Koç Holding A.Ş. Duyurusu
Tarih
:
06 Mart 2014
Kimden :
Koç Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri
Tel : +90 216 531 0535 veya 0533 veya 0516
e-mail : [email protected]
Konu
Kâr Dağıtım Politikası
:
Şirketimizin mevcut kar dağıtım politikasının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarihli Resmi
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nde belirtilen asgari hususları
içerecek şekilde ekteki gibi revize edilmesine ve 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul’un onayına
sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
1/1
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve
diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr
dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve
Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli
topluluk stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve
finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri
çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5’i pay sahiplerine nakden dağıtılır.
Esas Sözleşmemizin 19’uncu maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kârdan birinci tertip yasal yedek
akçe, mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre ayrılan birinci temettüden sonra
kalan tutar üzerinden Genel Kurul’da alınacak karar çerçevesinde en çok %2 oranında Koç Holding
Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na pay verilir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
belirlenen birinci temettüye halel gelmemek şartıyla, vergi öncesi kârdan birinci tertip yasal yedek
akçe, mali yükümlülükler ve ödenmiş sermayenin %5’i indirildikten sonra kalan tutarın %3’ü intifa
senedi sahiplerine tahsis edilir. Ancak intifa senedi sahiplerine ödenecek pay, safi kârdan birinci tertip
yasal yedek akçe ve SPK düzenlemelerine göre hesaplanan birinci temettü indirildikten sonra kalan
tutarın 1/10’undan fazla olamaz.
Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile yukarıda pay sahipleri için belirlenen
kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi
sahiplerine ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na kârdan pay dağıtılmasına karar
verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay
dağıtılamaz.
Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar
dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim
Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve
Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
Download

Kâr Dağıtım Politikası