T.C.
MALĠYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı : 70812047/ 2014/11
Konu: KBS (Say2000i) Duyurusu
KEÖS UYGULAMA SÜRECĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
ĠLĠġKĠN KBS DUYURUSU
(SIRA NO: 11 )
Bilindiği üzere, 18/06/2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel
Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdarelerinin Ödeme ve Tahsilat ĠĢlemlerinin Elektronik Ortamda
Yapılmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) kapsamında ödemelere iliĢkin nakit
talep ve gönderme emri oluĢturma iĢlemleri Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi
(KBS) say2000i uygulaması üzerinden, gönderme emirlerinin bankaya aktarılması ve
kapatma iĢlemleri ise KBS-KEÖS uygulaması üzerinden yürütülmektedir.
KBS-say2000i muhasebe uygulamasının kademeli olarak web ortamına taĢınmasını ve
söz konusu Usul ve Esaslar çerçevesinde iĢ süreçlerinde uygulama kolaylığı ve bütünlüğünün
sağlanmasını teminen, nakit talep ve gönderme emri iĢlemleri KBS- KEÖS uygulamasına
geçirilmiĢ olup, yeni uygulama pilot olarak belirlenen muhasebe birimlerinde uygulanmaya
baĢlamıĢtır. 22/05/2014 PerĢembe gününden itibaren ise bütün muhasebe birimlerinde
uygulanacaktır.
Yeni uygulamaya sorunsuz bir Ģekilde geçilmesi bakımından;
 22/05/2014 PerĢembe günü saat 15:30’a kadar yapılacak nakit talepleri ile
gönderme emri oluĢturma iĢlemlerinin KBS-say2000i uygulaması üzerinden
yapılması,
 22/05/2014 PerĢembe günü saat 15:30’dan sonra yapılacak nakit talepleri ile
gönderme emri oluĢturma iĢlemlerinin KBS-KEÖS uygulaması üzerinden
http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/kbs/index.php adresinde yer
alan KEÖS Uygulama Kılavuzunda belirtildiği Ģekilde yürütülmesi,
hususlarında bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Bekir BAYRAKDAR
Genel Müdür
Download

Keos Uygulama Sürecinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin KBS