MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı
maddesi gereğince; Merkezefendi Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini
belirlemek amacıyla hazırlanmıĢtır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Merkezefendi Belediyesinde görevli memurlar hakkında
uygulanır.
Disiplin amirleri
MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiĢtir.
Memurların disiplin işleri
MADDE 4- (1) Memurların disiplin iĢ ve iĢlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, Merkezefendi Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği, Merkezefendi Belediye BaĢkanı yürütür.
1
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ
ÜNVANI
BAġKAN YARDIMCISI
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
ĠÇ DENETÇĠ
TEFTĠġ KURULU MÜDÜRÜ
BĠRĠM AMĠRLERĠ
BĠRĠM MÜDÜRLERĠ (*)
AVUKAT
SĠVĠL SAVUNMA UZMANI (**)
MÜFETTĠġ
MÜFETTĠġ YARDIMCISI
UZMAN
MALĠ HĠZMETLER UZMANI
MALĠ HĠZMETLER UZMAN
YARDIMCISI
BĠRĠM AMĠRLERĠ
(***) (****) (*****)
DİSİPLİN AMİRİ
BELEDĠYE
BAġKANI
BELEDĠYE
BAġKANI
BELEDĠYE
BAġKANI
BELEDĠYE
BAġKANI
BELEDĠYE
BAġKANI
BELEDĠYE
BAġKANI
BELEDĠYE
BAġKANI
BELEDĠYE
BAġKANI
TEFTĠġ KURULU
MÜDÜRÜ
TEFTĠġ KURULU
MÜDÜRÜ
BĠRĠM MÜDÜRÜ
BĠRĠM MÜDÜRÜ
ġEF
BĠRĠM MÜDÜRÜ
DĠĞER MEMURLAR
BĠRĠM AMĠRĠ
DĠĞER MEMURLAR
(******)
BĠRĠM AMĠRĠ
BİR ÜST DİSİPLİN
AMİRİ
KAYMAKAM
BELEDĠYE
BAġKANI
BELEDĠYE
BAġKANI
BELEDĠYE
BAġKANI
BELEDĠYE
BAġKANI
BELEDĠYE
BAġKANI
BELEDĠYE
BAġKANI
BĠRĠM MÜDÜRÜ
BELEDĠYE
BAġKANI
(*) Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik eki Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Standartları
Cetvellerinde ve Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Unvanları Listeleri
arasında yer alan diğer Müdürler (B,C,D ve F1Grupları) Kadro Unvanları Listesinde unvan olarak
öngörülmeyen ancak mevcutta dolu olan müdürlük kadroları için de dolu olarak mevcut oldukları
müddetçe ilgili sütundaki açıklama doğrultusunda iĢlem yapılacaktır.
Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik eki Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Standartları
Cetvellerinde ve Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro Unvanları
Listelerinde ġube Müdürlüklerine yer verilmemiĢ olup ancak mevcutta dolu olan Ģube müdürü
2
kadroları için de dolu halde mevcut oldukları müddetçe ilgili sütundaki açıklama doğrultusunda iĢlem
yapılacaktır.
(**)Belediyelerinde sivil savunma uzmanı olan ilçelerde vali yerine kaymakam bir üst disiplin
amiridir.
(***) Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik eki Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro
Standartları Cetvellerinde ve Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro
Unvanları Listeleri arasında yer alan Ġdari ve Teknik Personel Kadro Unvanları Listelerinde unvan
olarak öngörülmeyen ancak mevcutta dolu olan baĢkatip, sayman, muhasip ve fen memuru
kadrolarında görev yapanların da birim amiri olmaları ve Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli
Ġdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde birim müdürlerinin de öngörülmüĢ olması
durumunda söz konusu kadrolar dolu halde mevcut oldukları müddetçe ilgili sütundaki açıklama
doğrultusunda Ģayet birim müdürü öngörülmemiĢ ise bu sütunun bir alt sütununda yazılı olduğu üzere
disiplin amiri Belediye BaĢkanı olarak belirlenmek suretiyle iĢlem yapılacaktır.
(****) Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke Ve Standartlarına
Dair Yönetmelik eki Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro
Standartları Cetvellerinde ve Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro
Unvanları Listeleri arasında yer alan Ġdari, Teknik ve Sağlık Personeli Kadro Unvanları Listelerinde
unvan olarak öngörülmeyen ancak mevcutta dolu olan kadrolarda görev yapanların da birim amiri
olmaları ve Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Standartları
Cetvellerinde birim müdürlerinin de öngörülmüĢ olması durumunda söz konusu kadrolar dolu halde
mevcut oldukları müddetçe ilgili sütundaki açıklama doğrultusunda Ģayet
birim müdürü
öngörülmemiĢ ise bu sütunun bir alt sütununda yazılı olduğu üzere disiplin amiri Belediye BaĢkanı
olarak belirlenmek suretiyle iĢlem yapılacaktır.
(*****) Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik eki Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro
Standartları Cetvellerinde ve Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro
Unvanları Listelerinde unvan olarak öngörülen ve mevcutta dolu olan kadrolarda görev yapanların
birim amiri olmaları ve Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro
Standartları Cetvellerinde birim müdürlerinin de öngörülmüĢ olması durumunda ilgili sütundaki
açıklama doğrultusunda Ģayet birim müdürü öngörülmemiĢ ise bu sütunun bir alt sütununda yazılı
olduğu üzere disiplin amiri Belediye BaĢkanı olarak belirlenmek suretiyle iĢlem yapılacaktır.
(******) Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik eki Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro
Standartları Cetvellerinde ve Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Kadro
Unvanları Listelerinde unvan olarak öngörülmeyen kadrolarda görev yapanlar ile ilgili olarak da birim
amirlerinin mevcut olması ve Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro
Standartları Cetvellerinde birim müdürlerinin de öngörülmüĢ olması durumunda ilgili sütundaki
açıklama doğrultusunda Ģayet birim amirleri mevcut olmasına rağmen birim müdürleri öngörülmemiĢ
ise bu sütunun bir alt sütununda yazılı olduğu Ģekilde iĢlem yapılacaktır.
3
Download

Merkezefendi Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeligi