İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı
: Coca-Cola İçecek A.Ş.
Adresi
: Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4
34776 Ümraniye İstanbul
Tel ve Faks No
: 0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57
Yatırımcı İlişkileri Tel. ve Faks No : 0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57
Tarih
: 11 Mart 2014
Konu
: Kar Dağıtım Teklifi
BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI’NA,
Açıklanacak Özel durum:
Kar Dağıtım Teklifi
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 11 Mart 2014 tarihinde alınan 15 no.lu karar ile;
Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarındaki
2013 mali yılı net dönem karı olan 488.802.830,18 TL’den kanuni mükellefiyetler düşüldükten
sonra 75.000.000,00 TL , 2010 yılı olağanüstü yedek akçelerinden de 10.000.000,00 TL olmak
üzere toplam brüt 85.000.000,00 TL’nin ortaklara 28 Mayıs 2014 tarihinden itibaren
dağıtılmasına ve kalan karın fevkalade yedek akçe olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması
için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kar dağıtımı konusundaki teklifinin
benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2013 yılı karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de
bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL
nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 0,3341579 TL brüt (0,3341579 TL
net), diğer hissedarlara ise 0,3341579 TL brüt (0,2840342 TL net) nakit temettü ödemesi
yapılacaktır.
Coca-Cola İçecek A.Ş. 2013 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi
tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
B) KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 2013 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)
1.
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
254.370.782,00
254.370.782,00
50.874.156,40
50.874.156,40
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.
Dönem Karı
560.609.947,08
85.479.259,15
4.
Vergiler (-)
71.807.116,90
1.090.015,60
5.
Net Dönem Karı (=)
488.802.830,18
84.389.243,55
6.
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
-
-
7.
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
-
-
8.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)
9.
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)
10.
11.
BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
Ortaklara Birinci Kar Payı
-Nakit
488.802.830,18
84.389.243,55
1.915.170,93
490.718.001,11
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
-
-
-
6.515.518,59
-
407.287.311,59
-
10.000.000,00
-
-Bedelsiz
-Toplam
12.
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
13.
Dağıtılan Diğer Kar Payı
-Yönetim Kurulu Üyelerine
-Çalışanlara
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
15.
Ortaklara İkinci Kar Payı
16.
Genel Kanuni Yedek Akçe
17.
Statü Yedekleri
18.
Özel Yedekler
19.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
-Geçmiş Yıl Karı
-Olağanüstü Yedekler
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
10.000.000,00
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.'nin 2013 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu
GRUBU
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI
NAKİT (TL)
NET
A
B stopajlı
C stopajlı
C stopajsız
26.732.630,01
14.518.208,60
18.516.144,08
19.403.425,65
TOPLAM
79.170.408,35
BEDELSİZ (TL)
-
TOPLAM
DAĞITILAN
KAR PAYI /
NET
DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI
ORANI (%)
0,0544766
0,0295856
0,0377328
0,0395409
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ
PAYA İSABET EDEN KAR
PAYI
TUTARI
(TL)
0,3341579
0,2840342
0,2840342
0,3341579
ORANI (%)
33,41579
28,40342
28,40342
33,41579
Download

Kar Dağıtım Teklifi