ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP
[ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
: Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası :
Tel : 0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
E-posta adresi :
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
Tel : 0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :
Hayır
Özet Bilgi
:
SPK II-27/1numaralı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları
Tebliği Gereği İşlem Hk.
AÇIKLAMA:
Merkezi Kayıt Kuruluşu Başkanlığı'na
İstanbul
Kuruluşumuz, 14 Temmuz 2014 ve 25 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamaları
çerçevesinde, hakim ortaklarımız Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding
Ortaklığı A.Ş. ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş.
nin kuruluşumuza başvurarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 No'lu Ortaklıktan
Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") ilgili maddeleri hükmünce diğer
ortaklarımızın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak istekleri ile ilgili olarak, 1
Ağustos 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ kapsamında diğer ortakların
ortaklıktan çıkartılması ve bu payların bu payların hisseleri oranında hakim ortaklarımıza
verilmesi hususunun onaylanması için başvurmuş ve yine Tebliğ uyarınca 25 Temmuz
2014 tarihinde kuruluşumuz paylarının borsa kotundan çıkartılması için Borsa İstanbul
Anonim Şirketi'ne ( BİST) başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP
[ECZYT, INTEM] 31.07.2014 15:57:50
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası :
Tel : 0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
E-posta adresi :
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
Tel : 0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :
Hayır
Özet Bilgi
:
25 Temmuz 2014 tarihli açıklamaya istinaden düzeltme - SPK II27/1numaralı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Gereği İşlem Hk.
AÇIKLAMA:
Merkezi Kayıt Kuruluşu Başkanlığı'na
İstanbul
Yönetim Kurulumuz;
14 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, hakim ortaklarımız,
Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve İntema İnşaat ve
Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş. nin kuruluşumuza başvurarak
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları
Tebliği'nin ("Tebliğ") ilgili maddeleri hükmünce diğer ortaklarımızın ortaklıktan çıkarma
hakkını kullanmak istedikleri ve bu amaçla kuruluşumuza başvurdukları, bu konudaki
başvuruların Kuruluşumuzca yapılacak değerlendirilmesinin ardından, "Tebliğ"
hükümleri uyarınca gerekli tüm koşulların sağlanmış olduğunun belirlenmesi durumunda,
diğer ortaklarımıza ilişkin payların bedellerinin ödenerek bu payların hisseleri oranında
hakim ortaklarımıza verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacağı, yine
Tebliğ uyarınca eş zamanlı olarak borsa kotundan çıkarılmak için Borsa İstanbul A.Ş.'ye
(BİST) başvuru yapılacağı bildirilmişti.
Kuruluşumuz, "Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Hakim ortaklarımızın başvurularını
incelemiş ve 25 Temmuz 2014 tarih (18) sayılı aşağıdaki Yönetim Kurulu Kararını
almıştır:
Birlikte hareket eden hakim ortaklarımız olarak Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı
Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve
Pazarlama Tic. A.Ş. nin sermayemizin %96,82 kısmına sahip oldukları, Eczacıbaşı
Holding A.Ş.'nin, 14 Temmuz 2014 tarihinde, Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda
olan ECYAP paylarından 1 lot (1,00 TL nominal değerli) ek pay satın alarak, SPK'nun
Seri II 27.1 No.'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") geçici 1.
maddesi uyarınca Kuruluşumuzun diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma ve "Tebliğ"
kapsamında işlem yapma hakkı kazandıkları, bu kapsamda hakim ortaklar olarak, diğer
ortakların ortaklıktan çıkartılmasını, bu payların aşağıdaki tabloda yer alan tutarlarda
hakim ortaklar olarak kendilerine verilmesini ve "ECYAP" ın Sermaye Piyasası Kanunu
kapsamından ve BİST kotundan çıkartılmasını Kuruluşumuzca ilgili mercilerden talep
edilmesini, bu konuda gerekli işlemlere başlanılmasını Kuruluşumuza ayrı ayrı
gönderdikleri 14 Temmuz 2014 tarihli yazılarla bildirmiş ve talep etmiş
bulunmaktadırlar.
Tebliğ" hükümleri uyarınca diğer ortakların ortaklıktan çıkartılmasına ilişkin "ECYAP"
beher hisse bedeli "Tebliğ" in 7/3-a-1 hükmü uyarınca, hakim ortaklarımızın ek pay
aldıklarını açıkladıkları 14 Temmuz 2014 tarihinden önceki otuz gün içinde BİST'de
oluşan ağırlıklı ortama fiyatlarının aritmetik ortalaması olarak 1,00TL nominal değerli
pay için 4,6140TL olarak hesaplandığı Kuruluşumuza bildirilmiş, hakim ortaklar olarak
aşağıdaki tabloda yer alan mevcut payları oranında hisselerine düşen diğer ortakların
paylarına karşılık ödeme tutarları, kuruluşumuza verilen banka teminat mektupları ile
güvence altına alınmış bulunmaktadır.
Ek Tablo - 1
Hakim ortaklarımızın Kuruluşumuzdan olan talepleri, "Tebliğ" hükümleri çerçevesinde
tarafımızca incelenmiş olup, yapılan değerlendirmede;
a) Kuruluşumuzda oyda imtiyaza sahip pay bulunmadığı, bu nedenle oy sayısı ve pay
sayısının eşit olduğu,
b) Hakim ortaklarımızdan;
i. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin kuruluşumuzun sermayesinin 91.813.941,79 TL kısmına
sahip olarak %81,3730
ii. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluşumuzun
sermayesinin11.247.053,82 TL kısmına sahip olarak %9,9681,
iii. İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin
kuruluşumuzun sermayesinin 6.187.500,00 TL kısmına sahip olarak %5,4839,
oranlarında ve toplamda %96,82 oranında pay sahibi oldukları, bu tutar ve oranların
hakim ortaklarımızın kuruluşumuza yaptıkları başvurularında belirttikleri tutar ve
oranlarla aynı olduğu,
c) Hakim ortaklarımızdan Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin 14 Temmuz 2014 tarihinde, Borsa
İstanbul A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1 lot (1,00 TL nominal
değerli) ek pay satın alarak, SPK'nun 27'inci maddesi ve "Tebliğ" hükümleri uyarınca
kuruluşumuzun diğer ortaklarını ortaklıktan çıkartma talebinde bulunmaya hak
kazandıkları,
d) Bu kapsamda Hakim ortaklarımızca, diğer ortakları ortaklıktan çıkartmak için 1,00TL
nominal değerli pay için 4,6140TL olarak tespit edilen "ECYAP" beher pay bedelinin,
"Tebliğ"in 7. Maddesi gereği Hakim Ortağımızın ek pay alımını kamuya açıkladığı tarih
olan 14 Temmuz 2014'ten önceki 30 gün içinde BİST'de oluşan ağırlıklı ortalama
fiyatların aritmetik ortalaması olduğu ve doğru hesaplandığı,
sonuçlarına varılmıştır.
Diğer ortakların ortaklıktan çıkartılması, çıkartılan ortakların payları kadar payın, Hakim
ortakların yukarıdaki tabloda belirtilen oran ve tutarlarda kendilerine verilmesi uygun
olup, diğer ortakların ortaklıktan çıkartılması için gereken (3.582.403,39 x 4,6140=)
16.529.209,25TL bedelin, hakim ortaklarımızca payları oranında, kuruluşumuza verilen
teminat mektupları ile teminat altına alınmıştır.
Bu hususlar dikkate alınarak;
1) Hakim ortaklarımızın "Tebliğ" düzenlemeleri kapsamında talepleri olan,
Kuruluşumuzun toplam 3.582.403,39 TL nominal değerli 358.240.339 adet payına sahip
diğer ortaklarının ortaklıktan çıkartılması, bu payların yukardaki tabloda belirtilen
tutarlarda hakim ortaklar olarak kendilerine verilmesi ve Kuruluşumuzun Sermaye
Piyasası Kanunu kapsamından çıkartılması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına
başvurulmasına ve diğer ortakların ortaklıktan çıkartılması için Tebliğ uyarınca gereken
işlemlerin tamamlanmasına,
2) Eş zamanlı olarak Kuruluş paylarının BİST kotundan çıkartılması için BİST'e başvuru
yapılmasına,
3) SPK'ndan gerekli onayın alınmasını takiben, hakim ortaklardan payları oranında
ödenmesi gereken bedellerin Kuruluşumuz hesaplarına yatırılmasını talep ederek, bu
bedellerin yatırılmasını takiben, diğer ortaklara düşen pay bedellerinin ödenmesinin
sağlanmasına, diğer ortaklarca talep edilmeyen kısımlarla ilgili olarak "Tebliğ"
düzenlemeleri kapsamında işlem yapılmasına, Hakim ortaklarca bu işlemlere güvence
amaçlı verilen banka teminat mektuplarının kendilerine iade edilmesine,
4) Kuruluşumuzun kayıtlı sermaye sistemine tabi olması nedeniyle, bu kapsamda esas
sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenen
şeklinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 maddesinin 7.fıkrası hükmünce, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin onayları sonrası Ticaret Sicilinde tescil ettirilmesine,
Ek Tablo - 2
5) Bu konuda gereken diğer işlemlerin yapılmasına,
6) Bu kapsamda resmi mercilere verilecek tüm belgeleri imzalamaya ve işlemlerin
tamamlanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye birinci derecede imza
yetkisine sahip herhangi iki kişinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ECYAP, ECZYT, INTEM] 14.07.2014
18:15:30
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak Eczacıbaşı Holding A.Ş.
tarafından gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin
MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP
[ECZYT, INTEM] 14.07.2014 17:59:17
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Leventİstanbul
Telefon ve Faks Numarası :
0 212 317 94 33 - 0 212 284 49 88
E-posta adresi :
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
0 212 317 94 33 - 0 212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :
Hayır
Özet Bilgi
:
SPK II-27/1 numaralı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları
Tebliği Gereği İşlem Hk.
AÇIKLAMA:
Kuruluşumuzun ("ECYAP") çıkarılmış toplam 112.830.900,-TL tutarındaki nominal
sermayesinin 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle; 91.813.941,79 TL kısmına (%81,3730),
Eczacıbaşı Holding A.Ş., 11.247.053,82 TL kısmına (%9,9681) Eczacıbaşı Yatırım
Holding Ortaklığı A.Ş. ("EYH") ve 6.187.500,00 TL kısmına (%5,4839) İntema İnşaat
ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş. ("Intema") sahip olup, birlikte
toplam 109.248.495,60TL sermaye payı ile (%96,82), Sermaye Piyasası Kanunu''nun
(SPK) Seri II 27.1 No.'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ")
kapsamında, hakim ortakları konumunda bulunmaktadırlar.
Birlikte hareket eden hakim ortaklarımızdan Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin, 14 Temmuz
2014 tarihinde, Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1
lot (1,00 TL nominal değerli) ek pay satın almasıyla Tebliğ'in geçici 1. maddesi uyarınca
Kuruluşumuzun diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma ve "Tebliğ" kapsamında işlem
yapma hakkı kazanmış bulundukları, bu kapsamda hakim ortaklar olarak, diğer ortakların
ortaklıktan çıkartılmasını, bu payların aşağıdaki tabloda yer alan tutarlarda hakim
ortaklar olarak kendilerine verilmesini ve "ECYAP" ın Sermaye Piyasası Kanun
kapsamından ve BİST kotundan çıkartılmasını Kuruluşumuzca ilgili mercilerden talep
edilmesini, bu konuda gerekli işlemlere başlanılmasını Kuruluşumuza gönderdikleri
yazılarla bildirmiş ve talep etmiş bulunmaktadırlar.
Tebliğ" hükümleri uyarınca diğer ortakların ortaklıktan çıkartılmasına ilişkin "ECYAP"
pay bedeli, "Tebliğ" in 7/3-a-1 hükmü uyarınca, hakim ortaklarımızın ek pay aldıklarını
açıkladıkları günden önceki otuz gün içinde BİST'de oluşan ağırlıklı ortama fiyatlarının
aritmetik ortalaması dikkate alınarak 1,00 TL nominal değerli pay için 4,6140 TL olarak
hesaplandığı Kuruluşumuza bildirilmiş, hakim ortaklar olarak ekteki tabloda yer alan
mevcut payları oranında hisselerine düşen diğer ortakların paylarına karşılık ödeme
tutarları, kuruluşumuza verilen banka teminat mektupları ile güvence altına alınmış
bulunmaktadır
Hakim ortaklarımızın kuruluşumuza yaptıkları başvurularının değerlendirilmesinin
ardından Şirketimiz tarafından, tüm gerekli koşulların sağlanmış olması kaydıyla,
alınacak Yönetim Kurulu Kararımız kapsamında, diğer ortaklarımıza ilişkin payların
bedelleri ödenerek hakim ortaklarımıza hisseleri oranında verilmesi için Sermaye
Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır.
Kuruluşumuz, tüm gerekli koşulların sağlanmış olması kaydıyla, Tebliğ uyarınca borsa
kotundan çıkarılmak için BİST'e başvuracak ve akabinde Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından re'sen Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkartılacaktır.
Hakim Ortaklar tarafından, diğer ortakların ortaklıktan çıkarma sürecinin takip edilmesi
ve işlemlerin yerine getirilmesi için Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. atanmıştır.
Saygılarımızla
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA
A.Ş. / INTEM [ECYAP, ECZYT] 14.07.2014 17:49:33
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Leventİstanbul
Telefon ve Faks Numarası :
0 212 317 94 33 - 0 212 284 49 88
E-posta adresi :
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
0 212 317 94 33 - 0 212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :
Hayır
Özet Bilgi
:
SPK II.27/1 Numaralı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları
Tebliği Gereği İşlem Hk.
AÇIKLAMA:
Kuruluşumuz, 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle, ("ECYAP") Eczacıbaşı Yapı Gereçleri
San. Ve Tic.A.Ş. nin çıkartılmış 112.830.900,-TL tutarındaki nominal sermayesinin
6.187.500,00 TL kısmına (%5,4839), Eczacıbaşı Holding A.Ş. ("Holding") 91.813.941,79
TL kısmına (%81,3730), ve Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("EYH") 11.247.053,81
TL kısmına (%9,9681) sahip olup, birlikte hareket eden ortaklar olarak Holding ve EYH
ile beraber toplamda "ECYAP"ın sermayesinin 109.248.495,60 TL kısmına ve
dolayısıyla toplam sermaye ve oy haklarının %96,82'sine sahip bulunmaktadır. Böylelikle
de Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı Seri II 27.1 No.'lu Ortaklıktan
Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında Kuruluşumuz, Holding ve
EYH ile birlikte, ECYAP'ın hakim ortakları konumuna geçmiştir.
Birlikte hareket eden hakim ortaklardan biri olarak, "Holding" tarafından 14 Temmuz
2014 tarihinde, Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1
lot (1,00 TL nominal değerli) ek pay satın alınarak Tebliğ'in geçici 1. maddesi uyarınca
ECYAP'ın diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma ve "Tebliğ" kapsamında işlem yapma
hakkı kazanmış bulunmaktayız.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27'inci maddesi ve "Tebliğ" ilgili hükümleri uyarınca
"ECYAP"ın hakim ortaklar haricindeki diğer ortaklarının ortaklıktan çıkartılması için
esas alınacak bedel, "Tebliğ" in 7/ 3-a-1 hükmü uyarınca, "Holding" tarafından ek pay
alındığının açıkladığı bugünden (14 Temmuz 2014) önceki otuz gün içinde "BİST"de
oluşan ağırlıklı ortama fiyatların aritmetik ortalaması olarak 1,00 TL nominal değerli pay
için 4,6140 TL olarak hesaplanmıştır.
Hakim ortaklar olarak diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkımızı kullanma isteğimiz,
bugün itibariyle almış bulunduğumuz yönetim kurulu kararına istinaden, "ECYAP"a bir
yazı ile bildirilerek, "Tebliğ" hükümleri kapsamında diğer ortakların ortaklıktan
çıkartılması, çıkartılan ortakların payları kadar payın ekteki tabloda yer alan tutarlarda
hakim ortaklar olarak tarafımıza verilmesi, "ECYAP"ın Sermaye Piyasası Kanunu
kapsamından ve BİST kotundan çıkartılması yönünde gerekli işlemlere başlanılması talep
edilmiştir.
SPK'ndan gerekli onayın alınmasını takiben diğer ortaklara düşen pay bedellerinin
ödenmesi amacıyla, kuruluşumuz hissesine düşen payların bedeli olarak 936.163,75 TL
ECYAP Ortaklık hesabına yatırılacak olup, bugün itibariyle bu tutardaki bir teminat
mektubu ECYAP'a verilmiştir.
Hakim ortaklar olarak adımıza ortaklıktan çıkarma sürecinin takip edilmesi ve işlemlerin
yerine getirilmesi için Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. atanmıştır.
Saygılarımızla,
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri
Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECYAP,
INTEM] 14.07.2014 17:48:50
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent İstanbul
Telefon ve Faks Numarası :
212 371 70 00 - 212 371 72 22
E-posta adresi :
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
212 371 72 24 - 212 371 72 22
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :
Hayır
Özet Bilgi
:
SPK II-27/1 Ortaklıktan çıkarma ve satma hakları tebliğ geregi
işlem HK.
AÇIKLAMA:
Kuruluşumuz, 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle, ("ECYAP") Eczacıbaşı Yapı Gereçleri
San. Ve Tic.A.Ş. nin çıkartılmış 112.830.900,-TL tutarındaki nominal sermayesinin
11.247.053,81 TL kısmına (%9,9681), Eczacıbaşı Holding A.Ş. ("Holding")
91.813.941,79 TL kısmına (%81,3730) ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım
ve Pazarlama Tic. A.Ş. ("Intema") 6.187.500,00 TL kısmına (%5,4839) sahip olup,
birlikte hareket eden ortaklar olarak Holding ve İntema ile beraber toplamda "ECYAP"ın
sermayesinin 109.248.495,60 TL kısmına ve dolayısıyla toplam sermaye ve oy haklarının
%96,82'sine sahip bulunmaktadır. Böylelikle de Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK)
yayımladığı Seri II 27.1 No.'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ")
kapsamında Kuruluşumuz, Holding ve Intema ile birlikte, ECYAP'ın hakim ortakları
konumuna geçmiştir.
Birlikte hareket eden hakim ortaklardan biri olarak, "Holding" tarafından 14 Temmuz
2014 tarihinde, Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1
lot (1,00 TL nominal değerli) ek pay satın alınarak Tebliğ'in geçici 1. maddesi uyarınca
ECYAP'ın diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma ve "Tebliğ" kapsamında işlem yapma
hakkı kazanmış bulunmaktayız.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27'inci maddesi ve "Tebliğ" ilgili hükümleri uyarınca
"ECYAP"ın hakim ortaklar haricindeki diğer ortaklarının ortaklıktan çıkartılması için
esas alınacak bedel, "Tebliğ" in 7/ 3-a-1 hükmü uyarınca, "Holding" tarafından ek pay
alındığının açıkladığı bugünden (14 Temmuz 2014) önceki otuz gün içinde "BİST"de
oluşan ağırlıklı ortama fiyatların aritmetik ortalaması olarak 1,00 TL nominal değerli pay
için 4,6140 TL olarak hesaplanmıştır.
Hakim ortaklar olarak diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkımızı kullanma isteğimiz,
bugün itibariyle almış bulunduğumuz yönetim kurulu kararına istinaden, "ECYAP"a bir
yazı ile bildirilerek, "Tebliğ" hükümleri kapsamında diğer ortakların ortaklıktan
çıkartılması, çıkartılan ortakların payları kadar payın ekteki tabloda yer alan tutarlarda
hakim ortaklar olarak tarafımıza verilmesi, "ECYAP"ın Sermaye Piyasası Kanunu
kapsamından ve BİST kotundan çıkartılması yönünde gerekli işlemlere başlanılması talep
edilmiştir.
SPK'ndan gerekli onayın alınmasını takiben diğer ortaklara düşen pay bedellerinin
ödenmesi amacıyla, kuruluşumuz hissesine düşen payların bedeli olarak 1.701.670,15 TL
ECYAP Ortaklık hesabına yatırılacak olup, bugün itibariyle bu tutardaki bir teminat
mektubu ECYAP'a verilmiştir.
Hakim ortaklar olarak adımıza ortaklıktan çıkarma sürecinin takip edilmesi ve işlemlerin
yerine getirilmesi için Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. atanmıştır.
Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA
A.Ş. / INTEM [] 11.07.2014 08:26:29
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Ortaklığın Adresi
:
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası :
Tel : 0212 317 94 33 Fax : 0212 284 49 88
E-posta adresi :
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
Tel : 0212 317 94 33 Fax : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? :
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
:
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
:
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
:
10.07.2014
Özet Bilgi
:
Olağanüstü Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında Açıklama Tekrar
AÇIKLAMA:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'ndan kuruluşumuza gelen 09 Temmuz
2014 tarih 8014 sayılı yazıya istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun
görülmüştür.
Kuruluşumuzun hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine
ilişkin olarak kuruluşumuzca kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum
açıklamamız bulunmamaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA
A.Ş. / INTEM [] 10.07.2014 09:27:11
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası :
Tel : 0212 317 94 33 Fax : 0212 284 49 88
E-posta adresi :
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
Tel : 0212 317 94 33 Fax : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :
Hayır
Özet Bilgi
:
Olağanüstü Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında Açıklama
AÇIKLAMA:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'ndan kuruluşumuza gelen 09 Temmuz
2014 tarih 8014 sayılı yazıya istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun
görülmüştür.
Kuruluşumuzun hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine
ilişkin olarak kuruluşumuzca kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum
açıklamamız bulunmamaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel
Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza
ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun
olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA
A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul
Telefon
212 - 3179433
Faks 212 - 2844988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3179433
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 2844988
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
07.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Sonucu'nun
Tescil Bilgisi Hk.
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati 07.04.2014 09:00
Tescil Tarihi 30.04.2014
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA
A.Ş. / INTEM, 2014 [] 07.04.2014 15:40:59
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul
Telefon
212 - 3179433
Faks 212 - 2844988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3179433
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 2844988
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
İntema-Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati 07.04.2014 09:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Alınan Kararlar
Olağan Genel Kurul'da alınan kararlara ilişkin Genel Kurul
Toplantı Tutanağı ve ekleri ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
7 Nisan 2014 tarih, saat 09:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli, Toplantı
Tutanağı ektedir.
Bilgilerinize sunarız,
İntema İnşaat ve Tesisat Malz. Yat. ve Paz. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA
A.Ş. / INTEM [] 31.03.2014 16:36:48
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, Şişli-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası :
Tel : 0212 317 94 33 Fax : 0212 284 49 88
E-posta adresi :
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
Tel : 0212 317 94 33 Fax : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :
Hayır
Özet Bilgi
:
Bağımsız Denetim Firması Seçimi
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz,
Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine,
Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız
Denetim Ve Serbet Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2014 yılı hesap döneminin
bağımsız denetimi için 1 (bir) yıllık sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Dış Denetim
Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına mevcudun
oy birliğiyle karar vermiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA
A.Ş. / INTEM, 2014 [] 25.03.2014 16:26:18
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul
Telefon
212 - 3179433
Faks 212 - 2844988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3179433
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 2844988
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
15.04.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Sonucu'nun
Tescil Bilgisi Hk.
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati 15.04.2013 08:30
Tescil Tarihi 10.05.2013
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA
A.Ş. / INTEM [] 21.03.2014 21:46:14
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, ŞişliiSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası :
Tel: 0212 317 94 33 Fax: 0212 284 49 88
E-posta adresi :
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
Tel: 0212 317 94 33 Fax: 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :
Hayır
Özet Bilgi
:
2014 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri
Raporu
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi
hükmü gereğince hazırlanan "2014 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf
İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve
Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi hükmü gereğince, Kuruluşumuz
İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.'nin ilişkili tarafı olan
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş. ve Vitra Karo San. Ve Tic. A.Ş.'nin; 2014
yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir
hesap dönemi içerisindeki ayrı ayrı tutarlarının, 2013 yılı hesap dönemi içerisindeki
tutarlarının kuruluşumuzun kamuya açıklanan 2013 yılı finansal tablolarında yer alan
satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2014 yılında da bu
%10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği
öngörüldüğünden, yapılan bu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu
yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu,
piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA
A.Ş. / INTEM [] 14.03.2014 17:00:14
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, ŞişliiSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası :
Tel: 0212 317 94 33 Fax: 0212 284 49 88
E-posta adresi :
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
Tel: 0212 317 94 33 Fax: 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :
Hayır
Özet Bilgi
:
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında
görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar
Şirketimiz internet sitesi www.eczacibasi.com.tr 'de yatırımcı ilişkileri bölümünde "Genel
Kurul Bilgilendirme Dokümanı'' yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan
bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme dokümanında gerekli güncellemeler
yapılacaktır.
Bilgilerinize sunarız,
Intema Inşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA
A.Ş. / INTEM, 2014 [] 14.03.2014 16:32:39
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul
Telefon
212 - 3179433
Faks 212 - 2844988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3179433
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 2844988
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Çağrısı
Karar Tarihi 14.03.2014
Genel Kurul Türü
Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 07.04.2014 09:00
Adresi Grand Hyatt İstanbul Otel Taşkışla Cad. No:1 Taksim-İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının
imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması,
müzakere edilmesi ve onaylanması,
3- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim
faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
4- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
5- 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
Şirket'in ''Kar Dağıtım Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,
8- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi çerçevesinde, 2014 yılı için Yönetim
Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2014
yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2013 yılında üçüncü kişiler lehine
verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında
pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11- Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme
Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin,
idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve
sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek
önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna
giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür
ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin
2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi ve 2014 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi,
14- Dilekler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Hayır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA
A.Ş. / INTEM [] 14.02.2014 17:12:58
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Leventİstanbul
Telefon ve Faks Numarası :
Tel:0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
E-posta adresi :
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
Tel:0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :
Hayır
Özet Bilgi
:
Olağanüstü Fiyat ve Miktar Hareketi Konusunda Açıklama
AÇIKLAMA:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na,
Açıklanacak Özel Durum:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'ndan kuruluşumuza gelen 14 Şubat 2014
tarih 2014 sayılı yazıya istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
Kuruluşumuzun hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine
ilişkin olarak kuruluşumuzca kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum
açıklamamız bulunmamaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Özel Durum Açıklamaları