TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Madde 1. Aşağıda tapu ve niteliği belirtilen Seferihisar Belediye Başkanlığının özel
mülkiyetindeki taşınmaz mal 09/10/2014 günü saat 11:00’de yapılacak ihale ile satılacaktır.
İdarenin;
Adı: Seferihisar Belediye Başkanlığı
Adresi: Camikebir mah. 52/1 sok. No: 14 Seferihisar/İzmir
Telefon No: (232) 7433960
ç. Faks No: (232) 7433468
d. Elektronik Posta Adresi: [email protected]
e. İlgili birim: Yazı İşleri Müdürlüğü
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefon numaralarından irtibat kurmak
suretiyle temin edebilirler.
Madde 2. İhale kapsamında birlikte taşınmaz mallarla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda
verilmiştir.
İli
İlçesi
İzmir
Seferihisar
Mahallesi
ve Mevkii
Sığacık
Pafta
No
Ada Parsel Yüzölçümü
Açıklama
(m2)
(varsa)
1353 1
1.914,82 1/1000 Ölçekli Koruma
Amaçlı Uygulama İmar
Planında Sağlık Tesis
Alanı
Taşınmaz imar planı sınırları içinde ve 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre uygulama
görmüştür.
İmar Durumu: 3. derece arkeolojik sit alanı içinde olup sağlık tesis alanıdır.
Parselin cephe aldığı yollardan 5 mt. çekme mesafesi yapılarak yapılaşma yapılabilecektir.
Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ile ticari değer taşıyan meyveli meyvesiz ağaçlar ve ürün
bulunmamaktadır.
Madde 3. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
a. İhale Usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddelerde
belirtilen Açık Teklif Usulü (artırma) ile yapılacaktır.
b. İhalenin yapılacağı adres: Seferihisar Belediye Başkanlığı Camikebir mah. 52/1 sok. No: 14
PK.35460 Seferihisar/İzmir
c. Son müracaat tarihi ve saati: 09/10/2014; saat: 10:00
d. İhale tarihi ve saati: 09/10/2014; Saat: 11:00
e. İhale Komisyonu toplantı yeri: Seferihisar Belediye Başkanlığı Başkalık Makamı
İhale dokümanı "Seferihisar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00-TL. ücretle temin
edebileceklerdir.
Madde 4. İhale konusu taşınmaz malın toplam muhammen bedeli KDV hariç 900.000,00.(dokuzyüzbin)-TL.
Geçici teminat miktarı ise muhammen bedel üzerinden %3 oranında olup; 27.000,00.(yirmiyedibin)-TL.
İhale bedeli peşin ödenecek olup; ihale bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ
verilmeyecektir.
Madde 5. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:
a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik
posta adresi,
1. Gerçek kişi olması halinde ikametgah ilmühaberi (ihale tarihinden geriye doğru 1 aylık
dönem içinde temin edilmiş olacak),
2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini
belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c. Geçici teminat,
d. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair
noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e. Nüfus Fotokopisi.
Geçici teminat miktarı, Türk Lirası (TL) üzerinde verilecektir.
Madde 6. 2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.
Madde 7. Encümen İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 8. İş bu İhale İlanı, genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri
uygulanacaktır.
(Bas›n: 60201- www.bik.gov.tr)
İlan olunur. 18/09/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 18. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/3684 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir ili konak ilçesi Güney mahallesinde kain tapunun cilt 24, sayfa 2290, ada
7942, parsel 8 de kayıtlı 285,00 m2 yüzölçümlü beş katlı betonarme bina vasıflı taşınmazın
4/20 arsa paylı 3. kat 3 nolu b.b nolu tam paylı mesken satışa konudur. Taşınmaz tapu
kaydına göre Güney, belediye kayıtlarına göre Zeytinlik Mahallesinde 1140 Sokaktan 28
numara alan 5 katlı binanın zemin üstü 3. katında yer alan 3 nolu b.b. nolu meskendir.
Parselin kuzey batısında 1140 sokağa cepheli olup diğer yönlerde diğer parsellere
komşudur. Parsel üzerindeki bina b.a karkas yapıda, yığma tuğla duvarlı inşa edilmiş olup
asansörsüzdür. Taşınmaz ruhsatlı inşa edilmiş olup yapı kullanma izin belgesinin 22.02.1988
tarihli ve 3.katta 3 no'Iu meskenin 150.00 m2 brüt alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz
keşif tarihi itibariyle 14 yaşında, 11-15 yaş arası b.a yapılar için %15 yıpranma paylıdır.
Tasdikli projesine göre 3. katta 3 no’lu mesken 3 oda salon, mutfak, banyo, wc, kiler,
antre-hol ve 2 balkondan ibaret olup 1. balkon salon ve mutfağa, 2. balkon 2 odaya
bağlantılıdır. Tasdikli projesine göre net mahal alanları 1 oda, 8.40 m2, 2 oda 14.20 m2, 3
oda 9.45 m2, salon 30.74 m2, mutfak 11.16 m2, banyo 6.85 m2, wc 4.00 m2, kiler 3.44 m2,
antre hol 11.40 m2, balkon 19.45 m2, balkon 8.40 m2 olmak üzere meskende net kullanım
alanları toplamı 127.49 m2’dir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle 50. yıl Lisesine 87 mt,
Hacı Bayram Veli camine 79 mt, zeytinlik mahalle muhtarlığı binasına 76 mt direkt ve yürüme
mesafesindedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır.
Adresi: 1140 Sokak No: 28 Kat: 3 Daire: 3 Zeytinlik Mahallesi-Konak/İZMİR
Yüzölçümü: 285,00 m2
Arsa Payı: 4/20
İmar Durumu: İzmir ili Konak ilçesi Güney Mahallesi 20 plan, 7942 ada 8 parsel sayılı
gayrimenkul imar planında konut bölgesinde kalmakta olup, Blok nizamda H: 15,80 mt, Ç.
katsız bina yüksekliğinde 5 kattır.
Kıymeti: 190.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 31/10/2014 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü: 26/11/2014 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri: İZMİR ADLİYESİ ZEMİN KAT D-3 BLOK 24 NUMARALI MÜZAYEDE SALONU
Satış Şartları:
1- İhale açık artı rma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap. gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile
teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/3684 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 01/09/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
(Bas›n: 60198- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN
BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI
EK-A
1. “SAROS TANK ÇİFTLİĞİNDEKİ BOOSTER POMPALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ”
2. “ÇORLU VE SAROS TANK ÇİFTLİKLERİNDE TANK BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI VE MUHTELİF
RESTORASYON İŞLERİ”
YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI YAPIM İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (b) MADDESİ MUAFİYETİ
KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE EKİ KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO
GÜVENLİK YATIRIMLARI YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR.
İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ
GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (HER İŞ İÇİN BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE),
AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ
HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 20 EKİM 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI
ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.
POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
ADRES:
MSB İNŞ.EML.VE NATO GÜV.YAT.D.BŞK.LIĞI
İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA
(Bas›n: 59294- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

60201-60198