SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / SANEL, 2014
[SANEL] 04.03.2014 14:20:37
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
1
BAHADIR
YALÇIN
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
Adres
ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İstanbul
Telefon
216 - 4152245
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
216 - 4152358
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
04.03.2014
14:20:06
216 - 4152245
216 - 4152358
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Evet
Özet Bilgi
SAN-EL Mühendislik 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Karar Tarihi
Genel Kurul Türü
04.03.2014
Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Tarihi ve Saati
31.12.2013
28.03.2014 15:00
Adresi
ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye /İstanbul
Gündem
Gündem Maddeleri
1- Açılış
2- Divanın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda
Divan Kuruluna yetki verilmesi
3- 2013 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir
Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun
Tasdiki
4- Bağımsız denetim raporunun okunması,
5- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
6- 31.12.2013 tarihli sona eren dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım
şeklinin görüşülmesi ve dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara
bağlanması,
7- Şirket çıkarılmış sermayesinin hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak
sureti ile 11.500.000 TL'dan 15.500.000 TL'ına artırılması hususunun
görüşülerek karara bağlanması, bu amaçla şirket Yönetim Kuruluna resmi
işlemlerin başlatılması için yetki verilmesi.
8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamalarının görüşülerek karar bağlanması
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması,
10- TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle
kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna
giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim
Kurulu Üyelerine onay verilmesi,
11- Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız
Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12- Dilek ve Temenniler
13- Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 28/03/2014 tarihinde Saat: 15:00 ' da Şerif
Ali Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan Şirket Merkezinde KAP'ta ilan edilecek
gündemle 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin
başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Toplantı Gündemi ve Yönetim Kurulu Kararı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

04.03.2014 Olagan Genel Kurul Toplanti Cagrisi - SAN