ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
ĠMZA YETKĠLERĠ
YÖNERGESĠ
[0]
(01.10.2014)
Sayfa 0 / 35
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
ĠÇĠNDEKĠLER
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
AMAÇ ……………………………………………………………………..
KAPSAM ……………………………………………………………….....
YASAL DAYANAK ……………………………………………………. ..
TANIMLAR …………………………………………………………….. ..
YETKĠLĠLER ………….…………………………………………………
ĠLKELER VE YÖNTEMLER…………………………………………...
a) GENEL ESASLAR…………………………………………………...
b) ĠLKELER……………………………………………………………...
G. SORUMLULUK………………………………………………………......
H. UYGULAMA ESASLARI ……………………………………………….
1. GELEN YAZILAR VE EVRAK HAVALESĠ………………............
2. YAZIġMA USULÜ……………………………………………............
A.
B.
C.
D.
E.
F.
3
3
3
3-4
4
4
4-5
5-7
8
8-10
10
11-12
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
YETKĠ SINIRLARI
A. ĠMZA VE ONAY YETKĠLERĠ………………………………………….
12
1. VALĠ TARAFINDAN BĠZZAT ĠMZALANACAK YAZILAR ……...
12-14
2. VALĠ’NĠN ONAYINA BAĞLI ĠġLEMLER VE KARARLAR……….
14-15
3. VALĠ YARDIMCILARININ ĠMZALAYACAKLARI
YAZILAR VE YÜRÜTECEKLERĠ ĠġLEMLER……………………..
15-17
4. VALĠ YARDIMCILARININ ONAYLACAĞI
ĠġLEMLER VE KARARLAR…………………………………………. ..
5. VALĠ YARDIMCILARI ARASINDA GÖREV BÖLÜMÜ…………..
17-19
19
6. ĠL HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRÜ’NÜN ĠMZALAYACAĞI
YAZILAR, YAPACAĞI GÖREVLER, VERECEĞĠ ONAYLAR ..... ..
19-20
7. KAYMAKAMLARIN ĠMZALAYACAĞI YAZILAR VE
YÜRÜTÜLECEK ĠġLEMLER ………………………………………….
[1]
20
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
8. KAYMAKAMLARIN ONAYLAYACAĞI ĠġLEMLER VE
KARARLAR ……………..……………………………………………….
20
9. KAYMAKAM ADAYLARININ YÜRÜTECEĞĠ ĠġLER……..............
20
10. BĠRĠM AMĠRLERĠ TARAFINDAN ĠMZALANACAK YAZILAR
ĠLE YÜRÜTÜLECEK Ġġ VE ĠġLEMLERLE ĠLGĠLĠ
ORTAK HÜKÜMLER…………………………………………………...
21-22
11. ORTAK HÜKÜMLER BÖLÜMÜNDE BELĠRTĠLEN
YETKĠLERĠN YANI SIRA, YETKĠ DEVRĠ YAPILAN BĠRĠM
AMĠRLERĠ VE DEVREDĠLEN YETKĠLER………………………….















23-28
Ġl Jandarma Komutanı ve Ġl Emniyet Müdürü’nün Ġmzalayacağı Yazılar
ve Onaylar
Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri’nin Ġmzalayacağı Yazılar ve Onaylar
Ġl Yazı ĠĢleri Müdürü’nün Ġmzalayacağı Yazılar
Ġl Mahalli Ġdareler Müdürü’nün Ġmzalayacağı Yazılar
Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürü’nün Ġmzalayacağı Yazılar
Ġl Dernekler Müdürü’nün Ġmzalayacağı Yazılar
Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı Müdürü’nün Ġmzalayacağı Yazılar
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürü’nün Ġmzalayacağı Yazılar
Ġl Müftüsü’nün Ġmzalayacağı Yazılar
Ġl Defterdarı’nın Ġmzalayacağı Yazılar ve Onaylar
Ġl Milli Eğitim Müdürü’nün Ġmzalayacağı Yazılar ve Onaylar
Ġl Sağlık Müdürü’nün Ġmzalayacağı Yazılar
Ġl Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü’nün Ġmzalayacağı Yazılar
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü’nün Ġmzalayacağı Yazıları
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürü’nün Ġmzalayacağı Yazılar
12. YÖNERGEDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER……………………..
28
13. UYGULAMAYA ĠLĠġKĠN DĠĞER HÜKÜMLER…………………....
29
14. ĠÇ YÖNERGE…………………………………………………………...
30
15. YÜRÜRLÜK…………………………………………………………….
30
EK-A: VALĠ YARDIMCILARI ARASINDAKĠGÖREV
DAĞILIMI……………………………………………………………….
[2]
31-36
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
A. AMAÇ
Bu Yönerge ile Ardahan Valiliği’ne 5442 sayılı Ġl idaresi Kanunu ve diğer
Kanunlarla verilen görev ve yetkilerin kullanılmasını “Vali” veya “Vali adına” belirli
bir iĢ bölümü halinde yerine getirmek, belli ilke ve usullere bağlamak, alt kademelere
yetki devrederek sorumluluk duygusunu geliĢtirmek, üst makamlara düĢünme, politika
belirlemek için zaman kazandırmak, imza yetkilerini belirlemek; hizmette verimli,
hızlı ve doğru bir akıĢı, bürokratik iĢlemlerin en aza indirilmesini, daha sağlıklı
kararlar alınarak yürütülmesini sağlamak amaçlanmıĢtır.
B. KAPSAM
5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Valilik ve
Valiliğe bağlı olarak hizmet yürütmekte olan daire, kurum ve kuruluĢların yapacakları
yazıĢmalarda, yürütecekleri iĢ ve iĢlemlerde Vali adına imza yetkisi kullanma Ģekil ve
Ģartlarını kapsar.
C. YASAL DAYANAK
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu,
3046 sayılı Bakanların KuruluĢ ve Görev Esasların düzenleyen Kanun,
3152 sayılı ĠçiĢleri Bakanlığının TeĢkilat Görevleri Hakkındaki Kanun,
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu
5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri TeĢkilat, Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği,
02 Aralık 2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Resmi
YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik,
D. TANIMLAR
Bu Yönerge’ de yer alan deyimlerden;
Valilik
Vali
Vali Yardımcısı
Ġlgili Vali Yardımcısı
Ġlçe Kaymakamı
Kaymakam Adayı
: Ardahan Valiliği’ni,
: Ardahan Valisi’ni,
: Ardahan Vali Yardımcılarını,
: Görev bölümünde birimin bağlı olduğu Vali Yardımcısı,
: Ardahan Ġlçe Kaymakamlarını,
: Ardahan Valiliği Kaymakam Adaylarını,
[3]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
Ġl Hukuk ĠĢleri Müdürü: Ardahan Valiliği Ġl Hukuk ĠĢleri Müdürü’nü,
Birim
: Bakanlıkların ve Müstakil Genel Müdürlüklerin Ġl
kademesindeki teĢkilatını,
Birim Amiri
: Bakanlıkların veya Tüzel KiĢiliğe haiz Genel Müd.lerin
Ardahan Ġl Yönetimi içinde yer alan üst görevlilerini
(Ġl Müdürlerini),
Mahalli Ġdareler
: Ardahan Belediyesi, Ardahan Ġl Özel Ġdaresi ve Köy
Ġdarelerini,
Yönerge
: Ardahan Valiliği Ġmza Yetkileri Yönergesi’ni ifade eder.
E. YETKĠLĠLER
Bu Yönergeyle imzaya yetkili makamlar aĢağıdadır:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Vali
Vali Yardımcıları
Ġl Hukuk ĠĢleri Müdürü
Ġlçe Kaymakamları
Kaymakam Adayları
Birim Amirleri
F. ĠLKELER VE YÖNTEMLER
a) GENEL ESASLAR:
Ġl’de Kamu idaresinin hızlı, etkin, kararlı ve Ģeffaf çalıĢması esastır.
Tüm Kamu görevlileri mevzuatın kendilerine vermiĢ olduğu yetki ve
sorumluluklarını halka en iyi ve en güzel hizmeti vermek için çekinmeden kararlılıkla
yerine getirmek durumundadırlar.
Kamu hizmeti verilirken vatandaĢlara uygun bir Ģekilde konu ile ilgili bilgi
verilmek suretiyle yapılan iĢlemlerle ilgili olarak Ģeffaflığın sağlanması hedef
alınmalıdır.
Kamu görevlilerine mevzuatın verdiği yetki etkin ve kararlı bir Ģekilde
uygulanacak, Kanun hâkimiyeti açık ve net bir Ģekilde ortaya konacaktır.
Kamu hizmeti; tüm vatandaĢlarımıza hiçbir Ģekilde ırk, cinsiyet, inanç, felsefi
düĢünce veya siyasi kanaat farkı gözetmeksizin eĢit ve ayrıcalıksız verilecektir.
ÇalıĢma ofislerinde mesai saatleri içerisinde ziyaretçi bulundurulmayacak,
gerekiyorsa zaman israfı ve verimlilik düĢüklüğüne yol açmamak kaydıyla ziyaretçi
odaları düzenlenebilecektir.
[4]
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
Kamu görevlileri; konuları ile ilgili olarak problemleri ve sıkıntıları ifade
ederken, bu konularla ilgili çözüm önerilerini ve düĢüncelerini de açık ve net bir
Ģekilde ortaya koyacaklardır.
Kamuya ait binalarda tütün mamullerinin kullanılmasına kesinlikle izin
verilmeyecek, masa ve sehpa üzerinde küllük vb. eĢyalar bulundurulmayacaktır.
Ġlimizde görev yapmakta olan birim amirleri baĢta olmak üzere tüm personelin
telefonu 24 saat açık bulundurulacak, iletiĢimde aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir.
Kamu hizmet birimlerinin temiz ve tertipli olması, evrak kayıt ve diğer
iĢlemlerin düzenli yürütülmesi sağlanmalıdır. Kamu görevlileri; görevlerini yerine
getirirken iĢ sahiplerine karĢı nazik olmalı, yapılan iĢlemle ilgili bilgilendirme yapmak
suretiyle vatandaĢları bir ölçüde yönetime katarak, bu Ģekilde hizmetin yürütümüne
halkın katkısını azami ölçüde artırmanın yollarını temin etmelidir.
b) ĠLKELER:
1) Bu Yönerge ile kendisine yetki devredilen makam, devredilen bu yetkiyi, Vali’nin
onayı olmadıkça devredemez.
2) Ġmza yetkisinin devrinde, Vali’nin her konuda havale, imza ve onay yetkisi
saklıdır. Vali, gerek gördüğünde devrettiği yetkileri her zaman kullanabilir ve
gerektiğinde bu yetkiyi geri alabilir.
3) Valilik Makamı’ndan alınacak onayla imza yetkilerinin devrinde ilave ve
çıkarmalar yapılabilir.
4) Vali Yardımcıları, Ġl Özel Ġdaresi’nin kendilerine bağlı kurum ve kuruluĢlarla olan
iĢ ve iĢlemlerini Vali adına yürütür ve koordine eder.
5) Yetkilerin sorumluluk içerisinde, dengeli, eksiksiz ve doğru bir Ģekilde
kullanılması esastır.
6) Vali, Ġl’in tümüyle; Vali Yardımcıları, kendilerine bağlı dairelerle; Birim Amirleri,
kendi birimleri ile ilgili olarak “Bilme Hakkını” kullanırlar. Ġdari hiyerarĢi içinde
her kademe, bilmesi gereken konularda görev ve sorumluluğu ile bağlantılı olarak
bilgi sahibi edilir.
7) Yazıların ait olduğu birimlerde hazırlanması, yazılması ve yayımlanması asıldır.
Ancak; acele veya gerekli görülen hallerde, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü’nce
hazırlanan yazıların bir örneği bilgi için ilgili birimlere gönderilir.
8) Ġmzaya sunulacak her yazıda konu ile ilgili bilgiler, sıralı ekleri ve evveliyatı imza
dosyasında bulunur.
9) Havale evrakında ve yazıda “görüĢelim” notu bulunan ya da not kâğıdı iliĢtirilen
yazılar, birim amirleri veya ilgili görevliler tarafından en kısa zamanda ikaza
[5]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
mahal bırakılmadan gerekli hazırlıklar yapılarak, havalede imzası bulunan Vali
veya Vali Yardımcısı’na arz ederler.
10) Ġlimizde bulunan mahalli idareler (Belediyeler
Kaymakamlıklar ve Valilik aracılığı ile yaparlar.
hariç)
yazıĢmalarını
11) Bu Yönerge ile kendilerine yetki devredilenler, yetkilerini aĢan bir tarzda diğer
birimlerle yazıĢma yaptığı takdirde ilgili birim yazıyı hiçbir iĢlem yapmadan iade
eder.
12) Acil durumlarda, bir mukteza gerektirmeyen, tayin terfi içermeyen mutat
yazıĢmalarda, yetki devredilen kiĢinin bulunmaması durumunda bu kiĢiye ait imza
yetkisinin kimin tarafından kullanılacağı birim amirlerince belirlenir.
13) Her Birim Amiri, göreve iliĢkin konularda bilinmesi gereken hususları zamanında
üst makamlara bildirmekle yükümlüdür.
14) Gizli konular sadece bilmesi gerekenlere, bilmesi gerektiği kadarı ile açıklanır.
15) Devredilen yetkiye dayanılarak yapılan herhangi bir iĢlemin geri alınması,
değiĢtirilmesi veya iptali, iĢlemi yapan birim veya Vali tarafından yeni bir iĢlemle
yapılır.
16) Devredilen yetkiler kullanılırken hitap edilen makamın seviyesi, konunun kapsam
ve önemi göz önünde tutulur.
17) Her Birim Amiri, astlarına ancak kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine resen
verilmiĢ yetkileri devredebilir. Kurum içinde yapılan yetki devri hakkında
zamanında Valiliğe bilgi verilmesi zorunludur.
18) Ġlçedeki birimlerin Valilik ile olan yazıĢmalarının Kaymakamlıklar aracılığı ile
yapılması esastır. Kaymakamlar teknik ve bilgi esaslı yazıĢmaları ilçe birim
müdürlüklerine devredebilirler.
19) Vali tarafından doğrudan yürütülecek iĢ ve iĢlemlere ait yazıĢmalarda yönetimde
bütünlüğü sağlamak amacıyla ilgili Vali Yardımcısı’nın paraf ve uygun görüĢü
alınacaktır.
20) Onaylar, hukuksal dayanaklı olarak oluĢturulacak; hukuksal dayanağı bulunmayan,
hiçbir onay teklif edilmeyecektir. Her türlü yazının dayanağı olan mevzuatın
açıkça
belirtilmesi
esastır.
“…..
Kanunu’nun
……..maddesi”
ve
“………..Yönetmeliği’nin………..maddesi” vb. buna uygun olmayan yazılar
ilgililerince imzalanmaz.
21) Vali tarafından imzalanacak yazılarda; önemli bir tasarruf veya teklif içerenler
gerekli bilgiler ile birlikte makama bizzat kurum amirleri veya ilgili Vali
Yardımcısı tarafından sunulur.
22) Ġl merkezindeki birimler ancak, teknik konularda kendi aralarında doğrudan
yazıĢma yapabilirler.
[6]
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
23) Birden fazla birimi ilgilendiren veya diğer bir kuruluĢun bilgisi olması ya da
görüĢünün alınması gereken konulardaki yazıĢmalarda, ilgili diğer kuruluĢun
görüĢünün bulunması zorunludur.
24) Birimler tarafından imza için Valilik Makamı’na sunulacak yazılar Özel Kalem
Müdürlüğü’ne Vali Yardımcılarına sunulacak yazılar Vali Yardımcıları sekreterine
teslim edilir. Ġmza için beklenilmeyip yazılar imzadan çıktıktan sonra bırakıldığı
yerden alınır. Kamu Kurumları yazıları özel Ģahıslara teslim edip onların eliyle
takip edemezler.
25) Mevzuatta öngörülen, yapılması zaruri toplantılar, Vali veya Vali’nin
görevlendirmesiyle ilgili Vali Yardımcısı’nın baĢkanlığında yapılır. Toplantılara
ilgili Birim Amirlerinin katılımı zorunlu olup, olağanüstü bir durum bulunmadıkça
yerlerine baĢka personel görevlendirilmez. Toplantı gündemi toplantıdan en az 24
saat önce ilgili Vali Yardımcısı’na bildirilir. Vali Yardımcıları gündem maddeleri
ve alınan kararlar hakkında Valilik Makamı’na zamanında bilgi verirler ve
alacakları talimata göre hareket edeler.
26) KuruluĢların düzenleyecekleri toplantı, açılıĢ, panel vb. etkinliklerde koordinasyon
sağlanması amacıyla ilgili Vali Yardımcısı’na ve Özel Kalem Müdürlüğü’ne bilgi
verilir; gerekli onay alınmadan Vali adına hiçbir organizasyon yapılmaz, davetiye
ve program hazırlanmaz.
27) Kamu personelinin izin onaylarında; Ġzin Takip Formu, araçların sevklerinde ise
Araç Takip Formu kullanılır, izin ve araç sevk onaylarında bu formlar evrakla
birlikte getirilir. Bu formlar daire amirlerince bizzat kontrol edilir.
28) Ġl’de kuruluĢu bulunmayan Bakanlık veya bağımsız Genel Müdürlüklerin iĢ ve
iĢlemleri, ilgili birim ve ilgili Vali Yardımcısı tarafından yürütülür.
29) Vali Yardımcılarının görevle ilgili olarak verdikleri emir ve talimatlar, Vali
tarafından verilen emir ve talimat hükmündedir.
30) Valilik Ġmza Yetkileri Yönergesi, Valilik internet sitesinde yayımlanır.
31) Birim Amirleri; izinleri ile vekâlet ve görevlendirme onaylarını, açıklamaları
gereken yazı ve onayları bizzat kendileri Vali imzasına sunacaklardır.
32) “Koruyucu Güvenlik Yönergesi” hassasiyetle tatbik edilecek, personel, bina ve
belge güvenliği sağlanacaktır.
33) Atama onayları; ilgilinin daha önceki görev yeri ve atanma zamanını belirten bilgi
notuyla birlikte sunulacak, il içi atamalarda konu ilçelerle ilgili ise Kaymakam
görüĢü mutlaka eklenecektir.
34) Kamu Kurum ve KuruluĢları ile Kaymakamlıklar; Kamuoyuyla paylaĢılmasında
yarar gördükleri çalıĢmalarını ve duyurularını, Valiliğin onayına sunmadan basın
yayın kuruluĢlarına verebilirler.
35) Yargıya intikal etmiĢ konularda veya yargının görev alanına gören konularda idari
birimlerce kesinlikle yazılı veya sözlü açıklama yapılmayacaktır.
[7]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
36) Kamu Kurumlarınca ve Kaymakamlıklarca yapılacak bilgilendirme ve
açıklamalarda; Devlet memurlarının tarafsızlığına gölge düĢürecek, siyasi içerik
taĢıyan, siyasi kimliği olan kiĢilerle karĢılıklı tartıĢma anlamına gelecek tutum ve
davranıĢlardan kesinlikle kaçınılacak, bu tür giriĢimlerin cezai ve idari soruĢturma
konusu yapılacağı dikkate alınacaktır.
37) Birden çok Kamu KuruluĢu’nu veya Ġl’in genelini ilgilendiren konularda basın
yayın organlarına Valilikçe bilgi ve demeç verilecektir.
G. SORUMLULUK
1) Vali Yardımcıları, doğrudan Vali adına yazıĢma ve görev yapan kamu görevlileri
olup kendilerine bağlı tüm birimlerin yazıĢmalarından ve iĢ yürütümlerinden
sorumludurlar. Bu bakımdan kendilerine bağlı birimlerle ilgili olarak Vali adına
izleme, değerlendirme ve denetleme görevi yapmakla yükümlüdürler.
2) Bu Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından ve
yönergeye uygunluğun sağlanmasından Vali Yardımcıları ve Birim Amirleri
sorumludur.
3) Gizlilik dereceli bilgi ve evrakın, ilgisiz kiĢilerin eline geçmesinden ilgili birim
amirleri ve tüm ilgililer sorumludur.
4) Birimlerden çıkan tüm yazılardan birinci derecede birim amirleri ve sonra yazıda
parafı olan ilgililer sorumludur.
5) Birim Amirleri, birimlerine havale edilen, iĢlem gören ve çıkan tüm yazılar ile
birimlerince yapılan tüm iĢ ve iĢlemlerden sorumludur. Özellikle mahkeme
yazılarına ve icra müdürlüklerinden gelen yazılara kanuni süresinde cevap
verilmesinden birim amirleri bizzat sorumludur.
6) Birimlerine intikal eden resmi yazı ve belgelerin muhafazası ve korunması ile tabi
olduğu prosedürün ikmaline iliĢkin tedbirlerin alınmasından Birim Amirleri yetkili
ve sorumludur.
7) Tekit yazıları, yönetimde sağlıksızlığın bir göstergesidir. Tekide meydan verilen
birimlerde Birim Amirleri ile birlikte ilgili görevliler ortaklaĢa sorumlu tutulur.
8) Yetkilinin bulunmadığı ya da izinli olduğu durumlarda vekili konumundaki
görevli imza yetkisini kullanır, yapılan iĢ ve iĢlemleri bilahare asıl yetki sahibine
iletir.
9) Vali Yardımcılarının görevde bulunmadıkları durumlarda kendilerine ait
görevler, aksine emir verilmedikçe görev bölümü kapsamında karĢılığı gösterilen
Vali Yardımcısı tarafından yerine getirilecektir.
10) Vali’nin Ġl hudutları içerisinde; teftiĢ ve denetim veya görev ve inceleme gezisinde
bulunduğu sırada, Vali tarafından yapılacağı bildirilen iĢlerden bekletilmesi önemli
derecede mahsurlu olanların gereği ve icrası, görev bölümü esaslarına göre ilgili
Vali Yardımcısı tarafından yapılacak ve Ġl Valisi’ne ivedilikle bilgi verilecektir.
[8]
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
H. UYGULAMA ESASLARI
a. VatandaĢlarımız, Anayasamızın 74. maddesi, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca,
kendileri ya da kamu ile ilgili dilek ve Ģikâyetleri hakkında yetkili makamlara
baĢvurma hakkına sahiptirler. Bu nedenle, vatandaĢlarımızın tüm dilek ve
Ģikâyetlerine "Valilik Makamı" tüm birimleriyle (WEB ortamı dâhil) daima
açıktır.
b. Demokratik ve Ģeffaf yönetimin gereği olan eĢitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine
uygun olarak vatandaĢlarımızın, idari iĢ ve iĢlemlerini daha kısa sürede, zaman ve
kaynak israfına yol açmadan neticelendirmelerine imkan sağlamak bakımından,
vatandaĢlarımız kamu kurum ve kuruluĢlarındaki iĢ ve iĢlemlerini takipleri
sırasında, içerik olarak Ģikayet ve icrai nitelik taĢımayan tüm rutin dilekçe ve
müracaatlarını doğrudan ilgili kuruma yapabilecek ve vatandaĢlar Valilik dahil
hiçbir yere gönderilmeyip dilekçe ve müracaatları doğrudan kabul edilerek
iĢlemlere derhal baĢlanacaktır. Cevaplar Kurum Amiri’nin imzası ile verilecektir.
c. Dilekçelerin yasal süre içerisinde gereği yapılacak ve baĢvuru sahibi vatandaĢlara
sonuç yazılı olarak bildirilecektir.
d. Ancak, bunlar dıĢında tasarrufa müteallik konular ya da Ģikayet ve soruĢturma
istemlerine iliĢkin cevaplar ilgili Vali Yardımcısı tarafından imzalanacaktır.
e. Dilekçeler, Vali, Vali Yardımcıları, Ġl Hukuk ĠĢleri Müdürü (atama yapıldığı
zaman), Kaymakam Adayları (atama yapıldığı zaman), Ġl Yazı ĠĢleri Müdürü
veya Vali'nin yetkili kıldığı diğer görevliler tarafından ilgili kuruluĢlara
havale edilecektir.
f. Kendisine baĢvurulan birim amiri, konunun incelenmesini ve çözümünü kendi
yetkisi dıĢında görürse, dilekçe ilgili Vali Yardımcısı’ na sunulacak ve verilecek
direktife göre gereği yapılacaktır.
g. Doğrudan Birim Amirlerine gelen dilekçeler, ilgili kurumunca tutulan “Dilekçe
Kayıt Defteri”ne iĢlenecek, buna iliĢkin rakamlar üç ayda bir düzenlenecek
raporlarla birim amirlerince gelen dilekçeler ve yapılan iĢlemlerle ilgili Valilik
Makamına sunulacaktır.
h. Doğrudan "Valilik Makamına" yapılan yazılı baĢvurmalar, bir özellik arz
etmediği, Vali ve Vali Yardımcıları tarafından görülmesinde bir zorunluluk
olmadığı, bir ihbarı ya da Ģikâyeti kapsamadığı takdirde; Ġl Yazı ĠĢleri
Müdürlüğü’nde kaydı yapılıp ilgili kuruluĢun adı dilekçe üzerine yazılmak
suretiyle dilekçenin ilgili daireye gitmesi sağlanacaktır. Bu Ģekilde ilgili birime
giden dilekçeler iĢleme konulacak ve sonuç, dilekçe sahibine yukarıda yazılı
esaslar dairesinde yazılı olarak bildirilecektir.
[9]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
i. Ġl Emniyet Müdürlüğü ile Ġl Jandarma Komutanlığı’nca ilçelere inceleme ve
soruĢturma için gönderilen ihbar ve Ģikâyet dilekçeleri Valilik aracılığı ile
Kaymakamlıklara yazılacaktır.
j. Ġl Emniyet Müdürlüğü ile Ġl Jandarma Komutanlığı’nca ilçelere yazılacak olan
emniyet ve asayiĢ tedbirlerine iliĢkin yazılar mutlak surette Valilik Makamı
aracılığıyla ilçe Kaymakamlığı’na yazılacaktır. Ġlçe Kaymakamlarının bilgisi
olmadan emniyet ve asayiĢ tedbirlerine yönelik yazı yazılmayacaktır.
k. ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan e-içiĢleri kapsamında
Valiliğimize gelen tüm yazı ve dilekçelerin bilgisayar ortamında da kaydı
yapılacak olup e-içiĢlerinin yürütümünden Ġl Yazı ĠĢleri Müdürü ve Valilik Bilgi
ĠĢlem ġube Müdürü sorumludur.
l. BaĢvurularla ilgili tereddüt edilen hususlar ilgili Vali Yardımcısı tarafından
çözülecektir.
1. GELEN YAZILAR VE EVRAK HAVALESĠ
a) "Çok Gizli", "KiĢiye Özel" yazılar ile Ģifreler Vali, bulunmadığı zamanlarda
Vali Yardımcısı tarafından havale edilecek ve kaydı Özel Kalem Müdürlüğü’nde
tutulacaktır.
b) "Valilik Makamı"na gelen diğer bütün yazılar Valilik Evrak Bürosu’nda açılacak,
(Gizlilik derecesi taĢıyan zarflar Ġl Yazı ĠĢleri Müdürü tarafından açılacaktır.) ilgili
memur tarafından gideceği yer yazıldıktan sonra kaydı yapılacak, Vali veya Vali
Yardımcısı tarafından görülmesi gerekenler ayrıldıktan sonra diğerleri Kaymakam
Adayları veya Ġl Yazı ĠĢleri Müdürü’nün imzası ile ilgili dairelere havale
edilecektir. Bakanlıklar ile Genel Müdürlüklerden ve Kaymakamlıklardan gelen ve
önem arz eden evrakları ilgili Vali Yardımcıları mutlaka görecektir.
c) Vali Yardımcıları tarafından Vali'nin görmesi için sunulan önemli dilekçe veya
evrakın havale bloğunun üst sol köĢesine "Takdim" anlamına gelen kırmızı
kalemle (T) harfi konulacaktır.
d) Görev bölümü esasına göre Vali Yardımcılarına bağlı daire ve birimlerce ilgili
Vali Yardımcısı’nın görmesi için sunulan önemli dilekçe ve evrakın Havale
Blok’unun sol üst köĢesine yine “takdim” anlamına gelen (T) harfi konulur. (T)
iĢaretli evrak ilgili birim amiri ya da duruma göre Vali Yardımcısı tarafından
görüldükten sonra, gerekli ön hazırlık yapılarak ilgili Vali Yardımcısı’na veya
Vali’ye sunulur. Vali Yardımcıları kendilerine gelen evraklardan Vali’nin görmesi
gerekenleri Makam’a arz edecek, alınacak emir doğrultusunda iĢlem yapacaklardır.
[10]
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
e) Birim Amirleri; kendilerine gelen ve Vali veya Vali Yardımcılarının imzasını
taĢımayan evrak arasında, Vali veya Vali Yardımcılarının görmeleri gereken
evrak hakkında derhal kendileri bilgi verecekler ve talimatlarını alacaklardır.
f) CumhurbaĢkanı, T.B.M.M. BaĢkanı, BaĢbakan, Bakanlar ve Genel Kurmay
BaĢkanı imzası ile gelen yazılar Vali’ye sunulur.
2. YAZIġMA USULÜ
a) Vali Yardımcıları ve Birim Amirlerince hazırlanan ve bizzat Vali’nin imzası ile
gönderilecek, özellik arz eden ve Valilik Makamı’nın takdirini gerektiren yazılar,
yazılmadan önce Valilik Makamı ile istiĢare edilip mutabakat sağlandıktan sonra
hazırlanacak ve imzalanmak üzere Valilik Makamı’na sunulacaktır.
b) Vali adına imza yetkisi verilen Vali Yardımcıları ve birim amirlerince imzalanıp
gönderilecek tüm yazılarda;
 02.12.2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Resmi
YazıĢmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile
08.06.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Valilik ve Kaymakamlık
Birimleri TeĢkilat, Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği” esasları aynen ve mutlaka
uygulanacak, bu kurallara uygun olmayan yazılar iade edilecektir.
c) YazıĢmalarda yukarıda da belirtildiği gibi standardizasyona ve imla hatası
yapılmamaya özen gösterilecektir. Bunun için de;
 Vali tarafından imzalanacak yazılarda ismin altında “Vali”, Vali adına, Vali
Yardımcıları ve yetki verilmiĢ makamlarca imzalanacak yazılarda, ad ve soyadı
ile unvanı arasına "Vali a." Ġbaresi konulacak, yetkilinin adı küçük harf, soyadı
büyük harfle yazılıp unvanı ortalanacaktır.
 Aynı görev unvanını ifade ettiği halde Vali Muavini, Vali Yardımcısı veya Müdür
Muavini, Müdür Yardımcısı Ģeklinde farklı kullanılan ifadeler yerine, Vali
Yardımcısı veya Müdür Yardımcısı unvanı kullanılacaktır.
 Onaylarda “Olur”, “Uygundur”, “Muvafıktır” gibi değiĢik ifadeler yerine, her
onay için “OLUR” deyimi kullanılacak ve imza yeri için yeterli bir açıklık
bırakılacaktır. Vali’nin imzalayacağı yazılarda paraf bloğuna mutlaka ilgili Vali
Yardımcısı dâhil edilecek ve onaylarda ilgili Vali Yardımcısı’nın uygun görüĢü
alınacaktır.
 “Resmi YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliği”nin 20 inci maddesi gereğince; yazı, yazıyı hazırlayan ve Kurum
tarafından belirlenen en fazla 5 (beĢ) görevli tarafından paraf edilecektir. Vali
[11]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
Yardımcılarının Vali adına imzalayacağı yazılarda bizzat ilgili Birim Amiri’nin
parafının olması gerekmektedir.
 Yazıların sonuç bölümünde yer alan "Saygılarımla arz ederim" vb. ifadelerin
yerine sadece "Arz ederim" deyimi kullanılacaktır.
 Yazıların Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun hazırlanması ve konuların açık bir
ifade ile kısa ve öz olarak yansıtılması esastır.
 Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Ġmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük
esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaĢayan Türkçe ile yazılır.
d) YazıĢmalarda günlü ve süreli evraklar titizlikle takip edilecek; bu konuda meydana
gelecek aksamalardan bizzat Birim Amiri ve ilgi Vali Yardımcısı sorumlu olacaktır.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
YETKĠ SINIRLARI
A. ĠMZA VE ONAY YETKĠLERĠ
1. VALĠ TARAFINDAN BĠZZAT ĠMZALANACAK YAZILAR
a) Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergelerde doğrudan doğruya Vali’ye bırakılan
konular, CumhurbaĢkanlığı ve CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliği ’ne
yazılan önemli yazılar, TBMM BaĢkanı’nın imzası ile gelen yazılara verilecek
cevaplar, BaĢbakan imzasıyla gelen ve kiĢiye özel yazıların cevapları ile
BaĢbakanlığa sunulan Valilik görüĢ ve tekliflerini içeren yazılar, Genel
Kurmay BaĢkanı ve Kuvvet Komutanları imzasını taĢıyan yazılara verilecek
cevabi yazılar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne gönderilecek yazılar,
Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Yargı organlarından gelen yazılara verilecek
cevabi yazılar,
b) Bakanlıklara yazılan yazılardan; Bakan imzası ile gelen yazılara verilecek
cevaplarla, Bakanlıklara göre, öneri ve önem arz eden yazılar ile ataması Bakanlık
ve Genel Müdürlüklere ait personel ile ilgili öneri, görüĢ ve değerlendirme
yazıları,
c) Yıllık Yatırım Programlarına iliĢkin teklifler,
d) Bizzat AsayiĢ Komutanı ve Garnizon Komutanı imzasıyla gelen yazılara verilecek
cevabi yazılar,
[12]
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
e) YÖK BaĢkanlığı, Üniversite Rektörlükleri ve Akademi BaĢkanlıklarına doğrudan
doğruya yazılması gereken yazılar,
f) Hazine Avukatlığı ve Özel Ġdare Avukatlığının yetkileri saklı kalmak üzere;
ĠçiĢleri Bakanlığı görev ve sorumlulukları ile genel güvenlik konularında yargı
mercileri (Adli-Ġdari) nezdinde açılacak davalara iliĢkin yazılar,
g) "Çok Gizli" ve "KiĢiye Özel" yazılar ve Ģifreler,
h) 5442 sayılı Kanun’un 11.maddesinin (D)
Komutanlığı’ndan "Yardım Ġstemi" yazıları,
fıkrası
uyarınca
Garnizon
i) 5442 sayılı Kanun’un 9. maddesinin (F) fıkrası uyarınca ilde teĢkilatı veya görevli
memuru bulunmayan kamu hizmetlerinin yürütülmesi için görevli daireyi belirtme
yazıları,
j) Ġl Tüzel KiĢiliği adına tapu dairelerinde yürütülen iĢlemler ile Ġl Özel Ġdaresi’nin
ortak bulunduğu Ģirketlerin genel kurul toplantılarında "Temsil Yetkisi" veren
yazılar,
k) Ġlçe Kaymakamlıklarına ve Ġl Birimlerine gönderilecek önemli yazı, talimat ve
genelgeler,
l) Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve Birim Amirlerine baĢarı belgesi, teĢekkür ve
disiplin cezası verme ile ilgili yazılar,
m) Kaymakam Adayları ile ilgili değerlendirme raporları,
n) Valilikçe yayınlanan genel emir ve talimatlar,
o) Vali tarafından görüĢ belirtilmesi gereken konulara iliĢkin yazılar,
p) Ataması Bakanlık tarafından yapılan Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri’nin atama
yazısı,
r) Kanunen bizzat Vali tarafından baĢkanlık edilmesi gereken toplantı ve kurullarda
alınan kararlar,
s) Emniyet ve asayiĢle ilgili (önem derecesi Vali tarafından belirlenecek) önemli
telsiz yazıları ile Ģifreli yazılar,
t) ÇalıĢma saatlerinin tespitine dair Genelgeler,
u) “Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere göre bizzat Vali tarafından mahkemeler nezdinde
açılması hükme bağlanan davalara iliĢkin yazılar,
[13]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
ü) Yeni kadro tahsisi talep yazıları,
v) Bizzat Vali’nin baĢkanlık edeceği toplantıların çağrı yazıları,
y) Diğer illerden bizzat Vali imzası ile gelen yazılara verilecek cevaplar,
z) Vali’nin imzalamayı uygun gördüğü diğer yazılar,
Vali tarafından imzalanır.
2. VALĠ’NĠN ONAYINA BAĞLI ĠġLEMLER VE KARARLAR
a) 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu, 442 sayılı Köy Kanunu, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu,
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
KarĢılanması Hakkında Kanun, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 5302 sayılı Ġl
Özel Ġdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5355 sayılı Mahalli
Ġdare Birlikleri Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 6136 sayılı AteĢli Silahlar ve Bıçaklar
ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 3194
sayılı Ġmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair
Kanun ve diğer Kanunların, Tüzükler ile Yönetmeliklerin öngördüğü ve
mutlaka Vali tarafından onaylanması gereken öneriler ve yetki devri
yapılamayan iĢlem ve kararlar,
b) Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Ġl Hukuk ĠĢleri Müdürü, Kaymakam
Adayları ve Birim Amirlerinin; yıllık, mazeret, sağlık, aylıksız izin, yurt dıĢı
izni, refakat izni ve emeklilik onayları,
c) Ataması Bakanlıklara veya Bağımsız Genel Müdürlüklere ait olup, il emrine
verilen ve ilk ataması Vali’ye ait her derecedeki bütün Kamu görevlilerinin;
ilçeler arası görev yeri değiĢikliği, görev yerlerinin belirlenmesi ve vekâlet
onayları,
d) Tüm Kamu KuruluĢlarındaki personelin geçici görevlendirme onayları ile
muvafakat onayları,
e) Her derecedeki okul müdürlüklerine ve yardımcılıklarına asaleten ve
vekâleten atama onayları,
f) Birim Amirlerinin il dıĢına çıkıĢları ile bu çıkıĢa ait araç görevlendirme
onayları,
[14]
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
g) Kadrosuz usta öğretici görevlendirme onayları ile ilk ve orta öğretime ücretli
öğretmen atamasına iliĢkin onaylar,
h) Ġl Özel Ġdaresi personelinin il içi ve ilçeler arası atama, yer değiĢtirme ve
geçici görevlendirme onayları,
i) Emniyet Müdürlüğü’ne ait araçların operasyonel ve istihbarat amaçlı il dıĢı
görevlendirme onayları,
j) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin bizzat Vali tarafından onaylanmasını
emrettiği Kararlar,
k) Ġl Jandarma Komutanlığı’na bağlı personelin 5442 sayılı Kanun’un 8.maddesinin
(B) ve (C) fıkraları ile 2803 sayılı Jandarma TeĢkilat, Görev ve Yetkileri
Kanunu’nun (H) maddesine göre atama ve yer değiĢtirme onayları,
l) Emniyet Hizmetleri sınıfına ait tüm personelin il içi görevlendirme, yer
değiĢtirme ve atama onayları,
m)Görevden uzaklaĢtırma, uzatılması veya kaldırılmasına iliĢkin onaylar,
n) Disiplin Kurulu kararlarının onayları,
o) Ön inceleme ve soruĢturma onayları,
p) Valiliğe bağlı kurum ve kuruluĢların birim amirleri hakkında açılacak her türlü
soruĢturma onayları,
r) 6136 sayılı AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile
Uygulanma Yönetmeliği uyarınca verilen tüm silah taĢıma ve bulundurma
ruhsatlarına ait onaylar,
s) 87/12028 karar sayılı Tüzüğün 18. maddesi uyarınca verilen patlayıcı madde satın
alma ve kullanma izin belgeleri, 113, 114 ve 119.maddelerine göre verilen
Perakende Av Malzemeleri, Satıcılarına Mahsus Satın Alma ve SatıĢ Yapma
Ruhsatı ile Mermi SatıĢ Bayiliği Belgeleri ile ilgili onayları,
Ģ) Geçici ve gönüllü köy korucularının silah ruhsat olurları,
t) Haber alma, genel güvenlik ve milli güvenlikle ilgili konular ile ilgili yazıları,
u) Ġl Encümeni gündem tekliflerinin onayları,
ü) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu’na göre yapılacak her türlü
toplantı, gösteri ve yürüyüĢleri için alınacak izin onayları,
Vali tarafından onaylanır.
[15]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
3. VALĠ
YARDIMCILARININ
ĠMZALAYACAĞI
YAZILAR
VE
YÜRÜTECEĞĠ ĠġLEMLER (Görev Bölümüne Göre Ġlgili Vali Yardımcısı
Tarafından )
a) CumhurbaĢkanlığı, CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliği, BaĢbakanlık ve
Bakanlıklardan gelen ve Vali tarafından imzalanması gerekmeyen diğer yazı ve
cevapların imzalanması,
b) Bir direktifi, öneriyi ve görüĢ saptanmasını gerektiren, Vali’nin imzalayacakları
dıĢında olan diğer yazılar ile iĢ ve iĢlemlerin görev bölümüne göre yürütülüp
sonuçlandırılması ve yazıların imzalanması,
c) Adli Mahkemelere, Ġdare Mahkemelerine, Bölge Ġdare Mahkemelerine, Vergi
Mahkemelerine, Ġcra Hâkimliklerine, DanıĢtay ve SayıĢtay’a Kurum adına açılacak
dava dilekçeleri ile davalara ait savunma yazıları (Önemine göre Vali tarafından
imzalanacaklar hariç), Devlet Davalarının Takibi Usulüne ĠliĢkin 4353 sayılı Kanun
kapsamına giren konular, bu madde dıĢındadır.
d) Vali’nin imzalayacakları dıĢında kalan Hizmete Özel ve Gizli iĢaretli yazıları,
e) 3091 Sayılı Kanun’un uygulanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek ve karar
vermek,
f) Protokol ve törenlere iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
g) Kaymakam Adaylarının stajları ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
h) Ġmza yetki devri konusundaki Yönerge hükümlerine uyum ve riayeti sağlamak
amacıyla gerektiğinde kendilerine bağlı birimlerin iĢlemleri ve kararları üzerinde
veya dairelerde denetimler yapmak,
i) Vali’nin onayına sunulacak tasarrufların ön iĢlemlerinin yürütülmesi ve gerekli
yazıların imzalanması,
j) Görev bölümü esasları dahilinde Vali’nin katılmadığı komisyon ve kurulların
baĢkanlıklarının yürütülmesi, kararlarının imzalanması ve gerekli iĢlemlerin yerine
getirilmesi,
k) 5233 Sayılı “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması
Hakkında Kanun”un uygulanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek ve bu konu ile
ilgili olarak oluĢturulacak komisyona baĢkanlık etmek,
l) Köylere Hizmet Götürme Birliği BaĢkanlığı ile ilgili iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesi,
[16]
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
m) Ġl Özel Ġdaresi’nin kendilerine bağlı Kurum ve KuruluĢlar ile iliĢkilerinin Vali
adına yürütülmesi ve koordine edilmesi,
n) Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı’na ait iĢ ve iĢlemleri yürütmek, ödeme
belgelerini imzalamak,
o) Özel güvenlik görevlileri için düzenlenen personel kimlik belgelerini imzalamak,
p) 87/12028 karar sayılı Tüzük’ün 18, 113, 114 ve 119. maddelerine göre verilen
Perakende Av Malzemeleri, Satıcılarına Mahsus Satın Alma ve SatıĢ Yapma
Ruhsatı ile Mermi SatıĢ Bayiliği Belgeleri, Patlayıcı Madde Satın Alma ve
Kullanma Ġzin Belgesi ve Depolama Ġzin Belgelerinin onayı dıĢındaki diğer iĢ ve
iĢlemler,
r) 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kiĢilere verilecek
olan ruhsat ve teskerelerin imzalanması.
s) Valiliği temsilen Valilik veya Valiliğe bağlı Kurumların iĢ ve iĢlemleri
nedeniyle Vali adına noterlerde yapılması gereken iĢlemler,
4. VALĠ YARDIMCILARININ ONAYLAYACAĞI ĠġLEMLER VE KARARLAR
(Görev Bölümüne Göre Ġlgili Vali Yardımcısı Tarafından )
a) Vali’nin onayı dıĢında kalan ve Vali onayını gerektirmeyen tüm iĢlem ve kararların
onaylanması,
b) Vali’nin onayı dıĢında kalan tüm personelin ücretsiz izin onayları,
c) Vali’nin onayı dıĢında kalan ve yurt dıĢına görevli çıkacak personel ile yıllık
izinlerini yurt dıĢına geçirmek isteyen personelin yurt dıĢı çıkıĢ onayları,
ç) Vali’nin onayı dıĢında kalan tüm personelin il dıĢı geçici görev ve il dıĢı taĢıt
görevlendirme onayları,
d) Ġl Sabotaj Komisyonu BaĢkanlığı ve Sabotaj Planlarının onayları,
e) Mevzuatta bizzat Vali tarafından verilmesi öngörülmeyen, mahallin en büyük
Mülki Amiri ya da Mahalli Mülki Amir tarafından verilmesi öngörülen idari
nitelikli para cezası ve Mülkiyetin Kamu’ya geçirilmesi onayları,
f) Oyun, temsil, gösteriler veya çeĢitli eğlence amaçlı toplantı vb. sosyal etkinliklerin
düzenlenmesi ile ilgili onaylar,
g) Çevre Kanunu’na bağlı olarak çıkarılan Yönetmeliklere göre verilecek her tür belge
ve izinler,
[17]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
ğ) Tekel dıĢı bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemelerinin ve benzerlerinin
üretimi, ithali, saklanması, depolanması, satıĢı, kullanılması, yok edilmesi,
denetlenmesi usul ve esaslarına iliĢkin Tüzük ve ilgili Mevzuat gereğince verilen
izin, belge ve ruhsat onayları,
h) KÖYDES Projesi kapsamında yapılacak olan köy altyapı iĢleri için Valilikçe izin
talebinde bulunulan ormanlık alanlara iliĢkin taahhüt senetlerinin ve protokol
metinlerinin imzalanması,
ı) Ġl sınırları içerisinde (Belediye sınırları dahil) 5686 sayılı Jeotermal Kaynakları ve
Doğal Minarelli Sular Kanunu’nda belirtilen ruhsatlar ve 3213 sayılı Maden
Kanunu kapsamında bir (a) grubu maden ruhsatı ile maden üretim faaliyetleri ile bu
faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisleri için iĢ yeri açma ve çalıĢtırma
ruhsatlarına düzenleme ilgili kanun ve yönetmelikler gereği gerekli denetimler
kapatma, geçici faaliyetten men ve ruhsat iptali yaptırımlarının uygulanması,
i) Vali onayı dıĢında kalan ve görev bölümüne giren tüm personelin asalet tasdiki,
memuriyetten çekilme veya çekilmiĢ sayılma, emeklilik onayları ile özlük dosyası
Ġl’de bulunan tüm personelin derece terfi onayları,
j) Vali’nin bulunmadığı zamanlarda, görev bölümüne göre kendilerine taalluk eden
Vali tarafından imzalanması veya onaylanması gereken, ancak özelliği ve ivediliği
nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan yazılar ve onaylar,
k) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili onaylar,
l) 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 26.maddesi gereğince, Derneklerin,
tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleĢtirmek üzere, izin ile kurabilecekleri
tesisler ile ilgili iĢletme onayları,
m)5253 sayılı Dernekler Kanun’a göre derneklerin kütükten kayıt silme onayları,
n) 2521 sayılı Kanun’a istinaden verilen Satıcılık (bayilik) Belgesi ve ruhsatlarının
onaylanması,
o) MY–5–3 SavaĢ Hasar Onarım Planlarının Hazırlanması Yönergesi gereğince
hazırlanacak olan ve Bakanlık onayı gerektirmeyen Ġlçe ve Belde Belediyelerine ait
(B) grubu içme suyu ve kanalizasyon tesislerine ait savaĢ hasar onarım planlarının
onaylanması,
ö) Lojman tahsisi ile ilgili komisyon ve karar onayları, (Valinin bilgisine sunulmak ve
görüĢünü almak kaydıyla)
[18]
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
p) Kamu Konutlarını yasa dıĢı iĢgal edenlerle ilgili “Zorla BoĢaltma” kararlarına
iliĢkin onayları,
r) 5188 sayılı Kanun uyarınca özel güvenlik teĢkilatı personelinin Silah TaĢıma
Ruhsatı ile ilgili iĢlemler ve onaylar,
s) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı izin belgelerinin onaylanması,
Ģ) Özel Eğitim ve Öğretim Kurumlarının devri, nakli program ilavesi, kademeli
öğretime baĢlaması, kurucu, kurucu temsilcisi değiĢikliği, Ģirket nev’i değiĢikliği
ve kontenjan değiĢikliği onayları,
t) Her derece ve türdeki özel eğitim kurumlarında görevli müdür ve müdür yardımcı
atama ve istifa iĢlemleri ile ilgili onaylar,
u) Aynı okul Öğretmenlerinden aynı yere Müdür Yardımcısı veya Müdür Vekili
Öğretmen görevlendirme onayları,
ü) Bilgi toplama aylık faaliyet raporlarını KĠHBĠ Daire BaĢkanlığı’na gönderme
onayları,
v) Ġl dıĢı müsabakalara gönderilecek sporcu kafileleri ile okul gezilerine iliĢkin
onayları imzalamak,
y) Vali tarafından verilecek diğer iĢ, emir ve görevler,
5. VALĠ YARDIMCILARI ARASINDA GÖREV BÖLÜMÜ
a)Vali Yardımcıları arasındaki görev bölümü EK-A’dadır.
b)Vali Yardımcıları görev bölümüne göre sorumlu oldukları birimlerle ilgili olarak
yürütülen projeler ve sorunları takip edecek, birimleri yılda iki defa denetleyecek ve
rapor düzenleyeceklerdir.
6. ĠL HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRÜNÜN ĠMZALAYACAĞI
YAPACAĞI GÖREVLER, VERECEĞĠ ONAYLAR
YAZILAR,
a) Vali tarafından tevdi edilen konular hakkında hukuki görüĢ ve mütalaa bildirmek,
b) Vali tarafından görevlendirildiğinde Ġdari Yargıda idareyi temsil etmek, savunmada
bulunmak,
c) Dilekçelerin kabulü ve havalesi,
d) Kanunlar veya Valilik onayı ile verilmiĢ kurul üyelikleri,
[19]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
e) Hukuk ĠĢleri ġube Müdürlüğü görev alanına geren inceleme ve denetleme
hizmetlerine iliĢkin yazılar,
f) Dernek Tüzüklerinin incelenmesi.
g) Bakım belgeleri, Apostil tasdik Ģerhi, noterlikçe düzenlenen vekâletname onayları.
h) Nüfus mevzuatının Mülki Ġdare Amirlerine tevdi etmiĢ bulunduğu her türlü onaylar.
i) Vali tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek
7. KAYMAKAMLARIN ĠMZALAYACAĞI YAZILAR VE YÜRÜTECEĞĠ
ĠġLEMLER
a) 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nun 32. maddesine istinaden, Ġlçede görev
yapan Ġl Özel Ġdaresi personelinin, yıllık, mazeret, sağlık izni, sicil ve özlük
iĢlemlerinin yürütülmesi,
b) Ġl Özel Ġdaresi’ne ait ve ilçede görevli tüm araç, gereç ve personellerin, acil
durumlar ve grup çalıĢmaları dıĢında görevlendirmeleri,
Sevk ve idaresi konularında ilçe Kaymakamlarına yetki verilmiĢtir.
8. KAYMAKAMLARIN ONAYLAYACAĞI ĠġLEMLER VE KARARLAR
a) Ġlçe’de görev yapan memurların ve diğer kamu görevlilerinin yurt dıĢı izin
onaylarının imzalanması,
b) Ġlçe ve Belediye sınırları dıĢındaki 1. sınıf gayri sıhhi müessese ve maden üretim
faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahası içerisindeki ve dıĢındaki
tesislerin iĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatları hariç, gayri sıhhi müesse ve sıhhi
müessesler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine iĢ yeri açma ve çalıĢma
ruhsatları düzenleme ve gerekli denetimleri yapma ile kapatma, geçici faaliyetten
men ve ruhsat iptali iĢlemlerinin uygulanması,
9.
KAYMAKAM ADAYLARININ YÜRÜTECEĞĠ ĠġLER
a) Dilekçelerin kabul ve havalesi,
b) ĠçiĢleri Bakanlığı birimlerinde inceleme yapılması,
c) Memurlar hakkında yapılacak ön inceleme raporlarının hazırlanması,
d) Vali tarafından verilecek diğer görevlerin yürütülmesi.
[20]
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
10. BĠRĠM AMĠRLERĠ TARAFINDAN ĠMZALANACAK YAZILAR ĠLE
YÜRÜTÜLECEK Ġġ VE ĠġLEMLERLE ĠLGĠLĠ ORTAK HÜKÜMLER
Birim Amirlerine;
a) Bağlı bulundukları Bakanlığın mevzuatı çerçevesinde (Kanun, Yönetmelik,
Tüzük ve Yönerge vb) kendilerine verilen yetkilerle ilgili iĢ ve iĢlemlerin
yürütülmesine,
b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 31. maddesi ile 4734
sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 4. maddesi çerçevesinde “harcama ve ihale
yetkisinin”, kendilerine bütçe ile ödenek tahsis edilen ya da ödenek gönderme
belgesi ile ödenek gönderilen her bir harcama biriminin “en üst yöneticisi” sıfatıyla
kullanılmasına,
c) Yeni bir hak ve görev doğurmayan, bir direktif veya icra talimatını kapsamayan
Vali veya Vali Yardımcılarınca imzalanması gerekenlerin dıĢında kalan ve
"Hesabata ve teknik hususlara ait olup, Valilikçe bilinmesi gerekmeyen yazılar
ile bir dosyanın tamamlanması, bir iĢlemin sonuçlandırılması için belge veya
bilgi istenilmesi ve bu yazıların cevapları için" il genel idare kurum ve
kuruluĢlarınca doğrudan kendi aralarında yazılacak yazılar ile bu kapsamda
Ġlçelerdeki birimlerine, kendi Bakanlık veya Genel Müdürlüklerine gönderilecek
yazıların imzalanmasına,
d) Vali veya Vali Yardımcısı’nın onayından geçmiĢ kararların Kaymakamlıklara,
ilgili merciine gönderilmesine veya tebliğine iliĢkin yazıların imzalanmasına,
e) Ġlimize atanan veya ilimizden tayini çıkan personelin (Müdür Yardımcısı ve
Müdür unvanlı personel hariç) iliĢik kesme ve göreve baĢlamalarına iliĢkin
Bakanlık, Genel Müdürlük ve Kaymakamlıklara gönderilen yazıların
imzalanmasına,
f) Duyuru mahiyetindeki evrakların Ġlçe Kaymakamlıklarına intikalini sağlayan
yazıların imzalanmasına,
g) Meslek içi eğitim kursları ile yazıĢmalar ve bunların baĢlayıĢ ve bitiĢlerinin
Bakanlık, Genel Müdürlük ve Kaymakamlıklara bildirilmesine iliĢkin yazıların
imzalanmasına,
h) Birim Amirleri dıĢında kalan tüm personele verilecek kimlik kartlarının
imzalanmasına,
i) Birim Amirleri dıĢında kalan tüm personelin yıllık, mazeret, sağlık ve refakat
izinlerinin onaylanmasına,
j) Tüm personelin kademe terfi çizelgelerinin imzalanmasına,
[21]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
k) Birim Amiri dıĢındaki tüm personel ile taĢıtların il içi görevlendirme
onayların imzalanmasına,
l) Alt birimlere ve ilçelere gönderilecek genelgelerin duyurulmasına iliĢkin yazıların
imzalanmasına,
m) Dairelerin belirli dönemlerde Bakanlıklara mutat gönderecekleri form ve istatistiki
bilgilere ait yazı ve cevapların imzalanmasına,
n) Gönderilen kadroların duyurulmasına iliĢkin yazıların imzalanmasına,
o) Ödeneklerin alt birimlere ve ilçelere duyurulması ve gönderilmesine iliĢkin
yazıların imzalanmasına,
p) YanlıĢ gelen bir yazının ilgili makamlara gönderilmesine iliĢkin yazıların
imzalanmasına,
r) Personelin askerlik erteleme iĢlemleri ile ilgili her tür yazının imzalanmasına,
s) Adli ve idari yargı tarafından (icra daireleri dahil) Valilik aracı kılınmadan
doğrudan gelen yazılara verilecek cevabi yazıların imzalanmasına,
t) Ġller arası ataması yapılan personelin sicil dosyasını gönderme, isteme yazıları ile
maaĢ nakil ilmühaberlerinin imzalanmasına,
u) Araç, gereç ve donanım talep yazılarının imzalanmasına,
v) Birim Amirleri bu yetkilerini kullanırken kendi Bakanlıkları veya Genel
Müdürlükleri, Kaymakamlıklar ve diğer birimler ile yapacakları bütün
yazıĢmalarda mutlaka "Vali a." ibaresi kullanarak yazıĢma yapabileceklerdir.
Ayrıca, Kamu Kurum ve KuruluĢları Amirleri, kendilerine bağlı ilçe
kuruluĢları ile 5442 sayılı Kanun’un 27. ve müteakip maddelerindeki
Kaymakamlarının ilçe idaresinin baĢı ve mercii sıfatıyla genel hizmet yürütmelerini
engelleyici, kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı yazıĢma yapamazlar, birim amirleri
yetkisinde olan iĢlemlerde, iĢin yoğunluğu ve aciliyeti hallerinde yetkinin alt
birimlere devredilmesi Valinin özel onayına tabidir. Ancak, bu halde de Birim
Amiri’nin sorumluluğu aynen devam eder,
Konuları ile ilgili olarak Vali adına imza yetkisi verilmiĢtir.
[22]
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
11. ORTAK HÜKÜMLER BÖLÜMÜNDE BELĠRTĠLEN YETKĠLERĠN YANI
SIRA, YETKĠ DEVRĠ YAPILAN BĠRĠM AMĠRLERĠ VE DEVREDĠLEN
YETKĠLER
A. ĠL JANDARMA KOMUTANI VE ĠL EMNĠYET
ĠMZALAYACAĞI VE YÜRÜTECEĞĠ ĠġLEMLER
MÜDÜRÜ’NÜN
1) Ruhsata tabi tüm silahların mermi satın alma izni iĢ ve iĢlemlerini ve silah nakil
belgelerini imzalamak,
2) Kamu Kurum ve KuruluĢları ile özel kuruluĢlarda çalıĢacak personel hakkında
yapılan güvenlik soruĢturmalarını ilgili birimlere gönderme yazılarını imzalamak,
3) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 31. maddesi ile 4734
sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 4. maddesi çerçevesinde “harcama ve ihale
yetkisinin” kendilerine bütçe ile ödenek tahsis edilen ya da ödenek gönderme
belgesi ile ödenek gönderilen her bir harcama biriminin “en üst yöneticisi”
sıfatıyla kullanmasına,
B. ĠL JANDARMA KOMUTANI VE ĠL EMNĠYET
ONAYLAYACAĞI ĠġLEMLER VE KARARLAR
MÜDÜRÜ’NÜN
1) GKK'lerin aylıklarına esas olmak üzere her ay düzenlenen isim listeleri, yıllık,
mazeret, sağlık ve refakat izin onayları ile ilgili iĢlemlerin imzalanması ve
onaylanması konusunda Ġl Jandarma Komutanı’na,
2) Silah Satın Alma Belgesi, Mermi Satın Alma Belgesi, 2521 sayılı Kanun uyarınca
tanzim edilen Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi ile Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
7/12028 karar sayılı Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde sorumlularına
tanzim edilen güvenlik belgeleri ile ilgili iĢ ve iĢlem onayları konusunda,
alanlarına göre Ġl Jandarma Komutanı ve Ġl Emniyet Müdürü’ne, Pasaport
Kanunu’na göre verilen "Hususi Damgalı Pasaportlar, Hizmet Damgalı Pasaportlar
ve Umuma Mahsus Pasaportların imzalanması ve onaylanması Ġl Emniyet
Müdürü’ne,
3) 3201 sayılı Emniyet TeĢkilatı Kanunu’na istinaden Emniyet TeĢkilatı
mensuplarının evlilik ile ilgili iĢ ve iĢlemlerinin imzalanması ve onaylanması
konusunda Ġl Emniyet Müdürü’ne,
4) Ġl Jandarma Komutanlığı ve Ġl Emniyet Müdürlüğü’ne ait araçların il içi sevk
onaylarını imzalamak (Ġl dıĢı istihbarat ve operasyonel amaçlı olanlar Ġl Valisi
yetkisindedir.),
5) Geçici Köy Korucularının Görev ve Kimlik Belgelerinin imzalanmasında ve
onaylanmasında, Ġl Jandarma Komutanı yetkilidir.
[23]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
6) Bağlı bulundukları Bakanlığın mevzuatı çerçevesinde (Kanun, Yönetmelik,
Tüzük ve Yönerge vb.) kendilerine verilen yetkilerle ilgili iĢ ve iĢlemlerin
yürütülmesiyle ilgili imza ve onaylarda,
7) Birim Amirleri dıĢında kalan tüm personelin yıllık, mazeret, sağlık ve refakat
izinlerinin onaylanmasında,
C. ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERĠ’NĠN ĠMZALAYACAĞI VE
YÜRÜTECEĞĠ ĠġLEMLER
1)
Valinin katılmadığı Ġl Encümeni toplantılarına baĢkanlık etmek ve alınan kararların
imzalanması,
2) Ġl Özel Ġdaresi ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergelerde doğrudan
Vali’ye bırakılan konular hariç, hukuki sonuç doğurucu nitelik taĢımayan yazılar ile
ilgili Kamu Kurum Ve KuruluĢları ve Belediye BaĢkanlıklarıyla Vali adına
yapılacak olan yazıĢmaların imzalanması,
3)
Ġl Genel Meclisi’nde ve Ġl Encümeni’nde görüĢülecek konularla ilgili Valilik
Makamı’na yapılan teklif yazılarının imzalanması,
4) Ġl Özel Ġdaresinin taĢınır ve taĢınmaz mallarının Vali adına idare edilmesi,
5) 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre verilen form dilekçelerinin, gün, saat,
dakika ve makbuz sıra numaraları belirtilmek sureti ile havalesi ve imzalanması,
D. ĠL YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ’NÜN ĠMZALAYACAĞI VE YÜRÜTECEĞĠ
ĠġLEMLER
1) Ġçeriği itibariyle Mülki Amir’in bilmesi, karar veya emir vermesi ve takip etmesi
gereken konulardan olmayan veya bilgi toplamayı içeren konulara iliĢkin resmi
yazıların imzalanması,
2) Vali Yardımcılarının görmesi gerekmeyen, ihbar, Ģikâyet içermeyen ve nüfus
iĢlemleri, 2022 sayılı Kanun uyarınca yapılan müracaatlar, düğün izin talepleri,
özel güvenlik ve benzeri rutin dilekçelerin havalesi,
E. ĠL MAHALLĠ ĠDARELER
YÜRÜTECEĞĠ ĠġLEMLER
MÜDÜRÜ’NÜN
ĠMZALAYACAĞI
VE
1) Muhtarlara yazılan tebligat ve duyuru yazılarının imzalanması,
2) Muhtar ve azaların tatbiki imza ve mühürlerinin tasdik iĢlemleri,
3) Mahalli Ġdarelerle ilgili envanter ve istatistiki bilgi ve formların tanzimi ile ilgili
yazıĢmalar.
4) Muhtarlık belgelerinin ve muhtarla ilgili yazıların imzalanması,
[24]
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
F. ĠL
MAHALLĠ
ĠDARELER
ĠġLEMLER VE KARARLAR
MÜDÜRÜ’NÜN
ONAYLAYACAĞI
1) YÖK tarafından Valilikçe tasdik edilmesi istenen öğrenci belgelerini ilgili
muhtarın tasdikinden sonra onaylanması,
G. ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRÜ’NÜN ĠMZALAYACAĞI VE
YÜRÜTECEĞĠ ĠġLEMLER
1) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 15. maddesine göre bir aydan sonra
yapılan doğum bildirimleri ve genel nüfus yazımında bulunmayarak yazım dıĢı
kalanların 58. maddesi uyarınca yazılması ile aynı Kanun’un 68. maddesinin a, b, c
bentlerinde öngörülen nüfus para cezasını verme konularında, yine aynı Kanun’un
33. maddesi gereğince tahkikatı gerektiren ölüm tutanaklarının tahkik edildikten
sonra iĢleme konma yetkisinin, ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama
Yönergesi’nin 39. maddesi ile beyan edilen adres değiĢiklikleri hakkında Ģüpheye
düĢülmesi veya aynı Yönerge’nin 18. maddesindeki düzenlemeye aykırı
beyanların tespiti halinde kolluk makamlarınca gerekli soruĢturma ve inceleme
yaptırılması yetkisinin kullanılmasıyla ilgili yazılarının imzalanması,
H. ĠL DERNEKLER MÜDÜRÜ’NÜN ĠMZALAYACAĞI VE YÜRÜTECEĞĠ
ĠġLEMLER
1) Yeni kurulan dernek, Ģube, federasyon, konfederasyon, birlik vb. tüzel kiĢiliğe
alındı belgesi yazılarının imzalanması,
2) Tüzel kiĢiliğe kurucularının hukuki durumlarında tüzük ve genel kurul
evraklarındaki eksiklik düzeltme yazılarının imzalanması,
3) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre özel ve tüzel kiĢilere yapılacak
tebligat ile ilgili iĢ ve iĢlemlerde (Bankalarda hesap açma, eksik belge
tamamlama, yetki belgesi vs.) ilgili yazıĢmaların imzalanması,
4) Tüzel kiĢiliğe tüzük tasdik yetkisine iliĢkin yazıların imzalanması,
Ġ. SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA VAKIF MÜDÜRÜ’NÜN
ĠMZALAYACAĞI VE YÜRÜTECEĞĠ ĠġLEMLER
1) Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı’na yapılan baĢvuruları havale etmek,
inceleme yaptırmak ve gündeme hazır hale getirmek ile ilgili yazılar,
2) VatandaĢ baĢvurularını incelemek ve malvarlığını araĢtırmak amacıyla resmi ve
özel kurumlarla yapılacak yazıları,
3) Mütevelli Heyet Kararlarının ilgililere tebliğine iliĢkin yazıları,
[25]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
J. GENÇLĠK HĠZMETLERĠ VE SPOR ĠL MÜDÜRÜ’NÜN ĠMZALAYACAĞI
VE YÜRÜTECEĞĠ ĠġLEMLER
1) Haftalık müsabaka programlarının ilgili kurumlara gönderilmesine iliĢkin yazıları,
2) Gençlik Hizmetleri Spor Ġl Müdürlüğü harcamalarında harcama ve ihale yetkilisi
olarak düzenlenen evraklar,
K. GENÇLĠK HĠZMETLERĠ VE SPOR ĠL MÜDÜRÜ’NÜN ONAYLAYACAĞI
ĠġLEMLER VE KARARLAR
1) Müsabakalara iliĢkin bilet satıĢ onaylarını,
L. ĠL MÜFTÜSÜ’NÜN ĠMZALAYACAĞI YAZILAR VE YÜRÜTECEĞĠ
ĠġLEMLER
1) Vaaz ve irĢat hizmetleri ile ilgili yazıları,
2) Hac ve umre ile ilgili yazıları,
3) Yayın iĢlerine iliĢkin yazıları,
M.ĠL DEFTERDARI’NIN ĠMZALAYACAĞI YAZILAR VE YÜRÜTECEĞĠ
ĠġLEMLER
1) Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmelik, Genel Tebliğ ve Genelgelere
göre Defterdar tarafından imzalanması ve onaylanması gereken iĢ ve iĢlemler ile
bunların ilgili mercilere gönderilme yazıları,
2) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taĢınır ve
taĢınmaz mallarla ilgili bilgi ve belgelerin kamu kurum ve kuruluĢlar ile ilgili
odalardan istenilmesine ait yazıları,
3) 2022 sayılı Kanun ile ilgili yazıĢmaları,
N. ĠL DEFTERDARI’NIN ONAYLAYACAĞI ĠġLEMLER VE KARARLAR
1) 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un 64. maddesine
göre düzenlenecek haciz evraklar (6183 sayılı A.A.TUHK.’nın 13. maddesine göre
düzenlenecek ihtiyati haciz kararları hariç) ve onaylar,
O. ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRÜ’NÜN ĠMZALAYACAĞI YAZILAR VE
YÜRÜTECEĞĠ ĠġLEMLER
1) Her derecedeki okul öğrencilerinin sınavları ile ilgili yazıĢmalar, diplomalar,
diploma defteri, sınıf geçme defteri ve sınav çizelgeleri, eğitim hizmetlerine iliĢkin
olarak teĢkil olunacak komisyon ve kurul onayları, okul aile birlikleri ve koruma
[26]
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
dernekleri ile ilgili olarak yapılacak yazıĢmalar yönetici ve öğretmenlerin ders
ücreti onayları; Ġl içi gezi onayları, okul ve kurumlarda yapılacak olan sosyal,
kültürel aktivitelere ait il içi onaylarını, kurs ve seminerler sonrası düzenlenen
belgelerin imzalanması, özel eğitim okulları ve kurumlarının öğretmenlerinin
atama ve görevden ayrılma onaylarını imzalanması, anasınıflarının açılma,
kapatılma ve ücret tespit kararlarının onaylanması; yönetici ve öğretmenlerin tüm
ders, ek ders ücreti onay ve yazılarının imzalanması, öğretmenlerin göreve
baĢlama, ayrılıĢ, kademe-derece terfi ve askerlik yazılarını imzalanması ve ilgili
kurumlara gönderilmesi,
2) 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince verilecek para cezalarına iliĢkin
yazıları,
3) Milli Eğitim Vakfı ile ilgili belgelerin Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü’ne
gönderilmesine iliĢkin yazıları,
4) Burslu öğrencilerin ödeme iĢlemleri ile kayıt nakil ve tüm iĢ ve iĢlemlerine ait
yazıları,
P. ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRÜ’NÜN ONAYLAYACAĞI ĠġLEMLER VE
KARARLAR
1) Motorlu taĢıt sürücü kurslarının direksiyon eğitimi alanlarının onayları,
R. ĠL
SAĞLIK MÜDÜRÜ’NÜN
YÜRÜTECEĞĠ ĠġLEMLER
ĠMZALAYACAĞI
YAZILAR
VE
1) Mobil ekip onaylarının imzalanması,
2) Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Koordinatörlüğü ile ilgili yazıĢmalar,
S. ĠL SAĞLIK MÜDÜRÜ’NÜN ONAYLAYACAĞI ĠġLEMLER VE
KARARLAR
1) Ġl içi ve il dıĢı ambulans ve görevlilerinin görevlendirme onayları,
ġ. ĠL BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRÜ’NÜN ĠMZALAYACAĞI
YAZILAR
1) Kamu Kurum ve KuruluĢlarından Valiliğimize gönderilen ilanların, mahalli
gazetelere ilan edilmesi ile ilgili yazıların imzalanması,
T.ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK
ĠġLEMLER VE KARARLAR
ĠL
MÜDÜRÜ’NÜN
ONAYLAYACAĞI
1) Ġlimizde yapılacak ve yapılmakta olan inĢaatların heyet olurlarının ilgili
tutanaklarının ve kararlarının, ĠĢ Deneyim Belgeleri, hak ediĢlerinin, YaklaĢık
Maliyetlerinin ve buna benzer belgelerinin tasdiki ve onaylanması,
[27]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
U. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRÜ’NÜN ONAYLAYACAĞI
ĠġLEMLER VE KARARLAR
1) Zirai ve veterinerlik ilaç satıĢ yerlerine ait ruhsat onayları,
2) 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında onaylanan Ruhsat Tezkereleri ile
Belgeleri onayını müteakiben imzalanması ve vize edilmesi iĢlemleri,
12. YÖNERGEDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER
Bu Yönerge’de tadat, tasnif ve tarif edilmeyen hususlarda acil durumlarda
emsaller dikkate alınır. Tereddüt edilen hallerde Valinin emrine göre hareket edilir,
daha sonra eksikliklerle ilgili düzenleme yapılır.
13. UYGULAMAYA ĠLĠġKĠN DĠĞER HÜKÜMLER:
a. Vali veya Vali Yardımcılarının onayına sunulacak yazılar ile bunların imzasıyla
yapılacak yazıĢmalarda bizzat ilgili kurum amirince teklifte bulunacak veya parafe
edilecektir.
b. Köy Muhtarlıkları 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu’nun 31. maddesi uyarınca, Valilik ve
Bakanlıklarla olan yazıĢmalarını Kaymakamlık ve Valilik kanalı ile yapacaklardır.
c. Bu Yönerge, tüm memurlara imza karĢılığında okutturulacak ve Yönerge’nin bir
örneği her memurun masasında her zaman baĢvurmaya hazır Ģekilde bulundurulacak.
d. Birim Amirleri personelini bu konuda hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.
e. Ġmza Yetkileri Yönergesi’ nde belirlenen herhangi bir hükme aykırılık halinde evrak
sıralı Amirlerce iade edilecektir.
f. Vali Yardımcılarının hangilerinin birbiri yerine karĢılıklı olarak görev üstlenecekleri
görev bölümü listesinde belirtilmiĢtir.
g. Ġl’de kuruluĢu bulunmayan Bakanlık veya Müstakil Genel Müdürlüklerin iĢleri, ilgili
Bakanlıkların iĢlemlerini yürüten Vali Yardımcısı tarafından yürütülür.
h. Vali Yardımcıları Vali adına katıldıkları toplantıların sonucu hakkında Vali’ye bilgi
vereceklerdir.
i. Bu Yönerge’de Hukuk ĠĢleri Müdürü ve Kaymakam Adaylarına verilen görevler
Ġlimize atama yapılıncaya kadar ilgili Vali Yardımcıları tarafından yürütülür.
[28]
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
j. - Vali Yardımcısı Deniz PĠġKĠN Göle ve Çıldır ilçelerinden,
- Vali Yardımcısı Muharrem COġGUN Hanak, Damal ve Posof ilçelerinden
sorumludur.
14. ĠÇ YÖNERGE:
a. Ġhtiyaç duyulan birimler bir ay içerisinde Vali Yardımcıları Görev Bölümü’ne göre Ġl
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü’nden sorumlu Vali Yardımcısının onayı alınarak bu Yönerge
doğrultusunda “Ġç Yönerge” hazırlarlar.
b. Ġç Yönerge, ilgili Vali Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. Bir örneği Ġl Yazı ĠĢleri
Müdürlüğü’ne gönderilir.
15. YÜRÜRLÜK:
a. Bu Yönerge ile Ardahan Valiliği’nin 02.09.2013 tarih ve 3339 sayılı Ġmza Yetkileri
Yönergesi, eki ve tadilleri ile ayrıca buna dayalı olarak çıkartılan Ġç Yönergeler
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
b. Bu Yönerge hükümlerini Ardahan Valisi yürütür.
c. Bu Yönerge 01.10.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
EK-A
Vali Yardımcıları
Arasındaki
Görev Bölümü
[29]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
EK-A
T.C.
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
VALĠ YARDIMCILARI GÖREV BÖLÜMÜ
A - Vali Yardımcısı Deniz PĠġKĠN tarafından yürütülecek iĢler:
1. BaĢbakanlık ve BaĢbakan Yardımcılıklarına Bağlı KuruluĢlardan;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Terörle Mücadele Yüksek Kurulu BaĢkanlığı,
Milli Ġstihbarat TeĢkilatı (MĠT),
Vakıflar Genel Müdürlüğü,
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü (AA),
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),
Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı (TĠKA),
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT),
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi,
Ġl Kriz Merkezi BaĢkanlığı,
Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,
2. Ġl Özel Ġdaresi,
3. Adalet Bakanlığı’na ĠliĢkin ĠĢ ve ĠĢlemler;
a) Adliye ile iliĢkiler,
b) Seçim Kurulu ile ilgili iĢ ve iĢlemler,
4. ĠçiĢleri Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteĢarlığı,
Ġl Jandarma Komutanlığı,
Ġl Emniyet Müdürlüğü,
Ġl Göç Ġdaresi Müdürlüğü,
Ġl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü,
Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,
Ġl Dernekler Müdürlüğü,
[30]
h)
i)
j)
k)
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğü,
Ġl Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü,
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü,
Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü,
5. Sağlık Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) Ġl Sağlık Müdürlüğü,
b) Halk Sağlığı Ġl Müdürlüğü,
c) Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,
6. Kalkınma Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA),
b) Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı (TÜĠK),
7. Milli Savunma Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) Askerlik ġubesi BaĢkanlığı,
8. Avrupa Birliği Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) AB Daimi Temas Noktası,
b) AB DıĢ ĠliĢkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi,
9. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü,
b) Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü,
c) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ġl Koordinatörlüğü,
10. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
11. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü,
b) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü,
12. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı (YÖK),
13. Ardahan Üniversitesi ile ĠliĢkiler,
14. Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB),
15. Ardahan Ġlini Kalkındırma ve GeliĢtirme Vakfı (AKGEV) ve Bağlı KuruluĢları,
16. Ġlçe Kaymakamlıkları
[31]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
a) Göle ve Çıldır Ġlçeleri
17. Görevler:
a) Valilik internet sitesi iĢ ve iĢlemleri,
b) BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi (BĠMER),
c) E-Devlet ile ilgili iĢ ve iĢlemler,
d) Yukarıda sayılan Kurum ve KuruluĢların Kurul ve Komisyon BaĢkanlıkları ve
ilgili diğer iĢ ve iĢlemler,
e) Ġlgili dilekçe havaleleri,
f) Valilik Makamınca verilecek diğer görevler.
B - Vali Yardımcısı Muharrem COġGUN tarafından yürütülecek iĢler:
1. BaĢbakanlık ve BaĢbakan Yardımcılıklarına Bağlı KuruluĢlardan;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Hazine MüsteĢarlığı,
Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı (TOKĠ),
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu BaĢkanlığı,
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı BaĢkanlığı,
Ġl Müftülüğü,
Ġnsan Hakları Ġl Kurulu,
Kamu Görevleri Etik Kurulu,
2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA),
BOTAġ Genel Müdürlüğü,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu,
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK),
ARAS Elektrik Dağıtım A.ġ. Ġl Koordinatörlüğü,
3. ĠçiĢleri Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a)
b)
c)
d)
e)
Ġl Yazı ĠĢleri Müdürlüğü,
Ġl Ġdare Kurulu Müdürlüğü,
Hukuk ĠĢleri ġube Müdürlüğü,
Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü,
Ġdari Hizmetler ġube Müdürlüğü,
4. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü,
b) Tapu Sicil Müdürlüğü,
[32]
c)
d)
e)
f)
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
Kadastro Müdürlüğü,
Ġller Bankası A.ġ. Genel Müdürlüğü,
Çevre Koruma Vakfı,
Mahalli Çevre Kurulu,
5. Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü,
6. Maliye Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) Defterdarlık,
7. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı
BaĢkanlığı),
b) Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü,
8. UlaĢtırma Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) Türk Telekom Ġl Müdürlüğü,
b) PTT BaĢmüdürlüğü,
c) Karayolları 183. ġube ġefliği,
9. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürlüğü,
b) ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü,
10. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü,
Milli Prodüktivite Merkezi,
Türk Standartları Enstitüsü,
Türk Akreditasyon Kurumu,
Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı
(KOSGEB),
f) Organize Sanayi Bölgeleri,
g) Türk Patent Enstitüsü,
h) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu(TÜBĠTAK),
a)
b)
c)
d)
e)
11. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) DSĠ Genel Müdürlüğü,
b) Orman ve Su ĠĢleri 9. ġube Müdürlüğü,
c) Orman ĠĢletme Müdürlüğü,
[33]
ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ
d) Meteoroloji Ġstasyon Müdürlüğü,
12. Kalkınma Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) Sosyal Destek Programı (SODES),
13. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Bağlı KuruluĢlardan;
a) Ticaret Ġl Müdürlüğü,
b) Sınır Ticareti ĠĢlemleri,
c) Hudut Komiserliği ile ilgili iĢ ve iĢlemler,
14. Ġlçe Kaymakamlıkları
a) Hanak, Damal ve Posof Ġlçeleri,
15. Görevler:
a) Yukarıda sayılan Kurum ve KuruluĢların Kurul ve Komisyon BaĢkanlıkları ve
ilgili diğer iĢ ve iĢlemler,
b) Hizmet içi eğitim çalıĢmaları (ĠçiĢleri Bakanlığı Birimleri).
c) Kaymakam Adayları ile ilgili iĢ ve iĢlemler,
d) Hükümet Konağı Ġdare Amirliği,
e) Ġlgili dilekçe havaleleri,
f) Valilik Makamınca verilecek diğer görevler
Vali Yardımcılarının izinli, görevli izinli veya raporlu olması halinde; Vali Yardımcısı
Deniz PĠġKĠN’in yerine Vali Yardımcısı Muharrem COġGUN, Vali Yardımcısı Muharrem
COġGUN’un yerine Vali Yardımcısı Deniz PĠġKĠN vekâlet edecektir. 01/10/2014
[34]
Download

ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ