TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. / SISE [SODA]
Finansal Duran Varlık Satışı
Tarih
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
: 15.07.2014
İş Kuleleri Kule-3 34330,
:
4.Levent/İstanbul
: 212-350 39 51, 212-350 57 87
: [email protected]
: 212-350 39 51, 212-350 57 87
: Evet
: Hayır
: Hayır
: 20.03.2014
: Finansal varlık satışı
: 29.04.2014
Asmaş Ağır Sanayi
:
Makinaları A.Ş.
Ağır makina üretim ve
:
satışı
: 76.300.000 TL
: 15.07.2014
: Peşin
: 76.286.555,15 TL
: 0,3559 TL
: 27.150.000 TL
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Satış Koşulları
Satılan Payların Nominal Tutarı
Beher Pay Fiyatı
Toplam Tutar
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı
: 99,98
(%)
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı
:0
(%)
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran
:0
Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya
Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı : 0
(%)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
: Yok
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
: 5.409.519 TL (Konsolide)
Dönem karı ile
:
ilişkilendirilecek.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin
:Yönetim Kurulu Karar Tarihi
CTS Demir ve Çelik İç Dış
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
: Ticaret Mühendislik
Makina Sanayii Ltd.Şti.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
: Yok
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
: Teklif alma
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
: Düzenlenmedi
Teklif alma yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
:
uygulanması
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
:İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
:Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
EK AÇIKLAMALAR:
Satış bedeli olan 27.150.000 TL'nın 23.075.538 TL'lık kısmı Bağlı Ortaklıklarımızdan
Soda Sanayii A.Ş.'ne, 4.073.218 TL'lık kısmı şirketimize, 41 TL'lık ksımı diğer Bağlı
Ortaklıklarımıza, 1.203 TL'lık kısmı ise ilişkili şirketlerimizden Topkapı Yatırım Holding
A.Ş'ne aittir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Finansal Duran Varlık Satışı