KOORDĠNATÖR ÖĞRETMENĠN GÖREVLERĠ
1-) ĠĢletmelerde mesleki eğitim uygulamasının planlı olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri
belirler ve kurum müdürlüğüne bildirir.
2-) Öğretim programlarında, iĢletmelerdeki uygulamalarda ortaya çıkan sorunları belirleyerek hazırlayacağı
raporu, program geliĢtirme çalıĢmalarında değerlendirilmek üzere kurum müdürlüğüne verir.
3-) Mesleki eğitim konusunda, iĢletme yetkilileri ile usta öğretici/eğitici personele rehberlikte bulunur.
4-) ĠĢletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yapmıĢ oldukları iĢler ile ilgili iĢ dosyasını kontrol eder.
5-) Öğrencilerin: baĢarı devam-devamsızlık ve disiplin durumunu izleyerek iĢletme kayıtlarındaki bilgilerin
zamanında kurum müdürlüğüne iletilmesini sağlar.
6-) ĠĢletme yetkilileri ile iĢ birliği yaparak iĢ yerine uyum sağlamayan öğrencileri belirler, alınacak önlemleri kurum
müdürlüğüne bildirir.
7-) Kurum ile iĢletme arasında imzalanan sözleĢmenin uygulamasında ortaya çıkan sorunları belirleyerek
müdürlüğe bildirir.
8-) ĠĢletme yetkilisince döneme ait puan çizelgelerinin doldurularak dönem sona ermeden 5 gün önce kurum
müdürlüğüne teslim edilmesini sağlar.
9-) ĠĢletmelerde mesleki eğitim konusunda müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirir.
MART
ġUB.
2014/2015 ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA PLANI (2. DÖNEM)
2
Öğrenci ve ĠĢyeri ile yarıyıl tatilinin değerlendirilmesi
3
ĠĢ güvenliği konusunda öğrenciden sorumlu iĢletme personelle birlikte öğrencilerin
bilgilendirilmesi
4
Okul ve iĢyeri arasındaki iĢbirliğinin geliĢtirilmesi konularında görüĢülmesi
1
2
3
NĠSAN
1
2
3
4
5
MAYIS
1
2
3
4
5
GeliĢim tablolarının kontrol edilmesi
ġubat ayına ait devamsızlık ve koord. Öğretmen rehberlik formlarının teslim edilmesi
Öğrenci dosyalarının incelenmesi ve eksik konuların tamamlanması
Yıl Sonu Beceri Sınavı hakkında öğrencilere bilgi verilmesi
GeliĢim tablolarının kontrol edilmesi
Mart ayına ait devamsızlık ve koord. Öğretmen rehberlik formlarının teslim edilmesi
Öğrenci dosyalarının incelenmesi ile yıllık plan ve yapılan iĢlerin karĢılaĢtırılması
Öğrenci dosyalarının kontrol edilmesi
Meslek eğitimi sırasında ortaya çıkan aksaklıkların tespit edilmesi
GeliĢim tablolarının okula teslim edilmesi
Telafi eğitimi hakkında iĢletme yetkililerine ve öğrenciden sorumlu iĢletme personele bilgi
verilmesi
Öğrencilerin kılık kıyafet kurallarına uyumlarının incelenmesi
Nisan ayına ait devamsızlık ve koord. Öğretmen rehberlik formlarının teslim edilmesi
Yılsonu beceri sınavında görevli öğrenciden sorumlu iĢletme personel in yazıĢmalarının
yapılması
Yıl sonu beceri sınavı ile ilgili öğrencilere bilgi verilmesi
Öğrencilerin iĢyeri disiplinine uyumlarının kontrol edilmesi
Öğrenci dosyalarının kontrol edilmesi
Öğrencilerin iĢyeri disiplinine uyumlarının kontrol edilmesi
2.Yarıyıl notlarının okula teslim edilmesi
Yılsonu çalıĢmalarının değerlendirilmesi
HAZ.
1
2
Mayıs ayına ait devamsızlık ve koord. Öğretmen rehberlik formlarının teslim edilmesi
Haziran ayına ait devamsızlık ve koord. Öğrt. Rehberlik formlarının teslim edilmesi
Yılsonu beceri sınavı (08-10 Haziran 2015)
ÖĞRETĠM YILININ SONA ERMESĠ
(12 HAZĠRAN 2015)
ÇALIġMA PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR
1-) GeliĢim tablolarının iĢletmelerden alınarak okul müdürlüğüne getirilmesi : 17 Nisan 2015 Cuma
2-) Meslek eğitimi programlarının varsa %80’ini tamamlayamayanlar için okulda telafi eğitimi : 18/05/2015
05/06/2015
3-) 2. Dönem not fiĢlerinin okul müdürlüğüne teslim edilmesi : 05 Haziran 2015 Cuma
4-) ĠĢletmelerde Meslek eğitimi gören son sınıf öğrencilerinin yıl sonu beceri sınavları öncesi öğretmenler kurulu
toplantısı :( 06 Haziran 2014 Saat : 15.30) (ĠĢletmelerle yazıĢma yapılarak iĢletmelerden görevlendirilen usta
öğreticilerde çağrılacak.)
5-) ĠĢletmelerde Meslek eğitimi gören son sınıf öğrencilerinin yıl sonu beceri sınavları: 08-10 Haziran 2015
(Öğrenciler karne dağıtım gününde okulda bulunacaklardır.)
6-) ÇalıĢma takviminde belirtilmeyen ve özel durumlarda çıkan tatillerde (kar, sis tatili vb.) öğrenciler iĢletmeye
gitmeye devam edeceklerdir, ĠĢletme Ģartlarına uyacaklardır. (Bu tür durumlarda koordinatör öğretmenlerde
görevlidirler)
Yukarıdaki hususlara titizlikle uyulmasını rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
16/ 02 / 2015
Murat DAĞLI
Koordinatör Müdür Yardımcısı
Download

2. Dönem Koordinatörlük Çalışma Planı