T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
15 Temmuz 2014
SALI
Sayı : 29061
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/708
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına
Maden İşleri Genel Müdürü Mehmet Hamdi YILDIRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun
74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
9/7/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Lütfi ELVAN
Başbakan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
—— • ——
YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların
İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Karşılıklı tanıma
MADDE 10/A – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal
olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 112. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
(2) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen ürünü 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir
ve bunun sonucunda bu Yönetmelik tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan
geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/11/2008
27068
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
123-
30/11/2010
26/6/2012
13/9/2013
27771
28335
28764
—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
İZ GENİŞLİĞİ 1150 MM’DEN FAZLA OLAN TEKERLEKLİ TARIM VEYA
ORMAN TRAKTÖRLERİNİN SÜRÜCÜ KOLTUĞU ÖNÜNE MONTE
EDİLEN KORUMA ÇERÇEVESİ KONUSUNDA ULUSAL TİP
ONAYI BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/6/2002 tarihli ve 24775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İz Genişliği
1150 mm’den Fazla Olan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne
Monte Edilen Koruma Çerçevesi Konusunda Ulusal Tip Onayı Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir.
“Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 8/A – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
(2) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli
ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda
Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Yönetmelik tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula
bağlayabilir veya piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/6/2002
24775
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
İçişleri Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE KAÇAK EŞYA
YAKALANMASI HALİNDE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE
ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/10/2007 tarihli ve 26685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El
Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin adı “5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi
Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun
23 üncü maddesi gereğince; müşterek operasyonlarda, kontrollü teslimat uygulamalarında ve
diğer yakalamalarda yapılacak ikramiye ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun
23 üncü maddesi ile 10/11/1988 tarihli ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını ve Milli Savunma Bakanlığını,
b) Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ürünleri: 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin
on sekizinci fıkrası kapsamında belirtilen suç unsuru eşyayı,
c) Birim: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının suçun
aydınlatılmasını sağlayan unsurlarını,
ç) CIF kıymet: FOB kıymet üzerine Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan
nakliye ve sigorta giderlerinin ilavesi ile oluşan kıymeti,
d) El koyan: Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olup yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan mülki idari amirleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personeli,
e) FOB kıymet: Eşya için fiilen ödenen veya ödenecek ya da ödenebilecek bedeli,
f) Kaçak eşya: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ikramiye ödenmesi öngörülen eşyayı,
g) Kaçak silah-mühimmat: 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar
ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine aykırı davranışlar nedeniyle yakalanan
silâh ve mermiler ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesine muhalefet suçlarında yakalanan maddeleri,
ğ) Kaçak akaryakıt: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca
kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,
h) Kanun: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu,
ı) Kontrollü teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması,
kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye’ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye’de hazırlanarak yurt
dışına götürülecek veya Türkiye’den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin, 1988
tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
bunlara bağlı fonlar veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri veya suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerine kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen
eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,
i) Mahkumiyete veya müsadereye ilişkin mahkeme kararı: Mahkumiyet kararları ile ön
ödeme nedeniyle kamu davasının açılmaması durumunda eşya hakkında verilen müsadere kararını,
j) Merkez birimi: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığını,
k) Muhbir: Kanunun, 5 inci maddesinde öngörülen haller haricinde; 3 üncü ve 23 üncü
maddelerinde yer alan suç, suç failleri, suç eşyasının bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerler
hakkında yetkili birimlere istihbari bilgi veren, vermiş olduğu bu istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde suçun, faillerin veya suç unsuru eşyanın tespit edilmesi veya ele geçirilmesine katkı sağlayan, kimliği ve verdiği bilgiler Kanunun 19 uncu maddesinde sayılan kurumların münhasıran kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli birimlerince kayıt altına alınan kişiyi,
l) Müsadere: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen eşya ve kazanç müsaderesi
ile Kanunun 13 üncü maddesindeki müsadereyi,
m) Uyuşturucu madde: 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda uyuşturucu madde olarak tanımlanan her türlü maddeyi,
n) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki: İlgili mevzuatta uyuşturucu
madde olarak tanımlanan maddelerin üretilmesinde kullanılan bitkileri,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kaçak eşya yakalamalarında ikramiye ödenmesine ilişkin talepler; 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak
İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime
veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil
gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya
yetkilendirilen birime yapılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kaçak silah ve mühimmat yakalanması durumunda ikramiye ödenmesine ilişkin
talepler, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya
ile birlikte yazılı olarak, İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı
olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince
el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara
Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri
Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Uyuşturucu madde yakalanması durumunda ikramiye ödenmesine ilişkin talepler,
11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte;
olaya İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise
müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut
Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına
veya yetkilendirilen birime yapılır.”
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarına ilişkin taleplerin yapılması
MADDE 7/A – (1) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarına
ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen
belgelerden oluşan dosya ile birlikte; olaya İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili
birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen
birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca
Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.
(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan ilgili birimlerden ister.
Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ürünlerine ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması
MADDE 7/B – (1) Kanunun 3 üncü maddesinin on sekizinci fıkrası kapsamında belirtilen suç unsuru ürünlerin yakalanması halinde ikramiye ödenmesine ilişkin talepler; 11 inci
maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı
olarak İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise
müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut
Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına
veya yetkilendirilen birime yapılır.
(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan ilgili birimlerden ister.
Kaçak akaryakıt
MADDE 7/C – (1) Kaçak akaryakıt yakalanması halinde ikramiye ödenmesine ilişkin
talepler; 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya
ile birlikte yazılı olarak İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı
olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerince
el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara
Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri
Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.
(2) Merkez birimler, yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan ilgili birimlerden ister.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Müşterek operasyonlarda ikramiye talebi, operasyonu yürüten asli
birim tarafından, 5, 6 ve 7 nci maddelerde ve 7/A, 7/B ve 7/C maddelerinde belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) İhbarın birden fazla birime yapıldığı durumlarda, ikramiye talebi,
operasyonu koordine eden birim tarafından, 5, 6 ve 7 nci maddelerde ve 7/A, 7/B ve 7/C maddelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) İkramiye talep edilmesi durumunda;
a) Kaçak eşya ikramiyeleri için gerekli belgeler:
1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,
3) Yetkili birimlerce düzenlenmiş kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı,
4) Kaçak eşya ile ilgili mahkumiyet veya eşyanın müsaderesine ilişkin kesinleşmiş
mahkeme kararının onaylı örneği,
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
5) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını,
ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
b) Kaçak silah ve mühimmat ikramiyeleri için gerekli belgeler:
1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,
3) Silah-mühimmatın olay tarihi itibariyle Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen değer
tespit listelerine göre yetkili birimlerce hazırlanmış değer tespit tutanağı aslı veya onaylı örneği,
4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet kararı veya eşyanın müsaderesine ilişkin kararın UYAP çıktısının onaylı
örneği,
5) Sahipsiz olarak yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği,
6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını,
ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
c) Uyuşturucu madde ikramiyeleri için gerekli belgeler:
1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,
3) Yakalanan uyuşturucu maddenin cinsi, net ağırlığı veya yüzdesini belirtir ilk yarı
ödemeleri için iddianame ve ikinci yarı ödemeleri için mahkeme kararına esas alınan Ekspertiz
Raporu,
4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,
5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği,
6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını,
ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
ç) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ikramiyeleri için gerekli belgeler:
1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,
3) İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri veya
bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği rapor,
4) İl/İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlükleri görevlilerince yasadışı ekim yapılan alanın
koordinatlarını ve yüzölçümlerini gösteren belge,
5) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,
6) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği,
7) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını,
ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
d) Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri için gerekli belgeler;
1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,
3) Ek-3’te yer alan el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan
değer tespit tutanağı,
4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği,
6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını,
ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
e) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri için gerekli belgeler;
1) Ek-1’de yer alan İkramiye Almayı Hak Eden Personel Listesi,
2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli,
3) Ek-3’te yer alan el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan
değer tespit tutanağı,
4) Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiye ödemesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin veya UYAP çıktısının onaylı örneği, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkumiyet veya müsadere kararının veya UYAP çıktısının onaylı örneği,
5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği,
6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını,
ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı,
7) Analiz Raporunun onaylı örneği,
ile ilgili birimlere başvurulur.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, beşinci, sekizinci, dokuzuncu ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İkramiye ödenmesi öngörülen suç eşyasının sahibinin belirlenememesi ya da söz
konusu eşya veya madde ile ilgili sahiplik iddiasında bulunan kişinin olmaması durumunda,
eşya sahipsiz yakalanmış sayılır.”
“(5) El koyma ikramiyesine, yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılanlar hak kazanır.
Bizzat ve fiilen katılanların tespitine yönelik olarak, merkez birimlerince gerekli incelemeler
yapılabilir. Bu durumda, kimlere ikramiye ödeneceğine ilişkin olarak merkez birimlerince verilen karar esas alınır.”
“(8) İhbarın birden fazla birime yapılmış olması veya birden fazla muhbirin olması durumunda, muhbir ikramiyesinden yararlanacaklar, suç unsuru eşyaya el koyarak olayı adli mercilere intikal ettiren birimce belirlenir.”
“(9) Elkoyanlara verilecek ikramiyenin tutarı olay başına 30000 gösterge rakamının,
kamu davasının açılması, mahkûmiyet ya da müsadere kararının kesinleştiği tarihteki memur
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Ancak bir yılda ödenecek ikramiye
120000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.
Bu tutarın hesaplanmasında, el koyanın aynı yıl içerisinde almayı hak ettiği kaçak eşya, kaçak
silah-mühimmat, uyuşturucu madde, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ve
bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ikramiyelerinin tamamı esas alınır.”
“(11) Ödenecek ikramiyeler, damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tâbi tutulmaz.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Kaçak eşya yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
a) İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar dışında kaçak eşya yakalamalarında ikramiye tutarının belirlenmesinde çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CIF
kıymeti esas alınır.
b) Sahipsiz yakalanan kaçak eşyanın değeri, mahallin en büyük mülki idare amirinin
görevlendireceği Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları ile Sanayi ve/veya Ticaret Odası
temsilcilerinden oluşan üç kişilik heyet tarafından belirlenir ve buna ilişkin olarak kaçak eşyaya
mahsus değer tespit tutanağı tanzim edilir.
c) Sahipli yakalamalarda kaçak eşyanın değeri, müdahil veya en yakın gümrük idaresince belirlenerek, kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı düzenlenir.
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
ç) Mahkumiyete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararlarının neticesinde kaçak eşya değerinin (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen ilk değerden farklı olması durumunda, ikramiye ödemesinde mahkeme kararında veya mahkeme kararının atıfta bulunduğu bilirkişi raporunda belirlenen giriş kaçağı eşyada CIF kıymet, çıkış kaçağı eşyada FOB kıymet esas alınır.
(2) Kaçak silah-mühimmat yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tarihine göre kaçak silah-mühimmatın Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen değeri esas alınır. Milli Savunma Bakanlığınca her yıl tespit edilen listede bulunmayan
kaçak silah ve mühimmatla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığınca teşkil edilen üç kişilik
bir heyet tarafından değer tespiti yapılır. Ateşli silah, mermi ve her türlü patlayıcı maddeler
için ödenecek ikramiyenin değeri, ekspertiz raporunu veren Adli Tıp Kurumu veya Bakanlık
laboratuvarı tarafından tanzim edilecek değer tespit tutanağı baz alınarak belirlenir. Nükleer
ve radyoaktif maddelerle ilgili değer tespiti ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından belirlenir.
(3) Uyuşturucu madde yakalamalarında;
a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tarihine göre, her türlü uyuşturucu
maddenin birim miktarı için, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.
b) Uyuşturucu maddenin birim miktarının belirlenmesinde, maddenin saf haldeki miktarı esas alınır.
c) Yakalanan uyuşturucu madde, birim kabul edilen miktardan az veya fazla ise yakalanan miktarın birim kabul edilen miktara oranı üzerinden hesaplama yapılır.
ç) İkramiye tutarı; uyuşturucu maddenin cinsi, birim miktarı ve saflık derecesine ilişkin
ekspertiz raporu üzerinden hesaplanır.
(4) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında;
a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde olay tarihine göre, uyuşturucu madde
elde edilen bitkilerin ekili olduğu alanın yüzölçümü esas alınarak Bakanlar Kurulunca tespit
edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.
b) Bitkinin, geniş bir alanda seyrek bir şekilde veya başka bitkiler ile birlikte sayılabilecek miktarda ekilmesi halinde 1 metre kareye düşen ortalama bitki sayısı altı kök olacak şekilde hesaplanarak bulunacak alan değeri üzerinden ikramiye ödemesi yapılır.
(5) Bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri için; Bakanlar Kurulunca paket, kilogram ve litre bazında tespit edilecek sabit rakamların memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.
(6) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri için rafineri tarafından bir önceki yıl benzer ürünler
için uygulanan vergisiz ortalama satış bedeli esas alınır.
(7) Altıncı fıkra uyarınca rafineri tarafından belirlenecek bedeller, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili kurumlara bildirilir.
(8) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamaları ile uyuşturucu
madde yakalamalarının birlikte gerçekleşmesi halinde her suç unsuru eşya ikramiye ödemeleri
yönüyle farklı bir olay olarak değerlendirilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Feragat
MADDE 15/A – (1) Kaçak eşya, uyuşturucu ve uyarıcı madde, silah ve mühimmat,
uyuşturucu madde elde etmek amacıyla bitki ekimi, bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ile kaçak
akaryakıt yakalama olaylarında hazırlanacak ikramiye talep dosyalarında muhbir ve elkoyanlara
kişi başına düşen ikramiye tutarının düşük olması veya ikramiye talep edilmemesi halinde
muhbir ve elkoyanların muvafakatları alınmak suretiyle ikramiye talep dosyası hazırlanmayabilir.”
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Kaçak eşya ikramiyesi, sahipli yakalanmışsa, 15 inci maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen değerinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanmışsa değerinin yüzde
yirmi beşi, mahkumiyete, etkin pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına ya da eşyanın müsaderesine ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, elkoyanların bağlı olduğu
kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
(2) Kaçak silah-mühimmat sahipli yakalanmışsa, 15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre
belirlenen değerinin yüzde yirmi beşi kamu davasının açılmasını, yüzde yetmiş beşi ise mahkumiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmışsa değerinin yüzde ellisi müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay
içinde, el koyanların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.
(3) Uyuşturucu madde, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ve bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ürünleri sahipli yakalanmış ise 15 inci maddenin üç, dört ve beşinci
fıkrasına göre belirlenen değerinin yarısı kamu davasının açılmasını, diğer yarısı mahkumiyete
ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmış ise değerinin tamamı eşya hakkında verilen müsadere kararının kesinleşmesini takip
eden üç ay içinde, el koyanların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.
(4) Kaçak akaryakıtın yakalanması halinde, ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine aşağıdaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir:
a) Bir ihbar sonucunda kaçak akaryakıtın sahipli yakalanması halinde 15 inci maddenin
altıncı fıkrasına göre belirlenen değerin yüzde onu tutarında ihbar edene, yüzde onu tutarında
yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine kamu davasının açılmasını takip
eden üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde 15 inci maddenin altıncı fıkrasına göre
hesaplanacak toplamın yüzde on beşi tutarında ihbar edene, yüzde on beşi tutarında yakalama
eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.
b) Bir ihbar olmadan kaçak akaryakıt sahipli yakalanmış ise 15 inci maddenin altıncı
fıkrasına göre belirlenen değerin yüzde onu tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan
kamu görevlilerine kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak
akaryakıta ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden
üç ay içinde 15 inci maddenin altıncı fıkrasına göre hesaplanacak toplamın yüzde onbeşi tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.
c) Yakalanan kaçak akaryakıtın sahipli olmaması halinde, bu fıkra kapsamında ihbar
edenlere ve yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ödenecek ikramiyeler
yüzde elli eksik ödenir.”
MADDE 16 – 6/6/2007 tarihli ve 26544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaçak
Petrolün Yakalanması Halinde İhbar Edenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine İkramiye
Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ve İçişleri
Bakanı birlikte yürütür.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2 olarak ekteki şekilde değiştirilmiş ve
aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-1 ve Ek-3 eklenmiştir.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/10/2007
26685
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/3)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde 70.13 gümrük
tarife pozisyonunda yer alan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar
kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.
Başvuru usul ve esasları
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen İran menşeli eşyaya yönelik
kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru
Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve Ek-2’de yer alan belgelerle birlikte tam
ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) iletilmesi gerekmektedir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde
tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye
kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.
Kota miktarı
MADDE 3 – (1) Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.
Kotanın dağıtılması
MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamaz.
İthal lisansına ve ithal lisansı kullanımına ait bilgiler
MADDE 5 – (1) İthal lisansı, her bir dönem için 3 üncü maddede belirtilen süreler için
geçerlidir.
(2) İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal
lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. Kota konusu eşya ancak ithal lisansının
geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.
(3) İthal lisansları devredilemez.
(4) İthal lisansının geçerlilik süresi bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.
(5) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı
kıymet veya miktarı, toplam % 5’ten (% 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını
engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki izninden
mahsup edilir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
15 Temmuz 2014
SALI
Sayı : 29061
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/814
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; İsmail ve Emine oğlu 01/06/1962 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ŞABAN MUHAMMET hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/814 esas, 2014/313 karar sayılı
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK’un
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
5414
—— • ——
İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2011/423
KARAR NO : 2014/27
Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık, Mala Zarar
Verme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 07/03/2014 tarihli ilamı
ile 142/2.b.2, 151/1 maddesi gereğince 2 YIL 8 AY 15 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,c,d,e), 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL.
GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Omar ve Tunisa oğlu,
1988 doğumlu, Libya nüfusuna kayıtlı, AYMAN OMAR MABDELWAHAD tüm aramalara
rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
5344
—— •• ——

Havza Sulh Hukuk Mahkemesinden:
ESAS NO : 2014/5 Tereke
Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tereke-C.Sav. Teslim İstemli) davası nedeniyle;
TMK’nın 594/1. maddesi gereğince Giresun ili, Alucra ilçesi, Yükselen Köyü nüfusuna
kayıtlı 47254073428 TC kimlik nolu müteveffa Fatma YAYLA’nın mirasçılarının mirasçılık
sıfatlarını bildirmeleri için son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde hak sahiplerinin mirasçılık
sıfatlarını bildirmeleri, bildirmedikleri takdirde miras sebebi ile istihkak davası açmak hakkı saklı
kalmak kaydı ile mirasın devlete geçeceği hususu ilan olunur.
6123/2-1
15/7/2014
Orta sayfa
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HURDA BETON TRAVERSİN KAPALI ZARF YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/
İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD l. Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 YBOM
mıntıkasında mevcut 150 adet, 16. YBOM mıntıkasında 109.364 adet ve 17 YBOM mıntıkasında
5.525 adet olmak üzere toplam 115.039 adet beton traversin, bulunduğu yerden, olduğu şekli ile
nakliye ve diğer giderlerinin alıcıya ait olmak üzere, varsa üzerindeki demir bağlantı
malzemelerinin alıcı tarafından sökülüp, Kuruluşumuza teslim edilmesi ve bedelinin peşin
ödenmesi şartıyla, (muhammen bedeli 1,50 TL/Ad.) Kapalı Zarf Yöntemi satışı yapılacaktır.
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 25.07.2014 tarihinde saat:15:00’de
yapılacaktır.
4 - Yukarıda belirtilen satışımız Kapalı Zarf Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye
katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat
Haydarpaşa İSTANBUL’a 25.07.2014 Saat: 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 50 TL bedelle
temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 2886, 4734 ve 4735 sayılı
yasalara tabi değildir.
6074/1-1
—— • ——
10 ADET KAN BAĞIŞI OTOBÜSÜ (EN AZ 9 METRELİK 2. EL OTOBÜS)
SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, Kan bağışı Faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 10 adet
Kan Bağışı Otobüsü (en az 9 metrelik 2. el (kullanılmış) idari ve teknik şartname hükümlerine
göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1
06790 Etimesgut/ANKARA”
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5 - Firmalar tekliflerini en geç 08.08.2014 Cuma günü saat 18:00’a kadar Kan Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne
vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.
6 - İhale zarfları 11.08.2014 Pazartesi günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.
6246/1-1
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
İHALEYE DAVET
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden:
SÖZLEŞME NO: KAY-G3
KAYSERİ PİLOT KOMPOST TESİSİ EKİPMANLARININ ALIMI
Kredi No : 7885-TU
İhale No : KAY-G3
1 - İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye
Hizmetleri Projesi ll'nin (Ek Kredi) finansmanı için bir kredi almıştır. İLLER BANKASI,
kredinin bir kısmını Kayseri Büyükşehir Belediyesi (Bundan sonra İdare olarak anılacaktır) “Katı
Atık Yönetim Projesi”nin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün
(Sözleşme No. KAY-G3) "Kayseri Pilot Kompost Tesisi Ekipmanlarının Alımı” sözleşmesi
uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satın
alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.
2 - Bu doğrultuda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygun teklif sahiplerini, aşağıda
bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf
tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.
Söz konusu mallar;
SIRA NO
1
2
3
TANIMI
Atık Öğütücü (Kapasite minimum 15 m/saat)
Havalandırma ve Karıştırma Makinesi (WINDROW) (Kapasite
minimum 600 m3/saat)
Tambur Elek (Kapasite minimum 60 m3/saat)
MİKTAR
1 Adet
1 Adet
1 Adet
olarak belirlenmiştir.
3 - Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli “Kayseri Pilot Kompost Tesisi
Ekipmanlarının Alımı” için, teklif vermeleri gerekmektedir.
Teklifler tüm malları ve ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde
olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir. İhale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan,
en düşük fiyat teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi ile sözleşme
imzalanacaktır.
Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.
i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş (5) yıl içinde (2009 yılından teklif verme
tarihine kadar) bu sözleşme kapsamındaki ekipmanların ve yedek parçalarının imalatı ve/veya
tedarikinde deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları veya önceki işleri ile ilgili
Kamu Kurum ve Kuruluşları/Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri ve
faturalar veya yıllık üretim miktarını gösteren sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu ile tevsik
edecektir. Teklif Sahibi, son 5 yıl içinde (2009 yılından teklif verme tarihine kadar) bir veya
birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif tutarında, sözleşme kapsamındaki iş makinesi ve
yedek parça imalat veya tedarikinde deneyimli olmalıdır. Teklif Sahibi son beş (5) yıldır (2009
yılından teklif verme tarihine kadar) müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını
teklifi ile birlikte verecektir.
ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2004 yılından teklif verme
tarihine kadar) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya
tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin
yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
iii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2011-2012-2013) 400,000 TL
(Dört Yüz Bin Türk Lirasından daha az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu
ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi dairesi onaylı olacaktır. Cironun
farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli T.C. Merkez Bankası satış
kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir.)
4 - Ortak girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.
5 - İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Dr. Seyit Ahmet OKUR, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, Ahievran Caddesi, No: 30 (Eski Onay
Sineması Binası), 2. Kat 38010 Kocasinan/KAYSERİ, Telefon: 0 352 207 15 90, Faks: 0 352 222 46 96,
(e-posta 1: [email protected] e-posta 2: [email protected])'dan gerekli olacak bilgileri
edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 ile 17:00 (yerel saat)
arasında ihale belgelerini inceleyebilirler.
6 - İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale
belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Ziraat Bankası Kicikam Şubesindeki TR92 0001 0010 9832
4314 13 5003 numaralı TL. hesabına, “KAY-G3” referans numarası yazılarak banka transferi
yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın
alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz
konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile
ödemeli olarak gönderilebilir.
7 - Teklifler en geç 21/08/2014, Perşembe günü saat 14:00’e kadar en az 20.000 TL
(Yirmi Bin Türk Lirası) tutarında bir geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir.
Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade
edilecektir.
8 - Teklifler 21/08/2014, Perşembe günü;
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı,
Ahievran Caddesi No: 30 (Eski Onay Sineması Binası), 2. Kat
38010 Kocasinan/KAYSERİ-TÜRKİYE
adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat (yerel
saat) 14:15'te açılacaktır.
9 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu'na tabi değildir.
6143/1-1
—— • ——
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SUNUCUSU VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
“Coğrafi Bilgi Sistemleri Sunucusu ve Yazılımı Alımı (2014)”, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
2003/6554 Sayılı Kararnamenin 20. Maddenin f bendi gereğince pazarlık usulüyle ihale
edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası
: 2014/82404
1 - İdarenin
a) Adresi
: İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 0212 285 6949-0212 285 6724
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve konusu
b) Miktarı
c) Yapılacağı yer
d) Süresi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
: 3 adet “ICAO Standartlarına Uygun Uçuş Haritası
Üretebilen Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı” ve üretilen
uçuş haritalarının web üzerinden servis edilmesini
sağlayacak 1 adet “Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucusu”
tedarik edilecektir.
: 2 Kalem
: İTÜ İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü,
Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY’e teslim edilecektir.
: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 15 gündür.
: İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi,
Maslak/İstanbul
b) Tarihi ve saati
: 22 Temmuz 2014, Salı 14:30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
4.1. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif başvurusu kapsamında sunmaları gerekir:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde
alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu,
4.1.6. İdari şartnamenin 7 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.7. İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhale dokümanı 100.- TL bedelle satın
alınabilir.
6.2. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - İhale zarfı, ihale tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
6257/1-1
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
HİDROJEOLOJİ AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Hidrojeoloji Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2014/80319
1 - İdarenin
a) Adresi
: MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire
Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı
No: 139 Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Hizmet Alımı
I. BÖLGE
Isparta-Şarkikaraağaç Sahasında
5 Adet 1.370 m Pompaj Kuyuları,
35 Adet 8.590 m Gözlem Kuyuları,
Toplam 40 Adet Kuyu, 9.960 m.
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)
II. BÖLGE
Afyon-Dinar-Dombayova Sahasında
1 Adet 500 m 1. Tip Pompaj Kuyusu,
1 Adet 350 m 2. Tip Pompaj Kuyusu,
2 Adet 200 m 3. Tip Pompaj Kuyusu,
1 Adet 350 m 4. Tip Pompaj Kuyusu,
1 Adet 250 m 5. Tip Pompaj Kuyusu,
1 Adet 300 m 6. Tip Pompaj Kuyusu,
21 Adet 4.940 m Gözlem Kuyuları,
Toplam 28 Adet Kuyu, 6.890 m.
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 16.850 m.
b) Yapılacağı yer
: (a) bendinde belirtilen 2(iki) bölgede yapılacaktır.
c) İşin süresi:
I. II. BÖLGELER; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat
için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 10 (on) takvim günü içinde, her bölge için en az 3 (üç)
er adet sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama tarihinde her
bölge için üçer adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). işin süresi
işe başlama (İşe başlama bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden
itibaren, I. BÖLGE 150 (yüzelli) ve II. BÖLGE 150 (yüzelli) takvim günü.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 06/08/2014 - 10:30
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili
deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü Hidrojeoloji ve Jeotermal Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş)
oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı
adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü
(213 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede
kısmi teklif verilebilir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
6090/1-1
—— • ——
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Muhtelif malzeme açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.
No.111 45500 Soma/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)
Fax: 612 20 13 - 613 20 13
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın a) -
1234-
İhalenin - Niteliği - Türü
7 Kalem Turbo Alımı
26 Kalem Komatsu Yedeği Alımı
3 Adet Su Tulumbası Alımı
2 Kalem Polietilen Boru ve Flanş
Adaptörü Alımı
İ.K No
82204
82225
82230
Dosya No
2014-1345
2014-1346
2014-1347
İhale Tarih - Saati
24.07.2014 - 14.00
24.07.2014 - 15.00
05.08.2014 - 14.00
Teslim
Süresi
120 Gün
180 Gün
60 Gün
82234
2014-1348
06.08.2014 - 14.00
30 Gün
: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.
: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren
yukarıda yazılı takvim günüdür.
3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu toplantı
salonu Soma/MANİSA
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü
Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh.
78. Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir.
İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihleri
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.
8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,
(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden
kanunlara tabi değildir.
9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr
6291/1-1
—————
KÖMÜRÜN YÜKLENMESİ TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI HİZMETİ
SATIN ALINACAKTIR
Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd.
No. 89 45500 Soma/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)
Faks: 612 20 13 - 613 20 13
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu hizmetin a) İhale
İhale Tarih
Niteliği - Türü - Miktarı
Kayıt No
Dosya No
ve Saati
Süre
1 - Geventepe Kontrol Şb.Müdürlüğü
Civarındaki Stoklardan 100.000 Ton
Kömürün Yüklenmesi,Soma B-termik
23.07.2014
100
Santralinin 1-4 (Yırca veya balcı kapısı) ve 2014/82048 2014-1354
14:00
gün
5-6 Üniteleri Kamyon Bunkerine veya stok
sahalarına Taşınması ve Boşaltılması Hizmet
Alım İşi
b) Yapılacağı yer
: TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü
(Soma/MANİSA)’dır.
c) İşin süresi
: Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
d) İhale usulü
: Açık ihale
3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89 45500
Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr
6292/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 70
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
600 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Yargıtay Birinci Başkanlığı ihtiyacı 600 Adet Dizüstü Bilgisayar, ihtiyaç
sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini
belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 22/07/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit
edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
6258/1-1
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
5 KALEM TIBBİ CİHAZ VE 1 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü ihtiyacı 5 kalem tıbbi cihaz ve 1 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip ticari
şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek
şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İhtiyacı
5 Kalem Tıbbi Cihaz ve 1 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı (İhale Evrak Bedelleri)
SIRA
ÖLÇÜ
İHALE EVRAK
NO
MALZEMENİN ADI
BİRİMİ MİKTAR
BEDELLERİ
Dijital Mamografi Tomosentezli
1
Adet
1
130,00 TL
Görüntüleme Sistemi
2
Ultrasonik Yağ Alma (Liposuction) Cihazı
Adet
1
100,00 TL
Vücut Pletismografi (Body Box) Üniteli
3
Adet
1
100,00 TL
Kardiyopulmoner Egzersiz Test Sistemi
4
Sert ve Yumuşak Doku Lazer Sistemi
Adet
1
100,00 TL
Gerçek Zamanlı 3 Boyutlu Renkli
5
Adet
1
100,00 TL
Dooppler Ekokardiyografi Cihazı
Otomatik Metafaz Tarama ve Görüntü
6
Adet
1
130,00 TL
Analiz Sistemi
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 08/08/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi
teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
6260/1-1
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN
TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIĞI
HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire
Başkanlığından:
Mersin Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin edilmesi
işine ilişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı Hizmet Alım İşi “Sağlık Bakanlığınca Kamu
Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama
Yönetmeliği” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1 - İhale Konusu Hizmetin Niteliği;
Hastanede; ihale kapsamında yer alan bütün binaların mimari, betonarme, elektrik,
mekanik, altyapı ile çevre düzenlemesi ve hastanede medikal mühendislik projelerinin kontrolü
ve organizasyonunu yapmak, İdare ile Yüklenici arasında imzalanan Sözleşmelerde, "Mühendis"
sıfatıyla yapması düşünülen tüm yapı denetime ilişkin görevlerin [zemin, çevre, statik, elektrik,
elektronik, mekanik (sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma), yangın, asansör, otomasyon,
medikal mühendislik] yerine getirilmesini sağlamak, hazırlanan “As-built” çizimlerini incelemek
ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte, komple bir takımını Tamamlama Belgesinin
yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içerisinde İdareye sunmak,
Yüklenici tarafından hazırlanan, inşaatların kapsamına giren her türlü donanım ve
tesisatın işletim ve bakım talimatlarını incelemek ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte
Tamamlama Belgesinin yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içinde İdareye teslim etmek
gibi hizmetlerin alınması amaçlanmaktadır.
Hizmetlerin sunum yeri Ankara ve Mersin’dır.
Sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren 3 yıldır.
2 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
b) Şartname ekinde verilen bilgi formları.
3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin koşullar:
a) Asgari şart olarak, İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık
ortalama cirolarının 3.000.000-TL’den daha düşük olmaması,
b) Adayların bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 5.000.000.-TL’den daha az olmaması
istenmektedir.
4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin koşullar:
İsteklilerin yeterli sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen asgari şartları sağlamaları
gerekmektedir.
a) Özel hizmet deneyimi koşulu
İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri
tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 80.000.000 TL olan veya ilan tarihindeki T.C Merkez
Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin;
Danışmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleştirmek veya en az % 80 oranında
denetlemek veya yönetmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri
asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak
alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi
toplanarak değerlendirilmez.
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
b) Benzer iş koşulu
Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer işler; Kamu Özel Ortaklığı [Public Private
Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects (PFP), vb.]
Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını
yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.
c) Personel durumu koşulu
1) İhale konusu Danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri
belirtilen kilit personelin çalıştırılması istenmektedir.
Pozisyon
Asgari Tecrübe (Yıl)
Adet
1 - Proje Yöneticisi
(200 yataklı bir hastanenin konsept proje
aşamasından, uygulama projesi aşamasına
kadar olan süreçte görev almış veya inşaat
10
1
aşamasında işin fiilen % 50’sinde çalışmış
mühendislik veya mimarlık dallarında
eğitim almış)
2 - Tıbbi Donanım Planlayıcısı
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya
mühendislik dallarında eğitim almış, en az
5
1
200 yataklı bir hastanenin tıbbi planlamasını
gerçekleştirmiş)
3 - Operasyon ve Hastane Yönetimi
Planlayıcısı
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya
5
1
mühendislik dallarında eğitim almış, en az
200 yataklı bir hastanenin operasyon
planlaması veya yönetiminde görev almış)
4 - Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı
(Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik,
Bilgisayar mühendisliğinde eğitim almış,
5
1
200 yataklı bir hastanenin Bilgi Teknolojileri
alt yapısını planlamış, uygulamış veya
denetlemiş)
5 - Hukukçu
Hukuk eğitimi almış, Kamu Özel Ortaklığı
[Public Private Partnership (PPP), Private
Finance Initiative (PFI), Privately Financed
Projects (PFP), Built-Operate-,vb.] Modeli
5
1
ile yapılan projelerde danışmanlık yapmış
olması. Bu personel ihale aşamasında
taahhüt edilecek olup sözleşme öncesi
istihdam edilecektir.
6 - Mimari - Mühendislik Bürosu
En az 400 yataklı bir hastanenin ya da 24 Nisan 2013 Çarşamba Tarihli ve 28627 sayılı Resmi
Gazete’de Yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak
2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin (V B) Grubu ve üstü en az
200.000 m2 kapalı alana haiz bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin veya uygulama
projeleri gerçekleştirmiş veya kontrolörlüğünü yapmış mimarlık - mühendislik bürosu
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 74
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit personellerden Proje Yöneticisi, Tıbbi Donanım
Planlayıcısı, Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı, Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısının
ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması,
Hukukçunun ise sözleşme öncesi istihdam edilmesi zorunludur.
Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle,
kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle;
isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe
alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Kilit personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında
taahhüt teknik personel olarak istihdam edilemez.
Kilit personel yukarıda belirtilen nitelikte ki iş deneyimine sahip olduğuna ilişkin
kanıtlayıcı belge olarak iş deneyim belgesi sunmak zorundadır.
Mimarlık - Mühendislik Bürosu Mimarlık bürosu büro tescil ve iş deneyim belgesi
sunmak zorundadır.
İstekliler 4.c.1 maddesinde belirtilen mesleki ve teknik yeterlilikleri alt danışmanların iş
deneyimleri aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda şartnamede belirtilen belgelerin sunulması
gerekmektedir.
2) İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak kesin ve uygulama projesi
aşaması ve yapım aşamasında çalışmak üzere aşağıda tablolarda belirtilen pozisyon ve nitelikte
taahhüt teknik personelin iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde işyerinde devamlı
bulundurulması istenilmektedir. Aşağıda belirtilen nitelikteki taahhüt teknik personeli iş
mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur.
1. Kesin ve Uygulama projesi aşaması
ÜNVANI
SIRA NO
ADET
DENEYİM
1.
Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
1
15 YIL
2.
Mimar
2
10 YIL
3.
İnşaat Mühendisi
2
10 YIL
4.
Makine Mühendisi
2
10 YIL
5.
Elektrik Mühendisi
2
10 YIL
6.
Harita Mühendisi
1
10 YIL
7.
Peyzaj Mimarı
1
10 YIL
8.
İç Mimar
1
5 YIL
9.
Tıbbi Ekipman Uzmanı
1
5 YIL
10.
Jeoloji Mühendisi
1
10 YIL
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
2. Yapım aşaması
ADET
DENEYİM
1.
Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
ÜNVANI
1
15 YIL
2.
Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
2
10 YIL
3.
Mimar
7
5 YIL
4.
İnşaat Mühendisi
7
5 YIL
5.
Makine Mühendisi
5
5 YIL
6.
Elektrik Mühendisi
5
5 YIL
7.
Harita Mühendisi
1
5 YIL
8.
Peyzaj Mimarı
1
5 YIL
9.
Jeoloji Mühendisi
1
5 YIL
10.
Tıbbi Ekipman Uzmanı
1
5 YIL
11.
İş Güvenliği Uzmanı (En Az C Sınıfı)
1
5 YIL
12.
Avukat
1
5 YIL
13.
İşletmeci
1
3 YIL
SIRA NO
Kilit personel ve taahhüt teknik personel olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde
görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar.
5 - İhale, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye
katılamayacak olanlar Yönetmelik’in 10. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 9. maddesinin
beşinci fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ihaleye teklif verebilir, ancak konsorsiyumlar
ihaleye teklif veremez.
8 - İhalenin Yapılacağı Yer: Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu
Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara
Tarihi ve Saati: 18.08.2014 - Saat: 10.30
9 - İhale belgeleri, İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara adresinde
görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal
Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap numarasına 5.000 TL yatırıldıktan sonra
İdarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
10 - Teklifler, 18.08.2014 saat 10.30’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık
Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40
Kat: 9 Kızılay - Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
6256/1-1
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
GAZİANTEP ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN
TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIĞI
HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire
Başkanlığından:
Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin edilmesi
işine ilişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı Hizmet Alım İşi “Sağlık Bakanlığınca Kamu
Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama
Yönetmeliği” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1 - İhale Konusu Hizmetin Niteliği;
Hastanede; ihale kapsamında yer alan bütün binaların mimari, betonarme, elektrik,
mekanik, altyapı ile çevre düzenlemesi ve hastanede medikal mühendislik projelerinin kontrolü
ve organizasyonunu yapmak, İdare ile Yüklenici arasında imzalanan Sözleşmelerde, "Mühendis"
sıfatıyla yapması düşünülen tüm yapı denetime ilişkin görevlerin [zemin, çevre, statik, elektrik,
elektronik, mekanik (sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma), yangın, asansör, otomasyon,
medikal mühendislik] yerine getirilmesini sağlamak, hazırlanan “As-built” çizimlerini incelemek
ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte, komple bir takımını Tamamlama Belgesinin
yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içerisinde İdareye sunmak,
Yüklenici tarafından hazırlanan, inşaatların kapsamına giren her türlü donanım ve
tesisatın işletim ve bakım talimatlarını incelemek ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte
Tamamlama Belgesinin yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içinde İdareye teslim etmek
gibi hizmetlerin alınması amaçlanmaktadır.
Hizmetlerin sunum yeri Ankara ve Gaziantep’dır.
Sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren 3 yıldır.
2 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
b) Şartname ekinde verilen bilgi formları.
3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin koşullar:
a) Asgari şart olarak, İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık
ortalama cirolarının 3.000.000-TL’ den daha düşük olmaması,
b) Adayların bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 5.000.000.-TL’den daha az olmaması
istenmektedir.
4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin koşullar:
İsteklilerin yeterli sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen asgari şartları sağlamaları
gerekmektedir.
a) Özel hizmet deneyimi koşulu
İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri
tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 80.000.000 TL olan veya ilan tarihindeki T.C Merkez
Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin;
Danışmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleştirmek veya en az % 80 oranında
denetlemek veya yönetmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri
asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak
alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi
toplanarak değerlendirilmez.
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
b) Benzer iş koşulu
Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer işler; Kamu Özel Ortaklığı [Public Private
Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects (PFP), vb.]
Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını
yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.
c) Personel durumu koşulu
1) İhale konusu Danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri
belirtilen kilit personelin çalıştırılması istenmektedir.
Pozisyon
Asgari
Tecrübe (Yıl)
Adet
1 - Proje Yöneticisi
(200 yataklı bir hastanenin konsept proje aşamasından, uygulama projesi
aşamasına kadar olan süreçte görev almış veya inşaat aşamasında işin
10
1
fiilen % 50’sinde çalışmış mühendislik veya mimarlık dallarında eğitim
almış)
2 - Tıbbi Donanım Planlayıcısı
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında eğitim
5
1
almış, en az 200 yataklı bir hastanenin tıbbi planlamasını
gerçekleştirmiş)
3 - Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında eğitim
5
1
almış, en az 200 yataklı bir hastanenin operasyon planlaması veya
yönetiminde görev almış)
4 - Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı
(Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar mühendisliğinde
5
1
eğitim almış, 200 yataklı bir hastanenin Bilgi Teknolojileri alt yapısını
planlamış, uygulamış veya denetlemiş)
5 - Hukukçu
Hukuk eğitimi almış, Kamu Özel Ortaklığı [Public Private Partnership
(PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects
5
1
(PFP), Built-Operate-,vb.] Modeli ile yapılan projelerde danışmanlık
yapmış olması. Bu personel ihale aşamasında taahhüt edilecek olup
sözleşme öncesi istihdam edilecektir.
6 - Mimari - Mühendislik Bürosu
En az 400 yataklı bir hastanenin ya da 24 Nisan 2013 Çarşamba Tarihli ve 28627 Sayılı Resmi
Gazete’de Yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak
2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin (V B) Grubu ve üstü en az
200.000 m2 kapalı alana haiz bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin veya uygulama projeleri
gerçekleştirmiş veya kontrolörlüğünü yapmış mimarlık - mühendislik bürosu
Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit personellerden Proje Yöneticisi, Tıbbi Donanım
Planlayıcısı, Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı, Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısının
ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması,
Hukukçunun ise sözleşme öncesi istihdam edilmesi zorunludur.
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 78
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle,
kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle;
isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe
alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Kilit personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında
taahhüt teknik personel olarak istihdam edilemez.
Kilit personel yukarıda belirtilen nitelikte ki iş deneyimine sahip olduğuna ilişkin
kanıtlayıcı belge olarak iş deneyim belgesi sunmak zorundadır.
Mimarlık - Mühendislik Bürosu Mimarlık bürosu büro tescil ve iş deneyim belgesi
sunmak zorundadır.
İstekliler 4.c.1 maddesinde belirtilen mesleki ve teknik yeterlilikleri alt danışmanların iş
deneyimleri aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda şartnamede belirtilen belgelerin sunulması
gerekmektedir.
2) İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak kesin ve uygulama projesi
aşaması ve yapım aşamasında çalışmak üzere aşağıda tablolarda belirtilen pozisyon ve nitelikte
taahhüt teknik personelin iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde işyerinde devamlı
bulundurulması istenilmektedir. Aşağıda belirtilen nitelikteki taahhüt teknik personeli iş
mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur.
1. Kesin ve Uygulama projesi aşaması
ÜNVANI
SIRA NO
ADET
DENEYİM
1
Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
1
15 YIL
2
Mimar
2
10 YIL
3
İnşaat Mühendisi
2
10 YIL
4
Makine Mühendisi
2
10 YIL
5
Elektrik Mühendisi
2
10 YIL
6
Harita Mühendisi
1
10 YIL
7
Peyzaj Mimarı
1
10 YIL
8
İç Mimar
1
5 YIL
9
Tıbbi Ekipman Uzmanı
1
5 YIL
10
Jeoloji Mühendisi
1
10 YIL
ADET
DENEYİM
2. Yapım aşaması
ÜNVANI
SIRA NO
1
Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
1
15 YIL
2
Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
2
10 YIL
3
Mimar
7
5 YIL
4
İnşaat Mühendisi
7
5 YIL
5
Makine Mühendisi
5
5 YIL
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
SIRA NO
6
7
8
9
10
11
12
13
RESMÎ GAZETE
ÜNVANI
Elektrik Mühendisi
Harita Mühendisi
Peyzaj Mimarı
Jeoloji Mühendisi
Tıbbi Ekipman Uzmanı
İş Güvenliği Uzmanı (En Az C Sınıfı)
Avukat
İşletmeci
Sayfa : 79
ADET
5
1
1
1
1
1
1
1
DENEYİM
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
3 YIL
Kilit personel ve taahhüt teknik personel olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde
görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar.
5 - İhale, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye
katılamayacak olanlar Yönetmelik’in 10. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 9. maddesinin
beşinci fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ihaleye teklif verebilir, ancak konsorsiyumlar
ihaleye teklif veremez.
8 - İhalenin Yapılacağı Yer: Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu
Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara
Tarihi ve Saati : 18.08.2014 - Saat: 15.00
9 - İhale belgeleri, İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara adresinde
görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal
Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap numarasına 5.000 TL yatırıldıktan sonra
İdarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
10 - Teklifler, 18.08.2014 saat 15.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık
Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40
Kat: 9 Kızılay - Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
6255/1-1
—————
ADANA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN
TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIĞI
HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin edilmesi
işine ilişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı Hizmet Alım İşi “Sağlık Bakanlığınca Kamu
Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama
Yönetmeliği” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1 - İhale Konusu Hizmetin Niteliği;
Hastanede; ihale kapsamında yer alan bütün binaların mimari, betonarme, elektrik,
mekanik, altyapı ile çevre düzenlemesi ve hastanede medikal mühendislik projelerinin kontrolü
ve organizasyonunu yapmak, İdare ile Yüklenici arasında imzalanan Sözleşmelerde, "Mühendis"
sıfatıyla yapması düşünülen tüm yapı denetime ilişkin görevlerin [zemin, çevre, statik, elektrik,
elektronik, mekanik (sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma), yangın, asansör, otomasyon,
medikal mühendislik] yerine getirilmesini sağlamak, hazırlanan “As-built” çizimlerini incelemek
ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte, komple bir takımını Tamamlama Belgesinin
yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içerisinde İdareye sunmak,
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
Yüklenici tarafından hazırlanan, inşaatların kapsamına giren her türlü donanım ve
tesisatın işletim ve bakım talimatlarını incelemek ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte
Tamamlama Belgesinin yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içinde İdareye teslim etmek
gibi hizmetlerin alınması amaçlanmaktadır.
Hizmetlerin sunum yeri Ankara ve Adana’dır.
Sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren 3 yıldır.
2 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
b) Şartname ekinde verilen bilgi formları.
3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin koşullar:
a) Asgari şart olarak, İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık
ortalama cirolarının 3.000.000-TL’den daha düşük olmaması,
b) Adayların bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 5.000.000.-TL’den daha az olmaması
istenmektedir.
4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin koşullar:
İsteklilerin yeterli sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen asgari şartları sağlamaları
gerekmektedir.
a) Özel hizmet deneyimi koşulu
İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri
tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 80.000.000 TL olan veya ilan tarihindeki T.C Merkez
Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin;
Danışmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleştirmek veya en az % 80 oranında
denetlemek veya yönetmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri
asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak
alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi
toplanarak değerlendirilmez.
b) Benzer iş koşulu
Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer işler; Kamu Özel Ortaklığı [Public Private
Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects (PFP), vb.]
Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını
yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.
c) Personel durumu koşulu
1) İhale konusu Danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri
belirtilen kilit personelin çalıştırılması istenmektedir.
Pozisyon
1 - Proje Yöneticisi
(200 yataklı bir hastanenin konsept proje aşamasından, uygulama projesi
aşamasına kadar olan süreçte görev almış veya inşaat aşamasında işin
fiilen % 50’sinde çalışmış mühendislik veya mimarlık dallarında eğitim
almış)
2 - Tıbbi Donanım Planlayıcısı
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında eğitim
almış, en az 200 yataklı bir hastanenin tıbbi planlamasını
gerçekleştirmiş)
Asgari
Tecrübe (Yıl)
Adet
10
1
5
1
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Asgari
Pozisyon
Tecrübe (Yıl) Adet
3 - Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında eğitim
5
1
almış, en az 200 yataklı bir hastanenin operasyon planlaması veya
yönetiminde görev almış)
4 - Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı
(Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar mühendisliğinde
5
1
eğitim almış, 200 yataklı bir hastanenin Bilgi Teknolojileri alt yapısını
planlamış, uygulamış veya denetlemiş)
5 - Hukukçu
Hukuk eğitimi almış, Kamu Özel Ortaklığı [Public Private Partnership
(PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects
5
1
(PFP), Built-Operate-,vb.] Modeli ile yapılan projelerde danışmanlık
yapmış olması. Bu personel ihale aşamasında taahhüt edilecek olup
sözleşme öncesi istihdam edilecektir.
6 - Mimari - Mühendislik Bürosu
En az 400 yataklı bir hastanenin ya da 24 Nisan 2013 Çarşamba Tarihli ve 28627 sayılı Resmi
Gazete’de Yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak
2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin (V B) Grubu ve üstü en az
200.000 m2 kapalı alana haiz bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin veya uygulama projeleri
gerçekleştirmiş veya kontrolörlüğünü yapmış mimarlık - mühendislik bürosu
Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit personellerden Proje Yöneticisi, Tıbbi Donanım
Planlayıcısı, Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı, Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısının
ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması,
Hukukçunun ise sözleşme öncesi istihdam edilmesi zorunludur.
Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle,
kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle;
isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe
alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Kilit personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında
taahhüt teknik personel olarak istihdam edilemez.
Kilit personel yukarıda belirtilen nitelikte ki iş deneyimine sahip olduğuna ilişkin
kanıtlayıcı belge olarak iş deneyim belgesi sunmak zorundadır.
Mimarlık - Mühendislik Bürosu Mimarlık bürosu büro tescil ve iş deneyim belgesi
sunmak zorundadır.
İstekliler 4.c.1 maddesinde belirtilen mesleki ve teknik yeterlilikleri alt danışmanların iş
deneyimleri aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda şartnamede belirtilen belgelerin sunulması
gerekmektedir.
2) İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak kesin ve uygulama projesi
aşaması ve yapım aşamasında çalışmak üzere aşağıda tablolarda belirtilen pozisyon ve nitelikte
taahhüt teknik personelin iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde işyerinde devamlı
bulundurulması istenilmektedir. Aşağıda belirtilen nitelikteki taahhüt teknik personeli iş
mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur.
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
1. Kesin ve Uygulama projesi aşaması
SIRA NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ÜNVANI
Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
Mimar
İnşaat Mühendisi
Makine Mühendisi
Elektrik Mühendisi
Harita Mühendisi
Peyzaj Mimarı
İç Mimar
Tıbbi Ekipman Uzmanı
Jeoloji Mühendisi
2. Yapım aşaması
SIRA NO
ÜNVANI
1.
Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
2.
Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
3.
Mimar
4.
İnşaat Mühendisi
5.
Makine Mühendisi
6.
Elektrik Mühendisi
7.
Harita Mühendisi
8.
Peyzaj Mimarı
9.
Jeoloji Mühendisi
10.
Tıbbi Ekipman Uzmanı
11.
İş Güvenliği Uzmanı (En Az C Sınıfı)
12.
Avukat
13.
İşletmeci
ADET
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
ADET
1
2
7
7
5
5
1
1
1
1
1
1
1
DENEYİM
15 YIL
10 YIL
10 YIL
10 YIL
10 YIL
10 YIL
10 YIL
5 YIL
5 YIL
10 YIL
DENEYİM
15 YIL
10 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
3 YIL
Kilit personel ve taahhüt teknik personel olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde
görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar.
5- İhale, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye
katılamayacak olanlar Yönetmelik’in 10. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 9. maddesinin
beşinci fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ihaleye teklif verebilir, ancak konsorsiyumlar
ihaleye teklif veremez.
8 - İhalenin Yapılacağı Yer: Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu
Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara
Tarihi ve Saati : 19.08.2014 - Saat: 10.30
9 - İhale belgeleri, İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara adresinde
görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal
Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap numarasına 5.000 TL yatırıldıktan sonra
İdarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
10 - Teklifler, 19.08.2014 saat 10.30’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık
Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40
Kat: 9 Kızılay - Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
6254/1-1
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
ELAZIĞ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN
TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIĞI
HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire
Başkanlığından:
Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin edilmesi
işine ilişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı Hizmet Alım İşi “Sağlık Bakanlığınca Kamu
Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama
Yönetmeliği” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1 - İhale Konusu Hizmetin Niteliği;
Hastanede; ihale kapsamında yer alan bütün binaların mimari, betonarme, elektrik,
mekanik, altyapı ile çevre düzenlemesi ve hastanede medikal mühendislik projelerinin kontrolü
ve organizasyonunu yapmak, İdare ile Yüklenici arasında imzalanan Sözleşmelerde, "Mühendis"
sıfatıyla yapması düşünülen tüm yapı denetime ilişkin görevlerin [zemin, çevre, statik, elektrik,
elektronik, mekanik (sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma), yangın, asansör, otomasyon,
medikal mühendislik] yerine getirilmesini sağlamak, hazırlanan “As-built” çizimlerini incelemek
ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte, komple bir takımını Tamamlama Belgesinin
yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içerisinde İdareye sunmak,
Yüklenici tarafından hazırlanan, inşaatların kapsamına giren her türlü donanım ve
tesisatın işletim ve bakım talimatlarını incelemek ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte
Tamamlama Belgesinin yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içinde İdareye teslim etmek
gibi hizmetlerin alınması amaçlanmaktadır.
Hizmetlerin sunum yeri Ankara ve Elazığ’dır.
Sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren 3 yıldır.
2 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
b) Şartname ekinde verilen bilgi formları.
3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin koşullar:
a) Asgari şart olarak, İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık
ortalama cirolarının 3.000.000-TL’den daha düşük olmaması,
b) Adayların bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 5.000.000.-TL’den daha az olmaması
istenmektedir.
4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin koşullar:
İsteklilerin yeterli sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen asgari şartları sağlamaları
gerekmektedir.
a) Özel hizmet deneyimi koşulu
İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri
tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 80.000.000 TL olan veya ilan tarihindeki T.C Merkez
Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin;
Danışmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleştirmek veya en az % 80 oranında
denetlemek veya yönetmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri
asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak
alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi
toplanarak değerlendirilmez.
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
b) Benzer iş koşulu
Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer işler; Kamu Özel Ortaklığı [Public Private
Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects (PFP), vb.]
Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını
yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.
c) Personel durumu koşulu
1) İhale konusu Danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri
belirtilen kilit personelin çalıştırılması istenmektedir.
Pozisyon
Asgari
Tecrübe (Yıl)
Adet
1 - Proje Yöneticisi
(200 yataklı bir hastanenin konsept proje aşamasından, uygulama
projesi aşamasına kadar olan süreçte görev almış veya inşaat
10
1
aşamasında işin fiilen % 50’sinde çalışmış mühendislik veya
mimarlık dallarında eğitim almış)
2 - Tıbbi Donanım Planlayıcısı
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında
5
1
eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin tıbbi planlamasını
gerçekleştirmiş)
3 - Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında
5
1
eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin operasyon planlaması
veya yönetiminde görev almış)
4 - Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı
(Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar mühendisliğinde
5
1
eğitim almış, 200 yataklı bir hastanenin Bilgi Teknolojileri alt
yapısını planlamış, uygulamış veya denetlemiş)
5 - Hukukçu
Hukuk eğitimi almış, Kamu Özel Ortaklığı [Public Private
Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately
Financed Projects (PFP), Built-Operate-,vb.] Modeli ile yapılan
5
1
projelerde danışmanlık yapmış olması. Bu personel ihale
aşamasında taahhüt edilecek olup sözleşme öncesi istihdam
edilecektir.
6 - Mimari - Mühendislik Bürosu
En az 400 yataklı bir hastanenin ya da 24 Nisan 2013 Çarşamba Tarihli ve 28627 Sayılı Resmi
Gazete’de Yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak
2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin (V B) Grubu ve üstü en az
200.000 m2 kapalı alana haiz bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin veya uygulama projeleri
gerçekleştirmiş veya kontrolörlüğünü yapmış mimarlık - mühendislik bürosu
Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit personellerden Proje Yöneticisi, Tıbbi Donanım
Planlayıcısı, Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı, Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısının
ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması,
Hukukçunun ise sözleşme öncesi istihdam edilmesi zorunludur.
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle,
kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle;
isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe
alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Kilit personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında
taahhüt teknik personel olarak istihdam edilemez.
Kilit personel yukarıda belirtilen nitelikte ki iş deneyimine sahip olduğuna ilişkin
kanıtlayıcı belge olarak iş deneyim belgesi sunmak zorundadır.
Mimarlık - Mühendislik Bürosu Mimarlık bürosu büro tescil ve iş deneyim belgesi
sunmak zorundadır.
İstekliler 4.c.1 maddesinde belirtilen mesleki ve teknik yeterlilikleri alt danışmanların iş
deneyimleri aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda şartnamede belirtilen belgelerin sunulması
gerekmektedir.
2) İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak kesin ve uygulama projesi
aşaması ve yapım aşamasında çalışmak üzere aşağıda tablolarda belirtilen pozisyon ve nitelikte
taahhüt teknik personelin iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde işyerinde devamlı
bulundurulması istenilmektedir. Aşağıda belirtilen nitelikteki taahhüt teknik personeli iş
mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur.
1. Kesin ve Uygulama projesi aşaması
ÜNVANI
Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
Mimar
İnşaat Mühendisi
Makine Mühendisi
Elektrik Mühendisi
Harita Mühendisi
Peyzaj Mimarı
İç Mimar
Tıbbi Ekipman Uzmanı
Jeoloji Mühendisi
ADET
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
DENEYİM
15 YIL
10 YIL
10 YIL
10 YIL
10 YIL
10 YIL
10 YIL
5 YIL
5 YIL
10 YIL
2. Yapım aşaması
SIRA NO
ÜNVANI
1.
Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
2.
Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
3.
Mimar
4.
İnşaat Mühendisi
5.
Makine Mühendisi
6.
Elektrik Mühendisi
7.
Harita Mühendisi
8.
Peyzaj Mimarı
9.
Jeoloji Mühendisi
10.
Tıbbi Ekipman Uzmanı
11.
İş Güvenliği Uzmanı (En Az C Sınıfı)
12.
Avukat
13.
İşletmeci
ADET
1
2
7
7
5
5
1
1
1
1
1
1
1
DENEYİM
15 YIL
10 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
3 YIL
SIRA NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
Kilit personel ve taahhüt teknik personel olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde
görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar.
5 - İhale, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye
katılamayacak olanlar Yönetmelik’in 10. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 9. maddesinin
beşinci fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ihaleye teklif verebilir, ancak konsorsiyumlar
ihaleye teklif veremez.
8 - İhalenin Yapılacağı Yer: Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu
Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara
Tarihi ve Saati: 20.08.2014 - Saat: 10.30
9 - İhale belgeleri, İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara adresinde
görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal
Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap numarasına 5.000 TL yatırıldıktan sonra
İdarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
10 - Teklifler, 20.08.2014 saat 10.30’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık
Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40
Kat: 9 Kızılay - Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
6253/1-1
—————
MANİSA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN
TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIĞI
HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
Manisa Eğitim Araştırma Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin edilmesi
işine ilişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı Hizmet Alım İşi “Sağlık Bakanlığınca Kamu
Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama
Yönetmeliği” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1 - İhale Konusu Hizmetin Niteliği;
Hastanede; ihale kapsamında yer alan bütün binaların mimari, betonarme, elektrik,
mekanik, altyapı ile çevre düzenlemesi ve hastanede medikal mühendislik projelerinin kontrolü
ve organizasyonunu yapmak, İdare ile Yüklenici arasında imzalanan Sözleşmelerde, "Mühendis"
sıfatıyla yapması düşünülen tüm yapı denetime ilişkin görevlerin [zemin, çevre, statik, elektrik,
elektronik, mekanik (sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma), yangın, asansör, otomasyon,
medikal mühendislik] yerine getirilmesini sağlamak, hazırlanan “As-built” çizimlerini incelemek
ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte, komple bir takımını Tamamlama Belgesinin
yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içerisinde İdareye sunmak,
Yüklenici tarafından hazırlanan, inşaatların kapsamına giren her türlü donanım ve
tesisatın işletim ve bakım talimatlarını incelemek ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte
Tamamlama Belgesinin yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içinde İdareye teslim etmek
gibi hizmetlerin alınması amaçlanmaktadır.
Hizmetlerin sunum yeri Ankara ve Manisa’dır.
Sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren 2 yıldır.
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
2 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
b) Şartname ekinde verilen bilgi formları.
3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin koşullar:
a) Asgari şart olarak, İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık
ortalama cirolarının 3.000.000-TL’ den daha düşük olmaması,
b) Adayların bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 5.000.000.-TL’den daha az olmaması
istenmektedir.
4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin koşullar:
İsteklilerin yeterli sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen asgari şartları sağlamaları
gerekmektedir.
a) Özel hizmet deneyimi koşulu
İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri
tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 80.000.000 TL olan veya ilan tarihindeki T.C Merkez
Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin;
Danışmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleştirmek veya en az % 80 oranında
denetlemek veya yönetmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri
asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak
alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi
toplanarak değerlendirilmez.
b) Benzer iş koşulu
Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer işler; Kamu Özel Ortaklığı [Public Private
Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects (PFP), vb.]
Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını
yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.
c) Personel durumu koşulu
1) İhale konusu Danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri
belirtilen kilit personelin çalıştırılması istenmektedir.
Asgari
Pozisyon
Tecrübe (Yıl)
Adet
10
1
5
1
1 - Proje Yöneticisi
(200 yataklı bir hastanenin konsept proje aşamasından, uygulama
projesi aşamasına kadar olan süreçte görev almış veya inşaat
aşamasında işin fiilen % 50’sinde çalışmış mühendislik veya mimarlık
dallarında eğitim almış)
2 - Tıbbi Donanım Planlayıcısı
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında
eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin tıbbi planlamasını
gerçekleştirmiş)
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
Asgari
Pozisyon
Tecrübe (Yıl)
Adet
5
1
5
1
5
1
3 - Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında
eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin operasyon planlaması
veya yönetiminde görev almış)
4 - Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı
(Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar mühendisliğinde
eğitim almış, 200 yataklı bir hastanenin Bilgi Teknolojileri alt yapısını
planlamış, uygulamış veya denetlemiş)
5 - Hukukçu
Hukuk eğitimi almış, Kamu Özel Ortaklığı [Public Private Partnership
(PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects
(PFP), Built-Operate-,vb.] Modeli ile yapılan projelerde danışmanlık
yapmış olması. Bu personel ihale aşamasında taahhüt edilecek olup
sözleşme öncesi istihdam edilecektir.
6 - Mimari - Mühendislik Bürosu
En az 400 yataklı bir hastanenin ya da 24 Nisan 2013 Çarşamba Tarihli ve 28627 Sayılı Resmi
Gazete’de Yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak
2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin (V B) Grubu ve üstü en az
200.000 m2 kapalı alana haiz bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin veya uygulama projeleri
gerçekleştirmiş veya kontrolörlüğünü yapmış mimarlık - mühendislik bürosu
Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit personellerden Proje Yöneticisi, Tıbbi Donanım
Planlayıcısı, Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı, Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısının
ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması,
Hukukçunun ise sözleşme öncesi istihdam edilmesi zorunludur.
Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle,
kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle;
isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe
alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Kilit personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında
taahhüt teknik personel olarak istihdam edilemez.
Kilit personel yukarıda belirtilen nitelikte ki iş deneyimine sahip olduğuna ilişkin
kanıtlayıcı belge olarak iş deneyim belgesi sunmak zorundadır.
Mimarlık - Mühendislik Bürosu Mimarlık bürosu büro tescil ve iş deneyim belgesi
sunmak zorundadır.
İstekliler 4.c.1 maddesinde belirtilen mesleki ve teknik yeterlilikleri alt danışmanların iş
deneyimleri aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda şartnamede belirtilen belgelerin sunulması
gerekmektedir.
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
2) İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak kesin ve uygulama projesi
aşaması ve yapım aşamasında çalışmak üzere aşağıda tablolarda belirtilen pozisyon ve nitelikte
taahhüt teknik personelin iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde işyerinde devamlı
bulundurulması istenilmektedir. Aşağıda belirtilen nitelikteki taahhüt teknik personeli iş
mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur.
1. Kesin ve Uygulama projesi aşaması
ADET
DENEYİM
1.
Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
ÜNVANI
1
15 YIL
2.
Mimar
2
10 YIL
3.
İnşaat Mühendisi
2
10 YIL
4.
Makine Mühendisi
2
10 YIL
5.
Elektrik Mühendisi
2
10 YIL
6.
Harita Mühendisi
1
10 YIL
7.
Peyzaj Mimarı
1
10 YIL
8.
İç Mimar
1
5 YIL
9.
Tıbbi Ekipman Uzmanı
1
5 YIL
10.
Jeoloji Mühendisi
1
10 YIL
SIRA NO
2. Yapım aşaması
ADET
DENEYİM
1.
Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
ÜNVANI
1
15 YIL
2.
Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
2
10 YIL
3.
Mimar
7
5 YIL
4.
İnşaat Mühendisi
7
5 YIL
5.
Makine Mühendisi
5
5 YIL
6.
Elektrik Mühendisi
5
5 YIL
7.
Harita Mühendisi
1
5 YIL
8.
Peyzaj Mimarı
1
5 YIL
9.
Jeoloji Mühendisi
1
5 YIL
10.
Tıbbi Ekipman Uzmanı
1
5 YIL
11.
İş Güvenliği Uzmanı (En Az C Sınıfı)
1
5 YIL
12.
Avukat
1
5 YIL
13.
İşletmeci
1
3 YIL
SIRA NO
Kilit personel ve taahhüt teknik personel olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde
görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar.
5 - İhale, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye
katılamayacak olanlar Yönetmelik’in 10. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 9. maddesinin
beşinci fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ihaleye teklif verebilir, ancak konsorsiyumlar
ihaleye teklif veremez.
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
8 - İhalenin Yapılacağı Yer: Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu
Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara
Tarihi ve Saati : 19.08.2014 - Saat: 15.00
9 - İhale belgeleri, İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara adresinde
görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal
Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap numarasına 5.000 TL yatırıldıktan sonra
İdarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
10 - Teklifler, 19.08.2014 saat 15.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık
Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40
Kat: 9 Kızılay - Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
6252/1-1
—————
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU İLE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE
İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIĞI HİZMETİ
SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İle Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüsü Yapım
İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin edilmesi işine ilişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı
Hizmet Alım İşi “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması,
Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği” kapsamında açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.
1 - İhale Konusu Hizmetin Niteliği;
Hastanede; ihale kapsamında yer alan bütün binaların mimari, betonarme, elektrik,
mekanik, altyapı ile çevre düzenlemesi ve hastanede medikal mühendislik projelerinin kontrolü
ve organizasyonunu yapmak, İdare ile Yüklenici arasında imzalanan Sözleşmelerde, "Mühendis"
sıfatıyla yapması düşünülen tüm yapı denetime ilişkin görevlerin [zemin, çevre, statik, elektrik,
elektronik, mekanik (sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma), yangın, asansör, otomasyon,
medikal mühendislik] yerine getirilmesini sağlamak, hazırlanan “As-built” çizimlerini incelemek
ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte, komple bir takımını Tamamlama Belgesinin
yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içerisinde İdareye sunmak,
Yüklenici tarafından hazırlanan, inşaatların kapsamına giren her türlü donanım ve
tesisatın işletim ve bakım talimatlarını incelemek ve gerekli görüşlerini içeren rapor ile birlikte
Tamamlama Belgesinin yayınlanmasından sonra 28 (yirmi sekiz) gün içinde İdareye teslim etmek
gibi hizmetlerin alınması amaçlanmaktadır.
Hizmetlerin sunum yeri Ankara ve Adana’dır.
Sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren 3 yıldır.
2 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
b) Şartname ekinde verilen bilgi formları.
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin koşullar:
a) Asgari şart olarak, İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık
ortalama cirolarının 3.000.000-TL’ den daha düşük olmaması,
b) Adayların bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 5.000.000.-TL’den daha az olmaması
istenmektedir.
4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin koşullar:
İsteklilerin yeterli sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen asgari şartları sağlamaları
gerekmektedir.
a) Özel hizmet deneyimi koşulu
İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri
tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 80.000.000 TL olan veya ilan tarihindeki T.C Merkez
Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin;
Danışmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleştirmek veya en az % 80 oranında
denetlemek veya yönetmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri
asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak
alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi
toplanarak değerlendirilmez.
b) Benzer iş koşulu
Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer işler; Kamu Özel Ortaklığı [Public Private
Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects (PFP), vb.]
Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını
yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.
c) Personel durumu koşulu
1) İhale konusu Danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri
belirtilen kilit personelin çalıştırılması istenmektedir.
Asgari
Tecrübe (Yıl)
Adet
1 - Proje Yöneticisi
(200 yataklı bir hastanenin konsept proje aşamasından, uygulama
projesi aşamasına kadar olan süreçte görev almış veya inşaat
aşamasında işin fiilen % 50’sinde çalışmış mühendislik veya mimarlık
dallarında eğitim almış)
10
1
2 - Tıbbi Donanım Planlayıcısı
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında
eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin tıbbi planlamasını
gerçekleştirmiş)
5
1
3 - Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı
(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında
eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin operasyon planlaması
veya yönetiminde görev almış)
5
1
Pozisyon
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
Asgari
Pozisyon
Tecrübe (Yıl) Adet
4 - Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı
(Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar mühendisliğinde
5
1
eğitim almış, 200 yataklı bir hastanenin Bilgi Teknolojileri alt yapısını
planlamış, uygulamış veya denetlemiş)
5 - Hukukçu
Hukuk eğitimi almış, Kamu Özel Ortaklığı [Public Private Partnership
(PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects
5
1
(PFP), Built-Operate-,vb.] Modeli ile yapılan projelerde danışmanlık
yapmış olması. Bu personel ihale aşamasında taahhüt edilecek olup
sözleşme öncesi istihdam edilecektir.
6 - Mimari – Mühendislik Bürosu
En az 400 yataklı bir hastanenin ya da 24 Nisan 2013 Çarşamba Tarihli ve 28627 Sayılı Resmi
Gazete’de Yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak
2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin (V B) Grubu ve üstü en az
200.000 m2 kapalı alana haiz bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin veya uygulama projeleri
gerçekleştirmiş veya kontrolörlüğünü yapmış mimarlık - mühendislik bürosu
Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit personellerden Proje Yöneticisi, Tıbbi Donanım
Planlayıcısı, Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı, Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısının
ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması,
Hukukçunun ise sözleşme öncesi istihdam edilmesi zorunludur.
Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle,
kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle;
isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe
alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Kilit personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında
taahhüt teknik personel olarak istihdam edilemez.
Kilit personel yukarıda belirtilen nitelikte ki iş deneyimine sahip olduğuna ilişkin
kanıtlayıcı belge olarak iş deneyim belgesi sunmak zorundadır.
Mimarlık – Mühendislik Bürosu Mimarlık bürosu büro tescil ve iş deneyim belgesi
sunmak zorundadır.
İstekliler 4.c.1 maddesinde belirtilen mesleki ve teknik yeterlilikleri alt danışmanların iş
deneyimleri aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda şartnamede belirtilen belgelerin sunulması
gerekmektedir.
2) İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak kesin ve uygulama projesi
aşaması ve yapım aşamasında çalışmak üzere aşağıda tablolarda belirtilen pozisyon ve nitelikte
taahhüt teknik personelin iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde işyerinde devamlı
bulundurulması istenilmektedir. Aşağıda belirtilen nitelikteki taahhüt teknik personeli iş
mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur.
1. Kesin ve Uygulama projesi aşaması
SIRA NO
ÜNVANI
1.
Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
2.
Mimar
3.
İnşaat Mühendisi
ADET
1
2
2
DENEYİM
15 YIL
10 YIL
10 YIL
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
SIRA NO
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
RESMÎ GAZETE
ÜNVANI
Makine Mühendisi
Elektrik Mühendisi
Harita Mühendisi
Peyzaj Mimarı
İç Mimar
Tıbbi Ekipman Uzmanı
Jeoloji Mühendisi
Sayfa : 93
ADET
2
2
1
1
1
1
1
DENEYİM
10 YIL
10 YIL
10 YIL
10 YIL
5 YIL
5 YIL
10 YIL
2. Yapım aşaması
SIRA NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ÜNVANI
Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi)
Mimar
İnşaat Mühendisi
Makine Mühendisi
Elektrik Mühendisi
Harita Mühendisi
Peyzaj Mimarı
Jeoloji Mühendisi
Tıbbi Ekipman Uzmanı
İş Güvenliği Uzmanı (En Az C Sınıfı)
Avukat
İşletmeci
ADET
1
2
7
7
5
5
1
1
1
1
1
1
1
DENEYİM
15 YIL
10 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
5 YIL
3 YIL
Kilit personel ve taahhüt teknik personel olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde
görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar.
5 - İhale, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye
katılamayacak olanlar Yönetmelik’in 10. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 9. maddesinin
beşinci fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ihaleye teklif verebilir, ancak konsorsiyumlar
ihaleye teklif veremez.
8 - İhalenin Yapılacağı Yer: Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu
Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara
Tarihi ve Saati : 20.08.2014 – Saat: 15.00
9 - İhale belgeleri, İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 9 Kızılay - Ankara adresinde
görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal
Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap numarasına 5.000 TL yatırıldıktan sonra
İdarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
10 - Teklifler, 20.08.2014 saat 15.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık
Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40
Kat: 9 Kızılay - Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
6251/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 94
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mimarlık ve Tasarım, FenEdebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Anabilim
Dallarına öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna
başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini
sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf,
özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar
için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5
takım) vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul
Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden
başvurular kabul edilmez.
Duyurulur.
Fakültesi
Bölüm
Anabilim
Dalı
Kadro
Unvanı
Adet
Aranan Nitelikler
Mimarlık
ve
Tasarım
Mimarlık
Şehircilik
Prof. Dr.
1
Doçentliğini Şehircilik Anabilim
Dalı alanında almış olmak, bu
alanda çalışmalar yapmış olmak.
FenEdebiyat
İngiliz
Dili ve
Edebiyatı
İngiliz
Dili ve
Edebiyatı
Prof. Dr.
1
Hukuk
Özel
Hukuk
Medeni
Hukuk
Prof. Dr.
1
İktisadi
ve İdari
Bilimler
Ekonomi
ve Finans
Ekonomi
ve Finans
Prof. Dr.
1
—— • ——
Doçentliğini İngiliz Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı alanında
almış olmak, bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
Doçentliğini Medeni Hukuk
Anabilim Dalı alanında almış
olmak, bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
Doçentliğini Uluslararası İktisat
ve Gelişme İktisadı Anabilim
Dalı alanında almış olmak, bu
alanda çalışmalar yapmış olmak.
6263/1-1
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlük Makamının 02.07.2014 tarih ve 5473 sayılı Olur’u ile; 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliği gereği;
Bimtaş Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş.’nin Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Çöp
Aktarma İstasyonu Yanı Yenibosna/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi ve zemin
laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun(LİBK) 22.01.2003 tarih
ve 22 sayılı kararı ile verilen 51 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren
sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim
Komisyonunun(MYDK) 16.05.2014 tarih ve 480/7 nolu kararı ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6100/1-1
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:
* Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
* Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz
olmaları gerekmektedir.
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
DOÇENT KADROLARI İÇİN:
1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, yayın listesi,
nüfus cüzdan fotokopisi, noterden tasdikli doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans, doktora veya
uzmanlık belgeleri, iki adet fotoğraf, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4
takım dosya ile Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması)
2. Doçent kadroları daimi statüdedir.
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:
1. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı.
2. Dilekçede aday yabancı dilini belirtmeli.
3. Özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri
(lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, ve bilimsel çalışma ile
yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye müracaat etmeleri gerekmektedir.
4. Tüm adaylar için, 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince
ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların sınava girmeleri zorunludur.
5. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha
sonra adaylara üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.
SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımız Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle başvuru tarihi 15 gündür. Posta
ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
1. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir.
2. Adaylar hazırladıkları her dosyaya 1 adet içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan CD
koymaları gerekmektedir.
3. Adayların 657 Sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
MÜHENDİSLİK VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ
UNVAN
ADET DERECE
AÇIKLAMA
Doçentliğini
ElektrikDevreler ve Sistemler
Doçent
1
1
Elektronik Mühendisliği
alanında almış olmak.
Gıda Bilimleri
Yardımcı Doçent
1
3
Biyomühendislik alanında
Biyomühendislik
Yardımcı Doçent
1
3
doktora yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Uygulamalı Sosyoloji
Yardımcı Doçent
1
2
16.Yüzyıl Osmanlı askeri
Yeniçağ Tarihi
Yardımcı Doçent
1
5
tarihi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
Muhasebe ve Finansman
Yardımcı Doçent
1
3
6265/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 96
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi
ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Birimi
Bölümü
Biyosistem
Mühendisliği
Ziraat
Fakültesi
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Eğitim
Fakültesi
1
İşletme
Yönetim ve
Organizasyon
Profesör
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Profesör
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
İşletme
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Dahili Tıp
Bilimleri
Temel Tıp
Bilimleri
Klinik
Bilimler
Klinik
Bilimler
Eğitim
Bilimleri
Konservatuvarı
Türk Müziği
Üretim Yönetimi
ve Pazarlama
İktisadi Gelişme
ve Uluslararası
İktisat
Tıbbi
Biyokimya
Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Kulak Burun
Boğaz
Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Anatomi
Ağız, Diş ve
Çene Cerrahisi
Protetik Diş
Tedavisi
Eğitim
Programları ve
Öğretim
Matematik
Eğitimi
Açıklamalar
1
Yrd.Doç.
İlköğretim
Devlet
Profesör
Adedi
Zootekni
Temel Tıp
Bilimleri
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Diş Hekimliği
Fakültesi
Unvanı
Yemler ve
Hayvan
Besleme
İktisat
Tıp Fakültesi
Anabilim Dalı
Arazi ve Su
Kaynakları
Zootekni bölümü
mezunu olmak ve
alanında doktora
yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
mezunu olmak.
6266/1-1
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.
maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim üyesi (Profesör
kadrosuna) alınacaktır.
Başvuru Şartları:
* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine
nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi,
yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile
Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari
koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile
Çukurova
Üniversitesi
Senatosu
tarafından
kararlaştırılan
ve
Yükseköğretim
Kurulu
Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve
belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden
öğrenilebilir.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz
edeceklerdir.
Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi
içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet
sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire
Başkanlığına yapılacaktır.
Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate
alınmayacaktır.
DUYURULUR
Rektörlük : 0 322 338 62 85 dahili 104
0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/ 104
0 322 338 60 84, 85 dahili 2304
Bölüm/Anabilim
Birimi
Tıp Fak.
Dalı/Program
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Ünvanı
Profesör
Derecesi Sayısı
1
1
Çocuk Gastroenterolojisi
alanında yandal uzmanı olmak.
6137/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 98
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/92757
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Zile M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Zile M Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Adı
Kurumu
Şeyh Ali Mah. Maden Cad.
Adresi
No: 142 Zile
Posta Kodu
60400
İl/İlçe
Tokat Zile
Tel-Faks
356 317 13 83
Faks: 356 317 08 55
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Coşkun Kardeşler Unlu Mamuller
Adı/Unvanı
Ekmek Fırını
Cedit Mah. Taşlı Sok./Zile
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
2140240025
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Zile Esnaf ve Sanatkarlar Odası
60/45755
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6276/1-1
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
Sayfa : 100
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 101
Sayfa : 102
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
Sayfa : 104
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 105
Sayfa : 106
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 107
Sayfa : 108
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 109
Sayfa : 110
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 111
Sayfa : 112
RESMÎ GAZETE
15 Temmuz 2014 – Sayı : 29061
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
ATAMA KARARI
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Ait Atama Kararı
YÖNETMELİKLER
— Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İz Genişliği 1150 mm’den Fazla Olan Tekerlekli Tarım veya Orman
Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilen Koruma Çerçevesi
Konusunda Ulusal Tip Onayı Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması
Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/3)
— 2014 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2014 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2014 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2014 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgeleri Listesine İlave Liste
— 2014 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y)
Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
1
1
2
3
13
15
52
53
53
54
59
60
60
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
61
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
62
c - Çeşitli İlânlar
94
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
102
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 40 Kr
Download

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR