T.C. OSMANİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2011/391 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış
olup, adresinizde bulunamadığınız /kayıtlı adresten taşındığınız/adreste tanınmadığınız gerekçesiyle
tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve
duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 29/05/2014 günü saat: 09:15'da duruşmaya gelmeniz ve muris Mehmet
Bayraktaroğlu'na ait Osmaniye 1. Noterliğinin 04/06/2008 tarih 3304 yevmiye numaralı esaslı bölümü
"..... vasiyet eden Mehmet Bayraktaroğlu şu suretle söze başladı.. adıma 1/5 hissesi kayıtlı bulunan
Hatay ili Erzin ilçesi Yeşilkent köyü Şevkenti mevkiinde vaki ve kain olup, tapuda 824 parsel
numarasında kayıtlı 1 HA, 7500 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki gayrimenkulümün tamamını benim
ölümüme kadar benim uhdemde kalmak kaydıyla benim ölümümden sonra hisseme düşen kısmın
tamamını torunum Zühdü oğlu Sebiha'dan doğma 27/07/1989 doğumlu Aziz Sarıoğlu'na, hiç kimsenin
baskısı ve tesiri altında kalmaksızın tamamen hür irademle vasiyet ediyorum, benim ölümümden sonra
Aziz Sarıoğlu kendi adına kayıt ve tescil ettirmekte kullanmakta, ve tasarruf etmekte serbest olduğunu
beyan eder ve diğer mirasçılarımın iş bu evsafı vesairesi yazılı gayrimenkul üzerinde hiçbir şekilde
hak talep edemeyeceklerini tamamen Aziz Sarıoğlu'nun malı olacağını bildirir vasiyetimi son veririm."
şeklindeki vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz ve kabul etmiyor iseniz vasiyetnameye karşı BİR AY
içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnamenin açılıp okunduğunu kabul
etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur. Dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak
üzere ilanen tebliğ olunur. 11/03/2014
MİRASÇI ALİ BAYRAKTAROĞLU: Mehmet ve Hatice oğlu 12/12/1960 dğ.
(Bas›n: 20191- www.bik.gov.tr)
T.C NO: 10964332772
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2013/246 Esas
DAVALI : ÖZLEM KAYABAZ -Güneştepe Mah. Alparslan Sk. No. 13/10 Güngören
Güngören/İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan
yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye
çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres
araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen
tebliğine karar verilmiştir. HMK.nun 126 ve devamı maddeleri gereği iki haftalık süre
içerisinde davacı sayısı kadar örnek eklenmek suretiyle cevap dilekçesini ve delillerinizi
sunmanız, sunmadığınız takdirde davayı inkar etmiş sayılacağınız ve bildirmeniz gereken
delillere dayanma hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 21/04/2014
(Bas›n: 28189- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2014/66 Esas
21/04/2014
Davacı Hazine vekili tarafından davalı Kayyum İstanbul Defterdarı aleyhine ikame olunan
GAİPLİKTEN TESCİL davasında verilen ara karar gereğince;
Davacı Hazine tarafından İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Yenikariye mah. Kavaklı Bayır Mevkiinde
bulunan 151 pafta, 1503 ada 2 parsel sayılı 923,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamı
maliki Behiye'nin adına kayıtlı olduğundan, Kartal 1. Sulh Hukuk Hakimliğinin 11/07/2002 tarih 2002/484
Esas ve 2002/661 K. sayılı kararı 3561 sayılı kanunun gereğince İstanbul Defterdarının davalıya kayyım
tayin edildiğinin, 10 yıllık süresinin dolduğunu, gerekli ilanın yapılarak davalıların gaipliğine ve
taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Yukarıda ada, pafta, parsel numarası yazılı taşınmaz maliki Behiye'nin hayat ve mematınlarından
haberdar olanların Mahkememizin 2014/66 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay zarfında
bildirilmesi, bu süre içerisinde bildirilmediğinde, herhangi bir haber alınamadığından Behiye'nin
(Bas›n: 28183- www.bik.gov.tr)
GAİPLİGİ'NE karar verileceği ilanen tebliğ olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2014/144 Esas
Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından Demir
(Cedo oğlu) aleyhine Mahkememiz’de açılan kamulaştırma
bedelinin tespiti ve tescil davasında İzmir İli, Çeşme İlçesi,
Alaçatı Mahallesi, 223 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın
1259,43 m2’sinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine 4650
sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca irtifak hakkının
kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescili talep edilmiş olup
ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde;
a) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal
davası açabileceği,
b) Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası
açabileceği,
c) Bu tür davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü
aleyhine yöneltileceği,
d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin
hak sahipleri adına Vakıfbank Çeşme Şubesi’ne
yatırılacağı,
e) Davalının konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm
savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren iki
hafta içinde Mahkemeye bildirmesi gerektiği,
f) Aşağıda adı geçen davalının 12.06.2014 tarihinde saat
14:15’dan itibaren yapılacak duruşmalara gelmediği veya
kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde
yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar
verileceği hususu ilan olunur. 18/04/2014
(Bas›n: 28511- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2013/647 Esas
10/04/2014
Konu: GAİPLİK İLANI.
Davacı Ömer Besim Gülmez ile davalı Marikliya Nikolaidis arasında mahkememizde
görülmekte olan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimlikleri
bulunan ve gaipliklerine karar verilmesi istenilen ANASTASİA CAYATOPULOS, HARİKLİYA
NİKOLAİDİS ve GLİKERİA TSOUKTOS'un hayatta olup olmadığı hakkında bilgisi olanların 6
ay içinde mahkememize haber vermeleri hususunda 1'er ay ara ile iki kez ilan yapılmasına,
ANASTASİA CAYATOPULOS, HARİKLİYA NİKOLAİDİS ve GLİKERİA TSOUKTOS ile ilgili
bilgisi olanların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize
bilgi vermeleri aksi halde ANASTASİA CAYATOPULOS, HARİKLİYA NİKOLAİDİS ve
GLİKERİA TSOUKTOS"un gaipliklerine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİPLER:
1- ANASTASİA CAYATOPULOS
İstanbul, Eminönü, Kumkapı, Mesihpaşa Hayriye Tüccarı, 21 Hane 1. Cilt, 68 Sahifede
kayıtlı 1324 doğumlu Maria'dan doğma Foti kızı,
2- HARİKLİYA NİKOLAİDİS
İstanbul, Fatih, Ayvansaray 112 Hane, 1 Cilt, 59 Sahife de kayıtlı 1329 doğumlu Maria'dan
doğma Foti kızı T.C nosu 12536468858.
3- GLİKERİA TSOUKTOS
İstanbul, Fatih ilçesi, 1908 tarihinde Mariya (veya Maria)dan doğma Foti kızı (Bas›n: 28592- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 25. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/3709 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: Tapuda İzmir İli, Balçova İlçesi, Balçova Mah. 257 Ada, 9 Parselde kain 134,00
m2 arsa üzerinde mesken vasıflı 6/32 arsa paylı mesken vasıflı 3 nolu bağımsız bölüm kayıtlı,
Özellikleri: Ata Caddesine çok yakın bir mesafededir. Alt yapı ve Belediye hizmetlerinden
yararlanmaktadır. Orta gelir grubu kişilerin oturduğu bir muhittedir. Ana taşınmaz 4 katlı
betonarme binadır. Ana yapı asansörsüzdür. 3 nolu bu dairenin 130 m2 net alanı, 3 oda, salon,
mutfak, hol, 3 balkon, ebeveyn banyosu, kiler, banyo wc’si vardır. Duvarlar sıvalı ve saten
boyalıdır. Dış doğramalar pvc, içler ağaç boyalı doğramadır. Salon ve oda zemini ağaç parke
diğer yerler seramik kaplıdır. Mutfakta hazır dolaplar ve banko vardır. Banyoda küvet, klozet,
hilton lavabo ve ısıtıcı vardır. Ebeveyn banyosunda duşa kabin, klozet, lavabo vardır. Wc’de
hela taşı ve lavabo vardır. Islak hacimlerin duvarları tamamı fayans kaplıdır. Salonda
tavandan aydınlatma sistemi ve diğer mahallerde kartonpiyer vardır. Dairenin %5 yıpranması
vardır. Köşe başı bir dairedir, dairede jeotermal enerji yoktur. İmarı 4 kata imarlıdır.
Adresi: İzmir ili Balçova ilçesi Fevziçakmak Mah. Alparslan Sok. No: 10 K: 1 D: 3
Yüzölçümü: 130 m2
Arsa Payı: 6/32
İmar Durumu: Bitişik nizam 4 kata imarlıdır
Kıymeti: 200.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: -1. Satış Günü: 17/06/2014 günü 14:55 - 15:05 arası
2. Satış Günü: 14/07/2014 günü 14:55 - 15:05 arası
Satış Yeri: İzmir Adliyesi D-3 Blok Zemin Kat Müzayede Salonu
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma sureti yle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İşbu satış ilanı ilgililerin tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş ancak
adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri tapuda ve mernis sisteminde kayıtlı
olmayanlar için de ayrıca borçluya da tebligat yapılamaması halinde iş bu satış ilanı tebliğ
yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/3709 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
(Bas›n: 28482- www.bik.gov.tr)
başvurmaları ilan olunur. 13/04/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

20191-28189-28183-28511-28592