Koç Holding A.Ş. Duyurusu
Tarih
:
06.03.2014
Kimden :
Koç Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri
Tel : +90 216 531 0535 veya 0533 veya 0516
e-mail : [email protected]
Konu
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
:
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.04.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi
02.04.2014
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı Net (TL)
B Grubu, KCHOL(Eski),TRAKCHOL91Q8
0,1603000
0,1411914
A Grubu, İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREKCHL00022
0,1603000
0,1603000
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
09.04.2014
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde
Dağıtılması Teklif Edilen
Kar Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde
Dağıtılması Teklif Edilen
Kar Payı (%)
B Grubu, KCHOL(Eski),TRAKCHOL91Q8
0,000
0,00000
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),
TREKCHL00022
0,000
0,00000
Yönetim Kurulumuzun 6 Mart 2014 tarihli toplantısında, 2013 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin
19'ncu maddesine ve Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak olan Kar Dağıtım Politikası'na
uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 9 Nisan
2014 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının 2 Nisan 2014 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan
Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
1/1
01.01.2013 - 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
Koç Holding A.Ş.'nin 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye
2.535.898.050,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur
SPK’ya Göre
3.
Dönem Kârı
4.
Vergiler ( - )
2.344.298.000
5.
Net Dönem Kârı ( = )
6.
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7.
Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
9.
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
10.
344.581.762,34
Yasal Kayıtlara (YK)
Göre
926.082.450
-335.415.000
10.473.990
2.679.713.000
915.608.460
0
0
45.780.423
45.780.423
2.633.932.577
869.828.037
1.466.254
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.635.398.831
Ortaklara Birinci Kar Payı
11.
- Nakit
131.769.942
- Bedelsiz
- Toplam
131.769.942
12.
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
13.
Dağıtılan Diğer Kar Payı
0
8.500.000
- Yönetim Kurulu Üyelerine
0
- Çalışanlara (Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı)
8.500.000
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14.
0
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
75.214.130
15.
Ortaklara İkinci Kar Payı
16.
Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17.
Statü Yedekleri
0
18.
Özel Yedekler
19.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20.
274.734.516
0
2.143.713.989
379.609.449
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
-
0
Geçmiş Yıl Kârı
Olağanüstü Yedekler
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer
Yedekler
0
0
0
0
KOÇ HOLDİNG A.Ş.'nin 2013 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI
GRUBU
NAKİT (TL)
A Grubu
NET
B Grubu (Bilinen tüzel kişiler)
B Grubu (bilinmeyenler)
TOPLAM
BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN
KAR PAYI / NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA
DAĞITILABİLİR
İSABET EDEN KAR PAYI
DÖNEM KARI
ORAN (%)
TUTARI (TL)
ORAN (%)
108.807.379,59
4,13
0,1603000
16,0300000
64.740.292,85
2,46
0,1603000
16,0300000
205.187.175,63
7,79
0,1411914
14,1191441
378.734.848,08
14,38
(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur
(**) Temettü ve intifa payı toplamı olan 481.718.587,65TL'nın 98.896.884,18 TL cari yıl istisna kazançlarından bakiye 382.821.703,47 TL ise cari yıl istisna olmayan kazançlardan
dağıtılacak olup, istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır.
(***) A grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj sözkonusu değildir. B grubu hisselerin bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için
stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
Download

Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı