İZMİR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ 4. SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
DOSYA NO: 2013/11 satış
Mahkemece satışına karar verilen ve İ.İ.K. hükümlerine göre satışı yapılacak olan taşınmaz;
İzmir İli, Karabağlar ilçesi, Bozyaka mahallesi, ada no: 30374 parsel no: 10’da tapuda kayıtlı 77.00 m2 yüzölçümlü olan 2
katlı kargir ev vasfında olan gayrimenkuldür.
Gayrimenkul General asım gündüz mahallesi 3242 sokak no: 37 Karabağlar İZMİR adresinde bulunmaktadır.
Bilirkişi raporunda taşınmazın 3242 ve 5715/15 sokakların kesiştiği köşe parsel üzerinde betonarme tarzda inşa edilmiş
bodrum+zemin+1 kat olmak üzere 3 katlı bir bina bulunduğu, bodrum kat; kullanım alanı yaklaşık 72.00 m2 2 oda, mutfak,
banyo ve WC’den ibaret önünde balkonu mevcut altında kot farkıyla oluşan yaklaşık 20,00 m2 alanlı ufak bir bölüm (bodrum)
bulunduğu zemin kat; kullanım alanı yaklaşık 80,00 m2’dir. 2 oda, salon, mutfak banyo ve WC’den ibaret olup zeminler karo
taşı ile kaplıdır giriş kapısı demirdir, pencereler alüminyum doğramadır önlerinde demir parmaklık bulunmaktadır iç
kapıları ahşaptır. 1. Kat; kullanım alanı yaklaşık 85,00 m2’dir. 2 oda, salon mutfak, banyo ve WC’den ibaret zeminler banyo
ve WC de seramik diğer mahallerde karo taşı kaplıdır duvarlar banyo ve WC’de fayanstır diğer mahallerde sıva üstü plastik
boyalıdır. Mutfak bankosu mermerdir. Tezgah altı ve üstünde dolapları mevcuttur. Dış cephe doğramaları alüminyumdur iç
kapıları ahşaptır. Çatıda teras alanı dışında mutfak ve depo amaçlı 1 oda ve banyo- WC’den ibaret yaklaşık 35,00 m2 alanlı
kapalı bir bölüm bulunduğu, ulaşım ve taşıma imkanlarının iyi olarak değerlendirildiği raporda belirtilmiştir.
İMAR DURUMU: Parselin konut alanında kaldığı, imar hattı tahakkukundan sonra imar ve kitle hattının gerisinde, bitişik
nizam, 9,80 m çatı katsız bina yüksekliğinde 3 katlı yapı yapılabileceği belirtilmiştir.
Taşınmazın tapu kaydında alacaklı Melahat Yeşilkuş ipotek şerhi mevcuttur.
MUHAMMEN BEDELİ: 160.000,00 TL’dir.
SATI Ş ŞARTLARI : TAŞINMAZIN İHALESİ İZMİR ADLİYESİ ANA BİNA D 3 BLOK ZEMİN KAT NO: 09 DE MÜZAYEDE
SALONUNDA YAPILACAKTIR.
Taşınmazın 1. İhalesi: 26/11/2014 günü saat: 14.40 - 14.50 arasındadır.
Birinci artırımda taşınmazlar, masrafları ile birlikte muhammen bedel ve rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların
toplamını ve kıymetinin %50’ını bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise (en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla)
taşınmazın aynı yer ve saatte ikinci ihalesi yapılacaktır.
Taşınmazın 2.İhalesi: 22/12/2014 günü saat: 14.40 - 14.50 arasındadır.
Bu artırmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların toplamını ve kıymetinin %50’sini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olacaktır.
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale
feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya
bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2013/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 29/09/2014
(Bas›n: 64335- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2013/833 Esas
DAVALI: MIHAELA GABRIELA AYDOĞDU Küçük Langa Cad. No: 87/1
Fatih/İSTANBUL
Davacı SİNAN AYDOĞDU ile davalı MIHAELA GABRIELA AYDOĞDU
arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin
Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında;
Davalının belirtilen gün ve saatte (13.11.2014 günü saat 10.00'da) ön
inceleme duruşmasında hazır bulunması sulh için gerekli hazırlığı
yapması, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere
itiraz edemeyeceği diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve
savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.
(Bas›n: 64136- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

64335-64136