DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / DGKLB, 2014 []
30.04.2014 15:25:54
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Ahmet Uğur
1
ŞEKER
MALİ İŞLER
DİREKTÖRÜ
Davut
2
DOĞAN
YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI
Adres
DOĞTAŞ KELEBEK
MOBİLYA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
DOĞTAŞ KELEBEK
MOBİLYA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
30.04.2014
15:19:21
30.04.2014
15:22:32
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 (B Blok)
Kat:4 Kavacık/ Beykoz /İstanbul
216 - 3220090
216 - 3220096
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
216 - 3220090
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
216 - 3220096
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Evet
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Hesap Dönemi Başlangıç
Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Genel Kurul Yapıldı mı?
Alınan Kararlar
Olağan
30.04.2014 11:00
01.01.2013
31.12.2013
Evet
2013 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar,Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız
Denetim Raporu oybirliğiyle onaylandı.
- Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı işlemlerinden dolayı
ibra edildiler.
- Yönetim Kurulu üyeliğine 23 Ekim 2013 tarihli Yönetim
Kurulu kararı ile atanan İsmail Doğan'ın atanması
onaylandı.
- Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Politikası'na ilişkin
teklifi onaylandı.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için
Şirket'in Ücretlendirme Politikası, kapsamında yapılan
ödemeler ve Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında pay
sahiplerine bilgi verildi.
- Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için belirlenen
bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin
(Ernst&Young) onaylanmasına karar verildi.
- SPK'nun II-7.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6
sayılı İlkesi kapsamında yapılan işlemlere ilişkin bilgi
verildi.
- 2013 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler
lehine teminat, rehin, ipotek verilmediğine ilişkin bilgi
verildi.
- Şirketin 2013 faaliyet yılı içerisinde 19.410 TL bağış
yapıldığı bilgisi verildi. 2014 yılı içerisinde yapılacak
bağışların üst sınırının 50.000 TL olarak belirlenmesine
karar verildi.
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri
yapabilmesi için gerekli iznin verilmesine karar verildi.
-Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması amacıyla yapılan
başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü
tarafından onaylanan tadil metinlerine uygun olarak Şirket
esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesine karar
verildi.
Toplantıda alınan kararlar yukarıda özet olarak belirtilmiş
olup toplantı tutanağı ve ekleri ek dökümanlar kısmına
eklenmiştir.
Alınan Kararlar Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin
Hayır
Ana Sözleşme Tadili Hususu
Var mı?
Alınan Kararlar Arasında
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Evet
Konusu Görüşüldü mü?
Kabul Edildi mi?
Evet
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye
209.069.767,00
Tavanı (TL)
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı
350.000.000,00
(TL)
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin
31.12.2018
Son Geçerlilik Tarihi
Tadil Edilecek Ana Sözleşme
MADDE 6
Madde No
Kar Payı Dağıtımı Konusu
Evet
Görüşüldü mü?
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
1 TL Nominal
1 TL Nominal Değerli Paya
Değerli Paya
Pay Grup Bilgileri
Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt Ödenecek Nakit
(TL)
Kar Payı - Net
(TL)
DGKLB(Eski),TRAKLBMO91C0 0,0000000
0,0000000
Kar Payı Dağıtımı Konusu
Görüşüldü mü?
Pay Biçiminde Kar Payı
Dağıtılacak mı?
Evet
Hayır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

İndir - Kelebek Mobilya