KOORDİNATÖR ve DESTEK HASTANELER SEVK ZİNCİRİ
(Merkez ve Ġlçe Hastaneleri)
HASTANELER
SERVĠS
BAġKANLIĞI
Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Asker
Hastanesi
KOORDĠNATÖR HASTANELER
Bursa
Devlet Hastanesi
Yüksek Ġhtisas
Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi
Çekirge
Devlet Hastanesi
ġevket Yılmaz
Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi
DESTEK HASTANELER
Onkoloji Hst.
Dört Çelik Çocuk
Hst.
Zübeyde Hanım
Doğumevi
Göğüs Hst.
Ağız DiĢ Sağlığı Mrk.
Duaçınar Ağız DiĢ Sağ.Mrk.
ÖZEL HASTANELER DESTEK VE BAĞLANTILARI
Ö.Bahar Hst.
Ö.Hayat Hst
Ö.Vatan Hst
Ö.Medikal Park Hst.
Ö.Kalp ve Aritmi Hst.
ÖAnadolu Hst..
Ö.Bursa Hst.
Ö.Acıbadem Hst.
Ö.Medicabil Hst.
Ö.JĠMER Hst.
HASTANELER
SERVĠS
BAġKANLIĞI
KOORDĠNATÖR HASTANELER
Bursa
Devlet Hastanesi
.
Mudanya Dev.Hst
Gemlik Devlet Hst.
Orhangazi Dev.Hst.
ġevket Yılmaz
Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi
YeniĢehir Dev.Hst
Ġznik Dev.Hst
Ġnegöl Dev.Hst.
Çekirge
Yüksek Ġhtisas
Devlet Hastanesi
Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi
Orhaneli Hst.
Karacabey Hst.
M.KemalpaĢa Hst.
Büyükorhan Ġlçe Hst
Keles Ġlçe Hst.
Harmancık Ġlçe Hst
HELĠPORT VE HELĠKOPTER ĠNĠġ KALKIġ ALANLARI ( RUHSATLI )
YER
KUZEY
DOĞU
BURSA HELİPORT ( AKOM ) 40.13.33 N
29.04.24E
HELİPORT
KARACABEY
40.12.27 N
28.21.08E
İLÇE FUTBOL STADI
M.KEMALPAŞA
40.02.11 N
28.25.20E
İLÇE FUTBOL STADI
ORHANELİ
39.54.50 N
28.58.28E
İLÇE FUTBOL STADI
B.ORHAN
39.46.32 N
28.52.57E
İLÇE FUTBOL STADI
HARMANCIK
39.40.40 N
29.08.49E
İLÇE FUTBOL STADI
TOPRAK
KELES
39.55.16 N
29.13.48E
İLÇE FUTBOL STADI
TOPRAK
İNEGÖL
40.04.42 N
29.29.47E
İLÇE FUTBOL STADI
GEMLİK
40.25.34 N
29.09.58E
İLÇE FUTBOL STADI
YENİŞEHİR
40.15.50 N
29.38.30E
İLÇE FUTBOL STADI
İZNİK
40.40.83 N
29.71.51E
İLÇE FUTBOL STADI
MUDANYA
40.22.25 N
28.52.87E
İLÇE FUTBOL STADI
ORHANGAZİ
40.28.55 N
29.18.27E
İLÇE FUTBOL STADI
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
40.13.19 N
28.52.04E
HELİPET
TOPRAK
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Kriz Merkezi
OLAY BİLDİRİM FORMU
Ġli:
Mahalli:
Meydana Gelen Olayın Tanımı:
ġiddeti (Depremse):
Etkilediği Alan:
Mevcut Risk:
Ölü Sayısı:
Yaralı Sayısı:
Yapılan Müdahaleler:
Ġstek ve Ġhtiyaçlar:
Belirtilmek Ġstenen Diğer Durumlar:
Bilgi Veren (Ġlgili KiĢi):
Not: Olağanüstü Bir Durumda Yukarıda Yer Alan Bilgileri Hemen Olay Sonrası AĢağıdaki
Telefon, Faks Numaralarına bildirilecektir.
Tel
: 112
FAKS : (0 224) 233 81 73
TRİAJ KARTI
Ön Yüzü
Arka Yüzü
GENEL OLARAK YARALI VE ÖLÜ DURUMU TAKİP VE İZLEME PANOSU
YARALI VE ÖLÜ SAYISI
YERLEġĠM
BĠRĠMĠNĠN
ADI
HAFĠF
VEYA
AYAKTA
TEDAVĠ
YARALI
AĞIR
YARALI
TOPLAM
YARALI
TOPLAM
ÖLÜ
MAHALLĠNDE
TEDAVĠ
EDĠLEN
YARALI
SAYISI
Not:Hastane Afet Planı Kriz Bürosu tarafından doldurulacaktır.
SEVKĠ
ĠSTENEN
YARALI
SAYISI
DĠĞER
ĠLÇELERE
SEVK
EDĠLEN
YARALI
SAYISI
ĠL DIġINA
SEVKEDĠLEN
YARALI
SAYISI
MAHALLĠNDE
DEFNEDĠLEN
VEYA
DEFNEDĠLECEK
ÖLÜ SAYISI
DĠĞER
ĠLÇELERE
DEFNĠ
ĠSTENEN
ÖLÜ SAYISI
YATAKLI
TEDAVİ
KURUMLARI
İÇİN
YATAKLI TEDAVİ
KURUMLARI
İÇİN
YARALI
, ÖLÜVE
VE BOŞ
YATAK
DURUMU
BİLGİ FORMU
YARALI
, ÖLÜ
BOŞ
YATAK
DURUMU
BİLGİ FORMU
İLİ :
TARİ
TARİH :
SAATİ
SAATİ :
YARALI
HASTANE ADI
YATARAK
TEDAVİ
TEDAVİ
SEVK
TABURCU
İL İÇİ
İL DIŞ
DIŞI
ÖLÜ
AYAKTAN
TEDAVİ
TEDAVİ
TOPLAM
YARALI
BOŞ
BOŞ YATAK
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
………………………..……….HASTANESİ ÖLÜ KAYIT FORMU
Sıra Adı Soyadı
No
ĠMZA
YaĢı
Cinsiyeti
Adresi-Olay Yeri
OluĢ ġekli
ĠMZA
Not: Acil Servis tarafından doldurulacaktır.
Ölüm Nedeni
Sonuç
ĠMZA
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
………………………..……….HASTANESİ HASTA / YARALI KAYIT FORMU
Sıra
No
Adı Soyadı
YaĢı
Cinsiyeti
Adresi-Olay Yeri
OluĢ Ģekli
Bulgular
Triaj
Düzenleyen
Ad Soyadı
Ġmza
Sevk Edildiği
Hastane
Kontrol Eden
Ad Soyadı
Ġmza
Not: Acil Servis tarafından doldurulacaktır.
Sonuç
KarĢılanan
Ġhtiyaç
KarĢılanan
Ġhtiyaç
KarĢılanan
Ġhtiyaç
KarĢılanan
Ġhtiyaç
KarĢılanan
Ġhtiyaç
KarĢılanan
Ġhtiyaç
KarĢılanan
Ġhtiyaç
KarĢılanan
Ġhtiyaç
KarĢılanan
Ġhtiyaç
KarĢılanan
Ġhtiyaç
KarĢılanan
Ġhtiyaç
KarĢılanan
Ġhtiyaç
KarĢılanan
SERUM
KAN
ÇADIR
CENAZE
NAKĠ ARACI
AMBULANS
RÖNTGEN
TEKNĠSYENĠ
HASTA
BAKICI
HEMġĠRE
AMELĠYAT
HEġĠRESĠ
ANASTEZĠ
UZMANI
PRETĠSYEN
DOKTOR
CERRAH
ORTAPEDĠ
UZMANI
HASTANE ADI
Ġhtiyaç
HER NEVĠ TIBBĠ ĠHTĠYAÇLAR TAKĠP VE ĠZLEME PANOSU
ĠHTĠYACIN ADI, MĠKTARI VE SEVKEDĠLEN
Download

Hastaneler formlar - Orhaneli Devlet Hastanesi