1918/279
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı
Adresi
: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
: (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88
Telefon ve Fax No
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45/57 - (0212) 216 64 21
Tarih
: 04/08/2014
Konu
: TMSF prim farkı ödenmesi işlemine yönelik davadan
feragat edilmesi hk.
Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na
34467 Emirgan /İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum :
09.01.2014 tarihli açıklamamızda belirtilen Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF)’nin idari
işlemine ilişkin olarak söz konusu prim ve gecikme faizi tutarları Bankamızca ihtirazi kayıt ile
ödenmiş olup işleme karşı açılan davadan TMSF ile uzlaşmaya varılması sebebi ile feragat
edilmiştir. Uzlaşma kapsamında gecikme zamları ileriki dönemlerde ödenecek primlerden
mahsup edilecektir. Ödenecek primlerden mahsup edilecek tutar 15.603.108,28 TL’dir.
Bilgilerinize arz ederiz.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is
stated below.
Regarding our disclosure made on January 09,2014; our Bank has reached an agreement with the
Savings Deposit Insurance Fund (“SDIF”) and has withdrawn the lawsuit, which was filed against
the SDIF for the notification of premiums and overdue interests that were already paid by our
Bank with reserve. According to such agreement, overdue interest amounts will be deducted
from the future premium payments to be made to SDIF. The amount which is to be deducted from
the future premium payments is TL 15.603.108,28.
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish
version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri : II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
04/08/2014 Saat:
Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
04/08/2014 Saat:
Download

TMSF prim farkı ödenmesi işlemine yönelik davadan feragat