TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Tarih
06.03.2014
Adres
İş Kuleleri Kule 3 4.Levent
Telefon
212 - 3503951
Faks
212 - 3505787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
212 - 3503951
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
212 - 3505787
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Hayır
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Kar payı dağıtım teklifi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2014
Konunun Görüşüleceği Genel
04.04.2014
Kurul Tarihi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Peşin
Ödeme Şekli
Pay Grup Bilgileri
SISE(Eski),TRASISEW91Q3
1 TL Nominal
Değerli Paya
Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar
Payı - Net (TL)
0,0451941
0,0384149
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar
Payı - Brüt (TL)
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Ödeme Tarihi
31.05.2014
Pay Grup Bilgileri
SISE(Eski),TRASISEW91Q3
Pay Biçiminde
Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı (%)
71.000.000,000
4,51941
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
EK AÇIKLAMALAR:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2013 yılı konsolide
bilançomuzda yer alan 431.862.505 Türk Lirası tutarındaki 2013 yılı net konsolide
bilanço kârımızın, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin
25. maddesi ve kamuya açıklanan şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"'nda belirtilen
esaslara göre ekteki şekilde tefrik edilmesi;
-Mevcut çıkarılmış sermayenin; %4,51941 oranına tekabül eden 71.000.000 Türk Lirası
Tutarındaki brüt temettünün nakden, %4,51941 oranına tekabül eden 71.000.000 Türk
Lirası tutarındaki brüt temettünün ise bedelsiz pay olarak dağıtılması,
-Nakit temettü ödeme tarihinin 31 Mayıs 2014 olarak belirlenmesi, bedelsiz payların ise
yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması,
hususlarının 4 Nisan 2014 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun görüş
ve onayına sunulmasına ve 2013 yılı içerisinde yapılan iştirak hissesi ve gayrimenkul
satış işlemleri sonucunda oluşan ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi
kapsamında özel fon hesabında tutulmasına karar verilen 38.494.126,06 Türk Lirası
tutarındaki iştirak hissesi ve gayrimenkul satış karlarının sermayeye ilave edilmesine,
karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin
2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)
1.
Çıkarılmış Sermaye
2.
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza
ilişkin bilgi
1.571.000.000,00
60.897.508,22
Yasal Kayıtlara (YK)
Göre
479.970.325,00
192.151.715,31
(34.464.530,00)
(1.253.654,40)
431.862.505,00
190.898.060,91
SPK'ya Göre
6.
Dönem Karı
Vergiler (-)
Net Dönem Karı (=) (*)
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
7.
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
8.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fona Alınan Tutar
Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Ortaklara Birinci Kar Payı
- Nakit
- Bedelsiz
- Toplam
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
Dağıtılan Diğer Kar Payı
- Yönetim Kurulu Üyelerine
- Çalışanlara
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
Ortaklara İkinci Kar Payı
Genel Kanuni Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
Olağanüstü Yedek
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
3.
4.
5.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
(9.544.903,05)
(38.494.126,06)
383.823.475,89
7.310.183,07
391.133.658,96
(9.544.903,05)
(38.494.126,06)
142.859.031,80
71.000.000,00
71.000.000,00
142.000.000,00
241.823.475,89
859.031,80
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU
GRUBU
TOPLAM DAĞITILAN KAR
PAYI
NAKİT (TL)
NET (**)
BEDELSİZ (TL)
60.350.000,00 71.000.000,00
TOPLAM DAĞITILAN
KAR PAYI / NET
DAĞITILABİLİR DÖNEM
KARI
ORAN (%)
34,22146
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KAR PAYI
TUTARI (TL)
0,08361
ORANI (%)
8,36
(*)
Ortaklığın net donem karı (479.970.325,00 - 34.464.530,00 =) 445.505.795,00 Türk Lirası olup, bu tutarın
22.152.939,00 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 8.509.649,00 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir
tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir -giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi giderine isabet ettiği
için, bu alanda (445.505.795,00 - 22.152.939,00 + 8.509.649,00 =) 431.862.505,00 Türk Lirası tutarındaki ana
ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.
(**)
Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı
varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt
pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.
Download

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı