ERMENEK BELEDİYESİ
2013 YILI
FAALİYET RAPORU
Belediye Meclisi’nin 06 Mayıs 2014 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
2013 YILI
ERMENEK BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
I-G EN EL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
D- Diğer Hususlar
II-AM AÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
c) Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
B- BİRİMLERİN FAALİYET BİLGİLERİ
C- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
EKLER :
1- MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
2- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
DEĞERLİ
BELEDİYE
MECLİS
ÜYELERİ
30 Mart 2014 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk Belediye Meclis
Toplantısını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz.
Sayın Belediye Meclis Üyelerimize önce hoş geldiniz der, bu toplantıda alacağımız kararların
ilçemiz ve Belediyemiz için hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine göre Belediye Başkanlığı tarafından
hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu her yıl Meclisin Nisan ayı toplantısında görüşülmesine karar
verilmiş olup, 01.01.2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar olan Belediyemizin 1 yıllık faaliyet
raporu hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağım.
Bizlerden önceki dönemlerde ilçemizin gelişmesi ve kalkınması için faaliyette bulunan
Belediye Başkan ve Meclis Üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Bildiğiniz gibi bu tarihlerde Belediye Başkanı Necati AKPINAR olup, kendisi tarafından
hazırlanan faaliyet raporu aşağıda yazılı olduğu şekilde gerçekleştirildiğinden bu tarihlerdeki
Belediyemizin gelirleri, giderleri ile yatırımlar ve diğer önemi hizmetler aşağıda açıklandığı
şekilde yapılmıştır.
I-G EN EL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Kanunlarla tanımlanan belediye hizmetlerini; katılımcı, saydam, hesap verilebilir ve güler
yüzlü hizmet anlayışı çerçevesinde, teknolojik imkânlardan da faydalanılarak süratli ve dürüst bir
şekilde yürütmek suretiyle ilçemiz için en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak, altyapı ve imar sorunları
ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde halkımıza gerekli
hizmeti sunmaktır.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde belirtilen görev ve
sorumlulukları, yine aynı Kanunun 15. Maddesinde belirtilen yetki ve imtiyazları kullanmak
suretiyle gerekli idare ve hizmeti sağlamaktadır.
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Belediye Hizmet Binası Ermenek İlçe Merkezinde Taşbaşı Mahallesinde bulunmaktadır.
Bodrum kat üzerine üç katlı olarak inşa edilmiş olup, zemin kat halen boş olup, Ermenek Kültür
evi olarak düzenlenme çalışmaları devam etmektedir. Birinci katta Belediyemiz Santrali, Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğü, Evlendirme Memurluğu, Tahsilât Bürosu ile Mali Hizmetler Müdürlüğü
bulunmaktadır. İkinci katta Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü, Özlük İşleri, Nikâh Salonu bulunmaktadır. Üçüncü katta Belediye Başkanlık Makamı,
Sekreter, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü bulunmaktadır.
2- Örgüt Yapısı
Belediye Başkanı
1f
1r
1r
Y azı İşleri
M ü d ü rlü ğ ü
M a li H iz m e tle r
M ü d ü rlü ğ ü
ır
İm a r ve
Ş e h irc ilik
M ü d ü rlü ğ ü
1
f
Su ve
K a n a liz a s y o n
M ü d ü rlü ğ ü
B asın Y ayın
ve H alkla
İlişkile r
M ü d ü rlü ğ ü
i f
f
Fen İşleri
M ü d ü rlü ğ ü
Z a b ıta
A m irliğ i
,r
T e m iz lik işleri
M ü dürlü ğü
i f
Hal
M ü d ü rlü ğ ü
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediyemizde 18 adet bilgisayar ve bu bilgisayarlara bağlı lazer yazıcılar mevcut olup,
ayrıca 2 adet mürekkepli renkli yazıcı ile belediyemizin tüm bilgisayarlarında internet bağlantısı
mevcut olup, güncel mevzuat ve uygulamalar takip edilmektedir.
Ayrıca belediyemizde Personel İşlemleri, Encümen ve Mec is Kararları, Zabıta işlemleri ile
Muhasebe işlemleri Yerel Yazılım Yönetimi Programı ile takip edilmektedir.
4- İnsan Kaynakları
Belediyemizde Norm Kadro Standartlarına göre 88 adet memur kadrosu mevcut olup, 29
adedi dolu, 61 adedi boş durumdadır.
Sözleşmeli olarak görev yapmakta olan 8 adet personelimiz 6495 sayılı Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 9. Maddesine göre
15.10.2013 tarihinden geçerli olmak üzere görev yapmakta olduk arı mevcut tekniker kadrolarına
atamaları yapılmıştır.
Norm kadroda mevcut olan Avukat kadrosuna göre ise 1 adet Avukat Kısmi zamanlı
sözleşmeli olarak çalışmaktadır.
44 adet daimi işçi kadrosu mevcut olup, bunun 12 adedi dolu ve 32 adedi boş durumdadır.
5- Sunulan Hizmetler
Ermenek Belediyesi olarak Kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde Belediyemiz hizmetleri
5393 Sayılı Belediye Kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde halkımızın hizmetine sunulmaktadır.
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Yasalar ile belediyemize verilen imkânların etkili, verimli ve ekonomik şekilde kullanılmasını
sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızdan ve diğer kurumlardan bilgi, belge ve verilerin
toplanmasını, kaydedilmesini, işlemlerin takip edilebilmesini, sorgulanabilmesini, performans
analizlerinin yapılabilmesini, yeni bilgilerin üretilmesini ve raporlanmasını sağlamak için Yönetim
Bilgi Sisteminin alt yapısı hazırlanmaktadır.
Bilgisayar otomasyon sistemimiz hükümetimizin idari, mali, hukuki konularda e-devlet,
bilişim ve yönetişim ile ilgili yayınladığı mevzuata uygun olarak sürekli güncellenmekte ve
geliştirilm e kted ir.
İÇ KONTROL
5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre her yı ocak ayında Belediye Meclisi
tarafından seçimle belirlenen meclis üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu tarafından denetim
yapılmaktadır.
Denetim Komisyonu bir önceki yılın gelir ve gider hesaplarını ve işlemlerini denetlemekte
ve denetim raporunu meclis başkanına sunmaktadır.
Belediyemizde iç kontrol faaliyetleri aşağıda belirtilen konular üzerinde yürütülmektedir.
• Belediyemizin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere faaliyetler gözden
geçirilmektedir.
• İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmaktır.
• Kurulacak olan iç Kontrol Sistemi ile Belediyemizin;
1) Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yönetilmesini,
2) Kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
3) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
4) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi
edinilmesini,
5) Varlıkların; kötüye kullanılmaması, israfının önlenmesi ve kayıplara karşı korunmasını
sağlamaktır.
D- Diğer Hususlar
II-AM AÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Kamu Kurumlan topluma hizmet amacıyla kurulan ve toplum kaynaklarını kullanan
idarelerdir. Bu idarelerin karar ve uygulamalarda toplumun talep \/e şikayetlerini dikkate almaları
gereklidir. Belediye kanununun 13. maddesine göre de “Hemşerilerin Belediye Yönetimine
Katılmaya” hakları bulunmaktadır.
Günümüzün gelişmiş ülkelerinde de “iyi yönetişim” ilkeleri doğrultusunda halkın yönetime
katılımı öngörülmektedir. Ermenek Belediyesinin önümüzdeki dönemde de katılımcı yönetim
uygulamalarını geliştirme çalışmaları sağlıklı, etkin ve verimli bir yönetim için gereklidir.
Bu doğrultuda sivil toplum örgütlerinin karar
sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması elzemdir.
ve
uygulamalara
etkin
katılımının
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Varlık sebebimiz olan misyonumuzu gerçekleştirmek ve geleceğe hazırlanmak
vizyonumuza ulaşmak için belirlediğimiz ilkelerimiz aşağıda sunulmuştur;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına bağlı kalmak,
• Yönetimde adil, şeffaf ve katılımcı olmak,
• Belediye çalışmalarının halk tarafından benimsenmesine önem vermek,
• Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranmak,
• Halkın etik ve sosyal değerlerine saygılı olmak,
• Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinen, kendi içinde eşgüdümlü olmak,
• Gelişime açık, sorumluluğunun bilincinde, liyakatli ve özverili personellerle çalışmak,
• İş ahlakı ve çalışma ilkelerine uymak,
• Teknolojiyi en üst seviyede kullanarak hizmet standartlarını yükseltmek,
olan
• Hukukun üstünlüğüne, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak,
• Kaynakları etkin kullanarak hizmetleri sürekli ve kalıcı kılmak,
• Çalışmaları ihtiyaçlara uygun, planlı ve programlı yapmak,
• Kurum çalışanlarının eğitim ve motivasyonunu sürekli arttırmak,
• İnsan sevgisine ve insani ihtiyaçlara göre sosyal belediyecilik,
• Uygulama ve hizmetlerde toplam kalite, hızlılık ve yaygınlık,
• Yapılan bütün çalışmalarda fayda-maliyet-tasarruf anlayışına uygunluk,
• Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebi irlik esası ile hareket etmektir.
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
Belediye meclisimizde görüşülerek kabul edilen 2013 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçemiz
10.900.000,00 TL olup, Yılsonu itibariyle gelirlerimiz; 8.284.545,02.-TL olup, gerçekleşme oranı
% 76 dir.
B- Belediyemizin kullandığı mali kaynaklar,
• Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (İller Bankası payı),
•13 19 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınan emlak vergileri
• 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda sayılan gelir kalemleri,
• Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkullerin kira ve satış gelirleri
• Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından miktar' belirlenen hizmet gelirleri,
• Muhtelif kamu kurumlarınca gönderilen paylar
• Hizmetlere katılım payları vb. gelirlerden oluşmaktadır.
BİRİMLERİN
FAALİYET
BİLGİLERİ
BELEDİYE YAZI İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1. Belediye Meclisi 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar 12 toplantı
yapmış ve bu yapılan toplantılarda 63 adet karar almıştır.
2. Belediye Encümeni yine aynı dönem içerisinde 50 toplantı yapmış ve bu yapılan
toplantılarda 205 adet karar almıştır.
3. Aynı dönem içerisinde Belediyemize müracaat eden 93 çiftin Nikâh Akitleri yapılmış
olup, 13 çiftimize ise evlenme izin belgesi verilmiştir.
4. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde yapılan tüm yazışma ar, Büro İşleri, Kararlar, Gelen
ve Giden yazılar ile dilekçelerin kayıt işlemleri yapılarak ilgili bürolara gönderilmekte ve takibi
yapılmaktadır.
5. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 27/4/2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmeliğe göre Belediyemize yapılan başvurular yasal süreleri içerisinde
cevaplanmaktadır.
6- Ermenek Kaymakamlığının 14.05.2010 tarih ve 627 sayılı yazılarına göre Balkusan
Köyünde yapılacak olan Türk Dil Bayramı ve Karamanoğlu Mehmet Bey’i Anma Töreni
kutlamaları 2011 yılı dâhil olmak üzere kutlama hazırlıklarının ve organizesinin Ermenek
Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasına karar verildiğinden, söz konusu kutlama etkinlikleri
2013 yılında belediyemiz tarafından organize edilmiş, törenlerin yapılması, gelen misafirlerin
konaklanması ve ağırlanması ile halkımızın katılımı sağlanmıştır.
7- 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri içerisinde günün önemine binaen İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile ilçemiz ve ilçemize bağlı tüm köy ve kasabalarda bulunan ilköğretim, liseler ile
ilçemizde bulunan Halk Eğitim Merkezinde görev yapan öğretmenlerimize hediye edilmek üzere
metal üzerine Atatürk ve Ermenek Belediye Logosu yazılı 4 renk baskılı kristale montajlı ve
kutulu 500 adet kristal plaket KDV hariç 8.975,00 TL ’ye yaptırılarak öğretmenlere dağıtımı
yapılmıştır.
8- Belediyemizce yapılacak sosyal hizmetler kapsamında Kutlu Doğum Haftası
münasebetiyle belediyemizce sosyal etkinlikler kapsamında Nisan ayı içerisinde kutlanacak olan
Kutlu Doğum Haftasının maneviyatına uygun olarak günlük dua, hadis ve salâvatların bulunduğu
1500 adet renkli grafik baskılı el kitabı yaptırılmış ve bu iş için KDV dâhil 1.498,50 TL ödenmiştir.
9- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri içerisinde belediyemizce yapılan müzik eğlence
programı dolayısıyla orkestra ve sanatçı dahil müzik programı, servis ve salon ücreti dahil olacak
şekilde yaklaşık 350 kişilik olarak Selçuklu otelde bayanlarımıza yönelik organizasyon
düzenlenerek KDV dahil 2.655,00 TL ödenmiştir.
Yine Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 500 adet 11 cm çapında üzeri Ermenek Belediyesi
yazılı, mıknatıslı buzdolabı saati KDV dâhil 3.433,50 TL ‘ye yaptırılmış ve düzenlenen eğlence
programında ilçemiz bayanlarına dağıtımı yapılmıştır.
10- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi ve Be ediye Meclisinin almış olduğu
karar gereği tüm masrafları Belediyemizce karşılanmak üzere başarılı öğrencilerimizi 2013
yılında Anıtkabir ve Çanakkale Şehitliği olmak üzere Kültür Gezisine götürülmüş olup, bu iş için
KDV dahil 15.576,00 TL ödenmiştir.
11- Türkiye genelinde yapılan ve ilçemizde de 26 Mayıs 2011 tarihinde kapalı spor
salonunda gerçekleştirilen 2011 yılı okul öncesi eğitim şenliklerine katılan ilçemiz genelindeki
eğitim öğretim gören tüm okulların ana sınıfları ve anaokulları dâhil olmak üzere toplam 192 adet
öğrenci ve anasınıfı öğretmenlerine üzerinde Dijital baskılı fotoğraf çerçevesi KDV dâhil 1.135,00
TL ‘ye yaptırılmış ve törenlerde dağıtımı yapılmıştır.
12- Ramazan ayında Belediyemizce yapılacak sosyal hizmetler kapsamında belediyemizce
yapılacak programlarda ilçe halkımıza dağıtılmak için üzerinde belediye başkanımızın ismi yazılı
içe risind e im sakiye ile orucun, kadir gece sinin önem i ve günlük dua, hadis ve salâvatların
bulunduğu renkli grafik baskılı 2000 adet el kitabı KDV dâhil 2.494,80 TL yaptırılarak kandil
günlerinde dağıtımı yapılmıştır.
13- İlçemizde 23 - 24 Ağustos 2013 tarihlerinde 19. yapılan Ermenek Taşeli Kültür Sanat
ve Sıla Festivali etkinlikleri içerisinde resim. komDozisvon. siir ve atıcılık varısmaları vanılarak
dereceye girenlere belediyemizce çeşitli ödüller verilmiş, açılışlar ve sünnet şöleni de yapılmıştır.
Belediyemizce plaketler yaptırılarak ilçemizin kalkınmasında ve tanıtımında emeği
geçenlere açılış programı içerisinde yapılan törende takdim edilmiştir.
Belediyemizce şapka yaptırılarak katılımcılara dağıtımı yapılarak belediyemizin tanıtımı
yapılmış ve halkımızın büyük oranda katılımı sağlanmış olup, ilçemizin tanıtımına ve gelişmesine
büyük oranda katkısı sağlanmıştır.
Festival etkinliklerinin Kontv den yayınlanması ile daha geniş kitleye ulaşım olanağı
sağlandı.
BELEDİYE MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1- GELİRLER: 01 Ocak 2013 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihi dahil olmak üzere Belediye
gelirleri kanununa dayalı olarak 8.284.545,02.-TL tahsil edilmiş ve kanuni paylar ayrıldıktan
sonra net 8.283.395,02.-TL tahsilat yapılmış ilgili hesaplarına işlenmiştir.
2- GİDERLER: 01 Ocak 2013 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihi dahil Belediyemizce işçi,
memur ve diğer hizmet alımları ve her türlü giderlere 8.944.546 02.-TL harcama yapılmış olup,
ilgili gider hesaplarına işlenmiştir.
3- BANKA MEVCUDU: Normal Banka Hesap Mevcudu : 440.117,58.-TL dir.
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
1- Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ağustos ayı içinde Yöresel yemeklerimizin, yöresel el
sanatlarımızın sergilendiği, çeşitli sportif faaliyetlerin yapıldığı,
İlçe dışında bulunan
hemşerilerimizin bir araya gelip özlem giderdikleri 19. Ermenek Taşeli Kültür sanat ve Sıla
Festivali yapıldı.
2- Belediyemiz ve ERÇEV işbirliği ile festival etkinlikleri içerisinde fakir ve yardıma muhtaç
ailelerin toplam 85 çocuğun sünnet olması sağlanmıştır.
3- Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar fotoğrafları ile birlikte İlçemizde çıkan yerel
gazeteye gönderilerek, İlçe içinde ve İlçe dışında bulunan hemşerilerimizin yapılan faaliyetlerden
haberdar olmaları sağlanmakta, ayrıca bu haberler belediyemizin web sayfasına da
konulmaktadır. Zaman zaman İlçemiz dışında faaliyet gösteren yerel basın kuruluşlarına da
haberler gönderilmektedir. Belediyemizin çalışmalarının ve İlçemizin tanıtımının yapıldığı çeşitli
dergi ve gazeteler bastırılmaktadır.
4- Belediyemizde Norm Kadro Standartlarına göre, 88 adet memur kadrosu verilmiştir. 88
adet Memur kadrosunun, sözleşmeli personellerden yeni atananlar dahil olmak üzere 29 adedi
dolu, 61 adedi boş durumdadır.
Yine norm kadro standartlarına göre 44 adet işçi kadrosu mevcuttur. 44 adet işçi
kadrosunun 12 adedi dolu 32 adedi ise boş durumdadır.
5- Sözleşmeli olarak görev yapmakta olan 8 adet personelimiz 6495 sayılı Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 9. Maddesine göre
15.10.2013 tarihinden geçerli olmak üzere görev yapmakta oldukları mevcut tekniker kadrolarına
atamaları yapılmıştır.
Norm kadroda mevcut olan Avukat kadrosuna göre ise 1 adet Avukat Kısmi zamanlı
sözleşmeli olarak çalışmaktadır.
FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1- Sipas Camii yanındaki havuzlar kaldırıldı. Zemini asfalt kaplaması yapıldı.
2- Seyran Mahallesi, Akcamescit camii, Üçtaş içinde karayollarına kadar, Yeni yapılan
Hükümet konağının güneyine kadar kaldırım düzenlenmesi yapıldı.
3- Boru değişimi için bozulan yolların asfalt kaplaması, Susaklı Mahallesi Halil Akbulut ile
Halk eğitim merkezi arası, Selçuklu oteli ile karalar arası, Sinek tepesi Mesire alanı arası, Adliye
binasının güneyindeki yol, Atatürk caddesi ve bu caddeye bağıı olan yolların asfalt kaplaması
yapıldı.
4- Afet evleri Prof. Dr. Salim CÖHCE sokağına, Seyran Mahallesi iki mezarlığın çevre
duvarı, Köprü yakası ve pancarcı mevkiinde, Seyran mahallesi Ahmet Keleşoğlu caddesi otel
girişi rampa yol duvarı, Belediye konukevinin bahçe genişletilmesi için duvar, İmam hatip Lisesin
batı kısmandaki merdiven kaldırılıp duvarlar ile 1. ve 2. ana cadde üzerinde bulunan duvarlar ve
şehir içindeki duvarların daha güzel görünümü için derz yapıldı.
5- Tol Medresenin güney kısmındaki duvarın üzerine demir korkuluk, Seyran Mahallesi
Şehit Er Ali AVCI sokağına yol altı duvarına üzerine demir korkuluk yapıldı.
6- Afet evleri Prof. Dr. Salim CÖHCE yol Genişletilmesi, Karalar mahallesi iskeleye giden
yol genişletilmesi, Seyran mahallesi seyran kaya sokağın yol genişletilmesi, Gedikağzı
Karapınar arası dar olan yolların genişletilmesi yapıldı.
7- Vatandaşların istekleri üzerine Değirmenlik Mahallesi ile Yeşil kent sitesine 1 ‘er adet
ekmeklik, Güllük mahallesine 1 adet bulgurluk yapılarak betonları deforme olan bulgurlukların
beton tamiratları yapıldı.
8- Gedikağzı- Karalar, Karalar - Selçuklu Otel arası yol açma ve genişletme çalışmaları
tamamlandı. Karalarda bulunan dereye beton bloklar ile 1 adet köprü yapıldı.
9- Belediyemize ait olan santral parkının parke kaplaması, Lütfi Elvan Caddesi parke
kaplaması, Seyran mahallesi kuru seki mevkii harman sokağın parke taşı ile kaplanması,
Şadırvan sokağın ve çevresindeki sokakların parke kaplaması yapıldı.
10- Seyran Mahallesi Fincan tepesi mezarlığın parsel düzenlemesi yapılarak yapılan ihale
sonucu bu parseller vatandaşlara satıldı.
11- Seyran Mahallesi Özel Okulun doğusuna yeni yapılan beş katlı binaya hizmet etmek
üzere merdiven yapıldı.
12- Tekke deresi ıslahı yapılırken tahrip edilen sel kanalı yeniden yapıldı.
13- İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 405 ada 2 parselde bulunan Belediye İş Merkezinin yapımı
18 adet işyeri, 10 adet büro ve 26 konut şeklinde tamamlanarak 10 adet büro ve 25 adet konut
satılmış olup, 1 adet konutun yapılan satış ihalesine alıcı çıkmamıştır.
18 adet işyerinden büyük olanları bölünerek işyeri sayısı 21 ‘e çıkartılmış olup, inşaatı
devam etmekte olan Kent Meydanının yerinde bulunan ve daha önce yıkılan Buğday
Pazarındaki işyerlerinde bulunan esnaflarımızın mağduriyetini önlemek için ve belediyemiz
menfaatleri de göz önüne alınarak meclis kararı doğrultusunda buradaki işyerlerin taşınmaları
sağlanmıştır. Söz konusu işyerlerinden 6 adedi boş durumda olup, talep çıkması halinde ihale
suretiyle kiraya verilecektir.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2013 yılı içerisinde 25 adet inşaat ruhsatı düzenlenmiştir.
2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2013 yılı içerisinde 112 adet konut, 30 adet dükkân, 6
adet depo, 14 adet büro ile katlı otopark ve iş merkezi olmak üzere toplam 25 adet yapı
kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2013 yılı 24 adet imar çapı düzenlenmiştir.5 adet
uygulama zabtı düzenlenmiştir.
4. Ermenek Belediye Meclisinin 03/07/2012 tarih ve 31 sayılı kararı gereği İlçemiz Karalar ve
Keşillik Mahallelerinin halihazır harita alım işi ve İmar planı yaptırılmasına karar verilerek İller
Bankasına yetki verilmiş olup, İller Bankası ile birlikte tahdit belirlenmiş, çalışmalar devam
etmektedir.
5. İlçemizin İhtiyacı olan Kent Meydanı - Kapalı Otopark - Belediye Hizmet Binası - Dükkân
sorunu Tek bir proje ile çözülmeye çalışılmış hazırlanan Ermenek Belediye Hizmet Binası ve
Kent Meydanı Projesi İhalesi yapılmış, yapımına başlanmıştır.(hale bedeli 3.490.000,00TL’dir)
Proje kapsamında bir belediye Hizmet Binası yaklaşık 150 araçlık kapalı otopark 55 adet dükkân
ve ilçe merkezine yakışır bir çevre düzenlemesi ile parka kavuşacaktır. İnşaat devam etmektedir.
6. ETAP (Ermenek Turizm için aydınlanıyor Projesi) Aydınlatma işi Mevka desteği ile
yapılmasına başlanmış olup, İhale bedeli 319.000,00 TL’dir. Proje kapsamında 7 tarihi eser ve
Ana caddenin bir bölümü aydınlatılacaktır.
7. İlçemiz kuzeyinde imar planında Jeolojik sakıncalı alanı kapsayan yerler için rapor
yazılmış Bakanlar Kurulu kararı ile 2013/5105 sayılı kararı ile Afet Riski alanı onaylanmıştır.
Rezerv alanı Güllük Mahallesi 149 ada 6 parsel olarak belirlenmiştir.
8. İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Park Hibeleri Kapsamında
5 dönümlük projenin yapılması talebinde bulunulmuş istenilen evraklar tarafımızdan hazırlanarak
İller Bankası Bölge Müdürlüğüne sunulmuştur.
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İçme suyu Çalışmaları:
1. Yaklaşık 3 km 300-200-140 lık ana şebeke borusu (asbest) değiştirildi.
2. Karalar Mahallesi altından İskeleye 63’lük 660 m yeni hat döşendi.
3. Mahalle altı mevkiine 63 lük 730 m yeni hat döşendi.
4. Sultanalanı Mevkiinde 75 lik 300 m hat yenilendi.
5. Kuruseki Mevkiine 45 m 90 lık hat döşendi.
6. Güllük Mahallesi 24 m 90 lık şebeke döşendi.
7. Asbest değişimi sırasında ve diğer şebeke hatlarında yer alan kesim vanaları yenilendi.
8. Yangın vanaları bakım, onarımları yapılarak yenilenmesi gerekenler yenilendi.
9. Şebeke hatlarında meydana gelen büyük-küçük arıza tamiratları yapılmıştır.
Kanalizasyon Çalışmaları
1. Meydan Mahallesi 54 m koruge hat yenilendi.
2. Güllük Mahallesinde140 m 200 lük koruge hat yenilendi
3. Arıtma tesisi tahliyesi için 200 m 200 lük koruge hat döşendi.
4. Kuruseki mevkiine 150 lik 160 m koruge hat döşendi.
5. YBO bölgesine 200 m koruge döşendi.
6. Kanalizasyon hatlarında meydana gelen büyük-küçük arızalar yapılmıştır.
7. İlçemizde kanalizasyon şebekesi bulunmayan bölgelere (YBO bölgesi, Toki, Güllük
Mahallesi ve Cezaevi Bölgesi) İller Bankası kanalıyla proje yaptırılmış ve yine İller Bankası
Kanalıyla imalatlarına başlanmıştır.
2013 Yılı itibarıyla Toki, Cezaevi ve 300 ‘lük hat hat yenileme işlemlerinin büyük bir kısmının
imalatı yapılmış ve 5.325,000,00 TL sözleşme bedeli üzerinden 2013 yılı içinde 1.274.470,55 TL
‘lik hak ediş ödemesi yapılmıştır.
ZABITA AMİRLİĞİ
1.
2013 yılı sonuna kadar Belediye tembih ve yasaklarına uymayan kişilere İdari yaptırım
Karar Tutanakları hazırlanarak bir daha aynı olayı tekrarlamamaları hususunda uyarılmıştır.
2.
5393 sayılı Belediye Kanununa göre; Umuma açık işyerleri, GSM ruhsatlarını da
Belediyemiz verdiğinden 2013 yılı içerisinde yeni iş yeri açan esnaflarımıza 3 adet Umuma açık
işyeri açma ruhsatı, 2 adet GSM ruhsatı ve 34 adet diğer (sıhhi) işyerleri ile ilgili işyeri açma
ruhsatı verilmiştir.
3.
394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre resmi tatil günlerinde ve Ulusal Bayram
günlerinde işyerlerini açmak isteyen esnafımıza 37 adet hafta tatili ruhsatı verilmiştir.
4.
Hafta Pazarında, vatandaşlarımızın daha rahat alış veriş yapabilmeleri için kurallara
uygun şekilde, Hafta pazarlarının denetimi ve etiket kontrolü zabıtaca yapılmakta ve pazar
bitiminden sonra gerekli temizlik yaptırılmaktadır.
5.
Yine Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için personelimiz yetersiz geldiğinden
İlçemizin çöp toplama, taşıma, temizlik işleri açık ihale ile Temizlik şirketine 605.026.-TL’ye
yaptırılmıştır.
6.
Temizlik işlerinde kullanılmak üzere 35 adet yeni çöp konteynırı,100 adet konteynır
tekeri 9.971.00 TL ‘ye alınmış olup, mevcut bulunan çöp konteyn rları ile çöp varillerinin tamir ve
boya işleri yaptırılarak hizmete sunulmuştur.
7.
Yaz aylarında sivrisinek, karasinek, yürüyen ve uçan haşerelerle mücadelede ve
fosseptik, kanalizasyon gibi yerlerin ilaçlanmasında kullanılmak üzere toplam 170 litre sinek ve
haşere ilacı alınarak yaz ayı boyunca ilaçlama işleri yapılmıştır.
8.
İlçemizin daha temiz olması için rutin bir şekilde temizlikleri yapılarak, bazı günlerde
ana cadde ve ara sokaklar itfaiye araçlarıyla yıkanmaktadır.
9.
Park ve bahçelerde bulunan ağaçların budama işleri, diplerinin kazılması ve çimlerinin
biçilmesi yapılmakta, park ve bahçelere yeniden çiçek tohumu, çiçek fidesi, gül fidesi ve çim
tohumu getirtilerek ekimi ve dikimi yapılmış ve yeniden düzenlenmiştir.
İlçemiz mezarlıklarında bulanan yabani otlara karşı 100 kg yabani ot ilacı alınarak yabani ot
mücadelesi yapılmış ve mezarlıklarda sürekli temizlik yapılmıştır. Ayrıca iki kişi görevlendirilerek
cenazelerde mezar kazma ve defin işleri birimimiz tarafından yapılmaktadır.
10. İlçemiz halkına daha iyi hizmet verebilmek için Seyran Mahallesi Kuru seki mevkiine
tam teşekküllü mezbaha binasında çalışacak kişilere ait hizmet alımı ihalesi 148.283.70 TL’ye
ihale edilmiş olup, kesilen etler Belediyemiz Veteriner Hekimi tarafından kontrol edildikten sonra
damgalanmakta, Belediyeye ait et taşıma aracı ile kasap dükkânlarına nakli yapılmaktadır. 2013
yılında 860 büyükbaş hayvan, 1066 adet de küçükbaş kesilmiştir.
11. 4077 sayılı Tüketiciyi Korunma Yasasının ilgili maddeıerine göre, İlçemizde ticaretle
uğraşan vatandaşların satışa sunduğu malın cinsini ve fiyatını gösterir etiket kontrolü zabıtaca
yapılmaktadır.
12. Mahalle araları zabıtaca gezilerek umuma ait çeşmelere takılan hortumlar toplanarak
cezası alındıktan sonra sahiplerine verilmektedir.
13. Kurban Bayramında vatandaşlarımızın rahatlıkla pazarlık yapabileceği ve mallarını
kolayca seçebilmeleri için kurbanlıklar kısım kısım ayrılarak hayvan pazarı oluşturulmuştur.
14. Ramazan ayında fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ve öğrencilere İstanbul
Erçev ile birlikte esnaflarımızın da katkılarıyla Ahmet KELEŞOĞLU Kültür Merkezinde iftar
yemeği verilmekte, organizesi ve denetimi zabıtaca yapılmaktadır
15. Belediyemizce İlçemiz Park ve Bahçelerine konulmak üzere İlçemizde bulunan okul
bahçelerine, camii avlularına, park ve bahçelere konulmak üzere 3 kişilik 50 adet bank
16.992.00 TL’ye alınarak park ve bahçelere konularak halkımızın hizmetine sunulmuştur.
16. Değirmenlik Mahallesinde bulunan santral parkında yeni çevre düzenlemesi yapılarak
ve sürekli bir görevli bulundurularak temizliği yaptırılmaktadır.
17. İlçemizde ve çevre köylerde toplam 17 adet yangın olayı meydana gelmiş ve itfaiye
zamanında yangınlara müdahale etmiştir. Yangınlara itfaiye memurları ile birlikte zabıta
memurları da müdahale etmektedir.
18. İlçemizden ve çevre köylerden Belediyemize müracaat eden konut sahiplerinin
fosseptik çukurları Belediyemize ait arozözle ücreti karşılığı çekilmekte olup, Görmeli Köyüne 1
adet, Boyalık Köyüne 1 adet, BM Mühendislik A.Ş.’ye 1 adet olmak üzere 3 adet fosseptik
çekimi yapılmıştır.
19. İtfaiye personelinin gerekli eğitimi alabilmeleri ve hızlılık kazanabilmeleri için haftanın
Çarşamba günleri yangın, sabotaja ve afete karşı tatbikat ve araçların bakımı yapılmakta. İtfaiye
dairesinde 3 vardiyalı olarak 1 adet şoför ve 1 adet itfaiye eri her vardiyada nöbet tutmaktadır.
20. İlçemizin daha güzel ve daha temiz görünmesi için, şehrin giriş ve çıkışları, park ve
bahçe duvarları ile yol duvarları kireçlenerek güzel bir görünüm sağlanmıştır.
21. Park ve bahçelere, yol kenarlarına ve mezarlıklara dikiımek üzere çeşitli cinste toplam
2950 adet fidan alımı yapılmış olup, Konukevi önüne, Hastanenin kuzey kısmına kuruyan
ağaçların yerlerine, Ahmet Keleşoğlu Caddesi Afet Evleri civarına, Adliye önü kuruyan ağaçların
yerine, Selçuklu Otel üstüne, Anaokulu altında kuruyan ağaçlar n yerlerine dikilmiştir. Mevcut
park ve bahçelerde yol kenarlarında bulunan ağaçların zamanı geldiğinde budama işleri
yapılmakta, gövde kısımları kireçlenmektedir.
22. İlçemizde 1 .inci ve 2nci ana caddelerin kaldırım taşları komple boyanmıştır.
23. Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 300 adet plastik sandalye,300 adet
tabure ve 25 adet protokol koltuğu 14.042.00 TL’ye alınmıştır.
24. İlçemiz dışından ve içinden gelen misafirlerimizi kalabilecekleri bir yer olması için
Belediye Konukevi hizmete açılarak her yıl 87.369.41TL’ye ihale edilmiş olup 4 kişi
çalışmaktadır.
25. Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından hazırlanan proje ile İşkur İl Müdürlüğü ve
Belediyemiz arasında yapılan protokolle 15 kişinin 9 ay süre ile çalışması sağlanmıştır.
26. Belediyemiz Mezbaha binasına,3 adet kamera 2.578.30 TL’ye, İtfaiye garajı ve
binasına 3 adet kamera 2.088.50 TL’ye alınarak gerekli güvenlik önlemlerin alınması için
kameralı güvenlik sistemi kurulmuştur.
C- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Belediyemizin 2013 yılına ait performans ölçütleri göz önüne alınırken bir önceki yılın
faaliyetleri ile kıyaslaması yapılmak suretiyle daime daha iyi bir performans ve çalışma ortamı
içerisinde olunması sağlanmış ve ilçemiz halkının ihtiyaçlarının daima göz önünde
bulundurularak bu ihtiyaçların daha hızlı verimli karşılanması ile her alanda yaşanabilirliği daha
yüksek bir ilçe oluşturmaktaki hedefimize büyük ölçüde ulaşılmıştır.
Sayın Belediye Meclis Üyelerimiz Belediyemizin bir yıllık çalışmaları hakkında sizlere kısa
ve öz olarak bilgiler sunmaya çalıştım. Bu çalışmalarımda katkı ve desteklerini esirgemeyen
değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür eder, saygılar sunarım. 31.03.2014
ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “lll/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 31/03/2014
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 31/03/2014
Download

Ermenek Belediyesi 2013 Yılı Çalışma Raporu