ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN, 2014 [] 28.02.2014 19:00:57
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
1
Ertuğrul
AKDAŞ
2 Ünal ÖNER
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
GENEL MÜDÜR
Adres
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
28.02.2014
18:00:22
28.02.2014
18:07:42
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca /
KOCAELİ
262 - 7454747
262 - 7454342
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
312 - 4156453
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
312 - 4322705
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Hayır
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi ve Bilgilendirme
Özet Bilgi
Dökümanı
Karar Tarihi
Genel Kurul Türü
Hesap Dönemi Başlangıç
Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Tarihi ve Saati
Adresi
Gündem
28.02.2014
Olağan
01.01.2013
31.12.2013
31.03.2014 11:30
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca /
KOCAELİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı
duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda
toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
ve görüşülmesi,
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2013 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar
hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya
sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. Kar dağıtım politikasının ortakların onayına sunulması,
8. 2013 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi,
kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya sunulması,
9. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ve yönetim
kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşme hükümleri
çerçevesinde seçim yapılması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun
395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri
için izin verilmesi,
12. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı
ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için
Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu
seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Aslan Çimento A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve
Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişikliğin
Genel Kurul onayına sunulması,
15. Üçüncü şahısların borcunu temin amacı ile verilen
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya
menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
16. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri
konusunda bilgi verilmesi,
17. Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına
sunulması,
18. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların
bilgisine sunulması
19. 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar
alınması,
20. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu
bulunan yöneticilerin Ücretlendirme Politikasına ilişkin
bilgi verilmesi,
21. Bilgilendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi,
22. Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem Maddeleri Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin
Hayır
Ana Sözleşme Tadili Hususu
Var mı?
Gündem Maddeleri Arasında
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 11:30' da aşağıda
yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket merkezi Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: 149 41700
Darıca / Kocaeli adresinde yapılacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan
01.02.2013 tarih, 4/89 sayılı kararı gereği Payları MKK’da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer
şirketler (İMKB İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası)
için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır.Şirketimizin İMKB İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem
görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi
oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı
bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.
Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II30.1 sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması'' Tebliğinde öngörülen
vekaletname örneğini (Şirketimizin www.aslancimento.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne
uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda
düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında
görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2013 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, ortaklık yapısı, ortaklığın 2013 yılında gerçekleşen veya
gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve
faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri, yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme
gerekçeleri, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ile bu taleplerin kabul görmemesi
halinde ret gerekçeleri ve yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri merkezimizde, ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile www.aslancimento.com.tr adresindeki internet sitemizde pay
sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
1
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
2013 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi
ve oya sunulması,
Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
Kar dağıtım politikasının ortakların onayına sunulması,
2013 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya
sunulması,
Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşme
hükümleri çerçevesinde seçim yapılması,
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
Yönetim
Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri
yapabilmeleri için izin verilmesi,
SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda
pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi
için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek
karara bağlanması,
Aslan Çimento A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan
değişikliğin Genel Kurul onayına sunulması,
Üçüncü şahısların borcunu temin amacı ile verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen
gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgi verilmesi,
Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması,
2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması
2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Ücretlendirme Politikasına
ilişkin bilgi verilmesi,
Bilgilendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi,
Dilek ve temenniler.
EK 1: Vekaletname Örneği
2
EK 1: Vekaletname örneği
VEKALETNAME
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Aslan Çimento A.Ş.’nin 31 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 11:30’da . Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca /
Kocaeli adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy
vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem
maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa
genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
1.
2.
3.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy
verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel
talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Adet-Nominal değeri:
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin
listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
3
SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNİN
1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR
31 Mart 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI İLE İLGİLİ EK BİLDİRİM VE AÇIKLAMALAR
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan
toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa
her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların
niteliği hakkında bilgi,
28 Şubat 2014 tarihi itibariyle ortaklık yapımız;
Ortaklar
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
Diğer Ortaklar
Genel Toplam
Hisse Tutarı –TL
% Yüzde
7.056.929.135
70.569.291,35
96,67
243.070.865
2.430.708,65
3,33
73.000.000
100
Hisse Adedi
7.300.000.000
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya
gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde
etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin
gerekçeleri hakkında bilgi,
Sürdürülebilir, çevre dostu üretim anlayışı doğrultusunda uzun dönemli bakış açısı
çerçevesinde verimliliği artırıcı, maliyeti düşürücü önemli projeler planlandı.
•
Klinker üretim sürecinde ortaya çıkan atık baca gazı ısısından elektrik üretimi
için 2013 yılında çalışmalara başlanmıştır.Bu proje ile yakıt maliyeti olmaksızın
üretilebilecek elektrik enerjisi, klinker üretim sürecimizde ihtiyaç duyulan elektrik
enerjisinin yaklaşık yarısını karşılayabilecektir. 7,5 MW kurulu güce sahip bu proje
için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 17 Ocak 2013 tarihinden
itibaren 49 yıl süreyle geçerli olmak üzere Otoprodüktör Lisansı verilmiştir.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli,
değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu
üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde
yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile
ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı
ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini
etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;
Yönetim Kurulu’nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler;
29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu
Üye sayısı 6 olarak belirlenmiş ve şirket yönetim kurulu üyeliklerine Ordu
Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR), OMSAN Lojistik A.Ş.
(Temsilcisi Selahattin KISACIK), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Cem
ÇOLAK), OYAK Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş. (Temsilcisi Mustafa GÜLER),
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ali MİDİLLİLİ, Ali İhsan KAMANLI bir sonraki
Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'ın 27 Mayıs
2013 tarihinde istifası nedeniyle, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim
Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz ortaklarından Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (Temsilcisi:
Sn. Celalettin ÇAĞLAR), yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına
sunulmak üzere 27 Mayıs 2013 tarihi itibariyle seçilmiş, Adana Çimento Sanayii
T.A.Ş. (Temsilcisi: Sn. Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanı olarak
görevlendirilmiştir.Yapılan değişiklik 9 Eylül 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel
Kurul'da kabul edilmiştir.
31 Mart 2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine
aday olan tüzel kişi temsilcilerinin ve bağımsız üyelerin özgeçmişleri ekte
verilmektedir.(Ek:1)
ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı
İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun
ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler
ile ret gerekçeleri,
1.3.1. maddesinin(ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.
EK :1
Bağımsız
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Eğitim Durumu
Yüksek Lisans
Lisans
: Ali MİDİLLİLİ
: 16/07/1959
Eğitim Kurumunun Adı
Bitiş Tarihi
: ClarkUniversity, Worcester,
ABDMBA İş İdaresi
: ClarkUniversity, Worcester, ABD,
Ekonomi
1985
1982
Bildiği Yabancı Diller:İngilizce
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Aslan Çimento A.Ş.Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
2012- Halen
Adana Çimento
Sanayii T.A.Ş.Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Msearch
Danışmanlık
2004- Halen
Kurucu Genel Müdür
Baraka Danışmanlık
2003-2004
Direktör
Planet E&Y
2001-2002
Direktör
Sona Erme Nedeni
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
-
İstifa
İstifa
Bağımsız
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Sevhan Gök Kahya
Doğum Tarihi
: 02.09.1962
Eğitim Durumu
Eğitim Kurumunun Adı
: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı
Enstitüsü – İş İdaresi
: İTÜ – Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Lisans
Bitiş Tarihi
1986
1984
Bildiği Yabancı Diller: İngilizce
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi
IBS Sigorta ve
Reasürans Brokerliği
A.Ş. Genel Müdür
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Sona Erme Nedeni
1998 – Halen
----
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Eğitim Durumu
Yüksek Lisans
Lisans
: Celalettin ÇAĞLAR
: 01.07.1949
Eğitim Kurumunun Adı
: Aachen Teknik Üniversitesi,
Almanya, Otomotiv
: İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine
Mühendisliği
Bitiş Tarihi
1977
1973
Bildiği Yabancı Diller:İngilizce, Almanca
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü,
2000Danışman
Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve
Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.2013 yılsonu itibariyle, devam eden
görevleri:
GÖREV
KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
(Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı
Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
(Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı
Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
(Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı
Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
(Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı
Aslan Çimento A.Ş.
(Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
(Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı
ORFİN Finansman A.Ş.
(Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
(Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı
MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
(Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı
OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş.
(Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı
OYAK İnşaat A.Ş.
(Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı
OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
(Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Eğitim Durumu
Lisans
: Cem ÇOLAK
: 20.09.1979
Eğitim Kurumunun Adı
Bitiş Tarihi
: Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat
2002
Bildiği Yabancı Diller:İngilizce
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
İştirakler Müdürlüğü,
İştirakler
2006- Halen
Uzmanı,OYAK
Ticari Pazarlama
Departmanı, Yetkili
Yardımcısı,
2005- 2006
OYAKBANK Köroğlu
Şubesi
Factoring&Leasing
Departmanı, Yetkili
Yardımcısı,
2003- 2005
OYAKBANK Genel
Müdürlük
Sona Erme Nedeni
-
OYAK Grup İçi Görev
Değişikliği
OYAK Grup İçi Görev
Değişikliği
Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri
(temsilen). 2013 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:
GÖREV
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi(Temsilci)
Yönetim Kurulu Üyesi
(Temsilci)
Yönetim Kurulu Üyesi
(Temsilci)
Yönetim Kurulu Üyesi
(Temsilci)
KURUM
Aslan Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı
Aslan Çimento A.Ş.
Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Eğitim Durumu
Lisans Üstü
Lisans Üstü
Lisans
: Ramazan ÖZÜM
: 01.12.1962
Eğitim Kurumunun Adı
Bitiş Tarihi
: Maltepe Üniversitesi-İşletme Bölümü
: Deniz Harp Akademisi
2008
: Deniz Harp Okulu
1982
1991
Bildiği Yabancı Diller:İngilizce
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi(1)
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Deniz Eğitim
Komutanlığı Kurmay 2011-2013
Başkanı
Deniz Harp
Akademisi Plan
Program Şube
2007-2011
Müdürü ve Öğretim
Elemanı
Sarucapaşa Eğitim
2006-2007
Merkezi Komutanı
Taktik Geliştirme ve
Analiz Merkezi
2005-2006
Komutanlığı Analiz
Grup Başkanı
Yıldızlar Suüstü
Eğitim Merkezi
2003-2005
Komutanlığı Analiz
Grup Başkanı
Sona Erme Nedeni
Emekli
Atama
Atama
Atama
Atama
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Eğitim Durumu
Lisans Üstü
Lisans
: Metin ÖZTÜRK
: 25.02.1961
Eğitim Kurumunun Adı
Bitiş Tarihi
: Harp Akademisi
: Kara Harp Okulu
1996
1982
Bildiği Yabancı Diller:İngilizce
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi(1)
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği
2011-2013
Daire Başkanı
Kara Kuvvetleri
Komutanlığı Şube
2007-2011
Müdürü
Kara Kuvvetleri
Tatbikat Merkez
2005-2007
Komutanı
Kara Kuvvetleri
Komutanlığı Şube
2003-2005
Müdürü
Kara Harp Okulu
2001-2003
Şube Müdürü
Sona Erme Nedeni
Emeklilik
Atama
Atama
Atama
Atama
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN, 2014 [] 28.02.2014 19:07:39
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
1 Ünal ÖNER
2
Ertuğrul
AKDAŞ
GENEL MÜDÜR
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
28.02.2014
19:03:24
28.02.2014
19:06:02
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca /
KOCAELİ
262 - 7454747
262 - 7454342
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
312 - 4156453
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
312 - 4322705
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Hayır
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
2013 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Sunulacak Kar Dağıtım
Özet Bilgi
Teklifi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2014
Konunun Görüşüleceği Genel
31.03.2014
Kurul Tarihi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Peşin
Ödeme Şekli
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal
1 TL Nominal Değerli Paya
Değerli Paya
Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Ödenmesi Teklif
Payı - Brüt (TL)
Edilen Nakit Kar
Payı - Net (TL)
ASLAN(Eski),TRAASLAN92F3
0,4091647
0,3477900
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Ödeme Tarihi
05.12.2014
Pay Biçiminde
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif
Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
Edilen Kar Payı (%)
ASLAN(Eski),TRAASLAN92F3
0,000
0,00000
Pay Grup Bilgileri
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ARALIK 2013 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)
1 . Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2 . Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
SPK'ya Göre
37.179.591,00
4.363.275,00
32.816.316,00
32.816.316,00
51.771,93
3 . Dönem Karı
4 . Vergiler (-)
5 . Net Dönem Karı (=)
6 . Geçmiş Yıl Zararları (-)
7 . Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
8 . NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)
9 . Yıl içinde yapılan bağışlar (+)
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir
10 . Dönem Karı
11 . Ortaklara Birinci Kar Payı
-Nakit
-Bedelsiz
-Toplam
12 . İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
13 . Dağıtılan Diğer Kar Payı
14 . Kurucu Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
15 . Ortaklara İkinci Kar Payı
16 . Genel Kanuni Yedek Akçe
17 . Statü Yedekleri
18 . Özel Yedekler
19 . OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20 . Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
32.868.087,93
20%
6.573.617,59
6.573.617,59
295.812,79
23.295.402,36
2.651.483,26
-
73.000.000,00
19.545.909,88
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
46.100.250,36
4.070.663,37
42.029.586,99
3.502.045,93
38.527.541,06
-
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU
GRUBU
NET
A
B
TOPLAM
Kurucu Pay
Sahipleri
TOPLAM
DAĞITILAN KAR
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI
PAYI / NET
DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI
NAKİT (TL)
BEDELSİZ (TL)
ORANI (%)
25.388.666,95
77,37
251.440,87
* Adi Pay Sahiplerine Birinci ve İkinci Toplam Kar Payı Brüt 29.869.019,95 TL, %40,91647 oranında
Kurucu Pay Sahiplerine Toplam Kar Payı Brüt 295.812,79 TL, bir paya brüt 219,120585 TL
1 TL NOMİNAL
DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KAR
PAYI
TUTARI
ORANI
(TL)
%
0,3477900 34,77900
186,252497
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [] 28.02.2014 19:09:37
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
Ertuğrul
AKDAŞ
2 Ünal ÖNER
Ortaklığın Adresi
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
GENEL MÜDÜR
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
28.02.2014
18:04:19
28.02.2014
18:10:42
CAMİ MAHALLESİ KAPLAN CADDESİ
NO: 149 41700 DARICA / KOCAELİ
: (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: (312) 415 64 53 - (312) 432 27 05
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
: Hayır
mı?
Özet Bilgi
: Kar Dağıtım Politikası
AÇIKLAMA:
Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1
sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın ekteki
şekliyle onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına
karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri
çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını 05 Aralık 2014 tarihinde nakit
kar payı olarak dağıtmaktadır.
Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve
fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul
yetkilidir.
Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak
şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [] 28.02.2014 19:10:22
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
Ertuğrul
AKDAŞ
2 Ünal ÖNER
Ortaklığın Adresi
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
GENEL MÜDÜR
28.02.2014
18:02:14
28.02.2014
18:08:37
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
41700 Darıca / KOCAELİ
: (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
: (312) 415 64 53- (312) 432 27 05
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi
: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 28.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Kurumsal Yönetim
Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 31 Mart 2014
tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmak üzere
Sn. Ali Midillili ve Sn. Sevhan Gök Kahya'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine
aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bağımsız
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Eğitim Durumu
Yüksek Lisans
Lisans
: Ali MİDİLLİLİ
: 16/07/1959
Eğitim Kurumunun Adı
Bitiş Tarihi
: ClarkUniversity, Worcester,
ABDMBA İş İdaresi
: ClarkUniversity, Worcester, ABD,
Ekonomi
1985
1982
Bildiği Yabancı Diller:İngilizce
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Aslan Çimento A.Ş.Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
2012- Halen
Adana Çimento
Sanayii T.A.Ş.Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Msearch
Danışmanlık
2004- Halen
Kurucu Genel Müdür
Baraka Danışmanlık
2003-2004
Direktör
Planet E&Y
2001-2002
Direktör
Sona Erme Nedeni
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
-
İstifa
İstifa
Bağımsız
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Sevhan Gök Kahya
Doğum Tarihi
: 02.09.1962
Eğitim Durumu
Eğitim Kurumunun Adı
: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı
Enstitüsü – İş İdaresi
: İTÜ – Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Lisans
Bitiş Tarihi
1986
1984
Bildiği Yabancı Diller: İngilizce
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:
İş Deneyimi
IBS Sigorta ve
Reasürans Brokerliği
A.Ş. Genel Müdür
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Sona Erme Nedeni
1998 – Halen
----
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [] 28.02.2014 19:10:50
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
Ertuğrul
AKDAŞ
2 Ünal ÖNER
Ortaklığın Adresi
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
GENEL MÜDÜR
28.02.2014
18:03:45
28.02.2014
18:09:56
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
41700 Darıca / KOCAELİ
: (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
: (312) 415 64 53- (312) 432 27 05
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi
: Bilgilendirme Politikası
AÇIKLAMA:
Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1
sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Şirket Bilgilendirme Politikası'nın
ekteki şekliyle onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine
sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
I- Amaç ve Kapsam
Aslan Çimento A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas sözleşmesi
hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş
performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve
kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar,
çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir
biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.
Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası
Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek
yürütülmekte olup bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve
doğru olarak kamuoyuna duyurulur.
Bilgilendirme Politikası, Aslan Çimento A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren tüm
çalışanlarını kapsar.
II- Yetki ve Sorumluluk
Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluşturulur ve
uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada
değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada
yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet
sitesinde yayımlanır.
İş bu Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Şirketimiz Pay Sahipleriyle
İlişkiler Birimi, Muhasebe ve İletişim birimleri sorumludur.
İş bu Politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları,
Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya
duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1
Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: “Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim
kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin
yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.” şeklindeki hükmü
saklıdır
III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları
İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz
bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.
tarafından
kullanılan
-
Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na girişleri yapılan
finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
Yıllık Faaliyet Raporları
Şirket internet sitesi
Özel durum açıklama formları
Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve
duyurular
Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
IV- Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve
raporlara ilişkin esaslar
Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya
açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz
ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla
yanıtlanır.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu
hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya
basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların
öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP’ta da açıklama yapılır ve Şirket internet
sitesinde de ayrıca yer verilir.
Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla
ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu
etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.
V- Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan
haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,
Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında
yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez
kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki
haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya
yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde
değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların
doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında
belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.
Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması
yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak
isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi
Şirketin internet sitesi ( www.aslancimento.com.tr ) aracılığıyla da kamuya
duyurulabilir.
Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere
dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak,
bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama
yapılması zorunluluğu yoktur.
VI- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına
yönelik alınan tedbirler,
Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde
yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile
bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden
söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına
kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye
piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının
yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle
içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.
Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya
açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli
tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket,
sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her
türlü tedbiri alır.
Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili
olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye
kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere
erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan
üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve
benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.
İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili
mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin
kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı
bilgilendirilir.
VII- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”,
Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının
içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının
gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan
kişiler olarak tanımlanmıştır.
Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, OYAK
Çimento Grup Koordinatörü, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe
Müdürü, Üretim Müdürü, Teknik Hizmet Müdürü, Satış Müdürü, Lojistik Hizmetler
Müdürü, İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre Müdürü, Kalite Kontrol ve Yönetim Şefi,
Bilgi İşlem Şefi olarak belirlenmiştir.
VIII- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar
Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara
ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir
veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar
çerçevesinde, kamuya açıklanabilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve
öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce
kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık
bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya
açıklama yapılır.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar
çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın
toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar
ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.
Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri
Bölümü’ne yöneltilmelidir.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [] 28.02.2014 19:11:18
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
Ertuğrul
AKDAŞ
2 Ünal ÖNER
Ortaklığın Adresi
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
GENEL MÜDÜR
28.02.2014
18:04:56
28.02.2014
18:11:24
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
41700 Darıca / KOCAELİ
: (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
: (312) 415 64 53- (312) 432 27 05
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere
Özet Bilgi
:
İlişkin Rapor
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği
kapsamında Aslan Çimento ile OYAK Beton A.Ş. arasındaki Yaygın ve Süreklilik
Arz Eden İşlemlere İlişkin bir rapor hazırlanmıştır.Rapor 28 Şubat 2014 tarihli
Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;
'' 2013 yılında iştirakimiz OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında,
yaygın ve süreklilik arz eden çimento satışı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1
Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatımız içindeki payının
%10'u aşması ve 2014 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun
olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu
raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve
piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir. ''
şeklindedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, MRDIN,
UNYEC] 03.03.2014 08:56:57
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
Ertuğrul
AKDAŞ
2 Ünal ÖNER
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
GENEL MÜDÜR
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
03.03.2014
08:51:33
03.03.2014
08:55:25
Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700
Darıca / Kocaeli
: (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42
: [email protected]
:
: (312) 415 64 53- (312) 432 27 05
: Hayır
OYAK Çimento Grubu Yatırımcı ve
:
Basın Bültenleri
AÇIKLAMA:
OYAK Çimento Grubu Yatırımcı ve Basın Bültenleri ektedir.
Saygılarımızla.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
3 Mart 2014
Yıllık 8.5 Milyon Ton klinker kapasitesi ve %14 pazar payı ile Türkiye’nin lideri olan OYAK Çimento Grubu,
2013 yılsonu mali tablo ve dipnotlarını yayınladı.
2013 yılında Türkiye’nin çimento iç talebi, ortalama büyümenin çok üzerinde, %12 büyürken, OYAK Çimento
Grubu’na bağlı halka açık 5 şirketin toplam satışları %17 arttı. Yıllık toplam 1.3 Milyar TL ciroya ulaşan
Adana, Mardin, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento, esas faaliyet karını ise %52 artırarak 343 Milyon TL’ye, faiz,
vergi ve amortisman öncesi karını (FAVÖK) ise %41 geliştirerek 414 Milyon TL’ye ulaştırdı. Şirketlerin
ortalama FAVÖK marjı ise %33’ü aştı.
Yurtiçindeki hareketli çimento pazarını yüksek kapasitesi ve çok çeşitli ürün gamı ile değerlendiren Adana
Çimento, yavaşlayan Ortadoğu ülkeleri yerine ihracatını Kuzey Afrika’ya yönlendirmeyi başardı ve ciro ve kar
rakamlarında önemli iyileşmeler sağladı.
Bölgesel kapasite fazlası ve aşırı rekabet içindeki Ortadoğu pazarının durumuna rağmen Mardin Çimento,
tüm giderlerinde yaptığı tasarruflar ve kur artışının etkisi ile faaliyet karını 1.5 kattan fazla artırdı.
Yoğun yurtiçi talep ve devam eden büyük altyapı projeleri ile büyüyen Bolu Çimento, özel projeler için
ürettiği çimento tiplerinin yanı sıra öğütülmüş cüruf satışlarını da büyüterek, 2012 yılının 2 katına yakın kar
rakamı elde etti ve tarihinin en başarılı yıllarından birini tamamlamış oldu.
Marmara Bölgesi’nin çok yoğun çimento talebini, pazara en yakın fabrikalardan biri olarak doğru
değerlendiren Aslan Çimento, cirosunu ve faaliyet karını artırarak 2013 yılını başarılı sonuçlar ile kapatmış
oldu.
Marmaray, bu projenin devamı olan Avrasya Tüneli, İzmit Körfez Geçişi, Çukurova Havalimanı, İstanbul
metro projeleri, Melen, Artvin, Ayvalı ve Ilısu Barajları, Türkiye’nin pek çok yerinde inşa edilen entegre
sağlık kompleksleri, Çamlıca Camii, Başbakanlık Binası, Emaar Square ve daha pek çok altyapı ve konut
projesine çimento ve beton sağlayıcısı 2013 yılı boyunca OYAK Çimento Grubu idi. Bu projelerin neredeyse
tümünde müşterilerine en hızlı, doğru ve üstün kaliteli hizmeti sağlayan OYAK Beton, özel projeler için
yaptığı Arge çalışmaları ile üstün özellikli pek çok beton tipini Türkiye’de ilk kez üretmeyi başardı.
2013 yılında verimlilik ve enerji tasarrufu başta olmak üzere 100 Milyon TL’nin üzerinde yatırımı hayata
geçiren OYAK Çimento Grubu, yeni bir fabrika yatırımı için de 2013 yılında çalışmalara başladı. Büyüyen İç
Anadolu pazarı için Bolu Çimento tarafından Ankara tesisinde başlayan yatırım ile yıllık 1 Milyon Ton yeni
klinker kapasitesinin 2015 yılı Mayıs ayında devreye alınması öngörüldü. 230 Milyon TL bütçeli bu yatırımın
yanı sıra Bolu ve Aslan Çimento’da atık ısıdan elektrik üretilmesine ilişkin yatırımlarının toplam 40 Milyon
TL’ye mal olması öngörüldü. Enerji yoğun bir sektör olan çimentoda atık ısı yatırımlarının, gerekli elektriğin
%20’sinden fazlasını karşılaması beklenirken, bunun çimento maliyetini %4 ila 5 arasında azaltması
öngörülmektedir. Cari açığın önemli bir kısmını oluşturan enerji ithalatını azaltmaya katkıda bulunmak üzere
ayrıca alternatif enerji kaynaklarını da her zaman ön planda tutan grup Adana Çimento’da 499 kW kapasiteli
güneş enerjisi santralini devreye aldı.
Altyapı projeleri odaklı olmak üzere çimento iç satışlarının 2014 yılında da %6 büyümesini öngören OYAK
Çimento Grubu, olası riskleri göz önünde tutarak bu yılı da sektör lideri olarak tamamlamayı hedefliyor.
Halka açık 5 çimento ve bunlara dikey olarak entegre beton ve kağıt torba şirketlerinden oluşan OYAK Çimento
Grubu, Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesinde faaliyet gösterir. Yıllık 8.5 Milyon Ton klinker kapasitesi ve %14 cari
pazar payı ile Türkiye’nin en büyük çimento grubudur.
OYAK ÇİMENTO – 2013 YILLIK SONUÇLAR
Milyon TL
Net Ciro
Faal.Karı
FAVÖK
Net Kar
FAVÖK
Net Marj
Milyon TL
Net Ciro
Faal.Karı
FAVÖK
Net Kar
FAVÖK
Net Marj



MARDİN
ADANA
2013
2012
%
396.1 290.0 37%
95.9 52.3 83%
116.5 73.0 60%
67.7 88.5 -24%
29.4% 25.2%
17.1% 30.5%
2013
2012
232.5 242.7
69.1 72.1
85.8 87.9
55.1 59.0
36.9% 36.2%
23.7% 24.3%
%
198.5 201.8 -2%
69.1 43.8 58%
82.9 56.2 47%
52.3 37.4 40%
41.8% 27.8%
26.3% 18.6%
ÜNYE
2013
2012
BOLU
2013
ASLAN
2012
2012
255.8 201.0
61.8
32.8
70.9
41.8
44.6
24.6
27.7% 20.8%
17.4% 12.3%
2013
%
-4%
-4%
-2%
-7%
170.7 137.7 24%
46.6 25.2 85%
57.8 34.4 68%
32.8 37.4 -12%
33.8% 25.0%
19.2% 27.2%
2013
2012
Adana Çimento: Yurtiçi talep
büyümesini yüksek kapasitesi ile
değerlendirmeyi başaran şirket,
Ortadoğu pazarlarında yaşanan
sıkıntıyı
Kuzey
Afrika’ya
yönelerek aşmış, ciro ve kar
rakamlarında önemli gelişim
kaydetmiştir.

Mardin Çimento: İran’da artan
kapasitenin yarattığı rekabet,
maliyet düşüşleri, yurtiçinde
fiyat ve yurtdışında kur artışı ile
dengelenmiş, geçtiğimiz yılın
üzerinde kar rakamları ve karlılık
oranları ile yıl tamamlanmıştır.
%
27%
89%
70%
81%
TOPLAM
%

%
1,253.6 1,073.3 17%
342.6 226.1 52%
413.9 293.2 41%
252.5 247.0 2%
33.0% 27.3%
20.1% 23.0%
Bolu Çimento: Çok yoğun yurtiçi talep, Bolu Çimento’nun çimento sağlayıcısı olduğu özel projelerin
yoğunluğu ve öğütülmüş cüruf satışlarında görülen artış sayesinde 2012’nin çok üzerinde ciro, kar ve
karlılık rakamlarına ulaşılmış, 2013 yılı şirket tarihinin en başarılı yıllarından biri olmuştur.
Ünye Çimento: Bölgede devreye giren yeni kapasite, artan rekabet ve Rusya satışlarında yaşanan zorluklar
sebebiyle 2012’ye yakın sonuçlar elde edilmiştir.
Aslan Çimento: Marmara Bölgesi’nin çok yoğun çimento talebi ve artan satış fiyatları neticesinde ciro ve
brüt kar rakamlarında büyük yükseliş görülmüştür. 2012 yılında yapılan arsa satışı ile 27.5 Milyon TL ana
faaliyet dışı kar elde edilmişti.
ÇİMENTO SEKTÖRÜ - 2013 VE 2014
 2013 yılının elverişli hava koşulları ile başlaması, yıl boyunca altyapı ön planda
olmak üzere inşaat faaliyetinin çok yoğun olması ile çimento iç satışları 2012’ye
göre %12 yükselmiştir.
 Yıl boyunca Marmaray, İzmit Körfez Geçişi, 3. Boğaz Köprüsü, Çukurova
Havalimanı, İstanbul metro projeleri, Melen, Artvin, Ayvalı ve Ilısu Barajları,
Ovit Tüneli ve Entegre Sağlık Kampüsleri talebin ana merkezleri olmuştur.
Konut yatırımları devam etmekle birlikte, ana odak altyapı yatırımlarıdır.
 2014 yılında bu projelerin büyük bir kısmı devam etmekte olup, yine altyapı
başrolde olmak üzere çimento iç satışlarının %6 artması beklenmektedir.
Önümüzdeki 2 yılda yapılması planlanan 3 seçim, kentsel dönüşüm projeleri ve
mütekabiliyet / 2B gibi düzenlemelerin satışları desteklemesi öngörülmekte,
küresel ve yerel riskler göz önünde tutulmaktadır.
 Bolu Çimento Ankara yatırımı devam etmekte olup, 75 Milyon Euro’ya mal
olması beklenen yatırım ile 1 Milyon Ton ek klinker kapasitesi yaratılacak,
sistem Mayıs 2015’de devreye girecektir.
 Bolu ve Aslan Çimento atık ısıdan enerji üretilmesi yatırımları 2014 yılında
devreye girecek, sisteme gerekli elektriğin %20’si atık ısıdan elde edilecektir.
ASLAN ÇĠMENTO A.ġ. / ASLAN [] 21.03.2014 18:03:38
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ertuğrul
AKDAġ
Özlem Hülya
2
BAL
1
MALĠ VE ĠDARĠ GENEL
MÜDÜR YRD.
ASLAN
ÇĠMENTO A.ġ.
ASLAN
ÇĠMENTO A.ġ.
MUHASEBE MÜDÜRÜ
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı?
Özet Bilgi
21.03.2014
16:21:50
21.03.2014
16:24:07
Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700
Darıca / Kocaeli
: (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42
: [email protected]
:
: (312) 415 64 53- (312) 432 27 05
: Hayır
2014 YILI BAĞIMSIZ DENETĠM
:
ġĠRKETĠ SEÇĠMĠ
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 21 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası
Kanunu uyarınca şirketimizin 2014 yılı hesaplarının denetimi için Denetim
Komitesi tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst&Young Global Limited) ile sözleşme
imzalanmasına ve Olağan Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN, 2014 [] 31.03.2014 16:52:20
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
1
Ertuğrul
AKDAŞ
2 Ünal ÖNER
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
GENEL MÜDÜR
Adres
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
31.03.2014
16:01:28
31.03.2014
16:03:23
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca /
KOCAELİ
262 - 7454747
262 - 7454342
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
312 - 4156453
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
312 - 4322705
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Evet
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Hesap Dönemi Başlangıç
Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Genel Kurul Yapıldı mı?
Alınan Kararlar
Olağan
31.03.2014 11:30
01.01.2013
31.12.2013
Evet
1-Bilanço, Kar ve Zarar hesapları onaylandı.
2-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
3-Kar dağıtım politikası onaylandı.
4-Kar dağıtım tutarı ve tarihi onaylandı.
5-Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi.
6-Yönetim Kurulu Üyeleri ücretleri belirlendi.
7-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun
395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri
için izin verildi.
8-Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst&Young Global
Limited) seçildi.
9-Aslan Çimento A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve
Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişiklik
onaylandı.
10-Bağış ve yardım politikası onaylandı.
11-2014 yılında yapılacak bağışların sınırı belirlendi.
12-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu
Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası hakkında
ortaklara bilgi verildi.
13-Bilgilendirme Politikasına ilişkin ortaklara bilgi verildi.
Alınan Kararlar Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin
Hayır
Ana Sözleşme Tadili Hususu
Var mı?
Alınan Kararlar Arasında
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu
Görüşüldü mü?
Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri
ASLAN(Eski),TRAASLAN92F3
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
05.12.2014
1 TL Nominal
Değerli Paya
Ödenecek Nakit
Kar Payı - Net (TL)
0,4091647
0,3477900
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt
(TL)
Pay Biçiminde Kar Payı
Dağıtılacak mı?
Hayır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN, 2014 [] 31.03.2014 17:05:19
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
1
Ertuğrul
AKDAŞ
2 Ünal ÖNER
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
GENEL MÜDÜR
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
31.03.2014
17:01:06
31.03.2014
17:02:39
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca /
KOCAELİ
262 - 7454747
262 - 7454342
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
312 - 4156453
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
312 - 4322705
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Evet
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
2013 YILI NAKİT KAR PAYI ÖDEMESİ HK.
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri
ASLAN(Eski),TRAASLAN92F3
1 TL Nominal
Değerli Paya
Ödenecek Nakit
Kar Payı - Net (TL)
0,4091647
0,3477900
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt
(TL)
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
05.12.2014
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [] 01.04.2014 15:08:43
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ertuğrul
AKDAŞ
Özlem Hülya
2
BAL
1
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
MUHASEBE MÜDÜRÜ
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700 Darıca /
Kocaeli
: (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay
Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Açıklama mı?
: (312) 415 64 53- (312) 432 27 05
Özet Bilgi
01.04.2014
15:07:06
01.04.2014
15:08:28
: Hayır
Yönetim kurulu üyeleri görev dağılımı, yatırımcı
: ilişkileri bölümünün oluşturulması ve yönetim kurulu
komitelerinin üye seçimi hakkında
AÇIKLAMA:
ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Nisan 2014 tarihinde yapmıĢ olduğu toplantıda
alınan kararlar aĢağıdaki Ģekildedir;
- 31 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
seçilen yönetim kurulu üyelerine birinci derece A grubu imza yetkisi verilmesine,
- Yönetim Kurulu BaĢkanlığına OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret
A.ġ.(Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR)'nin seçilmesine,
- Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcılığına OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.ġ.
(Temsilcisi: Metin ÖZTÜRK)'nin seçilmesine,
- ġirketimizde, Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü'nün görevinin Mali ve Ġdari Genel Müdür
Yardımcılığı bünyesinde yürütülmesine,
- Yatırımcı ĠliĢkileri Bölüm Yöneticiliğinin ġirketimizin Genel Muhasebe ġefi olarak
görev yapan Özgül ÖZCAN AKCAN tarafından yürütülmesine,
- Muhasebe Sorumlusu olarak görev yapan Ġlhan YILGIN'in Yatırımcı ĠliĢkileri
Bölümünde çalıĢacak diğer personel olarak belirlenmesine,
- Denetimden Sorumlu Komite BaĢkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali
ĠMĠDĠLLĠLĠ'nin, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sevhan GÖK KAHYA'nın
seçilmelerine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi BaĢkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ali ĠMĠDĠLLĠLĠ'nin, üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Cem ÇOLAK 'ın seçilmelerine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali
ĠMĠDĠLLĠLĠ'nin, üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Cem ÇOLAK 'ın ve Yatırımcı
ĠliĢkileri Bölüm Yöneticisi görevini de yürüten ġirketimiz Genel Muhasebe ġefi
Özgül ÖZCAN AKCAN'ın seçilmelerine,
Oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Yatırımcı iliĢkileri bölümü yöneticisine ait iletiĢim bilgileri;
Adı Soyadı : Özgül ÖZCAN AKCAN
Tel : 0 (262) 745 47 47 (4102 Dahili)
E-Posta Adresi : [email protected]
Adres : Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 P.K. 41700 Darıca KOCAELĠ
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisansı (Sicil
No:206563)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700736)
Yatırımcı iliĢkileri bölümünde görev alan personele ait bilgiler;
Adı Soyadı : Ġlhan YILGIN
Tel :0 (262) 745 47 47 (4106 Dahili)
E-Posta Adresi :[email protected]
Adres : Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 P.K. 41700 Darıca KOCAELĠ
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisansı (Sicil
No:206139)
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaĢan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [] 01.04.2014 16:21:52
Özel Durum Açıklaması (Düzeltme)
Özlem Hülya
BAL
Ertuğrul
2
AKDAŞ
1
Ortaklığın Adresi
MUHASEBE MÜDÜRÜ
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
01.04.2014
16:19:38
01.04.2014
16:21:28
Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700 Darıca /
Kocaeli
: (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay
Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : (312) 415 64 53- (312) 432 27 05
Telefon ve Faks Numarası
Orjinal Açıklamanın KAP'ta
: 01.04.2014 15:08:43
Yayın Tarihi ve Saati
Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği : Komitelerde İsim Düzeltmesi
Yönetim kurulu üyeleri görev dağılımı, yatırımcı
Özet Bilgi
: ilişkileri bölümünün oluşturulması ve yönetim kurulu
komitelerinin üye seçimi hakkında
AÇIKLAMA:
ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Nisan 2014 tarihinde yapmıĢ olduğu toplantıda
alınan kararlar aĢağıdaki Ģekildedir;
- 31 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
seçilen yönetim kurulu üyelerine birinci derece A grubu imza yetkisi verilmesine,
- Yönetim Kurulu BaĢkanlığına OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret
A.ġ.(Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR)'nin seçilmesine,
- Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcılığına OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.ġ.
(Temsilcisi: Metin ÖZTÜRK)'nin seçilmesine,
- ġirketimizde, Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü'nün görevinin Mali ve Ġdari Genel Müdür
Yardımcılığı bünyesinde yürütülmesine,
- Yatırımcı ĠliĢkileri Bölüm Yöneticiliğinin ġirketimizin Genel Muhasebe ġefi olarak
görev yapan Özgül ÖZCAN AKCAN tarafından yürütülmesine,
- Muhasebe Sorumlusu olarak görev yapan Ġlhan YILGIN'in Yatırımcı ĠliĢkileri
Bölümünde çalıĢacak diğer personel olarak belirlenmesine,
- Denetimden Sorumlu Komite BaĢkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali
MĠDĠLLĠLĠ'nin, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sevhan GÖK KAHYA'nın
seçilmelerine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi BaĢkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ali MĠDĠLLĠLĠ'nin, üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Cem ÇOLAK 'ın seçilmelerine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali
MĠDĠLLĠLĠ'nin, üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Cem ÇOLAK 'ın ve Yatırımcı
ĠliĢkileri Bölüm Yöneticisi görevini de yürüten ġirketimiz Genel Muhasebe ġefi
Özgül ÖZCAN AKCAN'ın seçilmelerine,
Oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Yatırımcı iliĢkileri bölümü yöneticisine ait iletiĢim bilgileri;
Adı Soyadı : Özgül ÖZCAN AKCAN
Tel : 0 (262) 745 47 47 (4102 Dahili)
E-Posta Adresi : [email protected]
Adres : Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 P.K. 41700 Darıca KOCAELĠ
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisansı (Sicil
No:206563)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700736)
Yatırımcı iliĢkileri bölümünde görev alan personele ait bilgiler;
Adı Soyadı : Ġlhan YILGIN
Tel :0 (262) 745 47 47 (4106 Dahili)
E-Posta Adresi :[email protected]
Adres : Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 P.K. 41700 Darıca KOCAELĠ
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisansı (Sicil
No:206139)
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaĢan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN, 2014 [] 10.04.2014 08:24:48
Genel Kurul Kararları Tescili
1
Ertuğrul
AKDAŞ
2 Ünal ÖNER
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
GENEL MÜDÜR
Adres
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
10.04.2014
08:20:19
10.04.2014
08:23:03
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca /
KOCAELİ
262 - 7454747
262 - 7454342
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
312 - 4156453
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
312 - 4322705
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Evet
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Tescil Tarihi
Olağan
31.03.2014 11:30
09.04.2014
EK AÇIKLAMALAR:
2013 Yılı Olağan Genel Kurulu tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Halka açık 5 çimento ve bunlara dikey olarak entegre beton ve kağıt torba şirketlerinden oluşan OYAK Çimento
Grubu, Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesinde faaliyet gösterir. Yıllık 8.5 Milyon Ton klinker kapasitesi ve %14 cari
pazar payı ile Türkiye’nin en büyük çimento grubudur.
2014 BİRİNCİ ÇEYREK – YENİ REKORLAR
Genel: Olumlu hava koşulları,
yerel seçimler, devam eden
%
2014/1Q 2013/1Q %
2014/1Q 2013/1Q %
2014/1Q 2013/1Q
büyük projeler ve diğer altyapı
Net Ciro
96.1 83.8 15%
51.6 37.6 37%
76.0
45.8 66%
yatırımlarının etkisi ile OYAK
Faal.Karı
23.8 12.2 95%
14.9
4.1 266%
22.1
4.6 384%
Çimento Grubu yurtiçi satış tonajı
FAVÖK
29.3 17.5 68%
18.3
7.4 146%
24.5
6.7 263%
ilk çeyrek sonunda 2013 yılının
Net Kar
30.9
9.3 230%
13.1
3.5 269%
17.1
3.2 439%
aynı
dönemine
göre
%30
FAVÖK
30.5% 20.8%
35.4% 19.7%
32.2% 14.7%
yükselmiştir. Grup toplam cirosu
Net Marj 32.1% 11.1%
25.4% 9.4%
22.5% 6.9%
%35 artmış, net karı 3 katına
ÜNYE
ASLAN
TOPLAM
çıkmıştır.
Milyon TL
2014/1Q 2013/1Q %
2014/1Q 2013/1Q %
2014/1Q 2013/1Q
%
 Adana Çimento: Yoğun iç talep
Net Ciro
58.6 46.0 27%
55.8 37.6 48%
338.2 250.9 35%
birinci çeyrek boyunca sürmüş,
Faal.Karı
9.9
7.9 26%
10.3
5.2 97%
80.9
33.9 139%
ihracat pazarları bu sebeple göz
FAVÖK
14.0 11.9 18%
13.2
7.8 68%
99.2
51.3 93%
ardı edilmiştir. İştiraklerden gelen
Net Kar
8.4
6.2 35%
6.9
3.0 125%
76.3
25.3 201%
temettüdeki dönem kaymasının
FAVÖK
23.8% 25.8%
23.6% 20.8%
29.3% 20.5%
da etkisiyle net kar 3 katına
Net Marj 14.3% 13.5%
12.3% 8.1%
22.6% 10.1%
çıkmıştır.
 Mardin Çimento: Ortadoğu pazarında gerileme devam etmiş olsa da, yurtiçi satışların artışı ve kur etkisi ile
ciroda ve karlılıkta yükseliş yaşanmıştır.
 Bolu Çimento: Benzersiz hava koşulları, hızla devam eden ulusal projeler, öğütülmüş cüruf cirosunun 2
katının üzerine çıkması ve özellikle Marmara pazarındaki talep artışı sonucunda faaliyet karı yaklaşık 5
katına, FAVÖK yaklaşık 4 katına çıkmıştır.
 Ünye Çimento: Yurtiçi ciro %30’un üzerinde artarken, bunun önemli bir kısmı tonaj kaynaklıdır, fiyat
yükselişleri bölgede yeni devreye giren kapasite nedeniyle sınırlı kalmış, yine de net karda %35 büyüme
sağlanmıştır.
 Aslan Çimento: 3. Köprü, İzmit Körfez Geçişi, Avrasya Tüneli gibi devam eden projeler ve hız kesmeyen
konut yatırımları ile ciro 1.5 katına, faaliyet karı yaklaşık 2 katına çıkmıştır.
Milyon TL
ADANA
MARDİN
ÇİMENTO SEKTÖRÜ – 2014 BEKLENTİLERİ
BOLU

BOLU ÇİMENTO DÖNER FIRIN YATIRIMI
 2014 yılı açıklanan Ocak verilerine göre Türkiye
çimento talebi bir önceki yıla nazaran %41
artmıştır. Yerel seçimler sonrası çimento talebi hız
kesmeden devam etmekte olup OYAK Çimento
Grubu’nun 2014 iç pazar büyüme tahmini %6’dır.
LAFARGE - HOLCIM BİRLEŞMESİ


Dünya
çapında
gerçekleşecek
birleşme
esnasında, rekabet sebebiyle elden çıkarılması
gereken
fabrikalara
ilişkin
çalışmalar
sürmektedir. OYAK Çimento Grubu, Doğu
Avrupa, Kuzey Afrika ve İngiltere’de yer alan
Ankara yatırımı tüm hızıyla devam etmekte olup 1
tesisler ile ilgilenmektedir.
Milyon
Ton/Yıl kapasiteli 75 Milyon Euro bütçeli yeni fırın
OYAK’ın yatırıma yönlendirilmeye hazır 3 Milyar
hattının
Mayıs 2015’de devreye alınması beklenmektedir.
Dolar’ın üzerinde varlığı bulunmaktadır.
ADANA
ADBGR
ADNAC
BIST 100
MRDIN
BOLUC
UNYEC
ASLAN
OYAK ÇİMENTO GRUBU
OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Caddesi 64 Kurtuluş Ankara
http://www.oyakcimento.com
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Güney Arık - Koordinatör
+90 312 415 6453
[email protected]
OYAK ÇİMENTO GRUBU’ndan 2014 İLK ÇEYREK REKORLARI…
02 Mayıs 2014, Cuma
OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlar, 2014 yılı ilk çeyrek
sonuçlarını, yılın ilerleyen günlerine ait beklentilerini ve Grubun gelişim ve yatırım planlarını
değerlendirdi.
OYAK Çimento Grubu olumlu hava koşulları, yerel seçimler, devam eden büyük projeler ve diğer
altyapı yatırımlarının etkisi ile yurtiçi satış tonajını ilk çeyrek sonunda 2013 yılının aynı dönemine
göre %30 yükseltti. Grup toplam cirosunu %35 artırırken, net karını ise 3 katına çıkardı.
Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesinde faaliyet gösteren OYAK Çimento Grubu, halka açık 5 çimento ve bunlara
dikey olarak entegre beton ve kağıt torba şirketlerinden oluşmaktadır. Yıllık 8.5 milyon ton klinker kapasitesi
ve %14 cari pazar payı ile Türkiye’nin en büyük çimento grubudur.
Şirketlerinin illerinde yıllardır Vergi Rekortmeni olduğuna vurgu yapan Çağlar, başarılı neticelerimiz ile
illerimizin ve Türkiye’nin kalkınmasına her anlamda destek olmaktan gurur duyduğunu sözlerine ekledi.
Yıllardır sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak gördüğü verimlilik esası ile şirketlerini yönettiğini söyleyen
OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlar, şirketlerinin 2014 ilk çeyrek
sonuçlarının da bunun göstergesi olduğunu iletti.
İlk çeyrek boyunca süren yoğun iç talep sebebi ile ihracat pazarları yerine iç pazara odaklanan Adana
Çimento, İştiraklerden gelen temettü etkisiyle de net karını 3 katına çıkarmıştır.
Ortadoğu pazarında yaşanan talep gerilemesinin devam etmesine rağmen yurtiçi satışlardaki artış ve kur
etkisi Mardin Çimento’nun ciro ve karlılığını yükseltmiştir.
Ilımlı hava koşulları, hızla devam eden ulusal projeler ve öğütülmüş cürufun cirosunun 2 katının üzerine
çıkması ile buna eşlik eden Marmara pazarındaki talep artışı Bolu Çimento’nun faaliyet karını yaklaşık 5
katına, FAVÖK’ü ise 4 katına çıkartmıştır.
Ünye Çimento’nun yurtiçi cirosunu %30’un üzerinde artmasının önemli bir kısmı tonaj kaynaklıdır. Bölgede
yeni devreye giren kapasite nedeniyle fiyat yükselişleri sınırlı kalırken, net karda %35 büyüme sağlanmıştır.
3. Köprü, İzmit Körfez Geçişi, Avrasya Tüneli gibi devam eden projeler ve hız kesmeyen konut yatırımları ile
Aslan Çimento cirosunu 1.5 katına, faaliyet karını ise yaklaşık 2 katına çıkarmıştır.
2014 Değerlendirmesi;
2014 yılı açıklanan Ocak verilerine göre Türkiye çimento talebi bir önceki yıla nazaran %41 arttı. Yerel
seçimler sonrası çimento talebi aynı hızla devam etmekte olup, OYAK Çimento Grubu’nun 2014 iç pazar
büyüme tahmini %6’dır. Yıl boyunca Marmaray, İzmit Körfez Geçişi, 3. Boğaz Köprüsü, Çukurova
Havalimanı, İstanbul metro projeleri, Melen, Artvin, Ayvalı ve Ilısu Barajları, Ovit Tüneli ve Entegre Sağlık
Kampüslerinin talebin ana merkezleri olmaya devam edeceğine değinen Çağlar, konut yatırımları devam
etmekle birlikte, ana odağın 2014’te altyapı yatırımları olacağını belirtti.
Çağlar, önümüzdeki 2 yılda yapılması planlanan 2 seçim, kentsel dönüşüm projeleri ve mütekabiliyet / 2B
gibi düzenlemelerin satışları desteklemesini öngördüğünü belirtti.
Başarılı sonuçların elde edilmesinde, grup şirketlerinden OYAK Beton’unun da katkısının büyük olduğunu
vurgulayan Çağlar, OYAK Çimento Grubu olarak bu sayede Türkiye’nin büyük projelerinde çözüm ortağı
olmalarının önemine de değindi. Dört şirketinin ortaklığında faaliyet gösteren OYAK Beton’un, geçtiğimiz yıl
boyunca asrın projesi Marmaray, dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü,
Kuzey Marmara Otoyolu, Çukurova Havalimanı, Başbakanlık Binası, Emaar Square, Beşiktaş Stadı,
Çamlıca Camii ve daha pek çok projede tercih edilen şirket olduklarını belirtti.
İleri düzeyde Ar-Ge faaliyetleri ile suyun içinde tünel yapımından, 200 metre yüksekliğe yüksek dayanımlı
beton dökümüne kadar profesyonellik gerektiren tüm işleri başarı ile tamamlayan OYAK Beton ve çimento
şirketlerinin AR- GE çalışmalarının 2014 yılındaki projelerde de katma değerli ürünleri ile grubun sonuçlarına
pozitif etki edeceğini açıkladı.
Çağlar, Dünya çapında gerçekleşecek Lafarge - Holcim birleşmesi esnasında rekabet sebebiyle elden
çıkarılması gereken fabrikalara ilişkin çalışmalarının sürmekte olduğunu, bu konuda da yatırım bankaları ile
görüşmelere devam ettiklerini belirtti.
“Olası birleşme sonrasında Ekvator’dan Romanya’ya kadar pek çok ülkede pazar payı %80’e varan biçimde
artacak ve her gelişmiş ülkede benzer olan rekabet kanunları, birleşmiş yeni şirketin bazı fabrikalarını
üçüncü şahıslara satılmasını gerektirecektir” diyen Çağlar, özellikle büyümeye devam eden veya büyüme
potansiyeli bulunan Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve İngiltere pazarlarına odaklanacağız” dedi.
2014 Yatırımları;
Çağlar yapmış olduğu açıklamalarda, yurtiçi pazarın canlılığını koruması, altyapı projelerinin devam etmesi
ve temelde Türkiye’nin inşaatı ön plana çıkaran bir büyüme modeli benimsemesi, uzun zamandır kapasite
artışı yatırımı yapmayan OYAK Çimento Grubu’nun 2013 yılında yatırım kararı almasına sebep olduğuna
değindi. 2007 yılında Mardin Çimento’da kapasite artışı yatırımını tamamlayan, o dönemden bu yana
organik büyümeden ziyade inorganik büyümeyi tercih eden ve 2009 yılı sonunda Aslan Çimento’yu satın
alarak bünyesine katan OYAK Çimento Grubu’nun, İç Anadolu Bölgesi’nde yaşanan sürdürülebilir büyüme
ve yetersiz kalan arz koşullarını dikkate alarak Bolu Çimento Ankara Tesisi’ne bir klinker hattı kurmayı
kararlaştırdığını beyan etti. Türkiye’nin tamamında yapılan uzun soluklu çalışmalar neticesinde tercihin
Ankara’dan yana kullanılıp, yıllık 1 milyon ton kapasiteli yeni fabrika için Avrupa menşeli firmalar ile makine
ekipman anlaşmalarının tamamlandığını ve 75 milyon Euro bütçeli yatırımın 2015 yılı ortasında devreye
gireceğini paylaştı.
Çağlar, Bolu ve Aslan Çimento’da atık ısıdan enerji üretilmesi yatırımlarının hızla devam ettiğini ve 2014
yılında devreye girecek sistemin, fabrikalara gerekli elektriğin % 20’sini karşılayacak kapasitede olduğunu
belirtti.
Adana Çimento’da devreye alınan güneş enerjisi santralinin Adana yönetim binası ve idari binanın yıllık
elektrik tüketimlerinin (klima, aydınlatma vd.) %50’sini karşılayacak kapasitede olduğuna değinen Çağlar,
kurulan GES’in üreteceği elektrik enerjisi ile yılda yaklaşık 3.875.000 adet 20 W’lık fluresan lamba veya
775.000 adet dizüstü PC veya 77.500 adet 9000 Btü kapasiteli klimanın 1 yıllık enerji tüketimlerinin laternatif
enerji kaynaklarından sağlandığını belirtti.
Aslan Çimento’da kurulu Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) tesisinin ise ayda ortalama % 26 mertebesinde fosil
yakıt değişimine imkan tanıdığını belirten Çağlar, Grup genelinde enerji ve kapasite kullanım verimliliğine
odaklı yatırımlarının devam edeceğini açıkladı.
Saygılarımızla,
İletişim:
Hande Mistili Çelik
[email protected]
+90 532 431 95 97
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, MRDIN,
UNYEC] 02.05.2014 08:53:53
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
Ertuğrul
AKDAŞ
2 Ünal ÖNER
Ortaklığın Adresi
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
GENEL MÜDÜR
02.05.2014
08:45:06
02.05.2014
08:47:16
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
41700 Darıca / KOCAELİ
: (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
: (312) 415 64 53- (312) 432 27 05
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
OYAK Çimento Grubu Yatırımcı ve
Özet Bilgi
:
Basın Bültenleri
AÇIKLAMA:
OYAK Çimento Grubu Yatırımcı ve Basın Bültenleri ekte sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Halka açık 5 çimento ve bunlara dikey olarak entegre beton ve kağıt torba şirketlerinden oluşan OYAK Çimento
Grubu, Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesinde faaliyet gösterir. Yıllık 8.5 Milyon Ton klinker kapasitesi ve %14 cari
pazar payı ile Türkiye’nin en büyük çimento grubudur.
2014 İLK YARI SONUÇLARI Satış: Birinci çeyrekte görülen
olumlu hava, Nisan, Mayıs ve
%
2014/1H 2013/1H %
2014/1H 2013/1H %
2014/1H 2013/1H
Haziran ayları boyunca devam
Net Ciro
221.2 190.8 16%
114.6 95.8 20%
162.1 117.2 38%
etmiş, yurtiçi satışlarda yükseliş
Faal.Karı
58.7 33.0 78%
35.8 22.8 57%
54.6
21.8 150%
sürerken,
ihracat
gerilemiştir.
FAVÖK
69.6 43.4 60%
42.6 29.7 43%
59.2
26.2 126%
TÇMB’nin Mayıs sonu rakamları, iç
Net Kar
72.7 30.5 138%
34.5 18.2 90%
43.9
16.2 170%
pazarda 5 aylık %14 yükselişe
FAVÖK
31.5% 22.7%
37.2% 31.0%
36.5% 22.4%
işaret etmektedir.
Net Marj 32.9% 16.0%
30.1% 19.0%
27.1% 13.9%
 Maliyet:
Kömür, petrokok ve
ÜNYE
ASLAN
TOPLAM
elektrik başta olmak üzere temel
Milyon TL
2014/1H 2013/1H %
2014/1H 2013/1H %
2014/1H 2013/1H
%
maliyetlerin geçen sene ile aynı
Net Ciro
127.8 115.9 10%
118.7 82.8 43%
744.4 602.6 24%
seviyede veya geçen senenin
Faal.Karı
34.2 29.2 17%
35.5 20.2 76%
218.8 127.1 72%
altında gerçekleşmesi kara ve
FAVÖK
42.5 37.4 13%
41.7 25.8 62%
255.7 162.5 57%
karlılığa
olumlu
katkıda
Net Kar
31.6 24.1 31%
37.1 13.2 181%
219.8 102.2 115%
bulunmaktadır.
FAVÖK
33.2% 32.3%
35.1% 31.1%
34.3% 27.0%
 OYAK Çimento Grubu 6 aylık cirosu
Net Marj 24.7% 20.8%
31.3% 16.0%
29.5% 17.0%
%24 yükselmiş, FAVÖK rakamı 1.5
katına, net karı 2 kat çıkmıştır.
 Adana Çimento: Yurtdışı satışlar gerilemeye devam ederken, yurtiçi pazardaki canlı talep, satış miktarının
ve fiyatının yükselmesini sağlamış, net kar 2 katının üzerine çıkmış, marjlar %30’ları aşmıştır. Yılın son
çeyreğinde Adana-Yumurtalık’ta 1.5 Milyon Ton/Yıl kapasiteli bir çimento fabrikası devreye alınacaktır.
 Bolu Çimento: Tam kapasite çalışmasının yanı sıra, yurtiçi talebi karşılamak için klinker satın almaya devam
eden Bolu Çimento, 6 aylık dönem itibariyle operasyonel karını 2.5 katına çıkarmıştır. Öğütülmüş cüruf
satışları canlılığını korumakta ve ciroya katkıda bulunmaktadır.
 Ünye Çimento: Yurtiçi talep artmakla birlikte, rekabetin artması sebebiyle bu durum fiyatlara yansımamış,
ihracat pazarlarındaki gerileme nedeniyle dış satış tonajı geçen yılın yarısına inmiştir. Bu koşullara rağmen
şirket karını %31 artırmayı başarmıştır.
 Aslan Çimento: Altyapı başta olmak üzere devam eden büyük projeler, çimento talebinin 2. çeyrekte de
yüksek olmasını sağlamış, 6 aylık net kar yaklaşık 3 katına yükselmiştir.
Milyon TL
ADANA
MARDİN
BOLU
ÇİMENTO SEKTÖRÜ İKİNCİ YARI BEKLENTİLERİ

BİRLEŞME, DEVRALMA VE FIRSAT
YATIRIMLARI
 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından son  Lafarge – Holcim birleşmesi sonrası ortaya
açıklanan Mayıs rakamları, 5 aylık kümülatif %14’lük iç
çıkacak fırsatlar şekillenmeye başlamıştır.
pazar büyümesine işaret ederken, büyüme oranı gerilemeye
OYAK Çimento Grubu tüm gelişmeleri
devam etmektedir. 2. yarıyılın başından itibaren Ramazan
yakından takip etmekte, paydaşlarına en
ayı, Ramazan Bayramı ve seçimin yaklaşması nedeniyle
büyük değeri yaratacak varlıklar üzerinde
çimento talebinde gözle görülür gerilemeler yaşanmıştır.
yoğunlaşmaktadır.
 Ortadoğu başta olmak üzere yurtdışı kaynaklı sorunlar,  Yurtiçinde oluşan fırsatlar OYAK Çimento
ihracatın önemli bir sektör olduğu çimentoyu etkilemektedir.
Grubu tarafından izlenmekte, ortaya çıkan
 Çimento sektörünün yıllık büyümesini, Ağustos ve
her satın alma ihtimali ciddi biçimde
devamında oluşacak ortam belirleyecektir, OYAK Çimento
incelenmektedir.
Grubu yıllık büyüme beklentisini %6 olarak korumaya
devam etmektedir.
ADANA
ADBGR
ADNAC
BIST 100
MRDIN
BOLUC
UNYEC
ASLAN
OYAK ÇİMENTO GRUBU
OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Caddesi 64 Kurtuluş Ankara
http://www.oyakcimento.com
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Güney Arık - Koordinatör
+90 312 415 6453
[email protected]
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, MRDIN,
UNYEC] 08.08.2014 08:56:58
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 Ünal ÖNER
2
Ertuğrul
AKDAŞ
Ortaklığın Adresi
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
GENEL MÜDÜR
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
08.08.2014
08:55:12
08.08.2014
08:56:32
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
41700 Darıca / KOCAELİ
: (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
: (312) 415 64 53- (312) 432 27 05
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi
: OYAK Çimento Grubu Yatırımcı Bülteni
AÇIKLAMA:
OYAK Çimento Grubu Yatırımcı Bülteni ekte sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Halka açık 5 çimento ve bunlara dikey olarak entegre beton ve kağıt torba şirketlerinden oluşan OYAK Çimento
Grubu, Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesinde faaliyet gösterir. Yıllık 8.5 Milyon Ton klinker kapasitesi ve %14 cari
pazar payı ile Türkiye’nin en büyük çimento grubudur.
2014 İLK YARI SONUÇLARI Satış: Birinci çeyrekte görülen
olumlu hava, Nisan, Mayıs ve
%
2014/1H 2013/1H %
2014/1H 2013/1H %
2014/1H 2013/1H
Haziran ayları boyunca devam
Net Ciro
221.2 190.8 16%
114.6 95.8 20%
162.1 117.2 38%
etmiş, yurtiçi satışlarda yükseliş
Faal.Karı
58.7 33.0 78%
35.8 22.8 57%
54.6
21.8 150%
sürerken,
ihracat
gerilemiştir.
FAVÖK
69.6 43.4 60%
42.6 29.7 43%
59.2
26.2 126%
TÇMB’nin Mayıs sonu rakamları, iç
Net Kar
72.7 30.5 138%
34.5 18.2 90%
43.9
16.2 170%
pazarda 5 aylık %14 yükselişe
FAVÖK
31.5% 22.7%
37.2% 31.0%
36.5% 22.4%
işaret etmektedir.
Net Marj 32.9% 16.0%
30.1% 19.0%
27.1% 13.9%
 Maliyet:
Kömür, petrokok ve
ÜNYE
ASLAN
TOPLAM
elektrik başta olmak üzere temel
Milyon TL
2014/1H 2013/1H %
2014/1H 2013/1H %
2014/1H 2013/1H
%
maliyetlerin geçen sene ile aynı
Net Ciro
127.8 115.9 10%
118.7 82.8 43%
744.4 602.6 24%
seviyede veya geçen senenin
Faal.Karı
34.2 29.2 17%
35.5 20.2 76%
218.8 127.1 72%
altında gerçekleşmesi kara ve
FAVÖK
42.5 37.4 13%
41.7 25.8 62%
255.7 162.5 57%
karlılığa
olumlu
katkıda
Net Kar
31.6 24.1 31%
37.1 13.2 181%
219.8 102.2 115%
bulunmaktadır.
FAVÖK
33.2% 32.3%
35.1% 31.1%
34.3% 27.0%
 OYAK Çimento Grubu 6 aylık cirosu
Net Marj 24.7% 20.8%
31.3% 16.0%
29.5% 17.0%
%24 yükselmiş, FAVÖK rakamı 1.5
katına, net karı 2 kat çıkmıştır.
 Adana Çimento: Yurtdışı satışlar gerilemeye devam ederken, yurtiçi pazardaki canlı talep, satış miktarının
ve fiyatının yükselmesini sağlamış, net kar 2 katının üzerine çıkmış, marjlar %30’ları aşmıştır. Yılın son
çeyreğinde Adana-Yumurtalık’ta 1.5 Milyon Ton/Yıl kapasiteli bir çimento fabrikası devreye alınacaktır.
 Bolu Çimento: Tam kapasite çalışmasının yanı sıra, yurtiçi talebi karşılamak için klinker satın almaya devam
eden Bolu Çimento, 6 aylık dönem itibariyle operasyonel karını 2.5 katına çıkarmıştır. Öğütülmüş cüruf
satışları canlılığını korumakta ve ciroya katkıda bulunmaktadır.
 Ünye Çimento: Yurtiçi talep artmakla birlikte, rekabetin artması sebebiyle bu durum fiyatlara yansımamış,
ihracat pazarlarındaki gerileme nedeniyle dış satış tonajı geçen yılın yarısına inmiştir. Bu koşullara rağmen
şirket karını %31 artırmayı başarmıştır.
 Aslan Çimento: Altyapı başta olmak üzere devam eden büyük projeler, çimento talebinin 2. çeyrekte de
yüksek olmasını sağlamış, 6 aylık net kar yaklaşık 3 katına yükselmiştir.
Milyon TL
ADANA
MARDİN
BOLU
ÇİMENTO SEKTÖRÜ İKİNCİ YARI BEKLENTİLERİ

BİRLEŞME, DEVRALMA VE FIRSAT
YATIRIMLARI
 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından son  Lafarge – Holcim birleşmesi sonrası ortaya
açıklanan Mayıs rakamları, 5 aylık kümülatif %14’lük iç
çıkacak fırsatlar şekillenmeye başlamıştır.
pazar büyümesine işaret ederken, büyüme oranı gerilemeye
OYAK Çimento Grubu tüm gelişmeleri
devam etmektedir. 2. yarıyılın başından itibaren Ramazan
yakından takip etmekte, paydaşlarına en
ayı, Ramazan Bayramı ve seçimin yaklaşması nedeniyle
büyük değeri yaratacak varlıklar üzerinde
çimento talebinde gözle görülür gerilemeler yaşanmıştır.
yoğunlaşmaktadır.
 Ortadoğu başta olmak üzere yurtdışı kaynaklı sorunlar,  Yurtiçinde oluşan fırsatlar OYAK Çimento
ihracatın önemli bir sektör olduğu çimentoyu etkilemektedir.
Grubu tarafından izlenmekte, ortaya çıkan
 Çimento sektörünün yıllık büyümesini, Ağustos ve
her satın alma ihtimali ciddi biçimde
devamında oluşacak ortam belirleyecektir, OYAK Çimento
incelenmektedir.
Grubu yıllık büyüme beklentisini %6 olarak korumaya
devam etmektedir.
ADANA
ADBGR
ADNAC
BIST 100
MRDIN
BOLUC
UNYEC
ASLAN
OYAK ÇİMENTO GRUBU
OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Caddesi 64 Kurtuluş Ankara
http://www.oyakcimento.com
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Güney Arık - Koordinatör
+90 312 415 6453
[email protected]
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [ASLAN] 16.09.2014 18:02:54
ÖZLEM
KÖYLÜ
AZİZE
2
KICALI
1
YETKİLİ
YARDIMCISI
YÖNETMEN
KAMUYU AYDINLATMA
PLATFORMU
KAMUYU AYDINLATMA
PLATFORMU
16.09.2014
18:00:09
16.09.2014
18:02:41
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Aslan Çimento A.Ş. ile ilgili olarak Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından
Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin
MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, MRDIN,
UNYEC] 31.10.2014 09:19:33
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ertuğrul
AKDAŞ
ÜNAL
2
ÖNER
1
Ortaklığın Adresi
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
GENEL MÜDÜR
31.10.2014
08:46:21
31.10.2014
09:00:22
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
41700 Darıca / KOCAELİ
: (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
: (312) 415 64 53- (312) 432 27 05
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi
: OYAK Çimento Grubu Yatırımcı Bülteni
AÇIKLAMA:
OYAK Çimento Grubu Yatırımcı Bülteni ekte sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
2014/4
Halka açık 5 çimento ve bunlara dikey olarak entegre beton ve kağıt torba şirketlerinden oluşan OYAK Çimento
Grubu, Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesinde faaliyet gösterir. Yıllık 8.5 Milyon Ton klinker kapasitesi ve %14 cari
pazar payı ile Türkiye’nin en büyük çimento grubudur.
2014 / 9 AYLIK SONUÇLAR
Yurtiçi pazarda yükseliş devam
2014/9M 2013/9M %
2014/9M 2013/9M %
2014/9M 2013/9M %
etmekle birlikte, 2014 yılı başındaki
Net Ciro
331.6 298.2 11%
156.9 145.4 8%
249.4 190.2 31%
yüksek iç pazar büyüme oranı,
Faal.Karı
93.4 69.0 35%
49.8 48.8 2%
89.0
45.6 95%
Temmuz 2014 itibariyle %6’ya
FAVÖK
109.6 84.5 30%
59.9 59.1 1%
96.0
52.2 84%
kadar gerilemiş, Ege, İç Anadolu ve
Net Kar
111.7 47.6 135%
47.0 36.3 30%
79.0
35.4 124%
Doğu Anadolu Bölgeleri ilk 7 ay
FAVÖK
33.1% 28.3%
38.2% 40.7%
38.5% 27.5%
sonunda
talep
daralması
Net Marj 33.7% 16.0%
30.0% 24.9%
31.7% 18.6%
yaşamıştır. Altyapı projeleri büyük
oranda devam etmekle olup 2015
ÜNYE
ASLAN
TOPLAM
Milyon TL
yılı projelerinin gecikmemesi ümit
2014/9M 2013/9M %
2014/9M 2013/9M %
2014/9M 2013/9M %
edilmektedir.
Net Ciro
188.1 172.7 9%
179.8 128.6 40% 1,105.9 935.1 18%
 İhracatta küçülme ülke çapındaki
Faal.Karı
54.0 52.3 3%
52.3 32.3 62%
338.5 248.0 37%
tüm üreticiler dahil edildiğinde
FAVÖK
66.6 64.6 3%
61.6 40.5 52%
393.7 300.9 31%
%30’a varmaktadır. Geçtiğimiz 10
Net Kar
49.5 42.6 16%
48.4 20.9 132%
335.6 182.8 84%
yıl boyunca en fazla ihracat yapılan
FAVÖK
35.4% 37.4%
34.2% 31.5%
35.6% 32.2%
ülkelerden Irak, Suriye ve Rusya’da
Net Marj 26.3% 24.7%
26.9% 16.3%
30.3% 19.5%
ciddi gerilemeler söz konusudur.
 OYAK Çimento Grubu, 2014 yılının ilk 9 ayı sonunda iç pazara 6.8 Milyon Ton, dış pazara ise 0.8 Milyon
Ton satış gerçekleştirmiş, faaliyetleri sonucunda 1.1 Milyar TL hasılata ulaşmıştır. Faaliyet karı %37, net
karı %84 oranında yükselmiş, halka açık 5 şirketin net karı toplamı 336 Milyon TL’ye ulaşmış, net kar
rakamının yüksekliğinde şirketlerin iştiraklerinin karlılığı, finansal yatırımlar ve yatırım indirimi gibi ek
kalemler de etkili olmuştur. Şirketlerin ortalama FAVÖK marjı %36, net kar marjı %30 mertebesindedir.
Milyon TL
ADANA
MARDİN
BOLU

DENİZLİ ÇİMENTO
2014 SONU VE 2015
Denizli Çimento’nun Eren
Grubu ve CRH’e ait %100
hissesinin OYAK’a satışı
konusunda
anlaşma
sağlanmış,
sözleşmeye
dair
Rekabet
Kurumu
onayı
alınmıştır.
Satın
almanın Kasım ayı içinde
tamamlanması
beklenmektedir.
Şirketin
Modern Beton adı altında
faaliyet gösteren ve yaygın
bir ağa sahip beton şirketi
de bulunmaktadır.
 2014 yılının “yavaşlayan büyüme” ile tamamlanması ve iç satışların 2013
sonuna kıyasla %6 artış ile sonuçlanması öngörülmektedir. Yıl boyunca konut
satışları devam etmiş olsa da, yeni proje başlangıçlarının azlığı dikkat çekmiştir.
 2015 yılında devam eden altyapı projeleri ve Akkuyu Nükleer santrali gibi yeni
başlayacak projeler ile kentsel dönüşüm ve genel seçimlerin çimento iç talebine
olumlu etkide bulunması ve 2015 iç pazar büyümesinin %5 mertebesinde
olması beklenmektedir.
 Yurtdışı pazarlar arasında Kuzey Afrika ve özellikle Libya, Mısır ve İsrail’in 2015
yılında ön plana çıkması beklenmekte, ana ve komşu pazarlar olan Irak, Suriye
ve Rusya’da durgunluğun sürmesi öngörülmektedir. Rusya’nın 2018 Dünya
Kupası hazırlıkları, Irak’ta talep artışı ve Suriye’de yeniden yapılanma gibi
başlıklar Türkiye’nin bu ülkelere ihracatında olumlu etki yapacaktır.
 1 Ekim 2014’den itibaren geçerli olan elektrik zammı, OYAK Çimento Grubu
şirketlerinin temel çimento maliyetini %2 artırmaktadır.
ADANA
ADBGR
ADNAC
BIST 100
MRDIN
BOLUC
UNYEC
ASLAN
OYAK ÇİMENTO GRUBU
OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Caddesi 64 Kurtuluş Ankara
http://www.oyakcimento.com
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Güney Arık - Koordinatör
+90 312 415 6453
[email protected]
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [] 11.11.2014 10:02:19
Özel Durum Açıklaması (Genel)
ÖZLEM HÜLYA
MUHASEBE MÜDÜRÜ
BAL
ERTUĞRUL
MALİ VE İDARİ GENEL
2
AKDAŞ
MÜDÜR YRD.
1
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
11.11.2014
08:21:22
11.11.2014
08:25:47
Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700
Darıca / Kocaeli
: (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42
[email protected] /
:
[email protected]
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: (312) 415 64 53- (312) 432 27 05
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi
: GENEL MÜDÜR ATAMASI
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.11.2014 tarihinde yaptığı toplantıda;
Şirketimizde genel müdür olarak görev yapan Sayın Ünal ÖNER'in görev
değişikliği nedeniyle 11.11.2014 tarihi itibariyle ayrılmasına, 1.derece (A grubu)
imza yetkisinin iptal edilmesine, boşalan genel müdürlük kadrosuna Sayın
Hüseyin UYSAL'ın 11.11.2014 tarihi itibariyle tedviren atanmasına, kendisine
1.derece (A grubu) imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN [ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, MRDIN,
UNYEC] 13.11.2014 09:02:20
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Özlem Hülya
BAL
Ertuğrul
2
AKDAŞ
1
Ortaklığın Adresi
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
ASLAN
ÇİMENTO A.Ş.
MUHASEBE MÜDÜRÜ
MALİ VE İDARİ GENEL
MÜDÜR YRD.
13.11.2014
08:32:11
13.11.2014
08:36:06
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
41700 Darıca / KOCAELİ
: (262) 745 47 47 - (262) 745 43 42
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
: (312) 415 64 53- (312) 432 27 05
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
OYAK Çimento Grubu Basın Bülteni ve
Özet Bilgi
:
Sunumu
AÇIKLAMA:
OYAK Çimento Grubu Basın Bülteni ve Sunumu ektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
12 Kasım 2014
OYAK ÇĠMENTO GRUBU SEKTÖRDE LĠDERLĠĞĠNĠ PEKĠġTĠRDĠ.
OYAK Çimento Grubu, Denizli Çimento ve % 100 iĢtiraki Modern Beton’u 10 Kasım günü
bünyesine kattı.
Haziran ayında baĢlayan, yerli ve yabancı ortaklı potansiyel alıcıların yer aldığı süreçte,
OYAK Çimento Grubu, 22 Ekim 2014’te Rekabet Kurulu onayını alarak ipi göğüsleyen
taraf oldu.
OYAK Çimento Grubu, temel yatırımlarını tamamlamıĢ, 1,8 Milyon Ton kapasiteli,
kısmen kendi enerjisini üreten, pazarda iyi tanınan ve sadık müĢterisi olan Denizli
Çimento’nun satıĢ aĢamasını yakından takip etmiĢtir. Son dönemde Türkiye’de
gerçekleĢtirilen Ģirket devralmaları arasında Denizli Çimento’ya geri dönüĢü hızlı olan
bir yatırım gözüyle bakılmıĢtır.
Halka açık 5 çimento ve bunlara dikey olarak entegre beton, kağıt - torba Ģirketlerini
bünyesinde barındıran OYAK Çimento Grubu, Denizli Çimento’nun gruba katılması ile
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde faaliyetlerini sürdürür hale gelmiĢtir.
Denizli Çimento’nun satın alınması ile; OYAK Çimento Grubu, klinker kapasitesini yıllık
10,3 Milyon Ton’a, pazar payını da %16,6’ye çıkarmıĢtır. Bu satın alma ile Grubun
kapasite, üretim ve pazar payı rakamları klinkerde % 21, çimentoda % 18, pazar payında
ise %17 artmıĢtır.
RAKAMLARLA OYAK ÇĠMENTO GRUBU
Organik ve inorganik büyümelere ağırlık veren OYAK Çimento Grubu, 2014 yılının ilk 9
ayında 5 çimento Ģirketi ile 9 Milyon Ton’a yakın satıĢ gerçekleĢtirmiĢtir. Denizli
Çimento’nun gruba katılması ile 2014 yılı sonunda satıĢ rakamı 10 Milyon Ton’u
aĢacaktır.
Halka açık 5 Ģirketi ile, kamuoyuna açıklanan 9 aylık neticelerine göre net cirosunu % 18
artırarak 1.1 Milyon TL’ye, Net Karı’nı % 84 artıĢ ile 336 Milyon TL’ye çıkaran OYAK
Çimento Grubu net kar marjı sıralamasında halka açık 15 Ģirket arasında ilk 5 Ģirketi
oluĢturmayı baĢarmıĢ, % 25’in üzerinde net kar marjı ve % 30’un üzerinde FAVÖK oranı
ile sektörünün açık ara liderliğini sürdürecektir.
Grubun yeni üyesi Denizli Çimento ise aynı dönemde solo rakamlara göre cirosunu %30
artırırken, net karda geçen senenin 2 katını aĢtı. Bu rakamlar ile, Denizli Çimento’nun
halka açık olması halinde, bahsedilen ilk 5 içinde ve ilk sıralarda yer alacağı söylenebilir.
2014 yılında Atık Isı Yatırımı’nı tamamlayan Bolu Çimento, tükettiği elektriğin %30’una
yakın kısmını üretebilir hale gelmiĢtir ve böylelikle yıllık 7 Milyon TL tasarruf elde
edeceği öngörülmektedir. Yine 2014 yılında Atık Hazırlama Tesisi’nde 12.000 ton kömüre
denk gelecek tutarda atığı bertaraf ederek yıllık 2.650.000TL tasarruf etmesi
beklenmektedir.
Aslan Çimento, devreye aldığı “Atıktan TüretilmiĢ Yakıt Tesisi” ile 2014 yılında 46.500
ton alternatif yakıt kullanımıyla petrol türevli fosil yakıtları % 26,4 daha az tüketmiĢ ve
yaklaĢık 23.000 ton petrokok tasarruf etmiĢ olacaktır.
Yine Aslan Çimento, Atık Isı Yatırımı ile 7,5 MW brüt (7 MW net) elektrik enerjisi
üretme kapasitesi ile toplam elektrik ihtiyacının %26’sını karĢılayacak hale gelecektir.
2014 yılını yatırımlarla geçiren Bolu Çimento, merkez tesisinde dik değirmen yatırımına
baĢlamıĢ, Ereğli Tesisi’nde akıĢkan yataklı sıcak hava ocağını devreye almıĢ, Ankara
Tesisi’nde de 1 milyon Ton kapasiteli fırın yatırımına baĢlamıĢtır.
Adana Çimento’da ise mevcut 0,5 MW gücündeki GüneĢ Enerjisi Santrali’nin yanına yeni
bir 0,5 MW gücünde santral yapımı ile toplam gücünü 1 MW’a çıkaracaktır.
Mardin’deki Ģalt sahası, 5 çimento Ģirketimizde bu yıl tamamlanacak Ar-Ge, ISG ve
optimizasyon yatırımları ile OYAK Çimento Grubu 270 milyon TL mertebesinde, hatırı
sayılır, yatırım gerçekleĢtirmiĢ olacaktır.
BÜYÜK PROJELERĠN ÇÖZÜM ORTAĞI OYAK ÇĠMENTO GRUBU
Güçlü finansal ve kapsamlı Ar-Ge çalıĢmaları ile oluĢturduğu kaliteli, proje odaklı, katma
değeri yüksek ürünleri sayesinde OYAK Çimento Grubu, Türkiye’nin en zorlu, uzmanlık
gerektiren, büyük ölçekli projelerinde tek adres olmaya devam etmektedir.
Ġzmit Körfez GeçiĢ Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Asya Kesimi, Yeni
CumhurbaĢkanlığı Sarayı, CumhurbaĢkanlığı Senfoni Orkestrası Binası, Emaar Square,
Çukurova Bölgesel Havalimanı, Kartal – Kaynarca Metrosu, Bilkent Entegre Hastane
Kampüsü, Çamlıca Camii, BJK Stadı, Avrasya Tüneli (lastik tekerli araçlar için tüp
geçit), Marmaray, 7 Tepe 7 Tünel Ġstanbul HES ve diğer enerji projeleri, Spine Tower,
Maslak 42, ÇZK gibi çok yüksek katlı yapılar (40 kat ve üzeri), Mimar Sinan Camii,
büyük ölçekli kamu binaları, beton yollar vs
TÜRKĠYE ÇĠMENTO SEKTÖRÜ ve 2015 DEĞERLENDĠRMELERĠMĠZ
TÇMB Ağustos ayı sonuçlarına göre; çimento sektörü üretimde geçen sene ile aynı
tonajlara sahip olduğu, tüketimin 47 Milyon Ton mertebesinde gerçekleĢtiği, geçen yılın
aynı döneminin % 1 üzerinde olduğu görülmektedir.
Ġç satıĢlar; yine geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında % 6,5 ileride olup, yıl sonunu
% 6 ile tamamlaması öngörülmektedir.
Ġhracat ise geçen yıl aynı döneme göre % 28 geride gitmektedir. Ihracat rakamının
gerilemesindeki ana etken Irak’a yapılan toplam ihracatın % 44 gerilemesinden
kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, Suriye’ye yapılan ihracattaki % 70 artıĢ, bu kaybın
telaffisinde önemli bir etkendir. Geçen yılın aynı dönemine göre Libya ve Rusya ihracat
pazarları % 45 daralmıĢ, Ġsrail’e yapılan ise % 8 artmıĢtır. Önümüzdeki dönemde ise
Ortadoğu BarıĢ Planı ve bu çerçevede yeniden yapılandırma çalıĢmaları ile 2018 Rusya
Dünya Kupası’nın talebi artıracağı beklenmektedir.
OYAK Çimento Grubu, 2015 yılında büyümenin % 5 civarında olacağını , genel seçimler
ile alt yapı yatırımlarının talebi canlı tutacağını değerlendirmektedir. Markalı konutlar,
kentsel dönüĢüm, mütekabiliyet yasasının olumlu etkisi ile konut satıĢlarının artacağı
düĢünülmektedir.
Avrasya Tüneli, Akkuyu Nükleer Santrali, Ġzmir – Ġstanbul Otoyolu, Çukurova
Havaalanı, Melen, Deriner ve Artvin barajları, baĢta Ankara baĢta olmak üzere Türkiye
genelinde yapılacak Ģehir hastaneleri ile OVĠT Tüneli, Nükleer santral inĢaatları,
sektörümüzü kısa ve uzun vadede canlandıracak projelerdir.
ĠletiĢim için: [email protected] / [email protected]
Telefon: 0532 431 95 97
BASIN TOPLANTISI
12 Kasım 2014
1
OYAK ÇİMENTO GRUBU EGE’DE
2
DENİZLİ ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
1.8 Milyon Ton/Yıl klinker
3.0 Milyon Ton/Yıl çimento kapasitesi
14 MW doğalgazdan elektrik üretim santrali
MODERN BETON AŞ
%100 Denizli Çimento iştiraki
15 hazır beton santrali
(Denizli, Uşak, Aydın, İzmir, Manisa, Afyon, Antalya, Muğla)
2 Milyon m3/Yıl kapasite
3
KLİNKER
KAPASİTE (Milyon Ton/Yıl) Klinker Çimento
Adana Çimento
2.3
5.5
Mardin Çimento
2.0
3.0
Bolu Çimento
1.5
4.0
Ünye Çimento
1.5
2.6
Aslan Çimento
1.2
2.0
OYAK Çimento Grubu
8.5
17.1
TÜRKİYE
68.5
107.4
OYAK PAYI
12%
16%
KAPASİTESİ
SONRASI
Türkiye kapasitesi 2013
sonu TÇMB rakamıdır
SONRASI
OYAK PAYI
KLİNKERDE
ÖNCESİ
VE
SATIN ALMA
%21,
KAPASİTE (Milyon Ton/Yıl) Klinker Çimento
Adana Çimento
2.3
5.5
Mardin Çimento
2.0
3.0
Bolu Çimento
1.5
4.0
Ünye Çimento
1.5
2.6
Aslan Çimento
1.2
2.0
De nizli Çime nto
1.8
3.0
OYAK Çimento Grubu
10.3
20.1
TÜRKİYE
68.5
107.4
OYAK PAYI
15%
19%
ÇİMENTODA
%18
ARTMIŞTIR
4
YURTİÇİ SATIŞLAR PAZAR PAYI
ÖNCESİ VE SONRASI
+
+
+
+
+
+
= %14.3
+
+
+
= %16.6
SATIN ALMA SONRASI
PAZAR PAYI %17 ARTMIŞTIR
5
Ağustos 2014, Kaynak: TÇMB
TÜRKİYE KLİNKER KAPASİTESİ 2014
Taralı şirketlerde
yabancı payı
bulunmaktadır.
Türkiye
kapasitesinin
%26’sında
yabancı payı
bulunmaktadır.
6
Kaynak: TÇMB, şirket faaliyet raporları, web siteleri, basın açıklamaları
2014 YILI 9 AYLIK SONUÇLAR:
Milyon TL
Net Ciro
Faal.Karı
FAVÖK
Net Kar
FAVÖK
Net Marj
Milyon TL
Net Ciro
Faal.Karı
FAVÖK
Net Kar
FAVÖK
Net Marj
ADANA
2014/9 Ay 2013/9 Ay
331.6
93.4
109.6
111.7
33.1%
33.7%
298.2
69.0
84.5
47.6
28.3%
16.0%
MARDİN
%
11%
35%
30%
135%
2014/9 Ay 2013/9 Ay
156.9
49.8
59.9
47.0
38.2%
30.0%
188.1
54.0
66.6
49.5
35.4%
26.3%
%
145.4 8%
48.8 2%
59.1 1%
36.3 30%
40.7%
24.9%
ASLAN
ÜNYE
2014/9 Ay 2013/9 Ay
BOLU
%
172.7 9%
52.3 3%
64.6 3%
42.6 16%
37.4%
24.7%
2014/9 Ay 2013/9 Ay
179.8
52.3
61.6
48.4
34.2%
26.9%
128.6
32.3
40.5
20.9
31.5%
16.3%
2014/9 Ay 2013/9 Ay
249.4
89.0
96.0
79.0
38.5%
31.7%
190.2
45.6
52.2
35.4
27.5%
18.6%
%
31%
95%
84%
124%
TOPLAM
%
40%
62%
52%
132%
2014/9 Ay 2013/9 Ay
1,105.9
338.5
393.7
335.6
35.6%
30.3%
935.1
248.0
300.9
182.8
32.2%
19.5%
%
18%
37%
31%
84%
7
İMKB VE OYAK ÇİMENTO GRUBU:
Net Kar Marjı Sıralaması,
2014/9Ay, BİST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Adana Çimento
Bolu Çimento
Mardin Çimento
Aslan Çimento
Ünye Çimento
Batısöke Çimento
Çimsa
Konya Çimento
Akçansa
Afyon Çimento
Nuh Çimento
Batı Çimento
Bursa Çimento
Göltaş Çimento
Çimentaş
Net Kar
Marjı
33.7%
31.7%
30.0%
26.9%
26.3%
21.9%
19.9%
19.5%
19.1%
17.6%
17.0%
14.3%
13.3%
13.2%
9.6%
FAVÖK
33.1%
38.5%
38.2%
34.2%
35.4%
36.9%
30.9%
25.9%
28.5%
25.9%
26.1%
26.5%
18.4%
26.4%
21.1%
ROE
15.4%
25.6%
19.7%
18.1%
18.0%
11.2%
14.5%
14.3%
18.8%
20.3%
13.4%
11.3%
16.2%
11.8%
5.3%
Temettü
Verimi
7.3%
0.0%
9.3%
1.5%
8.7%
3.0%
7.5%
1.0%
5.4%
0.0%
3.8%
1.5%
2.7%
3.4%
0.0%
8
9
Download

ASLAN ÇİMENTO A.Ş. / ASLAN, 2014