Rotary, iĢ ve meslek sahiplerinin hizmet kuruluĢudur.
İZMİR ROTARY KULÜBÜ
2440. Bölge
KuruluĢ: 9 Ocak 1961
BaĢkanın Mektubu – 15 Temmuz 2009 Bülten No: 2314
Kulüp Programımız
Toplantı No:
Toplantı
Tarihi:
UR BaĢkanı John Kenny
2440 Bölge Guvernörü
Selim YEĞEN
2009- 2010
YÖNETĠM
KURULUMUZ
BaĢkan
Haluk ĠZER
AsbaĢkan
Selçuk SÖZEN
Genel Sekreter
Fevzi TAVUS
Sayman
ġeref TUFANYAZICI
Geçen Dönem BaĢkanı
Mekin TANKER
Toplantı Yeri
ve Saati:
Konu:
KonuĢmacı:
Geçen Hafta
Bu Hafta
Gelecek Hafta
2314
2315
2316
14/07/2009 Salı
21/07/2009 Salı
28/07/2009 Salı
Crowne Plaza Oteli
12:30
Crowne Plaza Oteli
12:30
Crowne Plaza Oteli
12:30
Ġzmir Kalkınma
Ajansı
Sosyal Sigorta
Sistemi
Burslar Komitesi
Necip Kalkan
Hüseyin ġahin
Rtn. Gökhan Özer
Başkan Mektubu
ANA KOMĠTE
BAġKANLARIMIZ
Hizmet Projeleri
Vildan GÜNDOĞDU
Üyelik Komitesi
Sabit LĠMONCUOĞLU
Fon OluĢturma
Ceyhun BALCIOĞLU
Halkla ĠliĢkiler
Aylin AKSU
Rotary Vakfı
Faik ALSAÇ
Kulüp Yönetimi
Hakan PEKĠN
BÜLTEN
KOMĠTEMĠZ
BaĢkan
Oktay YEMĠġÇĠ
Ofis Sekreteri
Ġlknur DELLAL
ĠLETĠġĠM
BĠLGĠLERĠMĠZ
Toplantılar
Salı 12:30 – Ġzmir Crowne Plaza
Adres
Gazi Bul., Çankaya ĠĢ Merkezi
No: 90, D: 8/801, 35230 Ġzmir
Telefon
(232) 441 81 53
Faks
(232) 483 52 42
Internet
[email protected]
Değerli Rotaryen Dostlarım,
Dönemimizin ilk konuğunu bu hafta ağırladık.
Hepimizin yakından tanıdığı Necip Kalkan, baĢında bulunduğu ĠZKA (Ġzmir
Kalkınma Ajansı) hakkında çok faydalı bilgiler verdi.
Bildiğiniz gibi ĠZKA'nın kuruluĢundan bu yana ilk sözleĢmesini Kulübümüz
yapmıĢ bulunuyor, bu açıdan gururluyuz.
GeçmiĢ dönemde çeĢitli nedenlerle toplantılarımız aksatmıĢ olan
arkadaĢlarımızın yeni dönemle birlikte kulübümüz toplantılarına mümkün
olduğunca fazla katılmalarını istiyoruz.
Kulübümüz ancak herkesin katılımıyla hareketlenebilecek yeni ve güzel
projeler üretebilecek ve hepimiz Rotary'e girerken verdiğimiz sözleri yerine
getirmenin huzur ve hazzını yaĢayabileceğiz.
Hepimize iyi haftalar.
Rotaryen saygılarımla.
Rtn. Haluk ĠZER
2009-2010 Dönem BaĢkanı
1
Geçen Toplantımızın Özeti:
NECĠP KALKAN
1950 Yılında Ġzmir’de doğmuĢ olup, ilk ve orta öğrenimini Ġzmir’de yapmıĢtır.
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Fakültesinden 1974 yılında iyi derece ile
mezun olmuĢ ve Tekstil Mühendisi olarak hayata atılmıĢtır. Askerliğini Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı Yassıada emrinde Almanya’nın Bonn Ģehrinde
tercüman yedek subay olarak ifa etmiĢtir.
GüreĢ sporunda baĢarıları olup, 1980’li yıllarda Ġzmir’de GüreĢ Ajanlığı ve
GüreĢ Federasyonu üyeliği yapmıĢtır. Ege Giyim Sanayicileri Derneğinin
kurucu BaĢkanlığını 2 yıl yapmıĢtır. Bu süre içinde 2 yıl Ġzmir Ticaret Odası
Meclis BaĢkan Vekilliği görevini ifa etmiĢtir.
Bu görevlerin yanı sıra; BüyükĢehir Belediyesi 1. BaĢkan Vekilliğini 5 yıl DP, Konak Belediye Meclis
Üyeliğinde 5 Yıl DP görev yapmıĢtır. Necip KALKAN Ġzmir’de kurulu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet
gösteren KALKAN Çorap fabrikasının kurucusu ve yöneticisidir. 24 Ağustos 2006 tarihinde Kalkınma Kurulu
BaĢkanlığına seçilmiĢtir. 13 yıldır Ġzmir Ticaret Odası Meclis BaĢkanlığı’nı yürüten Necip KALKAN evli ve iki
çocuk babasıdır.
İZMİR KALKINMA AJANSI:
25.01.2006’da 5449 no’lu “Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”
kabul edilmiĢtir. 08.02.2006 tarihinde 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. Bazı Düzey 2
Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu 2006/10550 sayılı kararnamesi 06.07.
2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢ Ġzmir Ġli merkez olmak üzere TR31 Düzey 2
bölgesinde Ġzmir Kalkınma Ajansı kurulmuĢtur.
TEMEL AMACI:
Kamu kesimi, özel kesim ve sivil
toplum kuruluĢları arasındaki
iĢbirliğini geliĢtirmek, kaynakların
yerinde ve etkin kullanımını
sağlamak ve yerel potansiyeli
harekete geçirmek suretiyle, ulusal
kalkınma plânı ve programlarda
öngörülen ilke ve politikalarla
uyumlu olarak bölgesel geliĢmeyi
hızlandırmak, sürdürülebilirliğini
sağlamak, bölgeler arası ve bölge
içi geliĢmiĢlik farklarını azaltmaktır.
GÖREVLERĠ:
Ġzmir ili’nde kamu kesimi, özel
kesim, sivil toplum kuruluĢları
ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesini ve ortak iĢ yapma kültürü ve verimli iĢbirliklerinin oluĢmasına
yönelik faaliyetlerde bulunmak,
Ġzmir ili’nin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal geliĢmeyi hızlandırmaya ve rekabet
gücünü artırmaya yönelik araĢtırmalar yapmak, yaptırmak
Ulusal Kalkınma Planı’na uyumlu olarak Ġzmir ili Bölgesel GeliĢme Planı’nı paydaĢların katılımı ile
hazırlamak,
Bölgesel GeliĢme Planı’nda belirlenen temel amaç ve önceliklere yönelik mali ve teknik destekte
bulunmak,
Ġzmir’in iĢ ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği halinde ulusal ve uluslar arası düzeyde
tanıtımını yapmak ve / veya yaptırmak,
Ġzmir ili’nde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluĢlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat
iĢlemleri ile diğer idari iĢ ve iĢlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek
elden takip ve koordine etmek,
2
ĠZMĠR KALKINMA AJANSI, KOBĠ VE SOSYAL KALKINMA MALĠ DESTEK PROGRAMLARI
KAPSAMINDA SUNULAN PROJELERĠN DEĞERLENDĠRMELERĠ
Ġzmir Kalkınma Ajansı 30.12.2008 tarihinde Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler (KOBĠ) ve Sosyal
Kalkınma alanında iki ayrı mali destek programı için proje teklif çağrısına çıkmıĢtır. Bu iki mali destek
programına 2008 yılı çalıĢma programında tahsis edilen toplam kaynak 29.440.000 TL’dir.
KOBĠ Mali Destek Programı’nın amacı iĢletmelerin rekabet güçlerinin ve istihdamın artırılmasını sağlamanın
yanı sıra temiz ve alternatif enerji kaynaklarının üretim ve tüketimini ve yenilikçi faaliyetleri teĢvik etmektir.
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın amacı ise sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek
üzere insan kaynakları ve sosyal sermayenin geliĢtirilmesi ve yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesidir.
KOBĠ Mali Destek Programı teklif çağrısı kapsamında 441 proje, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Teklif Çağrısı kapsamında ise 234 proje teklifi sunulmuĢtur. KOBĠ Mali Destek Programına en yoğun ilgiyi 78
projeyle Bornova, 68 projeyle Çiğli, 55 projeyle Konak Ġlçeleri göstermiĢtir. Sosyal Kalkınma Mali Destek
Programı teklif çağrısına ise Konak 93, Bornova 25 ve Menderes 18 projeyle en fazla proje sunan ilçeler
olmuĢlardır.
KOBĠ Mali Destek Programına 331 limitet Ģirket, 70 anonim Ģirketi, 37 Ģahıs Ģirketi, 1 gerçek kiĢi, 1 adi
ortaklık 1 de vakıf iktisadi iĢletmesi baĢvurmuĢtur. BaĢvuru sahipleri daha ziyade makine, kimya ve metal
sektöründe faaliyet gösteren firmalardır. Proje amaçlarına ulaĢmak için kullanacakları yöntem genellikle ileri
teknolojiye sahip makine alımı Ģeklinde olmuĢtur.
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına en fazla baĢvuran kuruluĢlar 86 projeyle dernekler, 71 projeyle
kamu kurumları, 25 projeyle üniversiteler olmuĢtur. BaĢarılı 71 projenin uygulama sürecinde Ġzmir’de
faaliyette bulunan tam 500 kurum ve kuruluĢ birlikte çalıĢacaklardır. Projelerin hedef kitlesini genellikle
çocuklar, gençler ve engelliler oluĢtururken, projeler daha ziyade bilinç artırma, mesleki eğitim ve beceri
kazandırma konularını içermektedir.
Bağımsız değerlendiriciler ve Değerlendirme Komiteleri tarafından yapılan değerlendirmeler ve Yönetim
Kurulu’nun onaylamasının ardından KOBĠ Mali Destek Programı kapsamında 98 ve Sosyal Kalkınma
Programı kapsamında 71 olmak üzere toplam 169 projeye mali destek sağlanacaktır. Ayrıca KOBĠ mali
destek programı kapsamında asil proje listesinde yer alan baĢvuru sahiplerinden sözleĢme imzalamayanların
olması durumunda yedek listede yer alan 125 proje en üst sıradan baĢlanarak sözleĢme imzalamaya davet
edilecektir.
Bu doğrultuda Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından baĢarılı olan projelere sağlanacak olan mali desteğin
programlar arası dağılımı aĢağıdaki gibi olacaktır.
1 - Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler: 23.422.049,96 TL
2 - Sosyal kalkınma: 6.017. 950,04 TL
Mali destek almaya hak kazanan proje sahipleri ile sözleĢmelerin imzalanmasının en geç Temmuz ayı
ortasında tamamlanması planlanmakta olup projeler en geç 2010 Nisan ayı itibariyle tamamlanmıĢ olacaktır.
Saymanın Notu:
Değerli Rotaryen Dostlar,
2009-2010 döneminin tüm Rotary ailesine sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim. Bilindiği gibi bu dönem için
aidatlarımız aktif üyeler için 2.700 TL (3x500TL ve 3x400TL), devamdan muaf üyelerimiz için 1.400 TL
(400TL ve 5x200TL) olmak üzere, altı taksitte tahsil edilmesi öngörülmüĢtür. Üyelerimize kolaylık açısından
Kredi kartı ile ödeme eski dönemlerde olduğu gibi mümkün olacaktır. Bunun dıĢında isteyen dostlarımız
hesabımızın bulunduğu Türkiye İş Bankası – Kordon Şubesi 3420-119582 nolu hesaba bu miktarları havale
edebilirler.
Değerli üyelerimize aidatlar konusunda gösterecekleri hassasiyete Ģimdiden teĢekkür eder, saygılar sunarım.
ġeref TUFANYAZICI
Ġzmir Rotary Kulübü
2009 – 2010 Dönem Saymanı
3
İmzalı Yazı:
Rtn. Şener Muter
ġirket Yönetmek Senfoni Yönetmeye Benzer mi?
Dünyanın en büyük orkestralarından Boston Filarmoni Orkestrası’nın bundan önceki müzik direktörü ve Ģefi
Benjamin Zander 28 Ocak 2009 tarihinde Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu’nda “KarmaĢıklığın Yönetimi;
Farklı bir YaklaĢım” konusunda ilginç bir konuĢma yaptı. Zander, bir müzisyen olarak yıllar boyunca iĢ ve
politika dünyasının ileri gelenlerine verdiği kiĢisel geliĢim ve yöneticilik seminerleriyle bütün dünyada
tanınıyor.
Küresel krizin olumsuz etkileri altında ülke liderlerinin, iĢ dünyasının üst yöneticilerinin, akademisyenlerin ve
medyanın izlediği Dünya Ekonomik Forumu’nda Zander’in sunumu insan kaynaklarına yönelik olumlu
beklentiler içeriyor. Zander bundan on sene önce de Ġstanbul’da “Yönetimin Orkestrasyonu” konusunda ilginç
bir seminer vermiĢti. Zander’in ana görüĢü Ģöyle: ”Bir senfoniyi yönetmekle, bir Ģirketi yönetmek arasında
hiçbir fark olmayabilir. Her ikisi de ruhun yaratıcı ifadeleridir.”
Müzik Notalarla Sınırlı Değil!
KonuĢmasında yeni yayımladığı Olabilirlik Sanatı (Art of Possibility) baĢlıklı kitaptan da söz eden Zander bir
müzisyen olarak iĢ dünyasına neler anlatıyor? Orkestra Ģefi konser sırasında izleyicilere arkası dönük
duruyor ve onları göremiyor. O baĢarıyı yönettiği kiĢilerin gözlerinde okuyabiliyor. Müzisyenlerin yüzünde
mutluluk varsa, dinleyenlerin de mutlu ve memnun olduğunu anlayabiliyor. Zander’in ana hedefi her bir
müzisyenden en iyi sonucu elde etmek.
Liderler de yönettiği bireylerin gözlerine bakarak kendilerinin baĢarılı ya da baĢarısız olduklarını anlayabiliyor.
Orkestra Ģefi bir müzik aleti çalmıyor. Ancak bir Ģefin baĢarısı yönettiği orkestradaki müzisyenlerin baĢarısıyla
ölçülüyor. Bir liderin baĢarısı da birlikte çalıĢtığı bireylerin baĢarısıyla ölçülebiliyor. Gerçek liderle çalıĢan
bireylerin baĢarı Ģansı daha da artıyor.
Zander’e göre nasıl bir müzik yapıtını çalgıyla çalma ya da sesle söyleme notalarla sınırlı değilse, liderlik de
kurallar ve yazılı talimatlarla sınırlı değil. Liderlik hep daha fazlasını zorunlu kılıyor. Liderlerin amacı ve
hedefi iyi bilmeleri, çalıĢanlara destek olmaları, katkıda bulunmaları ve yol göstermeleri gerekiyor.
Günümüzde baĢarılı ve yüksek rekabet gücüne sahip Ģirketler incelendiğinde baĢarılarının temelinde yatan
en önemli faktörün “yaratıcılık”, bunu sağlayan en önemli özelliğin ise “motivasyon” ve “karĢılıklı güven”
olduğu görülüyor. Yaratıcılığı bozan nedenler arasında düĢünce kalıplarının aĢılamaması, onay
kademelerinin çok olması ve kiĢisel özgürlüklerin sınırlanması geliyor.
Önemli Ġp Uçları
Burada önemli bir konu da korkunun yok edilmesi. Ġnsanlar genellikle yanlıĢ yapmaktan korkuyor. Zander’in
yanlıĢ yapan elemanlarla ilgili düĢünceleri ise Ģöyle: “Artık ben yanlıĢ yapan elemanlarımı kutluyorum. Ne
kadar güzel yanlıĢ yapıyorsun diyorum. Çünkü öğrenmenin yanlıĢ yapmayla baĢladığına inanıyorum.”
Gerçek liderler insanlara ümitsizlik değil, baĢarı aĢılıyor. Ġnsanları hareketlendiriyor, motive ediyor, coĢku
veriyor. Ġnsanların uyum içinde çalıĢmasını sağlıyor. Yaratıcılığı destekliyor. Bireysel iletiĢimin önündeki gizli
engelleri ortadan kaldırıyor. Bireyler arasındaki diyalogu açık tutuyor. Zander’in düĢünceleri bize önemli ip
uçları veriyor.
Üyelerimizden Haberler:
Üyemiz Rtn. Sedat Özkan’ın geçtiğimiz günlerde ÇeĢme otoyolunda bir kaza geçirdiğini öğrendik. Sedat
Özkan dostumuzun bu maddi hasarlı kazadan herhangi bir zarar görmeden kurtulmuĢ olması
yüreklerimize su serpti. ArkadaĢımıza geçmiĢ olsun dileklerimizi iletiyoruz.
4
İnternete Takılanlar:
DEĞERĠNĠ BĠLMEK
Vaktiyle ergin bir Ģeyh, yıllarca yanında yetiĢtirdiği müridini imtihan etmek ister. Onun eline iri bir pırlanta
verip: “Oğlum” der “Bunu al, önüne gelen esnafa göster, kaç para verdiklerini sor, en sonra da kuyumcuya
göster. Hiç kimseye satmadan sadece fiyatlarını ve ne dediklerini öğren, gel bana bildir.
Mürit elinde pırlanta bir bakkal dükkânına girer ve “ġunu alır mısınız?” diye sorar. Bakkal parlak bir boncuğa
benzettiği mücevheri alır; elinde evirir çevirir; sonra: “Buna bir tek lira veririm. Bizim çocuk oynasın” der. Mürit
teĢekkür edip çıkar.
Bir manifaturacıya gider. O da parlak bir taĢa benzettiği mücevhere ancak bir beĢ lira vermeye razı olur.
Üçüncü olarak semerciye gider: Buna ne verirsiniz?” diye sorar Semerci Ģöyle bir bakar, “Bu der “benim
semerlere iyi süs olur. Bundan “kaĢ dediğimiz süslerden yaparım. Buna bir on lira veririm.”
Mürit en son olarak kuyumcuya gider. Kuyumcu mücevheri görünce yerinden fırlar. “Bu kadar büyük
pırlantayı nereden buldun?” diye hayretle bağırır ve hemen ilâve eder. “Buna kaç lira istiyorsun?” Mürit sorar:
Siz ne veriyorsunuz?” “Ne istiyorsan veririm.” Mürit, “Hayır veremem.” diye taĢı almak için uzanınca kuyumcu
yalvarmaya baĢlar: Ne olur bunu bana sat. Dükkânımı, evimi, hatta arsalarımı vereyim.” Mürit emanet
olduğunu, satmaya yetkili olmadığını, ancak fiyat öğrenmesini istediklerini anlatıncaya kadar bir hayli dil
döker.
ġeyhinin yanına dönen mürit büyük bir ĢaĢkınlık içinde macerasını anlatır.
ġeyh sorar: “Bundan ne anladın?”
Müridin verdiği cevap çok doğrudur: “Bir Ģey ancak değerini bilenin yanında kıymetlidir.”
Rotary’de Dostluk:
Farklı kulüplerden Rotaryenler’in, eĢleri ile birlikte tecrübelerini ve bilgilerini paylaĢmak ve hobilerinin keyfini
çıkarmak amacıyla bir araya gelmeleridir.
AMAÇ:
Mevcut dostluklar geliĢtirilirken, yepyeni ve kalıcı dostluklar yaratılması,
“Rotary ailesi” konsepti’nin güçlendirilmesi,
Dostlukların geliĢtirilmesi suretiyle Rotary’e olan ilginin ve bağlılığın geliĢtirilmesi,
Mesleki bilgi ve tecrübelerin, paylaĢılarak arttırılmasıdır.
2008-2009 DÖNEMĠ 6. GRUP KULÜPLERĠ
2008-2009 Dönemi bitti ama dönemleri boyunca geliĢtirdikleri dostluklarını Mekin-Nevin Tanker
organizasyonunda 10-12 Temmuz 2009 da Datça da pekiĢtirmeye devam ettiler. BaĢta 6. Grup Guvernör
Yardımcısı Rtn. Bedri- Gülfer Girit, Rtn. Günhan- Nigar Erbakan (Bornova RK GDB), Rtn. Süleyman-Benay
Oral (Salihli RK GDB), Rtn. Merih-Rukiye Ġnanç (Turgutlu RK GDB) bir araya gelip yorgunluklarını attılar ve
tatilin tadını çıkardılar.
5
Devam Bilgileri
Mazeret Bildirenler: Ahmet Erdinç, Erdinç Uygur, Erdoğan Devam Bütünleyenler:
Ögel, Nail Ceyhan, Vildan Gündoğdu
Mutlu Günlerimiz
Doğum Günleri:
Evlilik Yıldönümleri:
27 Temmuz
27 Temmuz
21 Temmuz
Filiz Hekimgil (Gündüz Hekimgil EĢi)
Sümer Erdinç (Ahmet Erdinç EĢi)
Leyla & Ömer BüktaĢ
Diğer Kulüp Programları
20 Temmuz 2009 Pazartesi
Güzelyalı Rotary
Kulübü
KarĢıyaka
Rotary Kulübü
Kordon Oteli
19.30
Kaya Prestij Oteli
12:30
Zeytinyağlı Yemekler
Prof. Semih ÖtleĢ
21 Temmuz 2009 Salı
Balçova Rotary
Kulübü
Hilton Oteli
12:30
Bornova Rotary
Kulübü
Karaca Oteli
12:30
Bostanlı Rotary
Kulübü
Hilton Oteli
12:30
Çiğli Rotary
Kulübü
Göztepe Rotary
Kulübü
Agora Rotary
Kulübü
Dünya Gazeteciler Günü
Hamdi Türkmen
Bostanlı Vilayet Evi
19:30
Hilton Oteli
08:00
Konak Best Western
08:30
22 Temmuz 2009 ÇarĢamba
Buca Rotary
Kulübü
Konak Best Western
19:00
Konak Rotary
Kulübü
Kaya Prestij Oteli
12:30
Kordon Rotary
Kulübü
Hilton Oteli
12:30
Gaziemir Rotary
Kulübü
Hilton Oteli
19:00
23 Temmuz 2009 PerĢembe
Alsancak Rotary
Kulübü
Dokuz Eylül
Rotary Kulübü
Hilton Oteli
12:30
Kaya Prestij Oteli
12:30
Efes Rotary
Kulübü
Hilton Oteli
18:30
Gündoğdu
Rotary Kulübü
Karaca Oteli
12:30
MaviĢehir
Rotary Kulübü
Yasemin Restaurant
08:00
Ġzmir Kalkınma Ajansı
6
Necip Kalkan
Download

İZMİR ROTARY KULÜBÜ