DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. / DOHOL [] 30.01.2012 08:58:07
Finansal Duran Varlık Edinilmesi
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
:
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
:
:
:
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu
:
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
:
Edinme Koşulları
:
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Beher Payın Alış Fiyatı
Toplam Tutar
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın
Sermayesine Oranı (%)
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak
Oranı (%)
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının
Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı
(%)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya
Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına
Oranı (%)
:
:
:
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
:
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün
Doğup Doğmadığı
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü
Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp
Yapılmayacağı
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin
Niteliği
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme
Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi
29.01.2015 (Yönetim Kurulu Kararı, Borsa 2'nci
Seansı'nın kapanışı sonrasında alınmıştır.)
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş..
Akaryakıt dağıtımı.
200.000.000 Türk Lirası.
Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları
Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınması.
İşlem, 29.01.2015 tarihli (Borsa 2'nci Seansı'nın
kapanışı sonrasında imzalanmıştır) "Hisse Alım ve
Hissedarlar Sözleşmesi"nde belirlenen "Ön
Koşulların" gerçekleşmesi ve Rekabet Kurulu dahil
düzenleyici otoritelerden gerekli izinlerin alınması
ile birlikte "Kapanış Tarihi"ni takiben "Hisse Alım
Tarihi"nde tamamlanacaktır. İşlem
tamamlandığında ayrıca kamuya açıklama
yapılacaktır.
29.01.2015 tarihli (Borsa 2'nci Seansı'nın kapanışı
sonrasında imzalanmıştır) "Hisse Alım ve
Hissedarlar Sözleşmesi"nde belirlenen "Ön
Koşulların" gerçekleşmesi ve Rekabet Kurulu dahil
düzenleyici otoritelerden gerekli izinlerin alınmasını
takiben ve "Kapanış Koşulları"nın sağlanması
şartıyla ödeme nakden ve peşin olarak yapılacaktır.
100.000.000 Türk Lirası
1,52 Türk Lirası
152.000.000 Türk Lirası
: %50.
: %50.
: %50.
: %2,13
Aktif büyüklüğü, hasılat ve karlılık üzerinde olumlu
etkisinin olacağı beklenmektedir.
: Hayır
: Hayır
:
İsmail Aytemiz, İbrahim Gökhan Aytemiz, Aslı
Aytemiz Gül, Ahmet Aytemiz ve Hüseyin Aytemiz.
: İlişkili taraf değildir.
: Satış/devir bedeli pazarlık usulü belirlenmiştir.
: Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
: Satış/devir bedeli pazarlık usulü belirlenmiştir.
: Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Satış/devir bedeli pazarlık usulü belirlenmiştir.
Satış ve devir işlemleri, 29.01.2015 tarihli (Borsa
: 2'nci Seansı'nın kapanışı sonrasında imzalanmıştır)
"Hisse Alım ve Hissedarlar Sözleşmesi" kapsamında
tesis edilecektir.
EK AÇIKLAMALAR:
Yukarıda açıklandığı üzere, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin 200.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesini
temsil eden 200.000.000 Türk Lirası nominal değerli 200.000.000 adet pay senedinin %50'sini temsil eden
100.000.000 Türk Lirası nominal değerli 100.000.000 adet pay senedinin 152.000.000 Türk Lirası bedel üzerinden
doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından "kapanış koşulları"nın
sağlanması şartıyla nakden ve peşin olarak satın ve devir alınması nedeniyle 29.01.2015 tarihinde Borsa 2'nci
Seansı'nın kapanışının ardından imzalanan "Hisse Alım ve Hissedarlar Sözleşmesi"nde yer alan diğer önemli koşullar
ve ilave işlemler de ayrıca aşağıda özetlenmektedir;
1- "Kapanış Koşulları"nın sağlandığı "Kapanış Tarihi"ni takiben "Hisse Alım Tarihi"nde, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım
A.Ş.'nin 200.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 454.000.000 Türk
Lirası'na artırılacaktır. Artırılan 254.000.000 Türk Lirası sermayede, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji
Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iştirak payına isabet eden 127.000.000 Türk Lirası tutarındaki yeni pay alma
haklarının tamamı Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden ve peşin olarak kullanılacaktır.
Benzer şekilde diğer ortaklar da (Aytemiz), sermaye artırımına payları oranında nakden ve peşin olarak iştirak
edeceklerdir.
2- Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 7 üyeden teşkil edilecek olup, bu üyelerin çoğunluğu (4 üye)
doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aday gösterilmek suretiyle
seçilecektir.
3- Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. en geç "Hisse Alımı Tarihi" itibarıyla Aytemiz Gaz A.Ş. ve Aksu Doğal Gaz İletim
A.Ş.'nin %100 kontrolünün yasal sahibi olacaktır.
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Raporlama Standartları
(TFRS)'na uygun olarak hazırlanan en son 31.12.2013 tarihli konsolide finansal tablolarına göre; aktif toplamı
yaklaşık 566 milyon Türk Lirası; hasılat tutarı ise yaklaşık 2 milyar Türk Lirası'dır.
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. 310 bayisi, 11 ikmal noktası ve 4 depolama tesis kapasitesi ile dağıtım faaliyetlerine
devam etmektedir.
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin yönetim kontrolü doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'de olacağından, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin faaliyet sonuçları Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ve Şirketimizin finansal tablolarında "tam konsolidasyon" yöntemi ile konsolide edilecektir.
Download

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. / DOHOL [] 30.01.2012