TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. / TEBNK
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın
Yatırımcı/Pay
Sahipleri
İle
İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks
No.su
Yapılan
Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme
mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce
Yapılan
Özel
Durum
Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu
Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL
: (216) 635 35 35 – (216) 636 36 36
:
: (216) 635 35 35 – (216) 636 36 36
: Hayır
: Hayır
: Hayır
: Türkiye’de Türk Lirası cinsinden 2.500.000.000 TL tutara
kadar banka bonosu ve/veya tahvil ihracına ve/veya
:
yapılandırılmış borçlanma aracına ilişkin yönetim kurulu
kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının
Türü
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının
Vadesi
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının
Faiz Oranı
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının
Kupon Ödeme Sıklığı
Öngörülen Satış Şekli
: 05/06/2014
: 2.500.000.000 TL tutara kadar
Tahvil ve/veya banka bonosu
:
yapılandırılmış borçlanma aracı
ve/veya
: Çeşitli vadelerde
:
Piyasa koşullarına göre sabit veya değişken
olmak üzere belirlenecektir.
: Belirlenmemiştir.
Halka arz ( 2.100.000.000 TL tutara kadar)
: Nitelikli yatırımcılara satış (400.000.000 TL
tutara kadar)
EK AÇIKLAMALAR:
Bankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 05/06/2014 tarih ve 5062/77 sayılı kararda;
“Bankamızca yurt içinde TL.2.100.000.000,- (İkimilyaryüzmilyon Türk Lirası)’lık kısmı
halka arz yoluyla ihraç edilmek, TL 400.000.000,- (Dörtyüzmilyon Türk Lirası)’lık kısmı
nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 2.500.000.000,- (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk
Lirası) tutara kadar farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit veya değişken
faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil
ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak,
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından söz konusu Türk Lirası borçlanma aracı ihracına ilişkin
ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin, ve ihraca
aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen aracı kuruluş ile Aracılık
Sözleşmesi imzalanması, söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların
yapılması dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve hükümlerinin
Bankamız tarafından kabulü için Genel Müdürlük’e yetki verilmesine ve ilgili tüm belgelerin
Bankamız tarafından imzalanması ve yürürlüğe konulmasına”
karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri
tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin YK Kararı, 5 Haziran 2014