Sıra No
01
02
DEVAM EDEN TAGEM PROJELERİ
ĠĢlenmiĢ ve ĠĢlenmemiĢ Mısır Bazlı Gıdalarda
35S,Bt11,Bt176,Mon810,T25,GA21 ve NK603
Tespiti ve Miktar Tayini
Dr. Aykut
GÜLEREN
2012-2014
ĠĢlenmiĢ ve ĠĢlenmemiĢ Soya Bazlı Gıdalarda 35 S
soya, Roundup Ready Soya ,MON 89788 ve A270412 Tespiti ve Miktar Tayini
Dr. Aykut
GÜLEREN
2012-115
Bursa ve Çevresinde Tüketime sunulan Naturel Sızma
Zeytinyağlarında Pestisit Kalıntılarının GPC-GC
Sema YĠĞĠT
Yöntemi ile belirlenmesi
2013-15
Farklı ĠĢleme Parametreleri ile elde edilen Naturel
Sızma Zeytinyağlarının fenolik BileĢiklerinin
Müğe NEBĠOĞLU
Ransimat Değeri ve Duyusal özellikler Üzerine Etkisi
2014-15
05
Plastik Silikon Mutfak Gereçlerinden Gıdaya Geçen
Kalıntı Seviyelerinin AraĢtırılması
Fatih DAĞDELEN
2014
06
Melamin Orijinli Plastik Gıda Kaplarından Gıdalara
GeçenMelamin Migrasyonunun AraĢtırılması
Merve MANAV
2014
07
Kantitatif Gluten Analizinde HPLC Metodunun
Ali ÖZCAN
Kullanılması ve ELĠSA Metodu ile KarĢılaĢtırılması
2014
08
Yemlerde HPLC ile Toplam ġeker Tayininin Luff
Schoorl Yöntemi ile KarĢılaĢtırılması ve metod
Validasyonu
Serkan KARA
2014
09
Ayçiçek Yağı Üretim Teknolojisinde Rafinasyonun
Bazı AĢamalarında Optimizasyonun Sağlanması
Üzerine AraĢtırma
Kader ÇETĠN
20 14-15
03
04
Download

Devam Eden TAGE​​M Proje​leri