ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
ENSTĠTÜ KURUL KARARLARI
Toplantı Tarihi: 24 Nisan 2014
Toplantı Sayısı : 2013-2014 / 2
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı II.
Enstitü Kurulu, 24 Nisan 2014 tarihinde saat 14.00’da Enstitü Müdürü Prof. Dr. K. Zafer
KARAER’in baĢkanlığında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu’nda
toplanmıĢtır. Enstitü Kuruluna; Enstitü müdür yardımcıları ve 48 anabilim dalı baĢkanı
katılmıĢtır. Toplantıda aĢağıdaki kararlar alınmıĢtır.
KARARLAR
Karar 1- Enstitü Ders Komisyonunun, Ankara Üniversitesi Senatosunun 18.02.2014
tarih ve 3227 sayılı, 03.12.2013 tarih ve 3191 sayılı ve 24.03.2014 tarih ve 3257 sayılı
kararları üzerine toplanarak almıĢ olduğu kararların Enstitü Kurulunda oylanması sonucunda
aĢağıdaki Ģekilde uygulanmasına karar verildi.
1: Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 28-33 ve 37. maddeleri ve
anılan Senato kararları gereğince AKTS’ lerin aĢağıda tablolarda olduğu Ģekilde
belirlenmesine;
Doktora
Ders Dönemi
Tez Dönemi
Ders
En az 7 ders / En az 70
AKTS- 36 Ulusal Kredi
Tez ÇalıĢması
88 AKTS
Seminer (2 adet)
10 AKTS
Uzmanlık Alan Dersi
32 AKTS
Uzmanlık Alan Dersi
24 AKTS
Yeterlilik ÇalıĢması
16 AKTS
Toplam
En az 120 AKTS
120 AKTS
240 AKTS
• Doktorada Tez dönemi Senato Kararı gereğince 4 yarıyıl
Tezli Yüksek Lisans
Ders Dönemi
Tez Dönemi
Ders
En az 7 ders / En az 56 AKTS24 Ulusal Kredi
Tez ÇalıĢması
44 AKTS
Seminer
(1 adet)
Toplam
4 AKTS
Uzmanlık Alan Dersi
16 AKTS
En az 60 AKTS
• Tezli Yüksek Lisansta Tez dönemi Senato Kararı gereğince 2 yarıyıl
60 AKTS
120 AKTS
Tezsiz Yüksek Lisans
Ders Dönemi
Ders
En az 10 ders / En az 80 AKTS-30 Ulusal Kredi
Dönem Projesi
10 AKTS
Toplam
90 AKTS
2: Tüm programlarda en az 3 dersin zorunlu ders olarak belirlenmesine (50 kabul, 1 ret);
3: Doktora programındaki alan uygulaması dersinin zorunlu dersler kapsamından seçmeli
dersler kapsamına alınmasına (oybirliği ile);
4: Alan uygulaması dersinin ders saatini 5 saat olarak belirlenmesine ve 5 AKTS ile
kredilendirilmesine(oybirliği ile);
5: Doktorada en az 2 olan seminer sayısının 1 seminere indirilmesine (7 kabul, 46 ret);
6: Öğrencilerin danıĢmanlığının en geç 1. yarıyıl sonuna kadar belirlenmesi ve tezli yüksek
lisans ile doktora öğrencilerinin uzmanlık alan derslerinin takip eden dönem baĢında
baĢlatılması gerektiğine (48 kabul, 3 ret);
Karar 2- Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü arasında Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) ortak doktora ve yüksek
lisans programlarının açılmasına iliĢkin protokol metninin uygun bulunduğuna oybirliği ile
karar verildi.
Karar 3- Disiplinlerararsı Adli Bilimler Anabilim Dalı bünyesinde; “Adli Psikoloji Tezli
Yüksek Lisans Programı (Ġkinci Öğretim)” programının açılması isteminin kabulüne,
program derslerinin aĢağıdaki Ģekilde olmasına ve Ankara Üniversitesi Senatosu’nun onayına
sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Ders Kodu
Adli Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (Ġkinci Öğretim) Dersleri
Ders Ġsimleri
Psikopatoloji – Çocuk
Psikopatoloji – Çocuk (Uygulama)
Psikopatoloji - YetiĢkin
Psikopatoloji - YetiĢkin (Uygulama)
Adli Psikoloji
Adli Psikoloji (Uygulama)
KiĢiliğin Değerlendirilmesi - Çocuk
KiĢiliğin Değerlendirilmesi – Çocuk (Uygulama)
KiĢiliğin Değerlendirilmesi - YetiĢkin
KiĢiliğin Değerlendirilmesi – YetiĢkin (Uygulama)
Suç Kuramları
Adam Öldürme ve ÖrgütlenmiĢ Suç
Sosyal Bilimlerde AraĢtırma
Kredisi
202
021
202
021
202
021
202
021
202
021
202
202
303
AKTS
6
3
6
3
6
9
6
3
6
3
6
6
9
Statüsü
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Ġstatistik
Gözlem ve GörüĢme Teknikleri
Adli Psikoloji Uygulamalarında BiliĢsel Süreçler ve
Bellek AraĢtırmaları
Çocuk Suçluluğu ve Hizmet Modelleri
Suç Profili ve Suç Önleme
303
404
9
12
Seçmeli
Seçmeli
303
9
Seçmeli
202
6
9
Seçmeli
Seçmeli
303
Karar 4- Disiplinlerararsı Adli Bilimler Anabilim Dalı bünyesinde; “Adli BiliĢim Tezli
Yüksek Lisans Programı (Ġkinci Öğretim)” programının açılması isteminin kabulüne,
program derslerinin aĢağıdaki Ģekilde olmasına ve Ankara Üniversitesi Senatosu’nun onayına
sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
Adli BiliĢim Tezli Yüksek Lisans Programı (Ġkinci Öğretim) Dersleri
ZORUNLU DERSLER
1
2
3
4
5
6
7
8
Dersler
Adli Bilimlere GiriĢ (Teorik)
Adli Bilimlere GiriĢ (Uygulama)
BiliĢim Hukuku (Teorik)
BiliĢim Hukuku (Uygulama)
Bilgisayar Sistemleri (Teorik)
Bilgisayar Sistemleri (Uygulama)
Veri Analiz Yöntemleri (Teorik)
Veri Analiz Yöntemleri (Uygulama)
Kredi
202
021
202
021
202
021
202
021
AKTS
6
3
6
3
6
3
6
3
Kredi
202
021
AKTS
6
3
202
021
202
021
202
021
202
021
6
3
6
3
6
3
6
3
202
021
202
021
202
021
6
3
6
3
6
3
SEÇMELĠ DERSLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dersler
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Teorik)
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
(Uygulama)
Mobil Cihaz Ġnceleme (Teorik)
Mobil Cihaz Ġnceleme (Uygulama)
Bilgisayar Ağları (Teorik)
Bilgisayar Ağları (Uygulama)
Sayısal Görüntü ĠĢleme (Teorik)
Sayısal Görüntü ĠĢleme (Uygulama)
Parola ve ġifreleme Teknikleri (Teorik)
Parola ve ġifreleme Teknikleri
(Uygulama)
Siber Ġnceleme (Teorik)
Siber Ġnceleme (Uygulama)
Kriptoloji ve Ağ Güvenliği (Teorik)
Kriptoloji ve Ağ Güvenliği (Uygulama)
Ses Analiz Teknikleri (Teorik)
Ses Analiz Teknikleri (Uygulama)
Karar 5- Disiplinlerararsı Adli Bilimler Anabilim Dalı bünyesinde; “Fizik Ġncelemeler ve
Kriminalistik Tezli Yüksek Lisans Programı (Ġkinci Öğretim)” programının açılması
isteminin kabulüne, program derslerinin aĢağıdaki Ģekilde olmasına ve Ankara Üniversitesi
Senatosu’nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Fizik Ġncelemeler ve Kriminalistik Tezli Yüksek Lisans Programı (Ġkinci
Öğretim) Dersleri
Ders Kodu Ders Ġsimleri
Kredisi AKTS Statüsü
Adli Bilimlere GiriĢ
202
6
Zorunlu
AraĢtırma Yöntemleri
202
6
Zorunlu
Narkotikler ve Analizleri
202
6
Zorunlu
Narkotikler ve Analizleri (Uygulama)
021
3
Zorunlu
Grafoloji ve Sahtecilik
202
6
Seçmeli
Grafoloji ve Sahtecilik (Uygulama)
021
3
Seçmeli
Parmak Ġzi
101
3
Seçmeli
Parmak Ġzi (Uygulama)
021
3
Seçmeli
Adli Toksikoloji I
202
6
Seçmeli
Adli Toksikoloji I (Uygulama)
021
3
Seçmeli
Fotoğrafçılık
202
6
Seçmeli
Fotoğrafçılık (Uygulama)
021
3
Seçmeli
Patlayıcılar
202
6
Seçmeli
Patlayıcılar (Uygulama)
021
3
Seçmeli
Kriminoloji
202
6
Seçmeli
Toksikoloji
202
6
Seçmeli
Hukuk BaĢlangıcı ve Adli Prosedür
202
6
Seçmeli
Kriminalistikte Elektron Mikroskobu
202
6
Seçmeli
Kriminalistikte Elektron Mikroskobu (Uygulama)
021
3
Seçmeli
Balistik
202
6
Seçmeli
Balistik (Uygulama)
021
3
Seçmeli
Ses Analizleri
202
6
Seçmeli
Ses Analizleri (Uygulama)
021
3
Seçmeli
Adli Bilimlerde Bilgisayar
202
6
Seçmeli
Adli Bilimlerde Bilgisayar (Uygulama)
021
3
Seçmeli
Adli Kimya
202
6
Seçmeli
Adli Kimya (Uygulama)
021
3
Seçmeli
Adli Fizik
202
6
Seçmeli
Adli Fizik (Uygulama)
021
3
Seçmeli
Olay Yeri Ġnceleme
202
6
Seçmeli
Adli Tıp
202
6
Seçmeli
Temel Adli Otopsi
202
6
Seçmeli
Temel Adli Otopsi (Uygulama)
021
3
Seçmeli
Karar 6- Disiplinlerararsı Adli Bilimler Anabilim Dalı bünyesinde; “Sağlık Hukuku Tezli
Yüksek Lisans Programı” programının açılması isteminin kabulüne, program derslerinin
aĢağıdaki Ģekilde olmasına ve Ankara Üniversitesi Senatosu’nun onayına sunulmasına
oybirliği ile karar verildi.

Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı Dersleri
DERSİN
KODU
DERSİN ADI
ULUSAL
KREDİ
AKTS
202
021
202
6
3
6
021
3
202
6
021
3
202
6
021
3
202
021
202
202
6
3
6
6
202
202
021
6
6
3
202
021
6
3
ZORUNLU DERSLER
Sağlık Hukukuna GiriĢ (Teorik)
Sağlık Hukukuna GiriĢ (Uygulama)
Hukuk BaĢlangıcı ve Temel Hukuk
Kavramları (Teorik)
Hukuk BaĢlangıcı ve Temel Hukuk
Kavramları (Uygulama)
Sağlık Personelinin Cezai Sorumluluğu
(Teorik)
Sağlık Personelinin Cezai Sorumluluğu
(Uygulama)
Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu
(Teorik)
Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu
(Uygulama)
Tıp Ceza Hukuku (Teorik)
Tıp Ceza Hukuku (Uygulama)
Sağlık Hukuku Mevzuatı
Adli Tıp Açısından Tıbbi Uygulama Hataları
SEÇMELĠ DERSLER
Sağlık Sistemleri ve Politikaları
ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Hukuku (Teorik)
ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Hukuku
(Uygulama)
Sigorta Hukuku ve Sağlık Sigortası (Teorik)
Sigorta Hukuku ve Sağlık Sigortası
(Uygulama)
Ġnsan Hakları ve Hasta Hakları
Sağlık Hukuku Açısından Gıda Güvenliği
(Teorik)
Sağlık Hukuku Açısından Gıda Güvenliği
(Uygulama)
Biyoetik ve Etik
Üreme Hakları
Tıbbi Terminoloji
55422041 Sağlık Hukuku
ĠletiĢim, Toplum, Sağlık
Sağlık Hukuku Açısından Ġlaç Güvenliği
(Teorik)
Sağlık Hukuku Açısından Ġlaç Güvenliği
(Uygulama)
202
202
6
3
021
3
202
202
202
202
202
202
6
6
6
6
6
6
021
3
Karar 7- Disiplinlerararsı Adli Bilimler Anabilim Dalı bünyesinde; “Adli DiĢ Hekimliği
Doktora Programı” programının açılması isteminin kabulüne, program derslerinin aĢağıdaki
Ģekilde olmasına ve Ankara Üniversitesi Senatosu’nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar
verildi.
Adli DiĢ Hekimliği Doktora Programı Zorunlu ve Seçmeli Dersler
Zorunlu Dersler
Ders Kodu
Ders Adı
Adli Bilimlere GiriĢ
Klinik Adli Tıp (Teorik)
Klinik Adli Tıp (Uygulama)
Adli DiĢ Hekimliği I (Teorik)
Adli DiĢ Hekimliği I (Uygulama)
Adli Antropoloji
Adli Psikiyatri
DiĢ Hekimliği Mevzuatı
Adli DiĢ Hekimliğinde Kimliklendirme (Teorik)
Ulusal
202
202
021
202
021
202
202
202
202
AKTS
6
6
3
6
3
6
6
6
6
Adli DiĢ Hekimliğinde Kimliklendirme
(Uygulama)
021
3
Ders Adı
Saati
AKTS
DiĢ Hekiminin Yasal Sorumlulukları ve Malpraktis
(Teorik)
202
6
Seçmeli Dersler
Ders Kodu
DiĢ Hekiminin Yasal Sorumlulukları ve Malpraktis
(Uygulama)
DiĢ Hekimliğinde Antemortem Kayıtların
Tutulması (Teorik)
021
3
201
3
DiĢ Hekimliğinde Antemortem Kayıtların
Tutulması (Uygulama)
021
3
Adli Raporlama
Adli Raporlama (Uygulama)
Ölüm ve Ölüm Sonrası DeğiĢiklikler
202
021
202
6
3
6
Ağız Anatomisi (Teorik)
Ağız Anatomisi (Uygulama)
ġiddet ve Mobbing
Adli Travmatoloji
Kitlesel Felaketlerde Kriz Yönetimi
202
021
202
202
202
6
3
6
6
6
Adli Amaçlı Paternite Tayini (Teorik)
202
6
Adli Amaçlı Paternite Tayini (Uygulama)
021
3
BilirkiĢilik
Sorgulama ve Çapraz Sorgu
202
202
6
6
Cinsel Taciz
Çocuk, YaĢlı ve Engelli Ġstismarı
202
202
6
6
Lekelerin Adli Amaçla Değerlendirilmesi (Teorik)
202
6
Lekelerin Adli Amaçla Değerlendirilmesi
(Uygulama)
Yanak, Kulak ve Dudak Ġzlerinin Adli Amaçla
Değerlendirilmesi
021
3
202
6
Adli Bilimlerde AraĢtırma Teknikleri
202
6
DiĢ Morfolojisi, DiĢ Varyasyonları, Çene ĠliĢkileri
ve Oklüzyon (Teorik)
DiĢ Morfolojisi, DiĢ Varyasyonları, Çene ĠliĢkileri
ve Oklüzyon (Uygulama)
Isırık Ġzlerinden Kimliklendirme (Teorik)
202
6
021
3
202
6
Isırık Ġzlerinden Kimliklendirme (Uygulama)
021
3
Dental DNA Analizleri (Teorik)
Dental DNA Analizleri (Uygulama)
202
021
6
3
Adli DiĢ Hekimliği II
Ağız Otopsisi (Teorik)
Ağız Otopsisi (Uygulama)
Yüzün Yeniden Yapılandırılması (Teorik)
Yüzün Yeniden Yapılandırılması (Uygulama)
202
202
021
202
021
6
6
3
6
3
Karar 8- Disiplinlerararsı Adli Bilimler Anabilim Dalı bünyesinde; “Adli Antropoloji Tezli
Yüksek Lisans Programı” programının açılması isteminin kabulüne, program derslerinin
aĢağıdaki Ģekilde olmasına ve Ankara Üniversitesi Senatosu’nun onayına sunulmasına
oybirliği ile karar verildi.

DERSĠN
KODU
Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
ADI
Z/S*
T
U
K
AKTS
Antropoloji
Z
2
0
2
6
Adli Tıp ve Adli Bilimler
Z
2
0
2
6
Anatomi
Z
2
0
2
6
Adli Antropoloji
Z
3
0
3
9
Adli Antropoloji (Uygulama)
Z
0
2
1
3
Adli Osteoloji
Z
3
0
3
9
Adli Osteoloji (Uygulama)
Z
0
2
1
3
Antropometri (Uygulama)
S
0
2
1
3
S
0
2
1
3
Ölü Gömme Biçimler
S
1
0
1
3
Adli Kemik Patolojisi
S
2
0
2
6
Ġskelette Travma Analizi
S
2
0
2
6
Ġskelette Travma Analizi (Uygulama)
S
0
2
1
3
DiĢ Antropolojisi
S
2
0
2
6
DiĢ Antropolojisi (Uygulama)
S
0
2
1
3
Sağlık Antropolojisi ve Kültürel DeğiĢme
S
2
0
2
6
Suç Antropolojisi
S
2
0
2
6
Ekolojik Antropoloji
S
1
0
1
3
Antropojik Materyalden Tarihlendirme
S
2
0
2
6
Adli Antropolojik Açıdan Olay Yeri Yönetimi
(Uygulama)
Yöntemleri
Antropojik Materyalden Tarihlendirme
S
0
2
1
3
Ġskeletten Kimliklendirme (Uygulama)
S
0
4
2
6
Adli Arkeoloji
S
2
0
2
6
Omurgalı Osteolojisi
S
2
0
2
6
S
0
4
2
6
Moleküler Antropoloji
S
3
0
3
9
Adli Antropolojide Ġstatistik
S
2
0
2
6
Antropolojik Etik
S
2
0
2
6
Adli Tafanomi
S
2
0
2
6
Yöntemleri (Uygulama)
Adli Antropoloji ve Osteoloji Uygulaması
(Uygulama)
Karar 9- Disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı lisansüstü program derslerine aĢağıda
belirtilen derslerin eklenmesine ve düzenlemelerin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz
yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
Programı: Kriminalistik (Doktora)
Dersin Adı
Delillerin Değerlendirilmesinde Süreç ve Aktörler
Delillerin Değerlendirilmesinde Süreç ve Aktörler
(Uygulama)
Adli Bilimler ve Medya
Adli Bilimler ve Medya (Uygulama)
Adli Bilimlerde AraĢtırma ve Ġstatistik Uygulamaları
Adli Bilimlerde AraĢtırma ve Ġstatistik Uygulamaları
(Uygulama)
Kredisi
202
021
202
021
202
021
AKTS
6
3
6
3
6
3
Statüsü
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Kredisi
202
021
202
021
202
AKTS
6
3
6
3
6
Statüsü
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
021
3
Seçmeli
Programı: Adli Kimya ve Adli Toksikoloji (Doktora)
Dersin Adı
Adli Kimya Laboratuvarlarında Analiz Yöntemleri
Adli Kimya Laboratuvarlarında Analiz Yöntemleri
(Uygulama)
Hücre Biyolojisi ve Toksikolojisi
Hücre Biyolojisi ve Toksikolojisi (Uygulama)
Toksisite Biyogöstergeleri
Toksisite Biyogöstergeleri (Uygulama)
Programı: Fizik Ġncelemeler ve Kriminalistik (Tezli Yüksek Lisans)
Dersin Adı
Adli BiliĢim
Adli BiliĢim (Uygulama)
Kredisi
202
021
AKTS
6
3
Statüsü
Seçmeli
Seçmeli
Kredisi
202
AKTS
6
Statüsü
Seçmeli
021
3
Seçmeli
Kredisi
202
021
202
AKTS
6
3
6
Statüsü
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
021
3
Seçmeli
Programı: Adli Kimya ve Adli Toksikoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Dersin Adı
Adli Toksikolojide Enstrümantal Analiz
Adli Toksikolojide Enstrümantal Analiz (Uygulama)
Programı: Adli Psikoloji (Tezli Yüksek Lisans)
Dersin Adı
Adli Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme
Adli Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme
(Uygulama)
Çocuk
Koruma ve Önleme
Çocuk Koruma ve Önleme (Uygulama)
Karar 10- Farmasötik Botanik Anabilim Dalı lisansüstü programlarından derslerin
çıkarılmasına, doktora programına aĢağıda belirtilen derslerin eklenmesine ve düzenlemelerin
2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar
verildi.
ÇIKARILMASI ÖNERĠLEN DERSLER
Kodu
Dersler
Programı
Kredisi
Statüsü
34502067
Türkiye Florası
Doktora
202
Seçmeli
34502068
Türkiye Florası (Uygulama)
Doktora
021
Seçmeli
34502075
Türkiye Geofitleri
Doktora
303
Seçmeli
34504013
Türkiye’nin Endemik Bitkileri
Tezli YL
202
Seçmeli
Programı
Kredisi
Statüsü
Tıbbi Bitkilerin Tarihçesi
Doktora
202
Seçmeli
Bitkisel Tıbbi Ürünlerde Advers
Etkiler
Doktora
202
Seçmeli
AÇILMASI ÖNERĠLEN DERSLER
Kodu
Dersler
Karar 11- DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı lisansüstü program derslerine aĢağıda
belirtilen derslerin eklenmesine ve düzenlemelerin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz
yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
Kodu
Dersler
Kredisi
Statüsü
Vital DiĢlerde Ağartma Yöntemleri
202
Seçmeli
Kompozit Rezin Uygulama Teknikleri
202
Seçmeli
Dentin Pinleri Uygulama Teknikleri
202
Seçmeli
Ġnley Yapım Teknikleri
202
Seçmeli
Laminate Veneer Yapım Teknikleri
202
Seçmeli
Karar 12- Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalı lisansüstü programları ders değiĢikliği ve yeni ders
açma önerilerinin aĢağıda belirtilen Ģekilde kabulüne ve düzenlemelerin 2014-2015 eğitimöğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
AÇILMASI ÖNERĠLEN DERSLER
Kodu
Dersler
Kredisi
Statüsü
Kan Fizyolojisi
101
Zorunlu
Kan Fizyolojisi Uygulamaları
021
Zorunlu
KREDĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÖNERĠLEN DERSLER
Kodu
Dersler
22603009
Fizyolojinin Esasları
Eski
Kredisi
Yeni Kredisi
Statüsü
404
303
Zorunlu
Karar 13- Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Perfüzyon Tezsiz Yüksek Lisans (II.
Öğretim) Programı derslerine aĢağıda belirtilen derslerin eklenmesine ve düzenlemelerin
2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar
verildi.
Kodu
Dersler
Ekstrakorporeal DolaĢım Teknikleri
Uygulamaları
Kredisi
Statüsü
021
Seçmeli
Karar 14- Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Programı derslerine aĢağıda
belirtilen derslerin eklenmesine ve düzenlemelerin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz
yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
Kodu Dersler
Programı Kredisi Statüsü
Modern YaĢamda Egzersiz Uygulamaları ve Beslenme
ĠliĢkisi
YL
303
Seçmeli
Performans Beslenmesi Uygulamalarında Son GeliĢmeler YL
303
Seçmeli
Performans Beslenmesinde Ergojenik Yardım
DR
303
Seçmeli
Performans Sporunda Doping Uygulamaları
DR
303
Seçmeli
Prof. Dr. K. Zafer KARAER
Enstitü Müdürü
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Fügen
AKTAN
Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Tanju ÖZÇELĠKAY
Farmakoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
Ayfer TEZEL
Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Nilüfer TARIMCI
Farmasötik Teknoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Serpil NEBĠOĞLU
Biyokimya (Eczacılık)
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Maksut COġKUN
Farmasötik Botanik
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Benay CAN EKE
Farmasötik Toksikoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Feyyaz ONUR
Analitik Kimya
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Gülçin SALTAN
Farmakognozi
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Murat AKKAYA
Periodontoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. ġaziye SARI
Pedodonti
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Bengi ÖZTAġ
Ağız, DiĢ ve Çene Radyolojisi
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Zahir ALTUĞ
Ortodonti
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Sulhiye YILDIZ
Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Meral TUNÇBĠLEK
Farmasötik Kimya
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Serpil ALTUNDOĞAN
Ağız, DiĢ ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Fatmagül ZIRAMAN
Endodonti
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Ġbrahim TEKDEMĠR
Anatomi
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Perihan ÖZYURT
DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Atilla H. ELHAN
Biyoistatistik
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Sevgi ġAR
Eczacılık iĢletmeciliği
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. A. Cavidan AKÖREN
Protetik DiĢ Tedavisi
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Belma TURAN
Biyofizik
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Semra ATALAY
Çocuk Sağ. ve Hastalıkları
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr.Mesut Birol ATAY
Fizik Ted.ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Muharrem GERÇEKER
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. RüĢtü S. GÜNER
Spor Hekimliği
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Asuman SUNGUROĞLU
Tıbbi Biyoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Serap ġAHĠNOĞLU
Tıp Tarihi ve Etik
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Recep AKDUR
Halk Sağlığı
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Alp CAN
Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Adnan UYSALEL
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. ġehsuvar ERTÜRK
Tıp Eğitimi ve BiliĢimi
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Özden PALAOĞLU
Tıbbi Farmakoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Metin BAġTUĞ
Fizyoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Nahide KONUK
Ġç Hastalıkları
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. M. Bahaddin GÜZEL
Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. H. Serdar ÖZTÜRK
Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. A. Murat AKSOY
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Merih HAZIROĞLU
Anatomi (Veteriner)
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Hilal KARAGÜL
Biyokimya(Veteriner)
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Doç. Dr. Ġ. Safa GÜRCAN
Biyoistatistik
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Ömer BEġALTI
Cerrahi
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Ayhan BAġTAN
Doğum ve Jinekoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Necmettin TEKĠN
Dölerme ve Sun’i Tohumlama
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Sezai KAYA
Farmakoloji ve Toksikoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Bahri EMRE
Fizyoloji(Veteriner)
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL
Genetik
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Belgin
SARIMEHMETOĞLU
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Ahmet ERGÜN
Hayvan Besleme ve Bes. Hast.
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Engin SAKARYA
Hayvan Sağ. Ekonomisi ve ĠĢl..
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Levent ERGÜN
Histoloji-Embriyoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. K. Serdar DĠKER
Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Doç. Dr. R. Tamay BAġAĞAÇ
GÜL
Vet. Hek. Tarihi ve Deontoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Mitat KOZ
Beden Eğitimi ve Spor
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. K. Zafer KARAER
Parazitoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Yılmaz AKÇA
Viroloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU
Beslenme ve Diyetetik
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Mehmet ġAHAL
Ġç Hastalıkları
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU
Patoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Ceyhan ÖZBEYAZ
Zootekni
Anabilim Dalı BaĢkanı
Doç. Dr. Gülsüm ANÇEL
HemĢirelik
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Neriman ARAL
Çocuk GeliĢimi
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Ġ. Hamit HANCI
Disiplinlerarası Adli Bilimler
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Aysun UZ Disiplinlerarası
Sinir Bilimleri Anabilim Dalı
BaĢkanı
Prof. Dr. Veli DUYAN
Disiplinlerarası Aile DanıĢmanlığı
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Veli DUYAN
Sosyal Hizmet
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN
Disilinlerarası Hepatoloji
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. Engin TURAN
Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri
Anabilim Dalı BaĢkanı
(Katılmadı)
Prof. Dr. A. Ezel ESATOĞLU
Sağılık Kurumları Yönetimi
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Serpil NEBĠOĞLU
Disiplinlerarası Klinik Eczacılık
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Günhan GÜRMAN
Disiplinlerarası Kök Hücre ve
Yenileyici Tıp
Anabilim Dalı BaĢkanı
Download

24 Nisan 2014 Toplantı S - Sağlık Bilimleri Enstitüsü