DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. / DOHOL [] 19.12.2014 17:58:19
Finansal Duran Varlık Satışı
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Satış Koşulları
Satılan Payların Nominal Tutarı
Beher Pay Fiyatı
: 19.12.2014
SC D-Yapı Real Estate, Investment and Construction S.A.
:
("SC D-Yapı")
Mevcut durum itibariyle gayrıfaal durumda olan
: Romanya'da mukim SC D-Yapı'nın esas faaliyet konusu
gayrimenkul projesi geliştirmektir.
: 229.760.540,-RON
: 19.12.2014
: Satış bedeli nakden ve peşin olarak tahsil edilecektir.
: 114.880.270,-RON
Beheri 10,-RON itibari değerdeki bir payın satış fiyatı
:
yaklaşık 0,93911 Avro'dur.
: 10.788.557 Avro'dur.
Toplam Tutar
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı
: %50
(%)
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran
: %0
Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya
Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı : Yaklaşık % 0,9'dur.
(%)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
: Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK
tarafından belirlenen ve ilan edilen finansal tablolarımızda,
münhasıran bu satış işlemi ile ilgili olarak herhangi bir
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
:
kar/zarar oluşması sözkonusu değildir. Diğer taraftan,
TTK/VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımıza göre ise
yaklaşık 32,3 milyon TL "iştirak hissesi satış zararı"
oluşması beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
: Satış karı bulunmamaktadır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin
: Satış karı bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
: DHI Investment BV
DHI Investment BV'nin sermayesi doğrudan %100
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
: Şirketimize (Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.) ait olup,
bağlı ortaklığımızdır.
SC D-Yapı'nın "net aktif değeri" ("özsermaye") esas
alınmaktadır. SC D-Yapı'nın aktifinin %99'u Romanya'daki
bir gayrimenkulden ("Arsa") oluşmaktadır. "Arsa"nın
değeri, Romanya'da mukim bağımsız bir gayrimenkul
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
: değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan gayrimenkul
değerleme raporuna göre 21.390.400 Avro olarak tespit
edilmiştir. SC D-Yapı'nın, değerleme raporu sonucunda
tespit edilen "Arsa" değerine göre düzeltilen, en son finansal
tablolarında yer alan "net aktif" değeri 21.577.114 Avro'dur.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
: Düzenlenmiştir.
: Düzenlenmiştir.
: 21.577.114 Avro
Satış işlemi, Değerleme Raporu'ndaki sonuçlara uygun
:
olarak gerçekleştirilmektedir.
EK AÇIKLAMALAR:
Yukarıda detayları verilen "Finansal duran varlık (Bağlı Ortaklık)" pay senetleri satışı ve
devir işlemi Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında "önemli nitelikteki işlem" kapsamına
girmemektedir.
Şöyle ki; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak
Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını
taşıyan 6'ncı maddesi hükmüne göre;
a- "Finansal duran varlığın (Bağlı Ortaklık)", kamuya açıklanan son finansal tablodaki
(30.09.2014) "net varlık değeri"nin (63.982.000 Türk Lirası), varlık (aktif) toplamına
(7.121.018.000 Türk Lirası) oranı % 0,9,
b- Yönetim Kurulu Karar tarihi (19.12.2014) itibariyle "Finansal duran varlık (Bağlı
Ortaklık)" pay senedi satış ve devir bedelinin (30.857.430 Türk Lirası), Şirketimiz
Yönetim Kurulu Karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama
fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan Şirketimiz değerine
(1.903.013.893 Türk Lirası) oranı %1,62,
c- "Finansal duran varlık (Bağlı Ortaklık)", mevcut durum itibariyle gayrıfaal durumda
olduğundan, kamuya açıklanan son yıllık finansal tabloda (31.12.2013) elde edilen gelire
katkısı bulunmamakta,
olup, her üç oran da %50 oranının altında kaldığından, söz konusu, "Finansal duran
varlık (Bağlı Ortaklık)" pay senedi satış ve devir işlemi, SPK II-23.1 Tebliği kapsamında
"önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirilmemektedir.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. / DOHOL [] 19.12.2014