esenboğa, Antalya Ġli MuratpaĢa Ġlçesinde Antalya, EskiĢehir Ġli TepebaĢı
Ġlçesinde EskiĢehir, Elazığ Ġli Merkez Ġlçesinde Elazığ, Gaziantep Ġli Oğuzeli Ġlçesinde
Gaziantep, Hatay Ġli Antakya Ġlçesinde Hatay, Ġstanbul Ġli Bakırköy Ġlçesinde Atatürk,
Ġstanbul Ġli Pendik Ġlçesinde Sabiha Gökçen, Ġzmir Ġli Gaziemir Ġlçesinde Adnan Menderes,
Kayseri Ġli Kocasinan Ġlçesinde Erkilet, Konya Ġli Selçuklu Ġlçesinde Konya Askeri
Havaalanı, Muğla Ġli Dalaman Ġlçesinde Dalaman, Muğla Ġli Milas Ġlçesinde Bodrum-Milas,
Samsun Ġli ÇarĢamba Ġlçesinde Samsun, Trabzon Ġli Ortahisar Ġlçesinde Trabzon, Zonguldak
Ġli Çaycuma Ġlçesinde Zonguldak,
Liman Gümrük Kapılarının; Antalya Ġli KaĢ Ġlçesinde KaĢ, Aydın Ġli KuĢadası
Ġlçesinde KuĢadası, Balıkesir Ġli Ayvalık Ġlçesinde Ayvalık, Ġstanbul Ġli Beyoğlu Ġlçesinde
Karaköy, Ġzmir Ġli Konak Ġlçesinde Ġzmir, Ġzmir Ġli ÇeĢme Ġlçesinde ÇeĢme, Kocaeli Ġli
Derince Ġlçesinde Derince, Mersin Ġli Akdeniz Ġlçesinde Mersin, Mersin Ġli Silifke Ġlçesinde
TaĢucu, Muğla Ġli Fethiye Ġlçesinde Fethiye, Muğla Ġli Marmaris Ġlçesinde Marmaris, Muğla
Ġli Bodrum Ġlçesinde Bodrum, Samsun Ġli Ġlkadım Ġlçesinde Samsun,
olduğuna karar verilmesi gerekmiĢtir.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- Sandık kurulacak ülkeler ve oy kullanma sürelerinin;
Almanya, ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Ġsrail, Ġsviçre, Ġtalya,
KKTC, Lübnan, Norveç, Romanya, Suudi Arabistan ve Türkmenistan’da 1.tur oylama tarihi










31 Temmuz – 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde ise 17-20 Ağustos
2014 tarihlerinde 4 gün süreyle,
Kanada, Avustralya ve Rusya’da 1.tur oylama tarihi 31 Temmuz – 2 Ağustos 2014,
seçimin ikinci oylamaya kalması halinde ise 17-19 Ağustos 2014 tarihlerinde 3 gün süreyle,
Bulgaristan ve Kazakistan’da 1.tur oylama tarihi 1 – 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci
oylamaya kalması halinde ise 17-19 Ağustos 2014 tarihlerinde 3 gün süreyle,
Avusturya ve Yunanistan’da 1.tur oylama tarihi 2 – 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci
oylamaya kalması halinde ise 19-20 Ağustos 2014 tarihlerinde 2 gün süreyle,
Cezayir, Ġngiltere, Ġsveç, Japonya, Katar, Kırgızistan, Macaristan ve Makedonya’da
1.tur oylama tarihi 2 – 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde ise 17-18
Ağustos 2014 tarihlerinde 2 gün süreyle,
Çin Halk Cumhuriyeti’nde birinci oylama 31 Temmuz 2014, seçimin ikinci
oylamaya kalması halinde ise 18 Ağustos 2014 tarihinde 1 gün süreyle,
BirleĢik Arap Emirlikleri’nde birinci oylama 2 Ağustos 2014, seçimin ikinci
oylamaya kalması halinde ise 17 Ağustos 2014 tarihinde 1 gün süreyle,
Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya,
Güney Afrika, Gürcistan, Ġran, Ġrlanda, Ġspanya, Kosova, Kuveyt, Mısır, Özbekistan, Polonya,
Sudan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda’da birinci oylama 3 Ağustos 2014,
seçimin ikinci oylamaya kalması halinde ise 17 Ağustos 2014 tarihinde 1 gün süreyle,
olduğuna,
2- Seçmen, kendisi için belirlenen günde oy kullanamadığı takdirde 26 Temmuz
– 10 Ağustos 2014 tarihleri arasında oy kullanacağı;
Karayolu Gümrük Kapılarının; Ağrı Ġli Doğubeyazıt Ġlçesinde Gürbulak, Ardahan
Ġli Posof Ġlçesinde Türkgözü, Artvin Ġli Hopa Ġlçesinde Sarp, Edirne Ġli Merkez Ġlçesinde
Kapıkule, Edirne Ġli Ġpsala Ġlçesinde Ġpsala, Edirne Ġli LalapaĢa Ġlçesinde Hamzabeyli, Edirne
Ġli Merkez Ġlçesinde Pazarkule, Hakkari Ġli Yüksekova Ġlçesinde Esendere, Iğdır Ġli Aralık
Ġlçesinde Dilucu, Kırklareli Ġli Merkez Ġlçesinde Dereköy, ġırnak Ġli Silopi Ġlçesinde Habur,
Van Ġli Saray Ġlçesinde Kapıköy,
Havalimanı Gümrük Kapılarının; Adana Ġli Seyhan Ġlçesinde ġakirpaĢa, Ankara Ġli
Çubuk Ġlçesinde Esenboğa, Antalya Ġli MuratpaĢa Ġlçesinde Antalya, EskiĢehir Ġli TepebaĢı
Ġlçesinde EskiĢehir, Elazığ Ġli Merkez Ġlçesinde Elazığ, Gaziantep Ġli Oğuzeli Ġlçesinde
Gaziantep, Hatay Ġli Antakya Ġlçesinde Hatay, Ġstanbul Ġli Bakırköy Ġlçesinde Atatürk,
Ġstanbul Ġli Pendik Ġlçesinde Sabiha Gökçen, Ġzmir Ġli Gaziemir Ġlçesinde Adnan Menderes,
Kayseri Ġli Kocasinan Ġlçesinde Erkilet, Konya Ġli Selçuklu Ġlçesinde Konya Askeri
Havaalanı, Muğla Ġli Dalaman Ġlçesinde Dalaman, Muğla Ġli Milas Ġlçesinde Bodrum-Milas,
Samsun Ġli ÇarĢamba Ġlçesinde Samsun, Trabzon Ġli Ortahisar Ġlçesinde Trabzon, Zonguldak
Ġli Çaycuma Ġlçesinde Zonguldak,
Liman Gümrük Kapılarının; Antalya Ġli KaĢ Ġlçesinde KaĢ, Aydın Ġli KuĢadası
Ġlçesinde KuĢadası, Balıkesir Ġli Ayvalık Ġlçesinde Ayvalık, Ġstanbul Ġli Beyoğlu Ġlçesinde
Karaköy, Ġzmir Ġli Konak Ġlçesinde Ġzmir, Ġzmir Ġli ÇeĢme Ġlçesinde ÇeĢme, Kocaeli Ġli
Derince Ġlçesinde Derince, Mersin Ġli Akdeniz Ġlçesinde Mersin, Mersin Ġli Silifke Ġlçesinde
TaĢucu, Muğla Ġli Fethiye Ġlçesinde Fethiye, Muğla Ġli Marmaris Ġlçesinde Marmaris, Muğla
Ġli Bodrum Ġlçesinde Bodrum, Samsun Ġli Ġlkadım Ġlçesinde Samsun,
olduğuna,
3- Kararın Resmî Gazetede yayımlanmasına,
4- Karar örneğinin;
DıĢiĢleri Bakanlığına,
Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığına,
Seçime katılabilme yeterliliğine sahip oldukları tespit ve ilân edilen siyasi parti
genel baĢkanlıklarına,

Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına,
gönderilmesine,

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr
adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine,
5/7/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
ġakir AKTI
[R.G. 05 Temmuz 2014 – 29051-Mükerrer]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 3167
-KARARBaĢkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/07/2014 tarihli yazıda; ―Kurulumuzun
3/7/2014 tarihli, 2014/3138 sayılı kararı ile Aliağa Limanı’nın, 5/7/2014 tarihli, 2014/3165
sayılı kararı ile Ġskenderun Limanı’nın yolcu giriĢ ve çıkıĢına hizmet vermeyip, yük limanı
olduğu anlaĢıldığından ve Aliağa Limanı için yakın çevresinde Ġzmir Limanı ve Ġzmir Adnan
Menderes Hava Limanı, Ġskenderun Limanı için de Hatay Hava Limanı ve Adana ġakir PaĢa
Hava Limanı gümrük kapılarında kurulan sandıklarda yurt dıĢı seçmen kütüğüne kayıtlı
seçmenlerin oylarını kullanmalarının mümkün olması nedeniyle, CumhurbaĢkanı Seçiminde
Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı Ġlçe Seçim Kurulları ve Sandık
Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme ĠĢlemlerine ĠliĢkin
Örnek: 145/I sayılı Genelge’nin kabulüne iliĢkin Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 tarihli,
2014/3006 sayılı kararından Aliağa Limanı’nın ve Ġskenderun Limanı’nın çıkarılmasına,
diğer taraftan, 3/7/2014 tarihli, 2014/3146 sayılı karar ile; Kurulumuzun 21/6/2014
tarih ve 2014/3006 sayılı kararının ―IV. Gümrük kapılarında görev alacak sandık kurullarının
oluĢumu‖ baĢlığı altında yer alan 2. maddesindeki ―… ikisinin Devlet memurlarından ya da o
çevrede bulunan sandık kurullarında görev verilmesinde sakınca bulunmayan kimselerden,
diğer ikisinin de 298 sayılı Kanun’un 23. maddesindeki Ģartları taĢıyan siyasi partilerin
bildirdiği isimlerden belirlenmesi…‖ Ģeklindeki ifadenin, ―… birinin Devlet memurlarından
ya da o çevrede bulunan sandık kurullarında görev verilmesinde sakınca bulunmayan
kimselerden, diğer üçünün de son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde en çok oy
alan üç siyasi partinin bildirdikleri isimlerden belirlenmesi gerekir.‖ Ģeklinde düzeltilmesine,
yine, Kurulumuzun 5/7/2014 tarih ve 2014/3164 sayılı kararı ile Kurulumuzun
21/6/2014 tarih ve 2014/3006 sayılı Kararının 29. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci
satırındaki ―… bir kurul üyesi ile birlikte …‖ ifadesinin ―… ad çekme ile seçilecek en az iki
kurul üyesi ile birlikte …‖ Ģeklinde düzeltilmesine,
karar verilmiĢ olup, söz konusu kararlara iliĢkin düzeltme metinlerinin Resmî
Gazete’de yayımlanması için gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim..‖
denilmiĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
BaĢkanlık teklifinde de belirtildiği üzere; Kurulumuzun 3/7/2014 tarihli, 2014/3138
sayılı kararı ile Aliağa Limanı’nın, 5/7/2014 tarihli, 2014/3165 sayılı kararı ile Ġskenderun
Limanı’nın yolcu giriĢ ve çıkıĢına hizmet vermeyip, yük limanı olduğu anlaĢıldığından ve
Aliağa Limanı için yakın çevresinde Ġzmir Limanı ve Ġzmir Adnan Menderes Hava Limanı,
Ġskenderun Limanı için de Hatay Hava Limanı ve Adana ġakir PaĢa Hava Limanı gümrük
kapılarında kurulan sandıklarda yurt dıĢı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oylarını
kullanmalarının mümkün olması nedeniyle, CumhurbaĢkanı Seçiminde Gümrük Kapılarında
Görev Yapacak Gümrük Kapısı Ġlçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve
Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme ĠĢlemlerine ĠliĢkin Örnek: 145/I sayılı
Genelge’nin kabulüne iliĢkin Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 tarihli, 2014/3006 sayılı
kararından Aliağa Limanının ve Ġskenderun Limanının çıkarılmasına,
diğer taraftan, 3/7/2014 tarihli, 2014/3146 sayılı karar ile; Kurulumuzun 21/6/2014
tarih ve 2014/3006 sayılı kararının ―IV. Gümrük kapılarında görev alacak sandık kurullarının
oluĢumu‖ baĢlığı altında yer alan 2. maddesindeki ―… ikisinin Devlet memurlarından ya da o
çevrede bulunan sandık kurullarında görev verilmesinde sakınca bulunmayan kimselerden,
diğer ikisinin de 298 sayılı Kanun’un 23. maddesindeki Ģartları taĢıyan siyasi partilerin
bildirdiği
isimlerden belirlenmesi …‖ Ģeklindeki ifadenin, ―… birinin Devlet memurlarından ya
da o çevrede bulunan sandık kurullarında görev verilmesinde sakınca bulunmayan
kimselerden, diğer üçünün de son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde en çok oy
alan üç siyasi partinin bildirdikleri isimlerden belirlenmesi gerekir.‖ Ģeklinde düzeltilmesine,
yine, Kurulumuzun 5/7/2014 tarih ve 2014/3164 sayılı kararı ile Kurulumuzun
21/6/2014 tarih ve 2014/3006 sayılı Kararının 29. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci
satırındaki ―… bir kurul üyesi ile birlikte …‖ ifadesinin ―… ad çekme ile seçilecek en az iki
kurul üyesi ile birlikte …‖ Ģeklinde düzeltilmesine,
karar verildiğinden, söz konusu kararlara iliĢkin düzeltme metinlerinin Resmî
Gazete’de yayımlanmasının istenildiği anlaĢılmıĢtır.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; söz konusu kararlara iliĢkin
düzeltme metinlerinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N U Ç: Açıklanan sebeplerle;
1- Kurulumuzun 3/7/2014 tarihli, 2014/3138 sayılı kararı ile Aliağa Limanı’nın,
5/7/2014 tarihli, 2014/3165 sayılı kararı ile Ġskenderun Limanı’nın yolcu giriĢ ve çıkıĢına
hizmet vermeyip, yük limanı olduğu anlaĢıldığından ve Aliağa Limanı için yakın çevresinde
Ġzmir Limanı ve Ġzmir Adnan Menderes Hava Limanı, Ġskenderun Limanı için de Hatay Hava
Limanı ve Adana ġakir PaĢa Hava Limanı gümrük kapılarında kurulan sandıklarda yurt dıĢı
seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oylarını kullanmalarının mümkün olması nedeniyle,
CumhurbaĢkanı Seçiminde Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı Ġlçe Seçim
Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme
ĠĢlemlerine ĠliĢkin Örnek: 145/I sayılı Genelge’nin kabulüne iliĢkin Yüksek Seçim Kurulunun
21/6/2014 tarihli, 2014/3006 sayılı kararından Aliağa Limanının ve Ġskenderun Limanının
çıkarılmasına,
2- Kurulumuzun 3/7/2014 tarihli, 2014/3146 sayılı karar ile; Kurulumuzun 21/6/2014
tarih ve 2014/3006 sayılı kararının ―IV. Gümrük kapılarında görev alacak sandık kurullarının
oluĢumu‖ baĢlığı altında yer alan 2. maddesindeki ―… ikisinin Devlet memurlarından ya da o
çevrede bulunan sandık kurullarında görev verilmesinde sakınca bulunmayan kimselerden,
diğer ikisinin de 298 sayılı Kanun’un 23. maddesindeki Ģartları taĢıyan siyasi partilerin
bildirdiği isimlerden belirlenmesi…‖ Ģeklindeki ifadenin, ―… birinin Devlet memurlarından
ya da o çevrede bulunan sandık kurullarında görev verilmesinde sakınca bulunmayan
kimselerden, diğer üçünün de son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde en çok oy
alan üç siyasi partinin bildirdikleri isimlerden belirlenmesi gerekir.‖ Ģeklinde düzeltilmesine,
3- Kurulumuzun 5/7/2014 tarih ve 2014/3164 sayılı kararı ile Kurulumuzun 21/6/2014
tarih ve 2014/3006 sayılı Kararının 29. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci satırındaki ―…
bir kurul üyesi ile birlikte …‖ ifadesinin ―… ad çekme ile seçilecek en az iki kurul üyesi ile
birlikte …‖ Ģeklinde düzeltilmesine,
4- Karar örneğinin;
a) Cumhuriyet baĢsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığına,
b)
Mülki makamlara iletilmek üzere ĠçiĢleri Bakanlığına,
c)
DıĢiĢleri Bakanlığına,
d)
Gümrük Kapılarına iletilmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığına,
e)
Seçime katılabilme yeterliliğine sahip oldukları tespit ve ilân edilen siyasi parti
genel baĢkanlıklarına,
gönderilmesine,
f) Resmî Gazetede yayımlanmasına,
g) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr
adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine,
5/7/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
ġakir AKTI
[R.G. 05 Temmuz 2014 – 29051-Mükerrer]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI
Anayasa Mahkemesinin 25/6/2014 Tarihli ve 2013/409 BaĢvuru Numaralı Kararı 6
Temmuz 2014 Tarihli ve 29052 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 06 Temmuz 2014 – 29052]
—— • ——
MĠLLETLERARASI SÖZLEġME
Karar Sayısı : 2014/6510
12 Nisan 2012 tarihinde Strazburg’da imzalanan ve 7/5/2014 tarihli ve 6539 sayılı
Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli ―Yolsuzluğa KarĢı Ceza Hukuku SözleĢmesine Ek
Protokol‖ün onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 5/6/2014 tarihli ve 4652730 sayılı yazısı
üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
L. ELVAN
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı V.
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
SözleĢme metni için tıklayınız
[R.G. 08 Temmuz 2014 – 29054]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
KAMU GÖREVLĠLERĠ SENDĠKALARI VE TOPLU SÖZLEġME KANUNU
KAPSAMINA GĠREN KURUM VE KURULUġLARIN GĠRDĠKLERĠ
HĠZMET KOLLARININ BELĠRLENMESĠNE ĠLĠġKĠN
YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
Görevlileri Sendikaları ve Toplu SözleĢme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve KuruluĢların
Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine ĠliĢkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin; 01
sıra numaralı “Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri” hizmet koluna 68 kurum kodu ile
“Emniyet Genel Müdürlüğü” ve 69 kurum kodu ile “Kamu Düzeni ve Güvenliği
MüsteĢarlığı” ibareleri eklenmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin; 05 sıra numaralı “Basın,
Yayın ve ĠletiĢim Hizmetleri” hizmet kolunun 06 kurum kodundaki “P.T.T Posta ve Telgraf
Anonim ġirketi,” ibaresi, “PTT-Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi” olarak
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümleri Maliye Bakanı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı ile Devlet Personel BaĢkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından müĢtereken
yürütülür.
[R.G. 08 Temmuz 2014 – 29054]
—— • ——
ĠçiĢleri Bakanlığından:
ĠL GENEL MECLĠSĠNĠN ÇALIġMA ESAS VE USULLERĠ HAKKINDA
YÖNETMELĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 28/11/1987 tarihli ve 19648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ġl Genel
Meclisinin ÇalıĢma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini ĠçiĢleri Bakanı yürütür.
[R.G. 08 Temmuz 2014 – 29054]
—— • ——
KURUL KARARI
10/12/2013 tarihli ve 2013/33 karar numarası ile Yüksek Planlana Kurulu tarafından
onaylanan 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Çocuk
Hakları Strateji Belgesi Eylem Planı (2013-2017)’nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca
yapılan revizyon:
Kararın eki için tıklayınız
[R.G. 08 Temmuz 2014 – 29054]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
YÜKSEK SEÇĠM KURULUNDAN DUYURULMUġTUR
1 ‒ Ġlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt
çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak
olan CumhurbaĢkanı Seçimi nedeniyle aday gösterilenlere iliĢkin ―GEÇĠCĠ ADAY
LĠSTESĠ‖ aĢağıda gösterilmiĢtir.
2 ‒ 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu’nun 9. maddesi gereğince ilân olunur.
CumhurbaĢkanı Seçimi Geçici Aday Listesi
[R.G. 08 Temmuz 2014 – 29054]
—— • ——
ĠLÂN
Adalet Bakanlığından:
Ġstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2004/1090 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
5884/1-1
[R.G. 08 Temmuz 2014 – 29054]
—— • ——
KANUNLAR
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER
CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠ VE KADININ GÜÇLENDĠRĠLMESĠ BĠRĠMĠ
(BM KADIN) ARASINDA BM KADIN AVRUPA VE ORTA ASYA
BÖLGE OFĠSĠNĠN ĠSTANBULDA KURULMASINA ĠLĠġKĠN
ANLAġMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN
Kanun No. 6548
Kabul Tarihi: 1/7/2014
MADDE 1 – (1) 28 ġubat 2014 tarihinde New York’ta imzalanan ―Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile BirleĢmiĢ Milletler Cinsiyet EĢitliği ve Kadının Güçlendirilmesi
Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin Ġstanbul’da
Kurulmasına ĠliĢkin AnlaĢma‖nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
9/7/2014
[R.G. 10 Temmuz 2014 – 29056]
—— • ——
VATANSIZ KĠġĠLERĠN STATÜSÜNE ĠLĠġKĠN SÖZLEġMEYE KATILMAMIZIN
UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN
Kanun No. 6549
Kabul Tarihi: 1/7/2014
MADDE 1 – (1) BirleĢmiĢ Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından
düzenlenen Tam Yetkili Temsilciler Konferansında kabul edilen 28 Eylül 1954 tarihli
―Vatansız KiĢilerin Statüsüne ĠliĢkin SözleĢme‖ye katılmamız uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
9/7/2014
[R.G. 10 Temmuz 2014 – 29056]
—— • ——
ARAġTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESĠNE DAĠR KANUN
Kanun No. 6550
Kabul Tarihi: 3/7/2014
Amaç ve kapsam
MADDE 1 ‒ (1) Bu Kanunun amacı, araĢtırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve
sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine iliĢkin hususları düzenlemektir.
(2) Bu Kanun, Kurul tarafından yeterlik kararı verilen araĢtırma altyapılarının
desteklenmesine iliĢkin hususlar ile buna dair görev, yetki ve sorumlulukları kapsar.
(3) Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teĢkilatına bağlı yükseköğretim kurumları
bünyesinde bulunan araĢtırma altyapıları, özel kanunlarının hükümlerine tabidir.
Tanımlar
MADDE 2 ‒ (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) AraĢtırma altyapısı: Yükseköğretim kurumları bünyesinde, yetiĢmiĢ nitelikli insan
gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine-teçhizat, donanım ve yazılımı içinde
bulunduran, Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araĢtırma laboratuvarı, tematik araĢtırma
laboratuvarı ile merkezî araĢtırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimleri,
b) AraĢtırma ve geliĢtirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluĢan bilgi
dağarcığının artırılması ve bu bilginin yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere
kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalıĢmaları,
c) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araĢtırmacı ve teknisyenleri,
ç) AraĢtırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi,
ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluĢturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi
süreçlerinde tam veya yarı zamanlı çalıĢan en az lisans mezunu kiĢileri,
d) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yükseköğrenim görmüĢ
ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden
mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kiĢileri,
e) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,
f) DanıĢma kurulu: AraĢtırma altyapısı danıĢma kurulunu,
g) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan iliĢkili
yönetici, laborant, sekreter ve benzeri personeli,
ğ) Ġleri araĢtırma laboratuvarı: Stratejik önemi haiz alanlarda ulusal çapta yaygın etkisi
olan çalıĢmalar yürütebilen ve uluslararası rekabet gücüne sahip araĢtırma birimini,
h) Komite: Ġzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesini,
ı) Kurul: AraĢtırma Altyapıları Kurulunu,
i) Kurum hissesi: Kamu kurum ve kuruluĢları tarafından yürütülen Ar-Ge destek
programlarında projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aĢamasında araĢtırma altyapısının
imkânlarından faydalanılması karĢılığı proje maliyetine bağlı olarak destek programını
yürüten kurum tarafından hesaplanan ve projenin fiilen yürütüldüğü araĢtırma altyapısının
faaliyetlerinde kullanılmak üzere proje bütçesine dâhil edilen tutarı,
j) Merkezî araĢtırma laboratuvarı: Yükseköğretim kurumlarında yürütülen araĢtırma ve
ilgili faaliyetlerde ihtiyaç duyulan makine-teçhizat ve diğer araĢtırma imkânlarını barındıran
birimi,
k) Ortak araĢtırma altyapısı: Yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluĢları, özel
sektör kuruluĢları ve/veya sivil toplum kuruluĢları ortaklığıyla kurulan araĢtırma altyapısını,
l) Sekretarya: AraĢtırma altyapılarının performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi ile
bu Kanun kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK) bünyesinde oluĢturulan birimi,
m) Tematik araĢtırma laboratuvarı: Belirli bir bilimsel alanda uzmanlaĢmıĢ ve bu alanda
ulusal ve bölgesel düzeyde Ar-Ge faaliyeti yürütme kapasitesine sahip araĢtırma birimini,
n) Yenilik: Sosyal ve ekonomik faydaya dönüĢebilecek yeni ürün, hizmet, uygulama,
yöntem, süreç veya iĢ modeli fikri ile bunların neticelerini,
o) Yönetim kurulu: AraĢtırma altyapısı yönetim kurulunu,
ö) Yükseköğretim kurumu: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri ile vakıf
yükseköğretim kurumlarını,
ifade eder.
AraĢtırma Altyapıları Kurulu
MADDE 3 ‒ (1) Kurul; Kalkınma Bakanı baĢkanlığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı ile Millî Eğitim Bakanından oluĢur. Alanında uzman kiĢiler görüĢlerinden
yararlanılmak üzere Kurula davet edilebilir. Kurul oy birliğiyle karar alır. Kurulun çalıĢma
usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
(2) Kurulun görevleri Ģunlardır:
a) Kalkınma plan ve programları ile diğer hükümet belgelerinde belirlenen politika ve
öncelikler doğrultusunda araĢtırma altyapılarıyla ilgili genel strateji ve öncelikleri belirlemek,
uygulamaya yönelik yol haritasını onaylamak.
b) AraĢtırma altyapılarına yeterlik verilmesi ve yeterliğin kaldırılması kararlarını
onaylamak.
c) Performanslarına göre araĢtırma altyapılarına aktarılacak mali destekleri onaylamak.
ç) AraĢtırma altyapılarının yönetim kurulu üyelerini onaylamak.
d) AraĢtırma altyapılarıyla ilgili özel sektör ortaklığı ve iĢletme hakkı devri hususlarına
onay vermek.
e) AraĢtırma altyapılarının Ģirket kurma ve kurulmuĢ olan Ģirketlere ortak olma
hususlarına iliĢkin temel ilkeleri belirlemek ve bu çerçevedeki teklifleri karara bağlamak.
f) AraĢtırma altyapıları için makine-teçhizat ve sarf malzemesi alımlarında kaynakların
verimli ve etkin kullanılmasına yönelik tedbirler almak.
g) Yeterliği kaldırılan araĢtırma altyapılarına ait taĢınır ve taĢınmaz malların devrine
karar vermek.
ğ) AraĢtırma altyapıları personelinin mali haklarına iliĢkin alt ve üst limitleri belirlemek.
h) Yönetim ve danıĢma kurulu üyelerine yapılacak ödemeleri belirlemek.
ı) AraĢtırma altyapılarının kullanımına iliĢkin temel ilke ve kuralları belirlemek.
i) AraĢtırma altyapıları konusundaki uluslararası iĢ birliklerine katılım, uluslararası iĢ
birliğine nakdî ve ayni katkı sağlanması ve ilgili diğer hususlarda değerlendirmeler yapmak
ve karar vermek.
j) Gerekli gördüğü hâllerde sınırlarını açıkça belirlemek Ģartıyla Komiteye yetki devri
yapmak.
Ġzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesinin yapısı ve görevleri
MADDE 4 ‒ (1) Komite, Kalkınma Bakanlığı MüsteĢarının baĢkanlığında Millî Eğitim
Bakanlığı MüsteĢarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı MüsteĢarı, Yükseköğretim Kurulu
BaĢkanı ve TÜBĠTAK BaĢkanından oluĢur. Komite, görüĢlerinden faydalanmak üzere
alanında uzman kiĢileri toplantılara davet edebilir. Komite, gerekli görmesi hâlinde alt
komiteler oluĢturabilir.
(2) Komite, Kurulun görev alanına giren hususlarda teknik düzeyde çalıĢmalar yapar ve
karar önerileri oluĢturur.
(3) Komite ve alt komitelerin çalıĢma ve karar alma usul ve esasları yönetmelikle
düzenlenir.
AraĢtırma altyapılarının statüsü
MADDE 5 ‒ (1) Kurul tarafından yeterlik kararı verilen araĢtırma altyapıları tüzel
kiĢilik kazanır ve bu Kanunla düzenlenmemiĢ bütün iĢlemlerinde özel hukuk hükümlerine
tabidir.
AraĢtırma altyapılarının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6 ‒ (1) AraĢtırma altyapılarının görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli altyapıları kurmak ve bunların iĢletmesini
gerçekleĢtirmek.
b) Faaliyet alanları ile ilgili konularda eğitim, temel ve uygulamalı araĢtırma, teknoloji
geliĢtirme, teknoloji transferi, giriĢimcilik, danıĢmanlık ve ticarileĢtirme faaliyetlerinde
bulunmak.
c) AraĢtırma altyapıları imkânlarını Kurul tarafından belirlenen temel ilke ve kurallar
çerçevesinde yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluĢları ve özel sektör ile diğer
araĢtırmacı ve kullanıcılara kesintisiz hizmet verecek Ģekilde sunmak.
ç) Özel sektör, yükseköğretim kurumları ve kamu kurumları ile iĢ birliği içinde projeler
hazırlamak ve bu projeleri finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlara
sunmak, desteklenen projeleri yürütmek.
d) Ulusal ve uluslararası kaynaklarla ve kendi gelirleriyle araĢtırma projeleri yürütmek.
e) Yükseköğretim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerine araĢtırma
faaliyetlerini aksatmayacak Ģekilde destek vermek.
f) AraĢtırma altyapılarında yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü fikrî
ve sınai mülkiyet haklarının alınması, korunması ve kullanım haklarının diğer özel ve tüzel
kiĢilere verilmesi konularında gerekli tedbirleri almak.
g) AraĢtırma altyapılarında yürütülen çalıĢmalarla ilgili fikrî ve sınai mülkiyet hakları
konusunda danıĢmanlık hizmeti vermek, hakların alınması ve korunması için mali destek
sağlamak.
ğ) AraĢtırma altyapılarında üretilen bilgi ve geliĢtirilen teknolojilerin ülke ekonomisine,
sınai ve sosyal geliĢmeye katkıda bulunacak ticari değerlere dönüĢmesini sağlamak amacıyla
ve Kurul onayıyla Ģirket kurmak ve/veya kurulmuĢ Ģirketlere ortak olmak.
h) Kullanıcılara, cihazların kullanımı ile laboratuvar güvenliği konusunda eğitim
vermek.
ı) Kalite güvence sistemi ve standartları, akreditasyon, çevre, etik ile ilgili yasal
düzenlemelere uygun olarak araĢtırma altyapısı ve çalıĢanlarla ilgili gerekli güvenlik
tedbirlerini almak.
i) Yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kiĢilerle protokol, sözleĢme ve/veya anlaĢmalar
çerçevesinde iĢ birlikleri yapmak.
j) AraĢtırma altyapılarının faaliyet alanlarına giren konularda seminer, sempozyum,
kongre, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, Ar-Ge ve yenilik
fuarı düzenlemek veya düzenlenenlere katılmak.
(2) AraĢtırma altyapıları, paydaĢlarıyla iĢ birliği içinde yönetim kurullarınca hazırlanan
vizyon, misyon ve stratejik hedefleri ile bu hedeflere iliĢkin performans göstergeleri ve eylem
planlarını onaylanmak üzere Kurula gönderir.
(3) Bu Kanun kapsamındaki tüm araĢtırma altyapılarının Kurulca belirlenen temel ilke
ve kurallar çerçevesinde tüm kullanıcıların kullanımına açık olması esastır.
(4) Yeterlik kararı verilerek tüzel kiĢilik kazanan araĢtırma altyapılarının idari ve mali
iĢlerine iliĢkin destek hizmetlerinden yönetim kurulu tarafından gerekli görülenler, altyapının
ilgili olduğu yükseköğretim kurumu veya kamu kurum ve kuruluĢları tarafından yerine
getirilir. Buna iliĢkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
AraĢtırma altyapılarının organları
MADDE 7 ‒ (1) AraĢtırma altyapıları; yönetim kurulu, danıĢma kurulu ve müdürlükten
oluĢur.
Yönetim kurulu
MADDE 8 ‒ (1) Yönetim kurulu, araĢtırma altyapısının karar organıdır ve araĢtırma
altyapısıyla ilgili her türlü idari ve mali sorumluluğu haizdir. Yönetim kurulu, araĢtırma
altyapısının ilgili olduğu yükseköğretim kurumu, diğer yükseköğretim kurumları, özel sektör
ve ilgili kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum kuruluĢlarından seçilecek en az beĢ, en
fazla dokuz üyeden oluĢur. Yönetim kurulunun yapısı, çalıĢma usul ve esasları ile yönetim
kurulu baĢkanının seçimi yönetmelikle düzenlenir.
(2) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri Ģunlardır:
a) AraĢtırma altyapısının stratejik hedeflerini danıĢma kurulunun önerilerini de dikkate
alarak belirlemek, bütçesini ve insan kaynağı planını onaylamak.
b) Kurul tarafından belirlenen temel ilkeler çerçevesinde araĢtırma altyapısının
paydaĢlar tarafından kullanımına iliĢkin usul ve esaslar ile hizmet bedellerini ve çalıĢma
ilkelerini belirlemek.
c) AraĢtırma altyapısının stratejik hedefleriyle uyumlu olacak Ģekilde yıllık performans
göstergelerini belirlemek.
ç) DanıĢma kurulu önerilerini de dikkate alarak araĢtırma altyapısının yıllık eylem planı
ile yıllık faaliyet raporunu kabul etmek.
d) Ulusal ve uluslararası iĢ birlikleri, yeni yatırım ihtiyacı gibi stratejik hususlara karar
vermek.
e) Özel sektör ortaklığı, özel sektörle ortak yatırım, iĢletme hakkı devri hususlarına
karar vermek ve onay için Kurula sunmak.
f) ġirket kurma ve Ģirkete ortak olma kararını onay için Kurula sunmak.
g) AraĢtırma altyapısının müdürünü belirlemek, personelinin iĢe alınması ve iĢine son
verilmesine karar vermek.
ğ) TaĢınır ve taĢınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
h) Kurulun belirleyeceği alt ve üst limitler çerçevesinde araĢtırma altyapısı personelinin
mali haklarını belirlemek.
(3) AraĢtırma altyapısı yönetim kurulu gerekli gördüğü hâllerde yukarıda sayılan
yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirlemek Ģartıyla araĢtırma altyapısı müdürüne
devredebilir.
(4) Ġleri ve tematik araĢtırma laboratuvarlarında yönetim kurulu gerek görmesi hâlinde
yetkilerinin bir bölümünü devretmek amacıyla, oybirliğiyle en az biri ilgili yükseköğretim
kurumundan olmak üzere kendi aralarında üç kiĢiden oluĢan bir icra komitesi oluĢturabilir.
(5) Yönetim kurulu iki ayda bir kez olağan toplantı yapar, yönetmelikle belirlenen
durumlarda yönetim kurulu baĢkanının daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim kurulu
üyelerine sadece olağan toplantılar için ödeme yapılır. Toplantı baĢına yapılacak net ödeme
tutarı (40.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısıyla çarpımı
sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere diğer kanunlardaki düzenlemelere ve
kısıtlamalara tabi olmaksızın araĢtırma altyapısının sınıfı dikkate alınarak Kurul tarafından
belirlenir ve araĢtırma altyapısı bütçesinden doğrudan ilgiliye ödenir. Olağanüstü toplantılarda
ise sadece yolluk, iaĢe ve ibate giderleri araĢtırma altyapısı bütçesinden karĢılanır. Yönetim
kurulu üyeliği görevi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa göre sosyal sigorta veya genel sağlık sigortası yönünden sigortalı olmayı
gerektirmez ve bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler sigorta primine esas kazanca dâhil
edilmez.
DanıĢma kurulu
MADDE 9 ‒ (1) DanıĢma kurulu, araĢtırma altyapısının faaliyet alanında temayüz etmiĢ
kiĢiler ile yükseköğretim kurumu, ilgili meslek kuruluĢları, özel sektör ve kamu kurum ve
kuruluĢları çalıĢanları arasından olmak üzere en fazla yirmi üyeden oluĢur. AraĢtırma
altyapısının türüne göre danıĢma kurulunun sahip olacağı üye sayısı Kurul tarafından
belirlenir. DanıĢma kurulunun yapısı ile çalıĢma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
(2) DanıĢma kurulunun görevleri Ģunlardır:
a) AraĢtırma altyapısının stratejik hedefleri ve eylem planıyla ilgili önerilerde
bulunmak.
b) Her yıl araĢtırma altyapısında yürütülen bilimsel ve teknolojik faaliyetleri stratejik
hedefler ve eylem planı çerçevesinde incelemek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna
raporlamak.
c) Yönetim kurulunun ihtiyaç duyacağı diğer konularda danıĢmanlık hizmeti vermek.
(3) DanıĢma kurulu yılda iki kez olağan toplantı yapar, yönetmelikle belirlenen
durumlarda yönetim kurulu baĢkanının daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. DanıĢma
kurulu üyelerine sadece olağan toplantılar için ödeme yapılır. Toplantı baĢına yapılacak net
ödeme tutarı (25.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısıyla
çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere diğer kanunlardaki düzenlemelere ve
kısıtlamalara tabi olmaksızın araĢtırma altyapısının sınıfı dikkate alınarak Kurul tarafından
belirlenir ve araĢtırma altyapısı bütçesinden doğrudan ilgiliye ödenir. Olağanüstü toplantılarda
ise sadece yolluk, iaĢe ve ibate giderleri araĢtırma altyapısı bütçesinden karĢılanır. DanıĢma
kurulu üyeliği görevi, 5510 sayılı Kanuna göre sosyal sigorta veya genel sağlık sigortası
yönünden sigortalı olmayı gerektirmez ve bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler sigorta
primine esas kazanca dâhil edilmez.
AraĢtırma altyapısı müdürü
MADDE 10 ‒ (1) Müdür, yönetim kurulunun oy çokluğuyla alacağı karar ile en az
lisans mezunu olan ve bilim, teknoloji, yenilik alanında en az beĢ yıllık tecrübeye sahip kiĢiler
arasından seçilir; üç yıl süreli sözleĢmelerle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu
hükümlerine göre istihdam edilir.
(2) Müdürün görev ve yetkileri Ģunlardır:
a) AraĢtırma altyapısı faaliyetlerini stratejik hedefleri ve eylem planına uygun Ģekilde
yürütmek, çalıĢmaların düzenli ve etkin olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri almak.
b) AraĢtırma altyapısının finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri
almak.
c) AraĢtırma altyapısında yürütülen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek,
denetlemek ve yönetim kuruluna raporlamak.
ç) AraĢtırma altyapısında görev yapacak araĢtırmacı, teknisyen ve destek personeliyle
ilgili sayı, nitelik, ücret ve performans gibi çalıĢmaları yaparak yönetim kuruluna teklif etmek.
d) AraĢtırma altyapısı bütçesi ile eylem planı ve faaliyet raporunu hazırlamak ve
yönetim kurulunun onayına sunmak.
e) Yönetim kurulu tarafından belirlenecek sınırlar içerisinde harcamaları yapmak,
hizmet alımlarını gerçekleĢtirmek.
f) AraĢtırma altyapısında istihdam edilecek personelin iĢe alınması ile iĢine son
verilmesi için yönetim kuruluna teklifte bulunmak.
g) AraĢtırma altyapısının hizmetleriyle ilgili hesaplarını tutmak, alacakları tahsil etmek.
ğ) AraĢtırma altyapısında yapılan çalıĢmalar sonucu ortaya çıkan fikrî mülkiyet ve sınai
haklarla ilgili araĢtırma altyapısının menfaatlerini koruyucu önlemleri almak.
h) Yönetim kurulunun aldığı kararları uygulamak ve verdiği diğer görevleri yerine
getirmek.
(3) Müdür, görev ve yetkilerinden dolayı yönetim kuruluna karĢı sorumludur.
AraĢtırma altyapılarının kurulması, özel sektör ortaklığı ve iĢletme hakkı devri
MADDE 11 ‒ (1) AraĢtırma altyapıları, yükseköğretim kurumu yerleĢkelerinde, kamu
kurum ve kuruluĢlarına ait alanlarda, teknoloji geliĢtirme bölgelerinde, organize sanayi
bölgelerinde ve endüstri bölgelerinde kurulabilir. Bina ve diğer taĢınmaz unsurların özel
sektör ve sivil toplum kuruluĢları tarafından karĢılanması durumunda, araĢtırma altyapıları
özel sektör ve sivil toplum kuruluĢuna ait arazilerde de kurulabilir.
(2) AraĢtırma altyapıları, bir yükseköğretim kurumu tarafından kurulabileceği gibi
yükseköğretim kurumu ile kamu kurum ve kuruluĢları, özel sektör kuruluĢları ve/veya sivil
toplum kuruluĢları ortaklığıyla da kurulabilir. Ortak araĢtırma altyapılarında tarafların ortaklık
payına iliĢkin hususlar ile hak ve yükümlülüklerine iliĢkin genel ilkeler yönetmelikle
düzenlenir.
(3) Ortak kurulan araĢtırma altyapılarında, destek sağlayan tarafların hak ve
yükümlülükleri taraflar arasında yapılacak protokolle belirlenir.
(4) Faaliyette bulunan araĢtırma altyapılarına destek sağlayan özel sektör kuruluĢlarına
haklar tanınabilir. Tarafların hak ve yükümlülükleri protokolle belirlenir.
(5) AraĢtırma altyapılarının iĢletilmesi özel sektöre, bilim ve teknoloji alanında faaliyet
gösteren ve kamu yararına çalıĢan dernek veya vakıflara devredilebilir. Devre iliĢkin hak ve
yükümlülükler protokolle belirlenir.
(6) Bu madde kapsamındaki protokoller Kurul onayıyla yürürlüğe girer, protokollerin
kapsamı, tarafların hak ve yükümlülükleri, sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar
yönetmelikle düzenlenir.
AraĢtırma altyapıları platformu
MADDE 12 ‒ (1) Kurul tarafından belirlenecek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren
araĢtırma altyapıları, iĢ birliğinin artırılması, bilgi ve tecrübe paylaĢımı, sorunların
tartıĢılması, yeni ürün, teknoloji ve buluĢların tanıtılması ve özel sektörle iĢ birliğinin
geliĢtirilmesi amaçlarıyla platformlar oluĢturabilir.
(2) Platformların faaliyetleri için Kurul kararıyla destek sağlanabilir. Platformların
oluĢturulması, çalıĢma usul ve esasları ile desteklenmesine iliĢkin hususlar yönetmelikle
düzenlenir.
AraĢtırma altyapılarının gelirleri ve desteklenmesi
MADDE 13 ‒ (1) Yeterlik kararı verilen araĢtırma altyapılarına, performans ve sınıfına
göre merkezî yönetim bütçesinden yatırım, personel ve diğer cari harcamaları için Kurul
kararıyla mali destek sağlanabilir. Mali destek, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan
ödenekten veya baĢka bir kamu idaresi bütçesinden karĢılanır. Bakanlık bütçesine bu amaçla
konulan ödenekten araĢtırma altyapısının sınıfı ve performansı dikkate alınarak Kurul
tarafından belirlenecek oranda araĢtırma altyapısının ilgili olduğu yükseköğretim kurumuna
da bilimsel araĢtırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere kaynak aktarılabilir.
(2) AraĢtırma altyapılarının gelirleri; sunduğu hizmetler ve yapılan projelerden elde
edilen gelirler, yurt içinden ve yurt dıĢından alınan bağıĢlar, proje destekleri, fikrî ve sınai
mülkiyet hakları gelirleri ile yükseköğretim kurumu tarafından sağlanan gelirler, merkezî
yönetim bütçesinden aktarılan kaynaklar ve diğer gelirlerden oluĢur.
(3) Özel sektör ve sivil toplum kuruluĢları katılımıyla kurulan ortak araĢtırma
altyapılarına merkezî yönetim bütçesinden cari ve yatırım desteği sağlanabilir. Sağlanacak
destek, araĢtırma altyapısındaki kamu ortaklık payı dikkate alınarak Kurul tarafından
belirlenir.
(4) ĠĢletme hakkı devri yapılmıĢ araĢtırma altyapılarına cari giderleri karĢılamak üzere
kamu kaynağı aktarılmaz.
(5) AraĢtırma altyapılarının gelirleri yükseköğretim kurumları döner sermaye kapsamı
dıĢında tutulur.
(6) Yeterlik almıĢ araĢtırma altyapılarına kamu kurum ve kuruluĢları tarafından
yürütülen Ar-Ge destek programlarında öncelik verilir. Bu programlar kapsamında araĢtırma
altyapılarına verilecek desteklerde proje kurum hissesi oranı yönetmelikle belirlenir.
(7) AraĢtırma altyapılarının gelirlerine, desteklenmesine ve gelirlerinden yükseköğretim
kurumuna aktarılacak paylar ile bütçelerinin, eylem planlarının ve faaliyet raporlarının
hazırlanması, harcamanın yapılması, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi ve
muhasebeleĢtirmesine iliĢkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Ġnsan kaynakları
MADDE 14 ‒ (1) AraĢtırma altyapılarının hizmetleri, iĢ mevzuatı hükümlerine göre
istihdam edilen personel ile yükseköğretim ve kamu kurum ve kuruluĢlarından tam veya yarı
zamanlı görevlendirmeyle gelen personel eliyle yürütülür.
(2) AraĢtırma altyapılarında müdür, müdür yardımcısı, tam zamanlı araĢtırmacı, yarı
zamanlı araĢtırmacı, teknisyen ve destek personeli istihdam edilebilir.
(3) Kamu kurum ve kuruluĢları ile yükseköğretim kurumlarında çalıĢanlar kendilerinin
isteği ve kurumlarının muvafakati ile araĢtırma altyapılarında istihdam edilebilir. Bunların
kurumlarıyla olan iliĢkileri iĢ akdinin yapılmasıyla son bulur. Bunlara verilecek ücret ile diğer
mali ve sosyal haklar yapılacak iĢ akdi ile belirlenir. Bu Ģekilde istihdam edilenler araĢtırma
altyapılarındaki görevleri sona erdiğinde, öğrenim durumları, hizmet yılı ve unvanları dikkate
alınarak önceki kurumlarında kariyerlerine veya durumlarına uygun boĢ bir kadro veya
pozisyona kiĢinin en geç altı ay içinde yapacağı baĢvuru üzerine en geç üç ay içinde atanır ve
herhangi bir iĢleme gerek kalmaksızın en geç bir ay içinde göreve baĢlatılır. Ancak, bu
kiĢilerin atanmalarında, önceki kurumlarındaki idari unvanlar dikkate alınmaz. Bu fıkra
uyarınca önceki kurumlarına dönen kiĢilerin araĢtırma altyapısında geçen hizmetleri kendi
mesleklerinde geçmiĢ gibi değerlendirilerek, kazanılmıĢ hak aylık derece ve kademelerinde
dikkate alınır. Bu durumda kıdem tazminatları ödenmez ve bu süreler emeklilik ikramiyesinin
hesabında dikkate alınır.
(4) Kamu kurum ve kuruluĢları ile yükseköğretim kurumları personelinden araĢtırma
altyapısında hizmetine ihtiyaç duyulanlar kendilerinin isteği ve çalıĢtıkları kurum ve
kuruluĢların muvafakati ile tam veya yarı zamanlı olarak çalıĢtırılabilirler. Bunların aylık,
ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer sosyal hak ve yardımları kendi kurum ve
kuruluĢlarınca ödenir. Bu kapsamda görevlendirilen personele yapılacak aylık net ek ödeme
tutarı (40.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
(5) AraĢtırma altyapısında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yabancı uyruklu ArGe personeli iĢ mevzuatı hükümlerine göre çalıĢtırılabilir.
(6) Bu madde kapsamında yükseköğretim kurumlarından geçici görevle araĢtırma
altyapısında görev yapan personelin elde edeceği gelirler yükseköğretim kurumu döner
sermaye kapsamı dıĢında tutulur.
(7) AraĢtırma altyapısında görevlendirilen öğretim elemanlarının araĢtırma altyapısında
geçirdikleri süreler 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine
istinaden akademik yükselme için gerekli sürelerden sayılır.
(8) Bu madde kapsamında araĢtırma altyapısında istihdam edilen personelden mecburi
hizmet yükümlülüğü olanların araĢtırma altyapısında çalıĢtıkları süreler kamu kurum ve
kuruluĢları ile yükseköğretim kurumlarına karĢı olan mecburi hizmet yükümlülük süresinden
düĢülür.
(9) AraĢtırma altyapısında iĢ mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilecek personele
verilecek aylık ücret ile her türlü mali ve sosyal haklar Kurulun tespit edeceği alt ve üst
limitler dâhilinde olmak kaydıyla yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
Yeterlik, koordinasyon, izleme ve değerlendirme
MADDE 15 ‒ (1) AraĢtırma altyapılarına yeterlik kararı verilmesine iliĢkin süreç Kurul
tarafından belirlenir ve yürütülür.
(2) Yeterlik değerlendirmesine tabi tutulacak araĢtırma altyapıları Bakanlık tarafından
belirlenir ve değerlendirme Sekretarya tarafından yapılır.
(3) Sekretarya tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre yeterlik almaya aday
araĢtırma altyapıları Komite tarafından belirlenir. Bakanlık tarafından yeterlik almaya aday
araĢtırma altyapısıyla ilgili yükseköğretim kurumuna, bu Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen
Ģartları sağlayarak yeterlik kararı için Kurula baĢvurabileceği bildirilir. Yeterlik almaya aday
araĢtırma altyapısının baĢvurusu Kurul tarafından değerlendirilir ve uygun görülenlere
yeterlik verilir.
(4) Yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınan her türlü taĢınır ve taĢınmaz mallar
baĢka herhangi bir iĢleme gerek kalmaksızın yeterlik kararı verilerek tüzel kiĢilik kazanan
araĢtırma altyapısına devredilmiĢ sayılır.
(5) Kurul, araĢtırma altyapılarına beĢ yıl için yeterlik kararı verir. Yeterlik kararı
verilmiĢ araĢtırma altyapılarının yeterlik koĢullarını sürdürme hususu izlenir ve
değerlendirilir. Kurul, bu Kanun hükümlerine aykırılık olması veya izleme değerlendirme
sonucuna göre araĢtırma altyapılarının faaliyetlerini yerine getirmesinde aksaklık olması
durumunda araĢtırma altyapılarına gerekli iyileĢtirmeleri yapması için süre verebilir,
altyapının yeterliğini iptal edebilir veya sınıfını değiĢtirebilir.
(6) Yeterliği kaldırılan araĢtırma altyapısına ait her türlü taĢınır ve taĢınmaz malların
ilgili yükseköğretim kurumu veya diğer araĢtırma altyapılarına devrine Kurul tarafından karar
verilir. Yeterlik kararıyla vakıf yükseköğretim kurumlarından araĢtırma altyapılarına
devralınan taĢınır ve taĢınmaz mallar yeterliğin kaldırılması durumunda aynı vakıf
yükseköğretim kurumuna devredilir.
(7) Kurul tarafından yeterlik kararı verilmiĢ altyapıların genel koordinasyonu hususunda
Bakanlık yetkilidir.
(8) Ġzleme ve değerlendirme süreçlerinde Bakanlık ve Sekretarya tarafından talep edilen
her türlü bilgi ve belgenin ilgili kurum ve kuruluĢlar tarafından istenilen sürede verilmesi
zorunludur.
(9) Yeterlik ve izleme değerlendirme sürecine iliĢkin diğer hususlar yönetmelikle
düzenlenir.
Muafiyetler
MADDE 16 ‒ (1) AraĢtırma altyapıları, bu Kanunda belirtilen amaçlarını
gerçekleĢtirebilmek için Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen mallar
yönünden gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan
iĢlemler yönünden damga vergisi ve harçtan muaftır.
(2) AraĢtırma altyapıları, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak taĢınır ve taĢınmaz
malların alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları ile alacakların tahsili
kapsamında düzenlenecek kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılacak iĢlemler yönünden
harçtan, yapılacak bağıĢ ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaftır.
(3) AraĢtırma altyapıları tarafından kurulan veya ortak olunan Ģirketler bu Kanun
kapsamında tanınan muafiyet ve istisnalardan yararlanamaz.
Fikrî ve sınai mülkiyet hakları
MADDE 17 ‒ (1) AraĢtırma altyapısı tarafından yürütülen projelerin gerçekleĢtirilmesi
sırasında ortaya çıkan eser, buluĢ, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik
bilgi gibi her türlü fikrî ürün üzerindeki haklar araĢtırma altyapısına aittir. Fikrî ürün
üzerindeki haklar kısmi veya tam olarak sözleĢme yapılarak buluĢ sahibine devredilebilir.
(2) AraĢtırma altyapısının taraf olduğu sözleĢmelere dayanarak yürütülen projelerin
gerçekleĢtirilmesi sırasında ortaya çıkması muhtemel fikrî ürünler üzerindeki haklar
sözleĢmeyle düzenlenir.
(3) AraĢtırma altyapısı, elde edilen patent ve buluĢlar ile ilgili olarak üretim ve satıĢ
yapabilir.
(4) AraĢtırma altyapısına ait fikrî hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi
sonucunda elde edilecek gelirin en az yüzde yirmisi en fazla yüzde ellisi yönetmelikle
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikrî ürün sahibine verilir. Bu oranı yüzde yirmiye
kadar artırmaya Kurul yetkilidir.
Uygulanmayacak hükümler
MADDE 18 ‒ (1) Kurul tarafından yeterlik kararı verilen araĢtırma altyapıları,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve
2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.
(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 11/10/1983 tarihli ve
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı
Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
Yönetmelik
MADDE 19 ‒ (1) Bu Kanunun uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar Bakanlık
tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
Ġndirim ve istisnalar
GEÇĠCĠ MADDE 1 ‒ (1) 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere;
a) AraĢtırma altyapılarının bu Kanunun uygulanması kapsamında Ar-Ge ve yenilik
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır.
b) Kamu personeli hariç olmak üzere, araĢtırma altyapılarında çalıĢan Ar-Ge ve destek
personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri gelir vergisinden, bu kapsamda düzenlenen
kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Bu teĢvikten yararlanacak olan destek personeli
sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aĢamaz.
c) Özel sektör ve/veya sivil toplum kuruluĢu ortak finansmanı ile kurulan araĢtırma
altyapılarına ortak olan kurumlar vergisi mükellefleri, bu Kanun kapsamında yapılan Ar-Ge
ve yenilik harcamalarına katkı sağladıkları tutarlar için bu harcamaların yapıldığı dönemde
28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanunda yer alan Ar-Ge indirimi teĢvikinden yararlandırılır. Bu kapsamda
yararlanılabilecek Ar-Ge indirimi tutarı araĢtırma altyapısına konulan ortaklık payı tutarını
geçemez.
(2) Bu madde kapsamında sağlanan indirim ve istisnaların uygulama süresini ayrı ayrı
ya da birlikte 10 yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 20 ‒ (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 ‒ (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
9/7/2014
[R.G. 10 Temmuz 2014 – 29056]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
(TEBLĠĞ NO: 2009/1)’DE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ġthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’in 42 nci maddesinde yer
alan “PT Indoroma” ibaresi “PT Indorama Synthetics TBK” olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
12/1/2009
27108
Tebliğde DeğiĢiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
22/3/2014
28949
[R.G. 10 Temmuz 2014 – 29056]
—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
(TEBLĠĞ NO: 2014/20)
BaĢvuru
MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 99/13482
sayılı Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve
23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Evren Zincir Ġmalat Mak. San.
ve Tic. A.ġ. firması, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menĢeli “destekli halkalı zincirler” ile
“kaynaklı halkalı zincirler”in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karĢı önlemin sona
ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir
nihai gözden geçirme soruĢturması (NGGS) açılması istemiyle baĢvuruda bulunmuĢtur. Ġlgili
baĢvuru, söz konusu ürünün diğer yerli üreticileri olan YapaĢ Zincir ve Döğme San. Tic. Ltd.
ġti., ile Bumetsan Zincir Oto. Mak. Yed. Parça San. ve Tic. Ltd. ġti. tarafından da
desteklenmiĢtir.
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 7315.81 gümrük tarife istatistik pozisyonunda
(GTP) yer alan “destekli halkalı zincirler” ile 7315.82 GTP’de yer alan “kaynaklı halkalı
zincirler”dir.
(2) Bahse konu GTP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiĢ olup, bağlayıcı mahiyette
değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
ve/veya eĢya tanımında yapılacak değiĢiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.
BaĢvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) BaĢvuru aĢamasında sunulan delillerden, baĢvurunun Yönetmeliğin 20
nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu anlaĢılmıĢtır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) ÇHC menĢeli “destekli halkalı zincirler” ile “kaynaklı halkalı
zincirler” için 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2003/23 sayılı
Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine ĠliĢkin Tebliğ ile destekli halkalı zincirler için 331
ABD Doları/Ton ve kaynaklı halkalı zincirler içinse 403 ABD Doları/Ton tutarında
dampinge karĢı kesin önlem yürürlüğe konulmuĢtur. Söz konusu önlem, gerçekleĢtirilen
NGGS neticesinde 25/7/2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/25
sayılı Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine ĠliĢkin Tebliğ (2009/25 sayılı Tebliğ) ile hem
destekli halkalı zincirler hem de kaynaklı halkalı zincirler için 1069 ABD Doları/Ton olacak
Ģekilde değiĢtirilerek 5 yıl daha uzatılmıĢtır.
Gerekçe
MADDE 5 – (1) 22/1/2014 tarih ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ġthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine ĠliĢkin 2014/5 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemin yürürlükte
kalma süresinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen
sürelerde yeterli delillerle desteklenmiĢ bir baĢvuru ile bir NGGS açılması talebinde
bulunabilecekleri ilan edilmiĢtir.
(2) Bu çerçevede yerli üretici tarafından sağlanan bilgi ve belgeler ile TÜĠK ithalat
istatistiklerinden yararlanılarak yapılan inceleme neticesinde, ÇHC menĢeli önleme konu ürün
için uygulanan dampinge karĢı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın
devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna iliĢkin olarak bir NGGS
açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaĢılmıĢtır.
Karar ve iĢlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruĢturmasının açılabilmesi için yeterli
bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaĢıldığından, Ġthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme
Kurulu tarafından ÇHC menĢeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi
çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruĢturması açılmasına karar verilmiĢtir.
(2) ÇHC menĢeli ithalatta uygulanan soruĢturmaya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin
35 inci maddesi gereğince, soruĢturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
(3) SoruĢturma, Ekonomi Bakanlığı Ġthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)
tarafından yürütülecektir.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci
maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruĢturma kapsamında normal değer
tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruĢturmaya tabi üretici veya üreticilerin
soruĢturma konusu ürünün üretiminde ve satıĢında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler
çerçevesinde piyasa ekonomisi koĢullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 8 inci maddesinde
belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler
için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci
maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı
geçen ülkeler için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin
seçilmesi öngörülmektedir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) SoruĢturma açılmasını müteakip, baĢvuruda belirtilen ve Bakanlıkça
tespit edilen soruĢturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruĢturma konusu ülkelerde
yerleĢik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruĢturmaya konu ülke Büyükelçiliğine
soruĢturmanın açılıĢına iliĢkin bildirimde bulunulacaktır.
(2) Bildirimde, soruĢturma açılıĢ Tebliğine, baĢvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl eriĢileceği hususunda bilgi verilecektir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaĢmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret
Politikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden
eriĢmeleri mümkün bulunmaktadır.
(4) Ġlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruĢturmayla ilgili olduğu
düĢünülen diğer bilgi, belge ve görüĢlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(5) SoruĢturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin
birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak
kullanan iĢletmeler, meslek kuruluĢları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki iĢçi veya iĢveren
sendikaları gibi) görüĢlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(6) Ġlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruĢturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüĢler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur.
Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi,
telefon ve faks numaraları belirtilmelidir.
(7) SoruĢturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüĢün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır.
Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaĢılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda
olmalıdır. Ġlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını
belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının
nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruĢturmanın açılıĢına iliĢkin
bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruĢturma ile ilgili görüĢlerini ve soru formuna iliĢkin cevaplarını bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren baĢlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.
(3) SoruĢturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin
beĢinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruĢturma ile ilgili görüĢlerini bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruĢturmanın akıĢını etkilemeyecek Ģekilde soruĢturma
süreci içerisinde sunabilirler.
ĠĢbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin
belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlıĢ bilgi vermesi ya da bilgi
vermeyi reddetmesi veya soruĢturmayı engellediğinin anlaĢılması halinde soruĢturmaya
iliĢkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) SoruĢturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüĢlerin aĢağıda belirtilen
yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Ġthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon AraĢtırma Dairesi
Ġnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 82 79/ 212 87 52
Faks: +90-312-212 87 65
E-posta: [email protected]
SoruĢturmanın baĢlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) SoruĢturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde baĢlamıĢ kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
[R.G. 10 Temmuz 2014 – 29056]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TARAFINDAN
YAPILACAK DENETĠME ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 22/7/2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime ĠliĢkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki bent eklenmiĢtir.
―m) Ölçülülük ilkesi: Bankaların kendi ölçeğinin; risk profilinin; faaliyetlerinin, iĢ ve
iĢlemlerinin hacminin, mahiyetinin ve karmaĢıklığının dikkate alınarak ilkelerin
uygulanmasını, tümüyle veya kısmen uygulanmayan ilkeler için ise bankalarca açıklama
yapılmasını ve bunların yazılı hale getirilerek saklanmasını,‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki
madde eklenmiĢtir.
―Ġyi uygulama rehberleri
MADDE 7/A - (1) Bankalardan beklenen iyi uygulamaları göstermek ve Kurum
tarafından yapılan denetimde dikkate alınacak değerlendirme ölçütleri hakkında bankaları
bilgilendirmek amacıyla Kurul tarafından iyi uygulama rehberleri yayımlanabilir.
(2) Ġyi uygulama rehberlerindeki ilkeler, banka uygulamalarının etkinliğinin ve
yeterliliğinin değerlendirilmesinde ölçüt olarak kullanılır ve denetim sırasında veya
sonrasında denetim bulgularına iliĢkin olarak Kurum tarafından yapılan değerlendirmelere ve
alınan kararlara temel teĢkil eder.
(3) Ġyi uygulama rehberlerindeki ilkeler ölçülülük ilkesi çerçevesinde uygulanır.‖
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
22/7/2006
26236
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
110/3/2007
26458
224/2/2013
28569
[R.G. 11 Temmuz 2014 – 29057]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARLARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 3091
-KARAR2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5678
sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin
ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiĢtir.
CumhurbaĢkanı seçiminde, 6271 sayılı Kanun ve bu Kanunda özel hüküm bulunmayan
hallerde 298 sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983
tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli
Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987
tarihli ve 3376 sayılı Anayasa DeğiĢikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile
bunların ek ve değiĢikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri esas alınmak suretiyle
CumhurbaĢkanlığı Seçiminde Sandık Kurullarının OluĢumu ile Görev ve Yetkilerini Gösterir
Örnek: 138 sayılı Genelge’yi hazırlamak üzere kurulan komisyon çalıĢmalarını tamamlamıĢ
olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Bu Genelge ile;
Sandık kurullarının oluĢumunun esas ve usullerinin tespit edilmesi, sandıkların
konulacağı yerlerin belirlenmesinde yapılacak iĢlemler, engelli seçmenlerin oy kullanmasını
kolaylaĢtırmak amacıyla alınabilecek tedbirler, sandık kurulu baĢkan ve üyeleriyle bina
sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları, milletvekilleri, sandık kurulu baĢkan ve
üyeleri, bina sorumluları, güvenlik görevlileri ve ulaĢtırma iĢinde görevlendirilenlerin oy
kullanma usul ve esasları düzenlenmiĢtir.
Kurulumuzca CumhurbaĢkanı seçiminde uygulanacak esas ve ilkeler dikkate alınarak
komisyonca hazırlanan ve sandık kurullarınca CumhurbaĢkanı seçiminde kullanılmak
üzere Örnek : 138 sayılı Genelge olarak yürürlüğe konulması uygun bulunmuĢtur.
S O N U Ç:
1- 10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak CumhurbaĢkanı seçiminin sağlıklı ve düzenle
yürütülüp sonuçlandırılması ve yurt genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacı ile
SANDIK KURULLARININ OLUġUMU, GÖREV VE YETKĠLERĠNĠ GÖSTERĠR
ÖRNEK: 138 SAYILI GENELGE’nin kabulüne ve Genelge’nin bu kararın eki sayılmasına,
2- Karar örneğinin ve eki Genelge’nin seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi
partilerin genel baĢkanlıkları ile Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne
gönderilmesine,
3- Genelge’nin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına
ihtiyaç miktarı kadar Kurulumuz Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığınca gönderilmesine,
4- Karar örneği ve eki Genelge’nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
29/06/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet
KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
ġakir AKTI
CumhurbaĢkanı Seçiminde Sandık Kurullarının OluĢumu
ile Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge
[R.G. 11 Temmuz 2014 – 29057]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 3227
-KARARBaĢkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 10/07/2014 tarihli yazıda;
―Kurulumuzun 06/06/2014 tarihli ve 2014/2910 sayılı kararı ile kabul edilen ―Seçim
Takvimi‖nde 11 Temmuz 2014 Cuma günü;
―…
4- CumhurbaĢkanlığı kesin aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması (6271/102),‖
Ģeklinde düzenlenmiĢtir.
Ġlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu
sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak olan
CumhurbaĢkanı Seçimi nedeniyle aday gösterilenlere iliĢkin ―KESĠN ADAY LĠSTESĠ‖nin
6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 11
Temmuz 2014 Cuma günü Resmî Gazete’de yayımlanması için gerekli Kurul kararının
alınmasını takdirlerinize arz ederim.‖ denilmiĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Kurulumuzun 06/06/2014 tarihli ve 2014/2910 sayılı kararı ile kabul edilen ―Seçim
Takvimi‖nde 11 Temmuz 2014 Cuma günü;
―…
4- CumhurbaĢkanlığı kesin aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması (6271/102),‖
Ģeklinde düzenlenmiĢtir.
Ġlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu
sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak olan
CumhurbaĢkanı Seçimi nedeniyle aday gösterilenlere iliĢkin itirazlar Yüksek Seçim
Kurulunca karara bağlanmıĢ olup,
- Ekmeleddin Mehmet ĠHSANOĞLU,
- Recep Tayyip ERDOĞAN,
- Selahattin DEMĠRTAġ’tan
oluĢan ―KESĠN ADAY LĠSTESĠ‖nin 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu’nun
10. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 11 Temmuz 2014 Cuma günü Resmî Gazete’de
yayımlanmasına karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N U Ç:
Açıklanan sebeplerle;
1- Karar örneği ve eki
- Ekmeleddin Mehmet ĠHSANOĞLU,
- Recep Tayyip ERDOĞAN,
- Selahattin DEMĠRTAġ’tan
oluĢan ―KESĠN ADAY LĠSTESĠ‖nin 11 Temmuz 2014 Cuma günü Resmî Gazete’de
yayımlanmasına,
10/7/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
ġakir AKTI
CumhurbaĢkanı Seçimi Kesin Aday Listesi
[R.G. 11 Temmuz 2014 – 29057]
—— • ——
ĠLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/508 Esas, 2014/165 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
6043/1-1
—————
Güney (kapatılan) Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/32 Esas, 2007/57 Karar sayılı
dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya
Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve
anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
6046/1-1
[R.G. 11 Temmuz 2014 – 29057]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6341
Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri iĢaret bulunmayan
ya da bunların taklitlerini taĢıyan tütün ve alkol ürünleri yakalamalarında ödenecek
ikramiyelere iliĢkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; ĠçiĢleri Bakanlığının 27/2/2014 tarihli
ve 581 sayılı yazısı üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
A. BABACAN
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. EROĞLU
Ö. ÇELĠK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.
Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.
F. ÇELĠK
L. ELVAN
A. DAVUTOĞLU
E. ALA
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik Bakanı V.DıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
A. ĠSLAM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı V.
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Ġ. YILMAZ
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı V.
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın Eki Karar
[R.G. 12 Temmuz 2014 – 29058]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6544
UyuĢturucu madde ve uyuĢturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki
yakalamalarında ödenecek ikramiyelere iliĢkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; ĠçiĢleri
Bakanlığının 27/2/2014 tarihli ve 581 sayılı yazısı üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununun 23 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın Eki Karar
[R.G. 12 Temmuz 2014 – 29058]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumundan:
ELEKTRONĠK HABERLEġME SEKTÖRÜNDE ġEBEKE VE
BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ģebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına
yönelik olarak iĢletmecilerin uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
(2) KiĢisel verilerin iĢlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı
dıĢındadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
HaberleĢme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi, 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (n), (Ģ) ve (v) bentlerine, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (i) ve (j)
bentlerine ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belgelendirme kuruluĢu: TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardına göre
belgelendirme yapmak üzere akredite edilmiĢ kurum veya kuruluĢu,
b) BGYS standardı: TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardını,
c) Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS): Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve
eriĢilebilirliğini sağlamak üzere sistemli, kuralları koyulmuĢ, planlı, yönetilebilir,
sürdürülebilir, dokümante edilmiĢ, iĢletmecinin yönetimince kabul görmüĢ ve uluslararası
güvenlik standartlarının temel alındığı faaliyetler bütününü,
ç) Bilgi sistemi: ĠĢletim sistemlerinin, veritabanlarının, sunucuların, altyapının, iĢ
uygulamalarının, kullanıma hazır ürünlerin, donanımların, yazılımların ve hizmetlerin
tamamını,
d) Bütünlük: Varlıkların doğruluğunu ve tamlığını koruma özelliğini,
e) Donanım: Elektronik haberleĢme altyapısı, bilgisayarlar, veri kaydetmek için
kullanılan taĢınabilir veya sabit diskleri,
f) Dos: Hizmet dıĢı bırakmayı,
g) Ddos: Dağıtık hizmet dıĢı bırakmayı,
ğ) EriĢilebilirlik: Yetkili bir varlık tarafından talep edildiğinde eriĢilebilir ve
kullanılabilir olma özelliğini,
h) Gizlilik: Bilginin yetkisiz kiĢiler, varlıklar ya da süreçler tarafından eriĢilememesini,
kullanılamamasını, değiĢtirilmemesini, depolanmamasını, baĢka bir ortama kaydedilmemesini
veya ifĢa edilmemesini,
ı) IP adresi: Ġnternet protokol adresini,
i) ĠĢletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleĢme hizmeti sunan ve/veya
elektronik haberleĢme Ģebekesi sağlayan ve alt yapısını iĢleten Ģirketi,
j) Köle bilgisayar: Herhangi bir amaçla kullanılmak üzere, zararlı yazılımlar veya kötü
niyetli kiĢiler tarafından uzaktan yönetilen internete bağlı bilgisayarı,
k) Kritik bilgi: DeğiĢtirilmesi, bozulması, kaybolması, kötüye kullanılması veya yetkisiz
bir Ģekilde ifĢa edilmesi durumunda Ģebeke ve bilgi güvenliği açısından zararlara yol açacak
bilgiyi,
l) Kritik sistem: ĠĢletmecinin kontrolü altında yer alan elektronik haberleĢme altyapısı
ile iĢlevselliğinin bozulması halinde veya maruz kalacağı etkiler neticesinde Ģebeke ve bilgi
güvenliğini zafiyete uğratabilecek sistemleri,
m) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurulunu,
n) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumunu,
o) Risk değerlendirme: Risklerin analizi, seviyelerinin tanımlanması, derecelendirilmesi
ve tahmin edilmesi ile kabul edilebilir risk seviyesinin belirlenmesini,
ö) Risk iĢleme: Riski azaltmaya yönelik önlemlerin seçilmesi ve uygulanması ile kabul
edilen risklerin gerekçelerinin belirlenmesini,
p) Risk temelli değerlendirme: Abone sayısı, yıllık net satıĢ, müĢteri beklentileri, yasal
ve düzenleyici yükümlülükler, hizmet verilen yerleĢim alanları, iĢletilen altyapının kritikliği
veya büyüklüğü gibi kriterler dikkate alınarak Kurum tarafından yapılan değerlendirmeyi,
r) Siber Güvenlik Kurulu: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme
Kanununun EK 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında kurulan kurulu,
s) SOME: Siber olaylara müdahale ekibini,
Ģ) USOM: 20/6/2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/4890
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekinde yer alan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 20132014 Eylem Planı’nın 4 üncü maddesi gereğince kurulan ulusal siber olaylara müdahale
merkezini,
t) Varlık: ĠĢletmeci için değeri olan herhangi bir Ģeyi,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta
yer alan tanımlar geçerlidir.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
Ġlkeler
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aĢağıda belirtilen temel ilkeler
gözetilir:
a) ĠĢletmecilerin yükümlülüklerinin belirlenmesinde, Ģebeke ve bilgi güvenliğinin
sağlanmasına yönelik tedbirlerin tespitinde ve uygulanmasında mümkün olduğu ölçüde risk
temelli değerlendirmelerin yapılması.
b) Tüketici haklarının korunması.
c) Hizmet kalitesinin yükseltilmesi.
ç) Ulusal düzenleme ile ulusal ve/veya uluslararası standartların dikkate alınması.
d) Güvenlik ile kullanılabilirlik arasında denge kurulması.
e) Azami ölçüde milli kaynakların kullanılması.
ĠĢletmecilerin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) ĠĢletmeciler Ģebeke ve bilgi güvenliği ile ilgili olarak üçüncü bölümde
yer alan hükümler kapsamında temel tedbirleri almakla yükümlüdür.
(2) AĢağıdaki yetkilendirme tiplerine sahip iĢletmecilerden yıllık net satıĢları Kurul
Kararı ile belirlenen değer ve üzerinde olanlar, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yanı
sıra, dördüncü bölümdeki hükümler kapsamında Ģebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına
iliĢkin ilave tedbirleri almakla yükümlüdür.
a) Altyapı iĢletmeciliği hizmeti.
b) ÇeĢitli telekomünikasyon hizmetleri (imtiyaz sözleĢmesi).
c) GMPCS mobil telefon hizmeti.
ç) GSM/IMT-2000/UMTS (imtiyaz sözleĢmesi).
d) Hava taĢıtlarında GSM 1800 mobil telefon hizmeti.
e) Ġnternet servis sağlayıcılığı.
f) Sabit telefon hizmeti.
g) Sanal mobil Ģebeke hizmeti.
ğ) Uydu haberleĢme hizmeti.
h) Uydu ve kablo tv hizmetleri (görev sözleĢmesi).
(3) Kurul gerekli görmesi halinde iĢletmecilerin ilgili yükümlülüklerinde farklılaĢtırma
yapabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ġebeke ve Bilgi Güvenliğinin Sağlanmasına ĠliĢkin Temel Yükümlülükler
BGYS’nin kurulması, kapsamı ve yönetimi
MADDE 6 – (1) ĠĢletmeci, yetkilendirmesine iliĢkin tüm hizmetleri ve kritik sistemleri
kapsayacak Ģekilde BGYS kurar.
(2) ĠĢletmeci BGYS’nin kurulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla
bir yönetim mekanizması iĢletir.
BGYS politikası
MADDE 7 – (1) ĠĢletmeci, yönetimi tarafından onaylanmıĢ bir bilgi güvenliği yönetim
sistemi politikası tanımlar, dokümante eder, tüm çalıĢanlarının ve ilgili tarafların söz konusu
politikaya iliĢkin farkındalığını sağlar.
(2) Bilgi güvenliği yönetim sistemi politikası asgari olarak aĢağıdaki hususları içerir:
a) ĠĢletmeci açısından bilgi güvenliğinin tanımı, genel amaçları ve kapsamı.
b) Yönetimin bilgi güvenliği hedeflerinin yerine getirilmesi ve ilgili faaliyetlerin
desteklenmesine iliĢkin taahhüdü.
c) Risk değerlendirmesine iliĢkin esasları.
ç) Varlıkların sınıflandırılması.
d) Uygulanan güvenlik politikaları, prosedürleri, kuralları, prensipleri ve standartları
hakkında genel bilgileri.
Bilgi güvenliği grubu ve faaliyetleri
MADDE 8 – (1) Bilgi güvenliği faaliyetleri, iĢletmecinin yönetimi tarafından
yetkilendirilmiĢ temsilcilerin katılımıyla oluĢturulan bir grup marifetiyle veya iĢletmecinin
kaynaklarının elvermediği durumlarda bir yönetici tarafından koordine edilir.
(2) Bilgi güvenliği grubu faaliyetleri aĢağıdaki hususları kapsar:
a) Faaliyetlerin, BGYS politikasına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması.
b) BGYS politikasına iliĢkin uygunsuzluklarda yapılacak iĢlemlerin tanımlanması.
c) Bilgi güvenliğine iliĢkin metot ve prosedürlerin onaylanması.
ç) Bilgiye ve bilgi sistemlerine yönelik tehditlerin ve açıkların belirlenerek çözüm
yollarının tanımlanması.
d) Bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirlerin uygulanması ve
yeterliliğinin değerlendirilmesi.
e) Bilgi güvenliği farkındalığının artırılmasına yönelik eğitimlerin ve çalıĢmaların
planlanması ve uygulanması.
f) Bilgi güvenliği olaylarının izlenmesi ve gözden geçirilmesi sonucunda elde edilen
verilerin değerlendirilmesi ve uygun önlem ve faaliyetlerin belirlenmesi.
g) BGYS dokümanlarının güncel Ģekilde tutulması.
Varlık yönetimi sınıflandırması
MADDE 9 – (1) ĠĢletmeci, sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların sorumlularını
dokümante ederek bir varlık envanteri oluĢturur. Birçok varlığın belirli bir fonksiyonu yerine
getirmek üzere birlikte kullanıldığı karmaĢık bilgi sistemleri tek bir varlık olarak kabul
edilebilir.
(2) Varlık envanteri asgari olarak varlığın adı, tipi, yeri, yedekleme bilgisi, kuruluĢ
açısından değeri, varlık sorumlusu ve varsa lisans veya kimlik bilgisini içerir. Mevzuata uyum
ve Kuruma karĢı sorumluluk, varlık sorumlusundan bağımsız olarak iĢletmeciye aittir.
(3) ĠĢletmeci, bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde varlıklarının gizlilik
sınıfını; kritiklik derecesi, yasal gereksinimler ve verinin hassasiyeti kriterlerine göre
belirleyerek varlıklarını uygun biçimde etiketler.
(4) Her bir gizlilik sınıfı için eriĢim, kullanım, depolama, iletim, imha, paylaĢım ve
dağıtım kuralları iĢletmeci tarafından belirlenir.
(5) Varlık envanteri yazılım, donanım, personel gibi envanteri oluĢturan varlıklarda
değiĢiklik olması durumunda güncellenir.
Risk değerlendirme ve iĢleme
MADDE 10 – (1) ĠĢletmeci, bilgi güvenliğine iliĢkin tehditlerin tanımlanmasını, söz
konusu tehditlerin gerçekleĢme olasılıklarını ve oluĢturabilecekleri olumsuz sonuçları
niteleyen ve risklerin sınıflandırılmasını içerecek Ģekilde yılda en az bir defa risk
değerlendirmesi yapar.
(2) Risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak risklerin kabul edilme kriterleri
tanımlanır.
(3) Tüm riskler için bir risk iĢleme kararı alınır. Risk iĢleme kararı,
a) Riskin azaltılmasına yönelik tedbirlerin uygulanması,
b) Belirlenen kabul edilme kriterleri çerçevesinde riskin kabul edilmesi,
c) Riskin oluĢmasına neden olan faaliyetlerin durdurularak riskten kaçınılması,
ç) Riskin sigorta, sözleĢme ve anlaĢma gibi yöntemlerle diğer ilgili taraflara aktarılması
Ģeklinde olur.
(4) Risk değerlendirme ve iĢleme metotları dokümante edilir ve bu metotlara göre
yapılan iĢlemler kayıt altına alınır.
ĠĢ sürekliliği
MADDE 11 – (1) ĠĢletmeci, yetkilendirmesine iliĢkin tüm hizmetlerin ve kritik
sistemlerin doğal afetler, çevresel tehditler, kazalar, donanım arızaları, kasti eylemler veya
siber saldırılar sonucunda kesintiye uğramasını önlemek ve sahip olduğu varlıklarda
oluĢabilecek kayıpları en aza indirmek amacıyla iĢ sürekliliği planları yapar ve uygular.
(2) Planlarda asgari olarak; iĢ süreçlerini kesintiye uğratabilecek olayların tanımları, söz
konusu olayların gerçekleĢmesi durumunda yapılacak faaliyetler, her bir faaliyetten sorumlu
personel, planın devreye alınması için gerekli koĢullar, plan kapsamında kullanılacak ekipman
ve malzeme yer alır.
(3) Planlar tatbikat, simülasyon gibi tekniklerle her yıl test edilir ve test sonuçları kayıt
altına alınır. Test sonuçlarına göre ya da planları etkileyebilecek yazılım, donanım, personel
değiĢiklikleri gibi durumlarda iĢ sürekliliği planları güncellenir.
Bilgi güvenliği ihlal olaylarının ve güvenlik açıklarının yönetimi
MADDE 12 – (1) Bilgi güvenliği ihlal olaylarının ve güvenlik açıklarının mümkün
olduğunca kısa sürede raporlanmasını sağlamak üzere bir raporlama ve geri bildirim
mekanizması kurulur.
(2) Hazırlanacak raporlar asgaride, olayın gerçekleĢme zamanını, niteliğini ve olaydan
etkilenen varlıkların neler olduğunu kapsar.
(3) Raporlanan bilgi güvenliği olaylarına en kısa sürede müdahale edilerek ihlal ve
güvenlik açıklarının giderilmesi amacıyla yapılması gereken iĢlemleri ve bu iĢlemlerin
sorumlularını içeren prosedürler tanımlanır.
(4) GerçekleĢen bilgi güvenliği ihlal olaylarına iliĢkin bilgiler kayıt altına alınır,
değerlendirilir ve BGYS’nin geliĢtirilmesi amacıyla yapılan çalıĢmalarda girdi olarak
kullanılır.
Ġç denetim
MADDE 13 – (1) ĠĢletmeci bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirmek amacıyla yaptığı faaliyetleri ve iĢletmekte olduğu BGYS’yi iki yılda en az bir defa
iç denetim yaparak denetler veya bu hizmeti veren taraflara denetlettirir. Ġç denetimlerde
denetçilerin kendi çalıĢmalarını denetlememeleri sağlanır.
(2) ĠĢletmeci tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri
yerine getirir. Denetim sonuçları ve yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetler kayıt altına alınır.
Personel ve istihdam
MADDE 14 – (1) ĠĢletmeci istihdam ettiği personelin, yetkilendirme kapsamında
sunulan hizmetlere iliĢkin Ģebeke ve bilgi güvenliğine, milli güvenliğe ve kamu düzenine
aykırı davranıĢta bulunmaması için her türlü önlemi alır.
(2) Ġstihdam edilecek personel hakkında adli sicil kaydı belgesi istenir, muhafaza edilir
ve ilgili personelin görevlendirilmesinde dikkate alınır.
(3) Bilgi güvenliğine iliĢkin rol ve sorumluluklar, istihdam edilen personele iĢe alım
sürecinde açık bir Ģekilde ifade edilir ve imzalattırılarak muhafaza edilir.
(4) Ġstihdamın sonlandırılmasında veya görev değiĢikliklerinde; varlıkların iadesi ve
eriĢim haklarının kaldırılması veya güncellenmesi iĢlemlerine iliĢkin, asgari olarak aĢağıdaki
hususları içeren bir prosedür oluĢturulur, dokümante edilir ve uygulanır:
a) Ġlgililere istihdam sonlandırılmasında veya görev değiĢikliği sonrasında da devam
eden bilgi güvenliğine iliĢkin sorumlulukları ve yükümlülükleri.
b) Ġlgililerin iĢletmeci tarafından kendilerine söz konusu görevle ilgili tahsis edilmiĢ
olan ekipman, yazılım, doküman, mobil cihazlar, kredi kartları ve eriĢim kartları da dahil
olmak üzere tüm varlıkları iade etmesi ve kendilerine tanımlanmıĢ eriĢim haklarının,
üyeliklerin, kullanıcı hesaplarının kaldırılması.
c) Ġlgililerin kendi mülkiyetlerinde bulunan ekipman kullanmaları durumunda
iĢletmeciyle ilgili tüm bilgilerin iadesi ve güvenli bir Ģekilde silinmesi.
Disiplin prosedürü
MADDE 15 – (1) ĠĢletmeci, Ģebeke ve bilgi güvenliğine iliĢkin kuralların ihlal edilmesi
durumunda, ilgililere yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere bir disiplin prosedürü oluĢturur,
dokümante eder ve tüm personelin konu ile ilgili farkındalığını sağlar.
Eğitim
MADDE 16 – (1) Personelin, konusunda yeterliliğe sahip ve gerekli eğitimleri almıĢ
olması, alınan eğitimlerin personelin rol ve sorumluluklarına uygun olması esastır.
(2) Tüm personelin iki yılda en az bir defa, bilgi güvenliği farkındalık eğitimi alması
sağlanır.
(3) Personelin aldığı eğitimlere iliĢkin kayıtlar muhafaza edilir.
Fiziksel eriĢim
MADDE 17 – (1) ĠĢletmeci, bina ve tesislerinde, yetkisiz eriĢime ve istenmeyen fiziksel
etkilere karĢı gerekli tedbirleri alır.
(2) Kritik sistemlerin bulunduğu alanlara giriĢ ve eriĢim yetkisi sadece yetkili kiĢilerle
sınırlandırılır, bu yetkiler düzenli olarak gözden geçirilerek güncellenir ve gerekli değilse iptal
edilir. Kritik sistemlerin bulunduğu alanlara giriĢ ve çıkıĢ bilgileri takip edilir ve kayıt altına
alınır. Söz konusu kayıtlar en az 2 yıl süreyle muhafaza edilir.
(3) Ziyaretçi giriĢ ve çıkıĢlarında gerekli kontroller yapılarak, tarih, saat ve kimlik gibi
bilgiler kaydedilir. Ziyaretçilere yalnızca ziyaret amacına uygun giriĢ ve eriĢim yetkileri
verilir. Gerekli durumlarda iĢletmeci personelinin refakati sağlanır.
(4) Teslimat alanları, yükleme alanları veya depo gibi üçüncü tarafların bina ve tesislere
giriĢinin söz konusu olabileceği alanlar, kritik sistemlerin bulunduğu alanlardan ayrılır.
(5) Elektronik haberleĢme altyapısını içeren bina, kule, dolap ve kutu gibi güvenlik riski
oluĢturabilecek altyapı bileĢenlerine eriĢim kontrol altında tutulur ve bu bileĢenler yetkisiz
kiĢilerin kolaylıkla eriĢim sağlayamayacağı Ģekilde tesis edilir.
Çevresel tehditlere karĢı korunma
MADDE 18 – (1) ĠĢletmeci; yangın, su baskını, deprem, yıldırım, patlama ve diğer
çevresel tehditlere karĢı gerekli önlemleri alır.
(2) ĠĢletmeci, bilgi sistemlerine gelen haberleĢme ve elektrik hatlarının mümkün
olduğunca yer altında olmasını veya kesinti ve zarar görmesini engelleyecek Ģekilde
korunmasını sağlar.
Ekipman ve çalıĢma ortamı güvenliği
MADDE 19 – (1) ĠĢletmeci kullandığı ekipmanın; çevresel tehditler, elektrik, su,
kanalizasyon, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri gibi destek sistemlerinin fonksiyon
kaybı veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkilere ve yetkisiz eriĢime karĢı
korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır.
Elektronik ortam yönetimi
MADDE 20 – (1) ĠĢletmeci elektronik ortamda tutulan bilgilerin yetkisiz olarak
eriĢilmesine, bu bilgilerin yetkisiz olarak değiĢtirilmesine, silinmesine ve zarar görmesine
karĢı gerekli önlemleri alır.
(2) Kullanımdan kaldırılması veya baĢka amaçlarla yeniden kullanılması planlanan
ekipmanda veya elektronik ortamda yer alan kritik bilgilerin yedekleri ile birlikte geri
döndürülemez Ģekilde silinmesi sağlanır. Silme iĢleminin mümkün olmaması durumunda söz
konusu bilgi depolayan parçalar kullanılamaz hale getirilir.
(3) TaĢınabilir ortamlardan veya mobil cihazlardan kaynaklanabilecek güvenlik
zafiyetlerine yönelik tedbirler belirlenir; söz konusu ortam ve cihazlarda yer alan kritik
bilgilerin yetkisiz eriĢim, değiĢtirme ve ifĢa edilmeye karĢı korunması amacıyla önlemler
alınır ve çalıĢanların bunlara uymaları sağlanır.
(4) Kritik bilgiler içeren dokümanlar veya sayısal kayıtları içeren ortamlar kullanımda
olmadıkları zamanlarda kilitli dolaplarda veya Ģifre koruması altında tutulur.
ġebeke güvenliği
MADDE 21 – (1) ĠĢletmeciler, Ģebekelerinin tehditlerden korunması ve Ģebekeleri
kullanan sistem ve uygulamaların güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli önlemleri alır.
Aboneye yönelik tedbirler
MADDE 22 – (1) ĠĢletmeci, kendisine tahsisli bir IP adresi kullanılarak Ģebekesine
dıĢarıdan paket gönderilmesini engellemeye yönelik gerekli önlemleri alır.
(2) ĠĢletmeci, abonelerinin kendisine atanmamıĢ bir IP adresi kullanarak paket
göndermelerini engellemeye yönelik gerekli önlemleri alır.
(3) ĠĢletmeci, abonelerini bilinçlendirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak
amacıyla zararlı yazılımlar, köle bilgisayar ağları ve muhtemel siber tehditler ile ilgili olarak
bilgilendirir.
DeğiĢim yönetimi
MADDE 23 – (1) ĠĢletmeci sahip olduğu kritik sistemlere iliĢkin tesis, ekipman,
yazılım ve prosedürlerde değiĢiklik yapılmasının söz konusu olduğu durumlarda uygulanmak
üzere gerekli kuralları belirler.
(2) Söz konusu kurallar asgari olarak aĢağıdaki hususları içerir:
a) DeğiĢikliklerin tanımlanması ve kayıt altına alınması.
b) DeğiĢikliklerin planlanması ve test edilmesi.
c) DeğiĢikliklerin etkilerinin analiz edilmesi.
ç) Önerilen değiĢikliklerin onaylanması.
d) DeğiĢikliklerin yetkili kullanıcılar tarafından yapılmasının sağlanması.
e) DeğiĢikliğe iliĢkin bilgilerin ilgililere bildirilmesi.
f) BaĢarısız değiĢikliklerle ve öngörülemeyen sonuçlarla karĢılaĢılması durumunda
yapılacak iĢlemleri.
Görevlerin ve ortamların ayrılması
MADDE 24 – (1) ĠĢletmeci, kritik sistemlere yetkisiz eriĢimin, bu sistemler üzerinde
yetkisiz değiĢiklik yapılmasının veya bu sistemlerin yetkisiz kullanımının önüne geçilmesi
amacıyla;
a) Kritik sistemlerde yapılacak iĢlemlerin baĢlatılması ve onaylanması süreçlerini
birbirinden ayırır,
b) Kritik sistemlerde iĢlemleri gerçekleĢtiren kiĢiler ile ilgili iĢlemlerin kayıt dosyalarını
yöneten kiĢileri ayrıĢtırır,
c) Gerçek sistemleri, geliĢtirme ve test ortamlarından ayırır,
ç) Yazılımların geliĢtirme ortamından gerçek ortama aktarılmasına iliĢkin kuralları
tanımlar ve dokümante eder,
d) Gerekli olmadıkça derleyici, editör ve diğer geliĢtirme araçlarının veya sistem
araçlarının gerçek sisteme eriĢimine imkân vermez,
e) GeliĢtirme ve test kullanıcılarının gerçek sistemlere eriĢimine izin vermez, geliĢtirme
ve test faaliyetlerinin test verisi üzerinden yapılmasını sağlar.
Sistem planlama ve kabulü
MADDE 25 – (1) ĠĢletmeci, kapasite ihtiyacının karĢılanması amacıyla bilgi
sistemlerinde kaynak kullanımının planlanmasını yapar ve takip eder.
(2) ĠĢletmeci, yeni bilgi sistemlerinin, sistem güncellemelerinin ve yeni sürümlerin,
kullanıma alınmadan önce mevcut sistemlere ve güvenlik gereksinimlerine uygunluğunun test
edilmesini sağlar.
Zararlı kodlara karĢı korunma
MADDE 26 – (1) ĠĢletmeci, bilgi sistemlerinde yer alan bilgilerin ve yazılımların
gizliliğinin, bütünlüğünün ve eriĢilebilirliğinin korunması amacıyla bilgisayar virüsleri,
solucanlar, truva atları gibi zararlı kodlara karĢı gerekli önlemleri alır.
(2) ĠĢletmeci BGYS politikasına aykırı ve lisanssız yazılım kullanımına izin verilmez.
(3) DıĢ ağlar aracılığıyla dosya veya yazılım indirilmesi ve kullanılmasında
uygulanacak güvenlik önlemleri belirlenir.
Yedekleme
MADDE 27 – (1) ĠĢletmeci, bir felaket veya hata durumunda ihtiyaç duyulacak bilgi ve
yazılımların kurtarılmasına imkân verecek Ģekilde yedek alınmasını sağlar.
(2) ĠĢletmeci, yedeği alınacak sistemleri ve bu sistemlere iliĢkin yedekleme periyodunu,
yedekleme türünü, saklama zamanını iĢ ihtiyaçlarına ve yedeği alınacak sistemlerin kritiklik
seviyesine uygun olacak Ģekilde belirler.
(3) Yedekleme iĢlemlerinde aĢağıdaki hususlar yerine getirilir.
a) Yedek kopyaların kaydı tutulur.
b) Yedekler gerçek bilgi ve yazılımların bulunduğu yerleĢkede meydana gelebilecek
felaketlere maruz kalmayacak ve gerçek bilgi ve yazılımların bulunduğu yerleĢkeyle aynı
riskleri taĢımayacak Ģekilde tutulur ve yedekler için gerçek bilgi ve yazılımlarla aynı düzeyde
güvenlik önlemleri uygulanır.
c) Yedekler periyodik olarak test edilerek kullanıma hazır halde tutulur.
Zaman senkronizasyonu
MADDE 28 – (1) ĠĢletmeci, bünyesinde kullanılan tüm bilgi sistemlerinin belirlenen
tutarlı bir zaman kaynağına göre ayarlanmasını ve senkronize Ģekilde çalıĢmalarını sağlar.
Sistem kayıt dosyalarının tutulması
MADDE 29 – (1) ĠĢletmeci, istenmeyen bilgi iĢleme faaliyetlerinin önlenmesi ve bilgi
güvenliği ihlal olaylarının tanımlanması amacıyla kritik sistemleri izler ve asgari aĢağıdaki
hususların uygulanabilir olanlarını içeren kayıt dosyalarını en az 2 yıl süreyle tutar:
a) Kullanıcı kimlikleri.
b) Oturum açma/kapatma, veri ekleme/silme/değiĢtirme gibi iĢlemlerin tarihi, zamanı ve
açıklamaları.
c) Bağlantı sağlanan ekipmanın kimliği ve yeri.
ç) BaĢarılı ve reddedilen sistem, veri ve diğer kaynaklara eriĢim giriĢimlerinin kayıtları.
d) Sistem ayarlarındaki değiĢiklikleri.
e) Kullanılan özel izinleri ve ayrıcalıkları.
f) Sistem araçlarının ve uygulamalarının kullanımı.
g) EriĢilen dosyalar ve eriĢimin tipi.
ğ) Ağ adresleri.
h) EriĢim kontrol sistemi tarafından üretilen alarmlar.
ı) Anti virüs yazılımı, güvenlik duvarı gibi güvenlik sistemlerinin aktif ve pasif hale
getirilmeleri.
i) Sistem güvenlik ayarlarına ve kontrollerine iliĢkin değiĢiklikler veya değiĢiklik
giriĢimleri.
j) Sistem yöneticileri tarafından yapılan iĢlemler.
k) Kullanıcı veya sistem programları tarafından rapor edilen bilgi iĢlem ve haberleĢme
sistemlerine iliĢkin hatalar.
(2) Sistem yöneticilerinin kendi iĢlemlerine iliĢkin kayıt dosyalarını silmelerini veya
değiĢtirmelerini engelleyecek önlemler alınır.
(3) Kayıt dosyaları değiĢikliğe ve yetkisiz eriĢime karĢı korunur.
Kritik sistemlerde kullanıcı eriĢim yönetimi
MADDE 30 – (1) ĠĢletmeci, kritik sistemlerde kullanıcıların, kendileri ile
iliĢkilendirilebilecek ve yaptıkları iĢlemlerden sorumlu olmalarını sağlayacak nitelikte ayırt
edilebilir ve eĢsiz kullanıcı adı kullanmalarını sağlar.
(2) Kullanıcılara verilen eriĢim yetkisinin kapsamı, ilgili iĢin amaçlarından daha geniĢ
olamaz.
(3) Bir hizmeti kullanmaya veya bir sisteme eriĢmeye yetkili tüm kullanıcı adlarının
kaydı tutulur.
(4) EriĢim yetkileriyle ilgili imtiyazlar, yalnızca gerekli durumlarda verilir. EriĢim
yetkileriyle ilgili imtiyazların kullanılması durumunda;
a) ĠĢletim sistemi, veritabanı yönetim sistemi ve uygulamalar gibi her bir sistem elemanı
için eriĢim imtiyazlarının verilmesi gerekli olan kullanıcılar tanımlanır,
b) EriĢim imtiyazları devreye alınmadan önce onaylanır ve tanınan imtiyazların kaydı
tutulur,
c) EriĢim imtiyazları, ilgili kiĢiye, mümkün olduğu ölçüde kısa süre için ve normalde
kullandıkları kullanıcı adından farklı bir kullanıcı adıyla tanımlanır.
Parola yönetimi
MADDE 31 – (1) ĠĢletmeci, kritik sistemlerde kullanılan kullanıcı parolaları ile ilgili
olarak aĢağıdaki hususları uygular:
a) Parola atanması, mevcut parolanın değiĢtirilmesi veya geçici parola alınması gibi
durumlarda kimlik doğrulaması yapılması,
b) Kullanıcıların belirledikleri parolaları belirli aralıklarla değiĢtirmeleri, fiziksel ve
elektronik ortamda korunmasız olarak bulundurmamaları ve eski parolaları belirli süre
yeniden kullanmamaları,
c) Sistem ve yazılımların tedarikçileri tarafından atanmıĢ olan varsayılan parolalarının,
kurulumun ardından derhal değiĢtirilmesi.
(2) Bu maddede belirtilen güvenlik gereksinimlerini karĢılaması Ģartıyla kullanıcı
parolaları yerine biyometrik doğrulama, akıllı kart gibi sistemler de kullanılabilir.
Gizlilik sözleĢmeleri
MADDE 32 – (1) ĠĢletmeci, çalıĢanlarıyla ve mal veya hizmet alıĢ veriĢinde bulunduğu
üçüncü taraflarla yapacağı sözleĢmelerde gizlilik hükümlerine yer verir ve imzalanan
sözleĢmeleri muhafaza eder.
(2) Gizlilik hükümleri veya sözleĢmeleri asgari olarak aĢağıdaki hususları içerir:
a) Gizli veya korunması amaçlanan bilginin tanımı.
b) SözleĢmenin geçerlilik süresi.
c) SözleĢme Ģartlarının ihlali halinde tesis edilecek iĢlemler.
ç) Ġmzalayan tarafların sorumlulukları.
d) Gizli bilginin kullanılabileceği durumlar ve sözleĢmeyi imzalayanların gizli bilginin
kullanılmasına iliĢkin hakları.
(3) ĠĢletmecinin, çalıĢanlarıyla ve mal veya hizmet alıĢ veriĢinde bulunduğu üçüncü
taraflarla yaptığı sözleĢmeler bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerine iliĢkin
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Sistem ve yazılım temini veya geliĢtirilmesi
MADDE 33 – (1) ĠĢletmeci, temin edeceği veya geliĢtireceği bilgi sistemleri ve
yazılımlar için uygun güvenlik gereksinimleri belirler ve uygular.
Bakım ve onarım
MADDE 34 – (1) ĠĢletmeci, gerçekleĢen arıza ve hatalar ile yapılan düzeltici ve
önleyici bakım ve onarım faaliyetlerini kayıt altına alır.
(2) Bakım ve onarım faaliyetlerinin üçüncü taraflarca yapıldığı durumlarda kritik
sistemlerin bulunduğu alanlara eriĢim izni verilen üçüncü taraf çalıĢanlarının giriĢ - çıkıĢ
tarihi ve saati ile söz konusu çalıĢanlar tarafından yapılan iĢlemler izlenir ve kayıt altına alınır.
(3) KuruluĢ dıĢında bakım onarım faaliyetlerinin yapılması durumunda sistem ve
ekipmanlarda yer alan kritik bilgilerin korunmasına yönelik önlemler alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ġebeke ve Bilgi Güvenliğinin Sağlanmasına ĠliĢkin Ġlave Yükümlülükler
Siber saldırılara yönelik tedbirler
MADDE 35 – (1) ĠĢletmeciler, bünyelerinde SOME kurar ve ulusal siber güvenliğin
sağlanmasına iliĢkin USOM’un ve Kurum bünyesinde kurulan sektörel SOME’nin
koordinesinde ve belirlediği esaslar çerçevesinde gerekli tedbirleri alır.
(2) ĠĢletmeci, sunucular, yönlendiriciler ve diğer Ģebeke elemanlarının Dos/Ddos
saldırıları, zararlı yazılım yayılması gibi siber saldırılara karĢı korunması amacıyla, elektronik
haberleĢme hizmetinin tipi de dikkate alınarak, IP adreslerinde, haberleĢme portlarında ve
uygulama protokollerinde; sinyal iĢleme kontrolü, kullanıcı doğrulama ve eriĢim kontrolleri
gibi mekanizmalar kurar ve talep edilmesi halinde siber saldırılara karĢı koruma hizmeti
sunar.
(3) ĠĢletmeciler Dos/Ddos saldırıları, zararlı yazılım yayılması ve benzeri siber
saldırılara karĢı, USOM’un koordinesinde gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.
(4) ĠĢletmeci, USOM tarafından bildirilen siber saldırı kaynağının;
a) Kendi abonesi olması durumunda ilgili abonenin bilgilendirilmesi ve abone
tarafından talep edilmesi halinde sunulan elektronik haberleĢme hizmetinin askıya alınmasını
sağlar. ĠĢletmeci tarafından aboneye yapılan bildirim ve bildirim türü USOM’a bildirilir.
b) BaĢka bir iĢletmecinin abonesi olması durumunda, gerekli önlemlerin alınması için
ilgili iĢletmecinin ve USOM’un bilgilendirilmesini sağlar.
Belgelendirme yükümlülüğü
MADDE 36 – (1) ĠĢletmeci, yetkilendirmesine iliĢkin tüm hizmetleri ve kritik sistemleri
kapsayacak Ģekilde kurduğu BGYS için belgelendirme kuruluĢlarından uygunluk belgesi alır
ve Kuruma gönderir.
(2) Ġlk defa belgelendirme yükümlülüğüne tabi olan iĢletmeci yükümlülük durumunun
değiĢtiği yılın sonundan itibaren bir yıl içinde uygunluk belgesi alır ve Kuruma gönderir.
(3) Birinci ve ikinci fıkralar gereğince uygunluk belgesi almıĢ iĢletmeci, uygunluk
belgesinin yenilenmesi, kapsamında değiĢiklikler yapılması gibi durumlarda, değiĢiklikten
itibaren en geç iki ay içerisinde Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.
Rapor hazırlama yükümlülüğü
MADDE 37 – (1) ġebeke ve bilgi güvenliğine iliĢkin rapor iĢletmeci tarafından her yıl
Mart ayı sonuna kadar hazırlanır ve istenildiğinde Kuruma gönderilmek ve/veya Kurum
tarafından yapılan denetimlerde ibraz edilmek üzere 5 yıl süreyle muhafaza edilir. Söz konusu
rapor asgari olarak aĢağıdaki hususları içerir:
a) 10 uncu madde kapsamında yapılan risk değerlendirme ve iĢleme metotlar ve bu
metotlara göre yapılan iĢlemlerin ayrıntıları.
b) 11 inci madde kapsamında yapılan iĢ sürekliliği planları.
c) 12 nci madde kapsamında gerçekleĢen bilgi güvenliği ihlal olaylarına iliĢkin bilgiler.
ç) En son yapılan iç denetimler ile belgelendirme kuruluĢu tarafından yapılan son
denetimin sonuçları, rapor edilen bilgi güvenliği ihlalleri ve söz konusu ihlallere iliĢkin
yapılan faaliyetler.
d) ġebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan yatırımlar ve yatırım
tutarları.
e) ġebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik istihdam edilen personel sayısı ve
niteliği.
Ġhlallerin bildirilmesi yükümlülüğü
MADDE 38 – (1) ĠĢletmeci abonelerinin %5’inden fazlasını etkileyen Ģebeke ve bilgi
güvenliği ihlallerini ve iĢ sürekliliğini kesintiye uğratan olayları, en kısa sürede Kuruma
bildirir. Söz konusu bildirim asgari olarak; olayın gerçekleĢme zamanını, niteliğini, etkisini,
süresini ve alınan önlemleri içerir.
Felaket kurtarma merkezi
MADDE 39 – (1) ĠĢletmeci bir felaket, arıza veya hata durumunda sunulan elektronik
haberleĢme hizmetinin sürekliliğinin veya zamanında kurtarılmasının sağlanması için, ilgili
bilgi sistemlerinin ve merkezi Ģebeke yönetim sistemlerinin bulunduğu yerde meydana
gelebilecek bir felaketten etkilenmeyecek uzaklıkta felaket kurtarma merkezi kurar veya
kurulu felaket kurtarma merkezlerinden hizmet satın alır.
(2) Felaket kurtarma merkezi kurma yükümlülüğüne tabi olan iĢletmeci, yükümlülük
durumunun değiĢtiği yılın sonundan itibaren iki yıl içerisinde felaket kurtarma merkezi kurar.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Denetim
MADDE 40 – (1) Kurum, iĢletmecilerin bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini
yerine getirip getirmediğini re’sen veya Ģikâyet üzerine denetler veya denetlettirir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41 – (1) 20/7/2008 tarihli ve 26942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektronik HaberleĢme Güvenliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıĢtır.
(2) 20/7/2008 tarihli ve 26942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
HaberleĢme Güvenliği Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmıĢ sayılır.
Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurulu
BaĢkanı yürütür.
[R.G. 12 Temmuz 2014 – 29058]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 3174
-KARARKurulumuz BaĢkanlığına Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından
gönderilen 7/7/2014 tarihli, 61873 sayılı yazıda; Yüksek Seçim Kurulunun 10 Haziran 2014
tarihli, 2910 ve 2929 sayılı kararları gereğince yurtdıĢı ilçe seçim kurulu baĢkanlığınca dıĢ
temsilciliklerden alınan ve karara bağlanarak tescil edilmek üzere gönderilen adres beyan
formlarına iliĢkin iĢ ve iĢlemlerin 12 Temmuz 2014 tarihine kadar tamamlanması gerektiği,
dıĢ temsilciliklerden gönderilen adres beyan formlarının sayısının yüksek olması, kontrol ve
tescil iĢlemlerinin uzun sürmesi sebebiyle söz konusu tarihin 15 Temmuz 2014 tarihi saat
17.00’a kadar uzatılması hususunda görüĢ bildirilmesi istenilmiĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 tarihli, 2014/2910 sayılı kararı ile kabul edilerek
Resmî Gazete’nin 10/06/2014 tarihli, 29026 sayılı nüshasında yayımlanan ―Seçim
Takvimi‖nde;
12 Temmuz 2014 Cumartesi
―1- Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanınca verilen kararlara iliĢkin iĢlemlerin Nüfus ve
VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünce tamamlanmasının son günü (Saat 17.00),‖
Ģeklinde düzenlenmiĢtir.
Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 7/7/2014 tarihli
yazısında, dıĢ temsilciliklerden gönderilen adres beyan formlarının sayısının yüksek olması,
kontrol ve tescil iĢlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle, Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu
BaĢkanınca verilen kararlara iliĢkin iĢlemlerin, Seçim Takviminde belirtilen 12 Temmuz 2014
Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar bitirilmesinin mümkün olmamasının bildirilmesi
karĢısında; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesinde seçimlerin baĢlamasından
bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iĢlemleri yapma
ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kuruluna verildiği, siyasi haklar ve ödevlerin Anayasa’nın
―Temel Hak ve Ödevler‖ baĢlıklı ikinci kısmında düzenlenmiĢ olması karĢısında,
vatandaĢların Anayasa’nın 67. maddesinde belirtilen seçme ve seçilme ve siyasi faaliyette
bulunma haklarını kullanabilmelerini temin için;
Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 tarihli, 2014/2910 sayılı kararı ile kabul edilen
Seçim Takviminde Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanınca verilen kararlara iliĢkin
iĢlemlerin Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünce tamamlanmasının son gününün
13 Temmuz 2014 günü saat 17.00’ye kadar uzatılmasına, seçim takvimindeki yoğunluk
nedeniyle daha fazla süre ile uzatılmasının mümkün olmadığına,
karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 tarihli, 2014/2910 sayılı kararı ile kabul edilen
Seçim Takviminde Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanınca verilen kararlara iliĢkin
iĢlemlerin Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünce tamamlanmasının son gününün
13 Temmuz 2014 günü saat 17.00’ye kadar uzatılmasına, seçim takvimindeki yoğunluk
nedeniyle daha fazla süre ile uzatılmasının mümkün olmadığına,
2- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
3- Kararın bir örneğinin Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne
gönderilmesine,
4- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu
BaĢkanlığına gönderilmesine,
8/7/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
[R.G. 14 Temmuz 2014 – 29060]
—— • ——
YÖNETMELĠK
ĠçiĢleri Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Üye
ġakir AKTI
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE KAÇAK EġYA
YAKALANMASI HALĠNDE MUHBĠR VE EL KOYANLARA ĠKRAMĠYE
ÖDENMESĠNE ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 30/10/2007 tarihli ve 26685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak EĢya Yakalanması Halinde Muhbir ve El
Koyanlara Ġkramiye Ödenmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin adı ―5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara Ġkramiye Ödenmesi
Hakkında Yönetmelik‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23
üncü maddesi gereğince; müĢterek operasyonlarda, kontrollü teslimat uygulamalarında ve
diğer yakalamalarda yapılacak ikramiye ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23
üncü maddesi ile 10/11/1988 tarihli ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, ĠçiĢleri Bakanlığını ve Milli Savunma
Bakanlığını,
b) Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ürünleri: 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin
on sekizinci fıkrası kapsamında belirtilen suç unsuru eĢyayı,
c) Birim: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının
suçun aydınlatılmasını sağlayan unsurlarını,
ç) CIF kıymet: FOB kıymet üzerine Türkiye’deki giriĢ liman veya yerine kadar yapılan
nakliye ve sigorta giderlerinin ilavesi ile oluĢan kıymeti,
d) El koyan: Kaçakçılığı önleme, izleme ve araĢtırmakla yükümlü olup yakalama
eylemine bizzat ve fiilen katılan mülki idari amirleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kara
Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil
Güvenlik Komutanlığına bağlı personeli,
e) FOB kıymet: EĢya için fiilen ödenen veya ödenecek ya da ödenebilecek bedeli,
f) Kaçak eĢya: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinde ikramiye ödenmesi öngörülen eĢyayı,
g) Kaçak silah-mühimmat: 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı AteĢli Silâhlar ve Bıçaklar
ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine aykırı davranıĢlar nedeniyle yakalanan
silâh ve mermiler ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 174 üncü
maddesine muhalefet suçlarında yakalanan maddeleri,
ğ) Kaçak akaryakıt: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca
kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,
h) Kanun: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu,
ı) Kontrollü teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması,
kaçak veya kaçak olmasından Ģüphe edilen eĢyanın müsaderesi amacıyla, yurt içinde
dağıtılacak veya yurt dıĢından Türkiye’ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye’de hazırlanarak
yurt dıĢına götürülecek veya Türkiye’den transit geçecek, uyuĢturucu ve psikotrop
maddelerin, 1988 tarihli UyuĢturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına KarĢı BirleĢmiĢ
Milletler SözleĢmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değiĢikliklerinde yer alan
maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri veya suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerine kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak
olmasından Ģüphe edilen eĢyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,
i) Mahkumiyete veya müsadereye iliĢkin mahkeme kararı: Mahkumiyet kararları ile ön
ödeme nedeniyle kamu davasının açılmaması durumunda eĢya hakkında verilen müsadere
kararını,
j) Merkez birimi: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire BaĢkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire BaĢkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı
Ġstihbarat BaĢkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığını,
k) Muhbir: Kanunun, 5 inci maddesinde öngörülen haller haricinde; 3 üncü ve 23 üncü
maddelerinde yer alan suç, suç failleri, suç eĢyasının bulunduğu, saklandığı veya satıldığı
yerler hakkında yetkili birimlere istihbari bilgi veren, vermiĢ olduğu bu istihbari bilgilerin
değerlendirilmesi neticesinde suçun, faillerin veya suç unsuru eĢyanın tespit edilmesi veya ele
geçirilmesine katkı sağlayan, kimliği ve verdiği bilgiler Kanunun 19 uncu maddesinde sayılan
kurumların münhasıran kaçakçılığı önleme, izleme ve araĢtırmakla görevli birimlerince kayıt
altına alınan kiĢiyi,
l) Müsadere: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen eĢya ve kazanç müsaderesi ile
Kanunun 13 üncü maddesindeki müsadereyi,
m) UyuĢturucu madde: 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı UyuĢturucu Maddelerin
Murakabesi Hakkında Kanunda uyuĢturucu madde olarak tanımlanan her türlü maddeyi,
n) UyuĢturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki: Ġlgili mevzuatta uyuĢturucu
madde olarak tanımlanan maddelerin üretilmesinde kullanılan bitkileri,
ifade eder.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Kaçak eĢya yakalamalarında ikramiye ödenmesine iliĢkin talepler; 11 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgelerden oluĢan dosya ile birlikte yazılı
olarak ĠçiĢleri Bakanlığı birimlerince el konulmuĢ ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez
birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuĢ ise
müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut
Birliklerince el konulmuĢ ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına
veya yetkilendirilen birime yapılır.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Kaçak silah ve mühimmat yakalanması durumunda ikramiye ödenmesine iliĢkin
talepler, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgelerden oluĢan dosya
ile birlikte yazılı olarak, ĠçiĢleri Bakanlığı birimlerince el konulmuĢ ise ilgili birimlerin bağlı
olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince
el konulmuĢ ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara
Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuĢ ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara
Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.‖
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(1) UyuĢturucu madde yakalanması durumunda ikramiye ödenmesine iliĢkin talepler,
11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen belgelerden oluĢan dosya ile
birlikte; olaya ĠçiĢleri Bakanlığı birimlerince el konulmuĢ ise ilgili birimlerin bağlı olduğu
merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el
konulmuĢ ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara
Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuĢ ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara
Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.‖
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki
maddeler eklenmiĢtir.
―UyuĢturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarına iliĢkin
taleplerin yapılması
MADDE 7/A – (1) UyuĢturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarına
ikramiye ödenmesine iliĢkin talepler, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde
belirtilen belgelerden oluĢan dosya ile birlikte; olaya ĠçiĢleri Bakanlığı birimlerince el
konulmuĢ ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuĢ ise müdahil gümrük idaresince merkez
birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuĢ ise
Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime
yapılır.
(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması
durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan ilgili birimlerden ister.
Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ürünlerine iliĢkin ikramiye taleplerinin
yapılması
MADDE 7/B – (1) Kanunun 3 üncü maddesinin on sekizinci fıkrası kapsamında
belirtilen suç unsuru ürünlerin yakalanması halinde ikramiye ödenmesine iliĢkin talepler; 11
inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen belgelerden oluĢan dosya ile birlikte
yazılı olarak ĠçiĢleri Bakanlığı birimlerince el konulmuĢ ise ilgili birimlerin bağlı olduğu
merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el
konulmuĢ ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara
Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuĢ ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara
Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.
(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması
durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan ilgili birimlerden ister.
Kaçak akaryakıt
MADDE 7/C – (1) Kaçak akaryakıt yakalanması halinde ikramiye ödenmesine iliĢkin
talepler; 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerden oluĢan dosya
ile birlikte yazılı olarak ĠçiĢleri Bakanlığı birimlerince el konulmuĢ ise ilgili birimlerin bağlı
olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince
el konulmuĢ ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara
Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuĢ ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara
Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.
(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması
durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan ilgili birimlerden ister.‖
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 8 – (1) MüĢterek operasyonlarda ikramiye talebi, operasyonu yürüten asli
birim tarafından, 5, 6 ve 7 nci maddelerde ve 7/A, 7/B ve 7/C maddelerinde belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır.‖
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 9 – (1) Ġhbarın birden fazla birime yapıldığı durumlarda, ikramiye talebi,
operasyonu koordine eden birim tarafından, 5, 6 ve 7 nci maddelerde ve 7/A, 7/B ve 7/C
maddelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır.‖
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 11 – (1) Ġkramiye talep edilmesi durumunda;
a) Kaçak eĢya ikramiyeleri için gerekli belgeler:
1) Ek-1’de yer alan Ġkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan Ġkramiye Cetveli,
3) Yetkili birimlerce düzenlenmiĢ kaçak eĢyaya mahsus değer tespit tutanağı,
4) Kaçak eĢya ile ilgili mahkumiyet veya eĢyanın müsaderesine iliĢkin kesinleĢmiĢ
mahkeme kararının onaylı örneği,
5) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını,
ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez
biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
b) Kaçak silah ve mühimmat ikramiyeleri için gerekli belgeler:
1) Ek-1’de yer alan Ġkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan Ġkramiye Cetveli,
3) Silah-mühimmatın olay tarihi itibariyle Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen değer
tespit listelerine göre yetkili birimlerce hazırlanmıĢ değer tespit tutanağı aslı veya onaylı
örneği,
4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası
açıldığına iliĢkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi
için kesinleĢmiĢ mahkumiyet kararı veya eĢyanın müsaderesine iliĢkin kararın UYAP
çıktısının onaylı örneği,
5) Sahipsiz olarak yakalananlarda kesinleĢmiĢ müsadere kararının onaylı örneği,
6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını,
ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez
biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
c) UyuĢturucu madde ikramiyeleri için gerekli belgeler:
1) Ek-1’de yer alan Ġkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan Ġkramiye Cetveli,
3) Yakalanan uyuĢturucu maddenin cinsi, net ağırlığı veya yüzdesini belirtir ilk yarı
ödemeleri için iddianame ve ikinci yarı ödemeleri için mahkeme kararına esas alınan
Ekspertiz Raporu,
4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası
açıldığına iliĢkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi
için kesinleĢmiĢ mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,
5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleĢmiĢ müsadere kararının onaylı örneği,
6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını,
ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez
biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
ç) UyuĢturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ikramiyeleri için gerekli
belgeler:
1) Ek-1’de yer alan Ġkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan Ġkramiye Cetveli,
3) Ġl/Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri veya
bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği rapor,
4) Ġl/Ġlçe Tapu ve Kadastro Müdürlükleri görevlilerince yasadıĢı ekim yapılan alanın
koordinatlarını ve yüzölçümlerini gösteren belge,
5) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası
açıldığına iliĢkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi
için kesinleĢmiĢ mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,
6) Sahipsiz yakalananlarda kesinleĢmiĢ müsadere kararının onaylı örneği,
7) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını,
ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez
biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
d) Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri için gerekli belgeler;
1) Ek-1’de yer alan Ġkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan Ġkramiye Cetveli,
3) Ek-3’te yer alan el koyma iĢlemini gerçekleĢtiren birimin amiri tarafından onaylanan
değer tespit tutanağı,
4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası
açıldığına iliĢkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi
için kesinleĢmiĢ mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,
5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleĢmiĢ müsadere kararının onaylı örneği,
6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını,
ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez
biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
e) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri için gerekli belgeler;
1) Ek-1’de yer alan Ġkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan Ġkramiye Cetveli,
3) Ek-3’te yer alan el koyma iĢlemini gerçekleĢtiren birimin amiri tarafından onaylanan
değer tespit tutanağı,
4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası
açıldığına iliĢkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi
için kesinleĢmiĢ mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,
5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleĢmiĢ müsadere kararının onaylı örneği,
6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını,
ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez
biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
7) Analiz Raporunun onaylı örneği,
ile ilgili birimlere baĢvurulur.‖
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, beĢinci, sekizinci,
dokuzuncu ve on birinci fıkraları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Ġkramiye ödenmesi öngörülen suç eĢyasının sahibinin belirlenememesi ya da söz
konusu eĢya veya madde ile ilgili sahiplik iddiasında bulunan kiĢinin olmaması durumunda,
eĢya sahipsiz yakalanmıĢ sayılır.‖
―(5) El koyma ikramiyesine, yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılanlar hak kazanır.
Bizzat ve fiilen katılanların tespitine yönelik olarak, merkez birimlerince gerekli incelemeler
yapılabilir. Bu durumda, kimlere ikramiye ödeneceğine iliĢkin olarak merkez birimlerince
verilen karar esas alınır.‖
―(8) Ġhbarın birden fazla birime yapılmıĢ olması veya birden fazla muhbirin olması
durumunda, muhbir ikramiyesinden yararlanacaklar, suç unsuru eĢyaya el koyarak olayı adli
mercilere intikal ettiren birimce belirlenir.‖
―(9) Elkoyanlara verilecek ikramiyenin tutarı olay baĢına 30000 gösterge rakamının,
kamu davasının açılması, mahkûmiyet ya da müsadere kararının kesinleĢtiği tarihteki memur
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Ancak bir yılda ödenecek
ikramiye 120000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak
tutarı geçemez. Bu tutarın hesaplanmasında, el koyanın aynı yıl içerisinde almayı hak ettiği
kaçak eĢya, kaçak silah-mühimmat, uyuĢturucu madde, uyuĢturucu madde elde etmek
amacıyla ekilen bitki ve bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ikramiyelerinin tamamı esas
alınır.‖
―(11) Ödenecek ikramiyeler, damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tâbi tutulmaz.‖
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 15 – (1) Kaçak eĢya yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarlarının
belirlenmesinde aĢağıdaki hususlar dikkate alınır.
a) Ġkinci, üçüncü, dördüncü, beĢinci ve altıncı fıkralar dıĢında kaçak eĢya
yakalamalarında ikramiye tutarının belirlenmesinde çıkıĢ kaçağı eĢyanın FOB, giriĢ kaçağı
eĢyanın CIF kıymeti esas alınır.
b) Sahipsiz yakalanan kaçak eĢyanın değeri, mahallin en büyük mülki idare amirinin
görevlendireceği Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları ile Sanayi ve/veya Ticaret Odası
temsilcilerinden oluĢan üç kiĢilik heyet tarafından belirlenir ve buna iliĢkin olarak kaçak
eĢyaya mahsus değer tespit tutanağı tanzim edilir.
c) Sahipli yakalamalarda kaçak eĢyanın değeri, müdahil veya en yakın gümrük
idaresince belirlenerek, kaçak eĢyaya mahsus değer tespit tutanağı düzenlenir.
ç) Mahkumiyete iliĢkin kesinleĢmiĢ mahkeme kararlarının neticesinde kaçak eĢya
değerinin (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen ilk değerden farklı olması durumunda,
ikramiye ödemesinde mahkeme kararında veya mahkeme kararının atıfta bulunduğu bilirkiĢi
raporunda belirlenen giriĢ kaçağı eĢyada CIF kıymet, çıkıĢ kaçağı eĢyada FOB kıymet esas
alınır.
(2) Kaçak silah-mühimmat yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarının
belirlenmesinde, olay tarihine göre kaçak silah-mühimmatın Milli Savunma Bakanlığınca her
yıl belirlenen değeri esas alınır. Milli Savunma Bakanlığınca her yıl tespit edilen listede
bulunmayan kaçak silah ve mühimmatla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığınca teĢkil
edilen üç kiĢilik bir heyet tarafından değer tespiti yapılır. AteĢli silah, mermi ve her türlü
patlayıcı maddeler için ödenecek ikramiyenin değeri, ekspertiz raporunu veren Adli Tıp
Kurumu veya Bakanlık laboratuvarı tarafından tanzim edilecek değer tespit tutanağı baz
alınarak belirlenir. Nükleer ve radyoaktif maddelerle ilgili değer tespiti ise Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu tarafından belirlenir.
(3) UyuĢturucu madde yakalamalarında;
a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tarihine göre, her türlü uyuĢturucu
maddenin birim miktarı için, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın memur
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.
b) UyuĢturucu maddenin birim miktarının belirlenmesinde, maddenin saf haldeki
miktarı esas alınır.
c) Yakalanan uyuĢturucu madde, birim kabul edilen miktardan az veya fazla ise
yakalanan miktarın birim kabul edilen miktara oranı üzerinden hesaplama yapılır.
ç) Ġkramiye tutarı; uyuĢturucu maddenin cinsi, birim miktarı ve saflık derecesine iliĢkin
ekspertiz raporu üzerinden hesaplanır.
(4) UyuĢturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında;
a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde olay tarihine göre, uyuĢturucu madde
elde edilen bitkilerin ekili olduğu alanın yüzölçümü esas alınarak Bakanlar Kurulunca tespit
edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas
alınır.
b) Bitkinin, geniĢ bir alanda seyrek bir Ģekilde veya baĢka bitkiler ile birlikte
sayılabilecek miktarda ekilmesi halinde 1 metre kareye düĢen ortalama bitki sayısı altı kök
olacak Ģekilde hesaplanarak bulunacak alan değeri üzerinden ikramiye ödemesi yapılır.
(5) Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri için; Bakanlar Kurulunca paket,
kilogram ve litre bazında tespit edilecek sabit rakamların memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak değer esas alınır.
(6) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri için rafineri tarafından bir önceki yıl benzer ürünler
için uygulanan vergisiz ortalama satıĢ bedeli esas alınır.
(7) Altıncı fıkra uyarınca rafineri tarafından belirlenecek bedeller, Emniyet Genel
Müdürlüğü tarafından her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili kurumlara bildirilir.
(8) UyuĢturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamaları ile uyuĢturucu
madde yakalamalarının birlikte gerçekleĢmesi halinde her suç unsuru eĢya ikramiye ödemeleri
yönüyle farklı bir olay olarak değerlendirilir.‖
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki
madde eklenmiĢtir.
―Feragat
MADDE 15/A – (1) Kaçak eĢya, uyuĢturucu ve uyarıcı madde, silah ve mühimmat,
uyuĢturucu madde elde etmek amacıyla bitki ekimi, bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ile
kaçak akaryakıt yakalama olaylarında hazırlanacak ikramiye talep dosyalarında muhbir ve
elkoyanlara kiĢi baĢına düĢen ikramiye tutarının düĢük olması veya ikramiye talep edilmemesi
halinde muhbir ve elkoyanların muvafakatları alınmak suretiyle ikramiye talep dosyası
hazırlanmayabilir.‖
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 16 – (1) Kaçak eĢya ikramiyesi, sahipli yakalanmıĢsa, 15 inci maddenin
birinci fıkrasına göre belirlenen değerinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanmıĢsa değerinin yüzde
yirmi beĢi, mahkumiyete, etkin piĢmanlıkta kamu davasının açılmamasına ya da eĢyanın
müsaderesine iliĢkin kararların kesinleĢmesini takip eden üç ay içinde, elkoyanların bağlı
olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
(2) Kaçak silah-mühimmat sahipli yakalanmıĢsa, 15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre
belirlenen değerinin yüzde yirmi beĢi kamu davasının açılmasını, yüzde yetmiĢ beĢi ise
mahkumiyete iliĢkin hükmün veya müsadere kararının kesinleĢmesini takip eden üç ay içinde;
sahipsiz yakalanmıĢsa değerinin yüzde ellisi müsadere kararının kesinleĢmesini takip eden üç
ay içinde, el koyanların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.
(3) UyuĢturucu madde, uyuĢturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ve
bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ürünleri sahipli yakalanmıĢ ise 15 inci maddenin üç, dört ve
beĢinci fıkrasına göre belirlenen değerinin yarısı kamu davasının açılmasını, diğer yarısı
mahkumiyete iliĢkin hükmün veya müsadere kararının kesinleĢmesini takip eden üç ay içinde;
sahipsiz yakalanmıĢ ise değerinin tamamı eĢya hakkında verilen müsadere kararının
kesinleĢmesini takip eden üç ay içinde, el koyanların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.
(4) Kaçak akaryakıtın yakalanması halinde, ihbar edenlere ve yakalayan kamu
görevlilerine aĢağıdaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir:
a) Bir ihbar sonucunda kaçak akaryakıtın sahipli yakalanması halinde 15 inci maddenin
altıncı fıkrasına göre belirlenen değerin yüzde onu tutarında ihbar edene, yüzde onu tutarında
yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine kamu davasının açılmasını
takip eden üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryakıta iliĢkin mahkûmiyet hükmünün
veya müsadere kararının kesinleĢmesini takip eden üç ay içinde 15 inci maddenin altıncı
fıkrasına göre hesaplanacak toplamın yüzde on beĢi tutarında ihbar edene, yüzde on beĢi
tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.
b) Bir ihbar olmadan kaçak akaryakıt sahipli yakalanmıĢ ise 15 inci maddenin altıncı
fıkrasına göre belirlenen değerin yüzde onu tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen
katılan kamu görevlilerine kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde ikramiye ödenir.
Kaçak akaryakıta iliĢkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleĢmesini
takip eden üç ay içinde 15 inci maddenin altıncı fıkrasına göre hesaplanacak toplamın yüzde
onbeĢi tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye
ödenir.
c) Yakalanan kaçak akaryakıtın sahipli olmaması halinde, bu fıkra kapsamında ihbar
edenlere ve yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ödenecek
ikramiyeler yüzde elli eksik ödenir.‖
MADDE 16 – 6/6/2007 tarihli ve 26544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaçak
Petrolün Yakalanması Halinde Ġhbar Edenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Ġkramiye
Ödenmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ve ĠçiĢleri
Bakanı birlikte yürütür.‖
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2 olarak ekteki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve
aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-1 ve Ek-3 eklenmiĢtir.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ve ĠçiĢleri
Bakanı birlikte yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
30/10/2007
26685
Yönetmeliğin Ekleri
[R.G. 15 Temmuz 2014 – 29061]
—— • ——
ĠLÂN
Adalet Bakanlığından
[R.G. 15 Temmuz 2014 – 29061]
—— • ——
Download

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI