DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. / DOHOL [] 11.03.2015 16:48:27
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
:
25.12.2014
Özet Bilgi
:
Finansal duran varlık edinilmesi
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
:
Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'nin 11.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
:
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş..
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
:
Akaryakıt dağıtımı.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
:
200.000.000 Türk Lirası.
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu
:
Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve
Ticaret A.Ş. tarafından satın ve devir alınmaktadır.
:
30.01.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamız'da da
belirtildiği üzere; "Hisse Alım ve Hissedarlar Sözleşmesi"nde
belirlenen "Ön Koşullar"ın gerçekleşmesi ve gerekli yasal izinlerin
alınmasını takiben, "Kapanış Koşulları"nın sağlanması ile pay
senetlerinin devir işlemi 11.03.2015 tarihinde (bugün)
gerçekleşmiştir.
Edinme Koşulları
:
30.01.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamız'da da
belirtildiği üzere; "Hisse Alım ve Hissedarlar Sözleşmesi"nde
belirlenen "Ön Koşullar"ın gerçekleşmesi ve gerekli yasal izinlerin
alınmasını takiben, "Kapanış Koşulları"nın sağlanması ile pay
senetlerinin "nakden" ve "peşin" olarak satın alınması ve devir işlemi
11.03.2015 tarihinde (bugün) gerçekleşmiştir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
:
100.000.000 Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı
:
1,52 Türk Lirası
Toplam Tutar
:
152.000.000 Türk Lirası
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın
Sermayesine Oranı (%)
:
%50.
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak
Oranı (%)
:
%50.
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının
Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı
(%)
:
%50.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya
Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına
Oranı (%)
:
%2,21
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
:
Aktif büyüklüğü, hasılat ve karlılık üzerinde olumlu etkisinin olacağı
beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün
Doğup Doğmadığı
:
Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü
Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp
Yapılmayacağı
:
Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
:
İsmail Aytemiz, İbrahim Gökhan Aytemiz, Aslı Aytemiz Gül, Ahmet
Aytemiz ve Hüseyin Aytemiz.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği
:
İlişkili taraf değildir.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme
Yöntemi
:
Satış/devir bedeli pazarlık usulü belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
:
Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
:
Satış/devir bedeli pazarlık usulü belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
:
Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi
:
Satış/devir bedeli pazarlık usulü belirlenmiştir. Satış ve devir
işlemleri, "Hisse Alım ve Hissedarlar Sözleşmesi" kapsamında tesis
edilmiştir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
EK AÇIKLAMALAR:
Yukarıda açıklandığı üzere, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin 200.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesini
temsil eden 200.000.000 Türk Lirası nominal değerli 200.000.000 adet pay senedinin, %50'sini temsil eden beheri 1
Türk Lirası itibari değerde, "B" Grubu nama yazılı toplam 100.000.000 Türk Lirası nominal değerli 100.000.000 adet
pay senedinin, 152.000.000 Türk Lirası bedel üzerinden doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve
Ticaret A.Ş. tarafından nakden ve peşin olarak satın ve devir alınması nedeniyle imzalanan "Hisse Alım ve Hissedarlar
Sözleşmesi"nde yer alan diğer önemli koşullar ve ilave işlemler de ayrıca aşağıda özetlenmektedir;
1- "Hisse Alım Tarihi" olan 11.03.2015 tarihinde (bugün), Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin 200.000.000 Türk Lirası
olan ödenmiş sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 454.000.000 Türk Lirası'na artırılmıştır. Artırılan
254.000.000 Türk Lirası sermayede, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
iştirak payına isabet eden 127.000.000 Türk Lirası tutarındaki yeni pay alma haklarının tamamı Doğan Enerji Yatırımları
Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden ve peşin olarak kullanılmıştır. Benzer şekilde diğer ortaklar da (Aytemiz),
sermaye artırımına payları oranında nakden ve peşin olarak iştirak etmiştir.
2- Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 7 üyeden teşkil edilecek olup, bu üyelerin çoğunluğu (4 üye)
doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aday gösterilmek suretiyle
seçilecektir.
3- Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. "Hisse Alımı Tarihi" (11.03.2015-bugün) itibarıyla Aytemiz Gaz A.Ş. ve Aksu Doğal
Gaz İletim A.Ş.'nin %100 kontrolünün yasal sahibi olmuştur.
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Raporlama Standartları (TFRS)'na
uygun olarak hazırlanan en son 31.12.2013 tarihli konsolide finansal tablolarına göre; aktif toplamı yaklaşık 566 milyon
Türk Lirası; hasılat tutarı ise yaklaşık 2 milyar Türk Lirası'dır.
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. 310 bayisi, 11 ikmal noktası ve 4 depolama tesis kapasitesi ile dağıtım faaliyetlerine
devam etmektedir.
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin yönetim kontrolü doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'de olacağından, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin faaliyet sonuçları Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ve Şirketimizin finansal tablolarında "tam konsolidasyon" yöntemi ile konsolide edilecektir.
Download

Finansal Duran Varlık Edinilmesi