KOCAELİ 6. ASLİYE
CEZA MAHKEMESİ’NDEN
Esas No: 2013/364
Karar No: 2014/432
Sanık: Oğuz ARGUNER (TC Kimlik No: 52810292212), Engin ve Nuray oğlu
02/01/1993 İzmit doğumlu, Kocaeli, İzmit, Gündoğdu mah/köy nüfusunda kayıtlı
Turgut Mah. Hacı Akşemsettin Sk. No: 14 İzmit/Kocaeli adresinde oturur.
Suç: Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını Bozma
Suç Yeri: Cedit mah. Sırakavaklar sok. İzmit/Kocaeli
Suç Tarihi ve Saati: 08/09/2013- Saat: 02:10
Karar Tarihi: 26/06/2014
Mahkememizin 26/06/2014 tarih ve 2013/364 Esas 2014/432 Karar sayılı ilamı
ile sanık Oğuz ARGUNER hakkında, TCK.nın 142/b maddesi uygulanması
istemiyle açılan kamu davasında, TCK.nın 145/1. maddesi gereğince fiil için
sanığa ceza verilmesine yer olmadığına, TCK.nın 116/4, 119/1c, 62/1, 63
maddeleri uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezası nedeniyle sanığın, TCK.
53/3 maddesi belirtmesiyle 53/1c maddesinde belirtilen, kendi altsoyu
üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilme
tarihine kadar olmak üzere; TCK 53/2 maddesi belirtmesiyle TCK. 53/1a-b-c-d-e
maddesinde belirtilen diğer haklarından hapis cezasının infazı tamamlanıncaya
kadar olmak üzere bu haklarından yoksun bırakılmasına, sanığa Kocaeli 5. Asliye
Ceza Mahkemesinin 2011/512 esas 2012/217 karar sayılı ilamı ile verilen hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararının şartları oluştuğu taktirde yeniden ele
alınması için mahkemesine bilgi verilmesine, 1/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106’ncı maddesinde belirtilen ve
terkin edilmesi gereken tutarlardan az olan yargılama giderlerinin Devlet
Hazinesine yüklenmesine karar verilmiş olup, sanığın duruşmada sokaklarda
yattığını belirttiği, mernis adresinin de yıkılmış olduğu, tüm araştırmalara rağmen
kararın sanığa tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar
açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri uyarınca iş bu karar özetinin
ulusal gazetelerden birinde ve elektronik ortamda ilanen tebliğine,
Kararın ilan tarihinden, itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ
tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde temyiz edilmediği takdirde
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 02/09/2014
(Bas›n: 60149- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2014/217 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Zonguldak Kozlu İlçe Saka Köyü
MEVKİİ: PAFTA NO: ADA NO: 128
PARSEL NO: 15
VASFI: YÜZÖLÇÜMÜ: 470,11 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI: Havva Fidan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 26/12/2008 gün ve 32- 365 sayılı kararı ile, Zonguldak
Eren Tes TM-Erelğli II TM Enerji İletim Hattı Tesisi kapsamında Zonguldak, Kozlu, Saka Köyü 128 ada, 15
nolu parselde mülkiyet hakkının Maliye Hazinesine, 712,30 m2 irtifak hakkı Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.
Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olup, konuya ve taşınmaz mallarının değerine
ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkemeye yazılı
olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 günlük süre içerisinde Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel
Müdürlüğü aleyhine İdare Mahkemesi’ne dava açılabileceği, bu davayı açanların dava açtıklarını veya
yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin
kesinleşeceği, mahkemece tespit olunacak bedel üzerinden taşınmazın 470,11 m2’lik daimi irtifak hakkının
4646 Sayılı Kanunun 12/a maddesi uyarınca kullanma hakkının davacı Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel
Müdürlüğüne ait olmak üzere hazine adına tapuya tescil edileceği, Mahkemece belirlenen bedelin
Zonguldak Vakıflar Bankası Şubesi Müdürlüğü’ne yatırılacağı, duruşmanın 27/11/2014 günü saat: 09.35'den
(Bas›n: 59567- www.bik.gov.tr)
yapılacağı ilan olunur. 18/09/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA BATI 7. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/3551 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymet i, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Topçu mahallesi, 45731 ada, 6 parselde
kayıtlı, kargir apartman niteliğinde, zemin kat, 20 no.lu dükkanın ön cephesi camekanlı
alüminyum doğrama, zeminde 3/B no.Iu, içi karo kaplı, duvarlar plastik boyalı,
tavanlar plastik boyalı, Wc. ve lavabosu mevcut, önünde araç girişi olan yaklaşık 44,00
m2 kullanım alanlı taşınmazın geniş evsafı ve özellikleri bilirkişi raporunda yazılı olup,
açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.
Adresi: Topçu mahallesi, 1517. sokak, Ertuğrul Apt Bina no: 3, zemin kat, No: 3B Etimesgut
Yüzölçümü: 793,00 m2.
Arsa Payı: 37/793
İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti: 60.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü: 12/11/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü: 08/12/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri: Ankara Batı (Sincan) Adliyesi mezat salonunda.
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/3551 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/09/2014
(Bas›n: 60069- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA BATI 7. İCRA DAİRESİ’NDEN DÜZELTME İLANI
2014/1882 TLMT.
Müdürlüğümüze ait yukarıda numarası yazılı dosyada ipotekli bulunan taşınmazlardan
Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi, 46212 ada, 3 parselde kayıtlı, 9. kat, 40 bağımsız no.lu
meskenin adres kısmında daire no.su: 9 olarak yazılmış ise de, 40 bağımsız no.lu mesken
(Bas›n: 60097- www.bik.gov.tr)
olarak DÜZELTİLMESİ ilan ve tebliğ olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 25. ve 23. maddesinde
belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve
Yardımcı Doçentler alınacaktır.
Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma
Eserini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini,
tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan
ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde
Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli
doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın
yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna
başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı
belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli doktora
belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım
tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması
gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla
yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Radyasyon Onkolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anatomi
Ortopedi ve Travmatoloji
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kadro Unvanı
Profesör
Doçent
Adet
1
1
1
Yardımcı Doçent 1
Kadro Unvanı
Profesör
Doçent
Profesör
Profesör
Profesör
Profesör
Doçent
Doçent
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Adet
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Aranan Şartlar
- Çocuk Gastroenterolojisi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.
- Anestezi uzmanı olmak,
- Algoloji üst ihtisas sahibi olmak.
- Çocuk Hematoloji, Onkoloji uzmanı ve çocuk kemik iliği nakli alanında
deneyimli olmak.
- Çevre Mühendisliği alanında lisansını, Kimya alanında doktorasını
tamamlamış olmak.
BAŞVURU ADRESİ:
Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 500 44 44
(Bas›n: 60009- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

60149-59567-60069-60097