MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN
BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI
1. “İZMİR DCM GARNİZON TESİSLERİ ALTYAPI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI”
2. “ATAŞ-OSMANİYE AKARYAKIT BORU HATTI HASARLARI ONARIMI”
3. “BATI ANADOLU AKARYAKIT BORU HATTI SEL HASARLARI ONARIMI”
YUKARIDA ADI GEÇEN 3 FARKLI YAPIM İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ
KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.:
202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR.
BU KAPSAMDA;
İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER
İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (HER İŞ İÇİN BİR DİLEKÇE, VEKALETNAME İLE BİRLİKTE),
AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ
HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 14 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI
ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.
POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
ADRES:
MSB İNŞ.EML. VE NATO GÜV.YAT.D.BŞK.LIĞI
İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA
(Bas›n: 8187- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. GERMENCİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2014/224 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
: Aydın ili Germencik ilçesi Çamköy köyü
MEVKİİ
:
PAFTA NO
:
ADA NO
:
PARSEL NO
: 1453-1464 parsel
VASFI
:
YÜZÖLÇÜMÜ
:
MALİKİN ADI VE SOYADI : M.ALİ MERİÇ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
: D.S.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ
: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı onayı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı
taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından
mahkememizin 2014/ 224 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
(Bas›n: 38195- www.bik.gov.tr)
T.C. ANKARA 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
SAYI: 2014/15 TEREKE
Talep eden Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü
tarafından Mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında; ANKARA İli, ÇANKAYA İlçesi,
YILDIZEVLER Mahallesi Köyü, Cilt No:75, Hane No:493, Sıra No:4’de nüfusa kayıtlı Fahrettin ve Naciye'den
olma 30/01/1970 doğumlu 01/04/2013 tarihinde vefat eden müteveffa KADİR ÇAMKERTEN'in
(T.C.No:10909162266) mirası, tüm yasal mirasçıları tarafından reddedildiğinden terekesinin resmen
yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.
TMK'nun 620 ve 621. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin,
mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve
borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas
numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların
alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz
verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan
doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları,
süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. M. 629 gereği terekeden hak
(Bas›n: 40213- www.bik.gov.tr)
talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 10/06/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. BAKIRKÖY 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2012/772
KARAR NO: 2013/1016
Davanın kabulü ile; TOKAT İli, ALMUS İlçesi, KURUSEKİ Mah/Köyü, Cilt 15, Hane 18'de
nüfusa kayıtlı, MEHMET ve FATMA'dan olma, 01/01/1960 doğumlu davacı SATI SOYGAZİ
ile aynı hanede nüfusa kayıtlı AHMET ve ZEHRA'dan olma 02/10/1961 doğumlu davalı KKTC
uyruklu ALİ SOYGAZİ'nin M.K. 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA karar
verilmiştir. İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediğinde hükmün kesinleşeceği davalı
(Bas›n: 40108- www.bik.gov.tr)
ALİ SOYGAZİ'ye ilanen tebliğ olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ADANA 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Esas No: 2014/113 Esas
Davacı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkememizde açılan
Vasiyetname davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince;
Mirasçı İsmail Hakkı Ethem'in adresine ulaşılamadığından, ilanen davetiye
çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, müteveffa Kamil Oğuz Etem tarafından
düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak
üzere bizzat 11/09/2014 günü saat 11:05'de duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir
vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde
vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp
mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız
hususu mirasçı İsmail Hakkı Etem'e ilanen tebliğ olunur.
(Bas›n: 39828- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/536 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir İl, Çeşme İlçe, 3039 Ada No, 549 Parsel No, ılıca/çayır
Mahalle/Mevkii, 266,00 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın tam payı borçlu şirket adına
kayıtlı, ipotekli taşınmaz Çeşme-İzmir yolundan İzmir'e doğru giderken Alaçatı dört yolu
geçtikten sonra yolun sol tarafında içerilerde kalmakta olup, parsel üçgen şeklinde ve iki yola
cepheli 5194 sok ile 5183 sokağın kesişiminde ve köşe konumda, arsanın bulunduğu mevkii,
seçkin ve yapılaşmanın neredeyse tamamlanmış olduğu oturmuş muhit, Belediye
hizmetlerinden yararlanabilen ve ulaşımı kolay bir konumda, arazi yapısı düz olan parselin
çevresi duvarla çevrili olup içerisine ağaç dikilmiş ve bahçe olarak kullanılmaktadır. Parselin
sınırları içerisinde yetişmiş ağaçlar bulunmakta olup herhangi bir yapı bulunmamaktadır, deniz
manzarası olmayan parselin denize uzaklığı 600 m, Ilıca merkezine uzaklığı yaklaşık 1,5 km,
Çeşme merkezine uzaklığı ise yaklaşık 6,5 km'dir.
Adresi: Ilıca mah. 549 ada 103 nolu parsel-5194 sok Çeşme İzmir adresinde bulunur.
Yüzölçümü: 266,00 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu: Çeşme Belediyesinden alınan imar durumuna göre taşınmaz konut alanında
kalmakta olup, 1/1000 ölçekli imar planında kalmakta olup 102 nolu parsel ile şuyulandıktan
sonra inşaat yapılabilir. Doğal zemin bozulamaz, Kot belediyesince verilecektir, proje
aşamasında jeolojik etüd raporu aranacaktır. Toplu ağaçlıklar bina konumlandırmalarında
dikkate alınacaktır. Yollar fiilen açılmadan inşaata başlanılamaz.
Kıymeti: 33.250,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 15/08/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü: 09/09/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri: Çeşme Adliyesi 1.kat ihale odası
Sat ış Şartları: 1- İhale açık ar tırma su retiyle yapılaca ktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esat is.uyap. gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki
beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/536 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 11/06/2014
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
(Bas›n: 40230- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

8187-38195-40213-40108-39828