T.C.
OSMANİYE
İL ÖZEL İDARESİ
2015 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI
İÇİNDEKİLER
I.
GENEL BİLGİLER
2
A-
Yetki Görev ve Sorumluluklar
2
B-
Teşkilat Yapısı
4
C-
Fiziksel Kaynaklar
5
D-
İnsan Kaynakları
7
PERFORMANS BİLGİLERİ
8
A-
Temel Politika ve Öncelikler
8
B-
Amaç ve Hedefler
9
C-
Performans Hedef Göstergeleri İle Faaliyetleri
10
D-
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
55
İdare Performans Tablosu
55
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
58
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
59
II.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1
I-GENEL BİLGİLER
A-Yetki Görev ve Sorumluluklar
İl özel idaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir
Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun
önlenmesi, kültür, sanat, turizm; sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk
yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım,
bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,
Yapmakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları,
içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar,
bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi
idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için
ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili
bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi
olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu
yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare
kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada
öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.
İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar
yapılabilir.
İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer
illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il
genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre
düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye
Meclisi tarafından onaylanır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve
verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.
İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Hizmetlerin diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde
yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi
bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2
İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları
a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak,
gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve
denetlemek.
b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava
konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini
yapmak.
g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine
ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm
tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak
bir yönetmelikle düzenlenir.
İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu
yoklaması ve araştırması yapabilir.
İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da
uygulanır.
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı
bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 3
B-Teşkilat Yapısı
C-Fiziksel Kaynaklar
İdaremiz Valilik binası bitişiğinde İl Özel İdaresi hizmet binasındadır. Kurumun muhasebe ve
yazışma işlemlerinin tamamı e-içişleri bakanlığı sisteminden yapılmaktadır. Vatandaşın bilgilendirilmesi
amacıyla kurumumuzun tanıtımı ve duyurular (http://www.osmaniyeozelidare.gov.tr) internet sitemizde
güncel olarak yayınlanmaktadır.
Taşınmazlar
TAŞINMAZ CİNSİ
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU
YER ADI
KAMU
KONUTU
VALİ KONAĞI
VE
KAYMAKAM
EVİ
KONUT
OKUL
YERİ
HİZMET
BİNASI
ARSA
BAĞ
BAHÇE
İŞYERİ
TARLA
MAKİNA
PARKI/ŞANTİ
YE
DEPO/İDARE
BİNASI
Osmaniye
Merkez
12
1
31
14
2
80
12
39
12
1
11
Bahçe
3
1
8
1
9
1
5
1
14
22
5
Düziçi
Hasanbeyli
3
1
2
1
6
2
Kadirli
3
1
13
1
13
1
Sumbas
Toprakkale
4
7
1
1
5
2
1
1
1
3
1
1
TOPLAM
32
7
49
8
126
17
31
Teknoloji
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
ADI
Bilgisayar masa üstü
Bilgisayar dizüstü
Telefon
Fax makinesi
Yazıcı
Tarayıcı
Fotokopi makinesi
Monitör
MİKTARI
(ADET)
152
22
170
10
87
36
13
159
35
96
1
17
2
11
Taşıt ve İş makineleri
S.No
MİKTARI
(ADET)
ARAÇ CİNSİ
1
BİNEK ARAÇLAR
8
2
PİCK-UP ÇİFT KABİNLİ
7
3
MİNİBÜS
5
4
PANELVAN MİNİBÜS KAMYONET
3
5
DAMPERLİ KAMYON
31
6
SABİT KASALI KAMYON
1
7
KAPALI SAC KASALI KAMYON
1
8
DAMTRAK
4
9
TREYLER ÇEKİCİ
2
10
AKARYAKIT TANKERİ
2
11
ARAZÖZ
4
12
GREYDER
11
13
DOZER
6
14
YÜKLEYİCİ
6
15
KANAL KAZICI
5
16
EKSKAVATÖR
5
17
SİLİNDİR
5
18
ASFALT YAMA MAKİNASI
2
19
YAPIM DİSTRİBİTÖRÜ
2
20
ROLEY TANK
1
21
ROLEY TANKER (TREYLER)
2
22
SEMİ DORSE
2
23
SEYYAR TAMİR ARACI
1
24
SEYYAR YAĞLAMA
1
TOPLAM
Kurumlara Tahsis edilen Araçlar
GENEL TOPLAM
KİRALIK ARAÇ SAYISI
GENEL TOPLAM
117
12
129
18
147
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1
D-İnsan Kaynakları
Personel Durumu
KURUMUN ADI
657 SAYILI KANUNA
TABİ DEVLET MEMURU
SAYISI
4857 SAYILI KANUNA
TABİ İŞÇİ SAYISI
İl Özel İdaresi
96
131
GEÇİCİ İŞÇİ
SAYISI
SÖZLEŞMELİ
SAYISI
1
0
NORM
DOLU
BOŞ
198
96
102
105
131
-
-
1
-
303
228
102
NORM
DOLU
BOŞ
Genel İdare Hizmetler
Teknik Hizmetler
Avukatlık Hizmetleri
107
49
58
59
44
15
4
1
3
Sağlık Hizmetleri
16
-
16
Yardımcı Hizmetler
12
2
10
198
96
102
NORM
DOLU
BOŞ
105
131
-
-
1
-
105
132
-
Norm Kadroya Göre Personel Durumu
KANUN
657 Sayılı Kanuna Tabi
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi)
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Geçici İşçi)
TOPLAM
Sınıflara Göre Memur Durumu
SINIFI
TOPLAM
İşçi Durumu
İŞÇİ KADROSU
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi)
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Geçici İşçi)
TOPLAM
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2
II-PERFORMANS BİLGİLERİ
A-Temel Politika ve Öncelikler
Amaç ve hedeflerimizdeki temel politikalar ve öncelikler de kırsal kesime yönelik ve nüfusun
çoğunluğunun faydalanabileceği hizmetlere yönelik olmuştur. Bundan sonrada olmaya devam
edilecektir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak halkın
katılımı sağlanacaktır.
Osmaniye
İl Özel İdaresi; Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve 2015-2019 Stratejik
Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine
getirebilmek amacıyla faaliyetlerini;
Kırsal Alt Yapının Geliştirilmesi
Çevresel ve Mekansal Gelişimin Artırılması
Sosyal Refahın Artırılması ve Kültürel Değerlerin Korunması
Kurumsal Yapının Geliştirilmesi istikametinde sürdürmektedir.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 3
B-Amaç ve Hedefler
Misyonumuz
Kanunların verdiği yetki ve görevler çerçevesinde sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde
kullanarak, yöre halkının beklentilerine uygun kaliteli hizmetlerle, sürdürülebilir bir kalkınmayı
hedefleyerek, kırsal ve kentsel kalkınmayı sağlamaktır.
Vizyonumuz
Osmaniye ilinde yaşayan herkesin gurur duyacağı , değişim ve gelişmeyi benimseyerek
öncülük eden ve Osmaniye’yi layık olduğu noktaya getirmiş bir kurum olmaktır.
Temel Değerlerimiz
 Güvenilirlik
 Yenilikçilik
 Şeffaflık
 Hukuka insan haklarına
saygı
 Tarafsızlık
 Uzmanlık
 Katılımcılık
 Çevreye ve Topluma duyarlılık
 Verimlilik
 Ulaşılabilirlik
 Memnuniyet
 Hesap verebilirlik
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 4
C-Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler
1- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-1
Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları
çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef-1.1
Plan dönemi boyunca 358 km 1. Kat asfalt kaplama yapılacaktır.
Performans
Hedefi-1.1.1
2015 yılında 78 km 1. Kat asfalt kaplama yapılacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-1. Kat asfalt kaplama yapımı(km)
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
78 km 1. Kat asfalt kaplama yapımı.
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
9.348.418,76
9.348.418,76
9.348.418,76
9.348.418,76
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 5
2- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-1
Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları
çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef-1.2
Plan dönemi boyunca 631 km 2. Kat asfalt kaplama yapılacaktır.
Performans
Hedefi-1.2.1
2015 yılında 87 km 2. Kat asfalt kaplama yapılacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-2. kat asfalt kaplama yapımı(km)
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
87 km 2. Kat asfalt kaplama yapımı.
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
2.993.616,41
2.993.616,41
2.993.616,41
2.993.616,41
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 6
3- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-1
Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları
çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef-1.3
Plan dönemi boyunca 1338 km onarım-stabilize yapılacaktır.
Performans
Hedefi-1.3.1
2015 yılında 338 km Onarım- Stabilize yapılacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Onarım-Stabilize yapımı (Km)
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama
:
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
338 km Onarım- Stabilize yapımı.
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
4.530.000,00
4.530.000,00
4.530.000,00
4.530.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 7
4- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-1
Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları
çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef-1.4
Plan dönemi boyunca 25.000 m3 asfalt onarım (yama) yapılacaktır.
Performans
Hedefi-1.4.1
2015 yılında 5000 m3 asfalt onarım (yama) yapılacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1- Asfalt onarım (yama) yapımı (5000 m3 )
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama
:
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
5000 m3 Asfalt onarım (yama) yapımı.
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
1.925.000,00
1.925.000,00
1.925.000,00
1.925.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 8
5- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-1
Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları
çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef-1.5
Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için plan dönemi boyunca
mevcut ve yapılacak yolların toplam 15.000 adet trafik levhası ihtiyacı
karşılanacaktır.
Performans
Hedefi-1.5.1
2015 yılında 4992 adet trafik levhası alımı yapılacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
2013
2014
2015
1-Alınan trafik levhası sayısı.
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
4992 adet trafik levhası alımı.
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 9
6- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-1
Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları
çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef-1.6
Köy yolları altyapısının iyileştirilmesi için sanat yapısı ( 34 adet köprü, 5.509 adet
menfez, 3.584 adet büz, 16.500 mt. İstinat duvarı, 21.400 mt. Beton trapez kanal)
yapılacaktır.
Performans
Hedefi-1.6.1
2015 yılında köy yollarının alt yapısını iyileştirmek için 6 adet köprü, 1102 adet
menfez, 717 adet büz, 3300 mt istinat duvarı, 4280 mt beton trapez yapılacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Köprü (adet)
2013
2014
2015
-
-
-
2-Menfez(adet)
3-Büz (adet)
4-İstinat duvarı (mt)
5-Beton trapez (mt)
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Sanat yapısı.(6 adet köprü, 1102 adet
menfez, 717 adet büz, 3300 mt istinat
duvarı, 4280 mt beton trapez)
2.481.000,00
2.481.000,00
Genel Toplam
2.481.000,00
2.481.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 10
7- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-1
Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları
çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef-1.7
Plan dönemi boyunca 1.000.000 m2 ( yaklaşık 200 km ) parke taşı ve beton yol
yapılacaktır.
Performans
Hedefi-1.7.1
2015 yılında 200 m2 parke taşı ve beton yol yapılacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Parke taşı ve beton yol (km)
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
200 km parke taşı ve beton yol yapımı.
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
4.400.000,00
4.400.000,00
4.400.000,00
4.400.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 11
8- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-1
Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları
çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef-1.8
Plan dönemi boyunca 50 km bitümlü sıcak karışım kaplama yol yapılacaktır.
Performans
Hedefi-1.8.1
2015 yılında 10 km bitümlü sıcak karışım(BTK) kaplama yol yapılacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Bitümlü sıcak karışım (km)
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
10 km bitümlü sıcak karışım(BTK) kaplama
yol yapımı.
1.340.000,00
1.340.000,00
Genel Toplam
1.340.000,00
1.340.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 12
9- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-2
Hedef-2.1
Performans
Hedefi-2.2.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması , kanalizasyon
ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları
yapılacaktır.
İçme Suyu olmayan köy veya bağlılarının içme suyu sorunun çözülmesi için
gerekli isale hatları döşenmek suretiyle 84 adet içme suyu deposu yapılacaktır.
2015 yılında 6 adet isale hattı ve 5 adet içme suyu deposu yapılacaktır.Ayrıca
muhtelif köylere ihtiyacı dahilinde içme suyu boru yardımı yapılacaktır. Çelik
Boruların Korunması amacıyla katodik koruma yapılacaktır..
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Yapılan isale hattı ve içme suyu deposu sayısı.
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Muhtelif köylere 6 adet isale hattı ve 5 adet
içme suyu deposu yapılması.
1.600.000,00
1.600.000,00
Genel Toplam
1.600.000,00
1.600.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 13
10- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-2
Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması , kanalizasyon
ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları
yapılacaktır.
Hedef-2.2
Tüm köylerin içme suyu depolarına toplam 200 adet klorlama cihazı takılacaktır.
Performans
Hedefi-2.2.1
2015 yılında köylerin içme suyu depolarına toplam 60 adet klorlama cihazı
takılacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Klorlama cihazı takılan içme suyu deposu.
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Muhtelif köylerin içme suyu depolarına
toplam 60 adet klorlama cihazı takılması.
200.000,00
200.000,00
Genel Toplam
200.000,00
200.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 14
11- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-2
Hedef-2.4
Performans
Hedefi-2.4.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması , kanalizasyon
ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları
yapılacaktır.
Tüm köylerin içme suyu depoları haznelerinin içinin fayans, seramik
kaplamalarının yapılması. Ayrıca depo kapıları ve pencerelerinden kanatlı
sürüngen ve böceklerin depolara girişini engellemek amacıyla depo ve
pencerelere sineklik takılması.
2015 yılında köylerin 35 adet içme suyu depolarına haznelerine fayans, seramik
kaplama ve depo kapılarına, pencerelerine sineklik yapılması.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1- Fayans, seramik kaplama, depo kapılarına ve
pencerelerine sineklik yapılan depo sayısı.
Açıklama :
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
35 adet içme suyu deposuna fayans,
seramik kaplama, depo kapılarına ve
pencerelerine sineklik yapılması.
1.050.000,00
1.050.000,00
Genel Toplam
1.050.000,00
1.050.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 15
12- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-2
Hedef-2.5
Performans
Hedefi-2.5.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması , kanalizasyon
ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları
yapılacaktır.
Tüm köylerin membalarının çevresine direkli tel örgü inşa edilmek suretiyle
membaların içme suyunun kirlenmesine karşı hayvanların müdahalesi
engellenecektir.
2015 yılında köylerin 15 adet
korunmasını sağlamak.
membasının çevresine tel örgü yapılarak
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Tel örgü takılan memba sayısı.
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
15 adet memba
yapılması.
çevresine
tel
örgü
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 16
13- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-2
Hedef-2.6
Performans
Hedefi-2.6.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması , kanalizasyon
ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları
yapılacaktır.
Tüm köylerin ekonomik ve fiziki açıdan ömrünü tamamlamış tesislerinin yeniden
inşa edilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla isale hatları ve şebeke hatlarında
çalışmalar yapılacaktır.
2015 yılında köylerin 43.666 mt. Boru ile isale ve şebeke hattına yenileme
çalışması yapılacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Yenilenen isale ve şebeke hattı sayısı.
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
İsale ve şebeke hatlarına 43.666 mt. boru
yenilemesi.
655.000,00
655.000,00
Genel Toplam
655.000,00
655.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 17
14- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-3
Hedef-3.1
Performans
Hedefi-3.1.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Ulusal tarım politikaları doğrultusunda yüksek düzeyde verim artışı
sağlanması amacıyla tarım arazilerinin modern sulama sistemleri ile
sulanmasını sağlayarak kırsal alt yapıyı geliştirmektir.
1100 hektar kuru tarım arazisini sulamaya açarak yetiştirilecek ürün çeşidi
artırılacak ve birim alan daha fazla verim elde edilmesi sağlanacaktır.
2015 yılında 300 hektar alan sulamaya açılarak yetiştirilecek ürün çeşidini
arttırmak ve daha fazla verim elde etmek.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Sulamaya açılan alan (hektar)
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
5 adet sulama suyu tesisi yapımı.
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
1.525.000,00
1.525.000,00
1.525.000,00
1.525.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 18
15- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-3
Hedef-3.2
Performans
Hedefi-3.2.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Ulusal tarım politikaları doğrultusunda yüksek düzeyde verim artışı
sağlanması amacıyla tarım arazilerinin modern sulama sistemleri ile
sulanmasını sağlayarak kırsal alt yapıyı geliştirmektir.
Osmaniye İli 2014-2018 Tarım Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen amaç ve
hedefler doğrultusunda , ıslah edilmiş nitelikli tohumluk ve fidan kullanmak
suretiyle tarımsal üretimde verim artışı elde edilmesi ve zor durumda olan
çitçilerin gelir getirici tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi sağlanacaktır.
2015 yılında nitelikli fidan ve fide dikimi yapılarak tarımsal üretimde verim
artışı sağlanacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
2013
2014
2015
1-Dikilen nitelikli fidan ve fide sayısı.
-
-
-
2-Dikili arazilerin artış oranı.(%)
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Nitelikli fidan ve fide dikimi.
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 19
16- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-3
Hedef-3.3
Performans
Hedefi-3.3.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Ulusal tarım politikaları doğrultusunda yüksek düzeyde verim artışı
sağlanması amacıyla tarım arazilerinin modern sulama sistemleri ile
sulanmasını sağlayarak kırsal alt yapıyı geliştirmektir.
Tarım Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ,
zoonoz hastalıklarıyla mücadele amacıyla İl genelindeki büyükbaş ve küçükbaş
hayvanların koruyucu aşılarının yapılması sağlanacaktır.
2015 yılında zoonoz hastalıklarıyla mücadele kapsamında büyükbaş ve küçükbaş
hayvanların koruyucu aşılarını yapmak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
2013
2014
2015
1-Aşı yapılan hayvan sayısı.
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının
koruyucu aşılarının yapılması.
90.000,00
90.000,00
Genel Toplam
90.000,00
90.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 20
17- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-4
Köy imar planı çalışmaları ile imara uygun yapılaşmaya gidilecektir.
Hedef-4.1
Plan dönemi boyunca İlimize bağlı 160 köyün tamamının imar planları yapılarak
köy yerleşimlerinin daha düzenli olması sağlanacaktır.
Performans
Hedefi-4.1.1
2015 yılında 32 adet köye imar planı hali hazır harita hazırlanacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-İmar planı hali hazır harita yapılan köy sayısı.
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
32 Adet köye imar planı hali hazır harita
hazırlanması.
1.500.000,00
1.500.000,00
Genel Toplam
1.500.000,00
1.500.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 21
18- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-4
Hedef-4.2
Performans
Hedefi-4.2.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Özel İdaresinin il sınırları içinde hizmet ve görevleriyle ilgili olarak köy
ve bağlı yerleşim birimlerine ait içme suyu, sulama suyu, yol, köprü ,
kanalizasyon vb. projeler yapılacaktır.
Mera, yaylak ve kışlaklardan kiralanması düşünülen ve İl Özel İdaresine tahsis
edilen alanların vaziyet planları ve yapılaşma şartları belirlenerek halihazır
haritaları veya imar planları yaptırılacaktır.
2015 yılında 4 adet mera, yaylak ve kışlak vasıflı arazinin geçici yerleşim yeri
olarak tespit edilmesi, vaziyet planı ve hali hazır haritalarının yapılması.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Mera, yaylak ve kışlak araziler için yapılan hali
hazır harita sayısı.
Açıklama :
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
4 Adet mera, yaylak ve kışlak araziler için
hali hazır harita hazırlanması.
50.000,00
50.000,00
Genel Toplam
50.000,00
50.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 22
19- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-5
Hedef-5.1
Performans
Hedefi-5.1.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Özel İdaresinin il sınırları içinde hizmet ve görevleriyle ilgili olarak köy
ve bağlı yerleşim birimlerine ait içme suyu, sulama suyu, yol, köprü ,
kanalizasyon vb. projeler yapılacaktır.
Tarım, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, yol, su, kanalizasyon, katı atık,
çevre, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma vb. hizmetlerin; etüt ve
planlamalarının yapılması , su kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik olarak
İlimiz sınırları içinde bulunan kaynak sularının tespiti , debilerinin ölçülmesi ,
içme ve sulama suyu kaynakları envanterinin oluşturulması ile kuraklık riskine
karşı su depolama yapısı göletlerin yapılabileceği topografik alanların
belirlenmesi sağlanacaktır.
2015 yılında tüm alt yapı projelerinin hazırlanması.(yol, su, kanalizasyon, katı
atık vb.)
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Hazırlanan proje sayısı.
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Yol, su, kanalizasyon, katı atık vb. proje
hazırlama.
105.000,00
105.000,00
Genel Toplam
105.000,00
105.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 23
20- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-6
Hedef-6.1
Performans
Hedefi-6.1.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Osmaniye İl özel idaresinin yetki alanı içerisinde ruhsatsız çalışmaların
doğal çevreye, tarım arazilerine, mevcut tesislere ve ülke ekonomisine
verdiği zararlar göz önünde bulundurularak ruhsatsız kaçak çalışmalar ile
mücadele etmek , yer altı ve yerüstü doğal zenginliklerinin toplumun
menfaatleri gözetilerek kullanılmasını, çevreye duyarlı , iş güvenliğine
uygun olarak çalışan işletme sayısını artırmayı sağlamaktır.
Yetki alanımız içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ve maden
ocaklarının ruhsatlandırma ve denetim çalışmaları gerçekleştirilecektir.
2015 yılında İşletmelerin ve maden ocaklarının ruhsatlandırma ve denetlenmesi.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Yapılacak olan Ruhsatlandırma başvurularının
alınması, uygun olanlarının sonuçlandırılması ve
denetlenen ruhsat sayısı.
Açıklama :
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
İşletmelerin
ve
maden
ruhsatlandırma ve denetlenmesi.
ocaklarının
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 24
21- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-7
Hedef-7.1
Performans
Hedefi-7.1.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Termal turizm ve içme amaçlı doğal mineralli su kaynaklarının tespiti ,
etkin ve verimli kullanımını sağlayacak projelerinin oluşturulması, termal
turizm merkezi ilan edilen bölgelerde yatırımcılara teknik ve hukuki
altyapı sağlayarak ekonomik gelişimin ve istihdamın artırılmasına katkı
sağlanması.
Osmaniye ili jeotermal enerji potansiyelinin tespiti ve var olanların iyileştirilmesi
amacıyla mevzuat dahilinde ilgili kamu ve özel kuruluşlarla ortak çalışmalar
yapılacaktır.
2015 yılında Jeotermal enerji potansiyelinin tespiti ve var olanların iyileştirilmesi
amacıyla kamu ve özel kuruluşlarla çalışmalar yapmak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Jeotermal ile ilgili yeni verilen işletme ruhsatları
ve var olanların denetimi.
Açıklama :
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Jeotermal ile ilgili yeni verilen işletme
ruhsatları ve var olanların denetimi.
20.000,00
20.000,00
Genel Toplam
20.000,00
20.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 25
22- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-8
Hedef-8.1
Performans
Hedefi-8.1.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Halk Sağlığı Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda ilaç, araç-gereç temini
ve ikmalinin yapılmasına destek vererek, Çevreye, İnsan sağlığına ve tarım
alanlarına zara vermeyecek şekilde tam etkili bir şekilde haşere ilaçlaması
yapmak.
İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce yürütülmekte olan Çevre Sağlığı kapsamında
Belediye sınırları dışarısında Köy ve bağlılarında haşere ilaçlaması yapmak ve
sivrisinek üreme bölgelerinin tespitini yaparak kuluçka alanlarının ilaçlı
mücadelesi için yapılan çalışmalarda talep doğrultusunda ilaç araç gereç ve
makine ekipman desteğinde bulunmak
2015 yılında İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne Çevre Sağlığı kapsamında talep
doğrultusunda haşere ilaçlaması, ilaç araç gereç ve makine ekipman desteği
yapılması.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1- Yapılacak olan Haşere ilaçlaması, ilaç araç gereç
ve makine ekipman desteği.
Açıklama :
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Haşere ilaçlaması, ilaç araç gereç ve
makine ekipman desteği yapılması.
137.000,00
137.000,00
Genel Toplam
137.000,00
137.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 26
23- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-9
Hedef-9.1
Performans
Hedefi-9.1.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Hayvanları Koruma Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda sokak
hayvanlarının sayımı denetimi, aşılanması ve kısırlaştırma işlemlerinin
yürütülmesine destek vermek. Bu konuda halkı bilinçlendirmek için el ilanı
ve bilgi levhaları hazırlamak ve dağıtmak.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Belediye sınırları dışında
kalan alanlardaki Sokak hayvanlarının tamamının kontrol altına alınması ile
ilgili olarak İl Hayvanları Koruma Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda
yapılan çalışmalara destek vermek.
2015 yılında Sokak hayvanlarının kontrol alınması için halka el ilanı ve bilgi
levhaları hazırlayarak dağıtmak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Sokak hayvanlarının kontrol alınması için halka
dağıtılan el ilanı ve bilgi levhaları.
Açıklama :
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Sokak hayvanlarının kontrol alınması için
halka el ilanı ve bilgi levhaları hazırlanması
ve dağıtılması.
2.000,00
2.000,00
Genel Toplam
2.000,00
2.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 27
24- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-10
İçme ve kullanma suları ile ilgili kaptajlar su depoları, ishale hatları ve
şebekelerde gerekli gözlem ve denetimleri yapmak.
Hedef-10.1
İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
İçme ve kullanma sularının daha kaliteli bir şekilde tüketimini sağlamak için 160
köy ve bağlısı ile birlikte toplam 504 adet ünitede eşit şekilde yıllara bölünerek
tespit denetim ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Performans
Hedefi-10.1.1
2015 yılında 36 adet köye içme suyu deposu ve kaptaj denetimi yapılacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-İçme suyu deposu ve kaptaj yapılan köy sayısı.
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
36 adet köye içme suyu deposu ve kaptaj
denetimi yapılması.
5.000,00
5.000,00
Genel Toplam
5.000,00
5.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 28
25- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-11
Temel eğitimde (okul öncesi, ilk ve orta okul) fırsat eşitliği yaratmak ve
eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını arttırmak, mevcut
alt yapıyı iyileştirmek.
Hedef-11.1
Temel eğitim için plan dönemi boyunca toplam 120 adet derslik yapılacaktır.
Performans
Hedefi-11.1.1
2015 yılında temel eğitim için 24 adet derslik yapılacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
2013
2014
2015
1-Yeni açılan derslik sayısı.
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
4.460.000,00
4.460.000,00
4.460.000,00
4.460.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 29
26- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-11
Hedef-11.2
Performans
Hedefi-11.2.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Temel eğitimde (okul öncesi, ilk ve orta okul) fırsat eşitliği yaratmak ve
eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını arttırmak, mevcut
alt yapıyı iyileştirmek.
Okul öncesi, ilk ve orta okullar çağın gereklerine uygun araç gereçlerle
donatılacaktır.
2015 yılında Okul öncesi, ilk ve orta okulların çağın gereklerine uygun araç
gereçlerle donatılması.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Okul öncesi, ilk ve orta okullar için araç gereç
alımı.(TL)
Açıklama :
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Okul öncesi, ilk ve orta okullar için araç
gereç alımı.
260.000,00
260.000,00
Genel Toplam
260.000,00
260.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 30
27- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-11
Hedef-11.3
Performans
Hedefi-11.3.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Temel eğitimde (okul öncesi, ilk ve orta okul) fırsat eşitliği yaratmak ve
eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını arttırmak, mevcut
alt yapıyı iyileştirmek.
Okul öncesi, ilk ve ortaokulların mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve
onarımları yapılacaktır.
2015 yılında Okul öncesi, ilk ve orta okulların mevcut binaların, tesis, araç ve
gereçlerinin bakım ve onarımlarını yapmak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Bakım ve onarımı yapılan okul sayısı.
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Okul öncesi, ilk ve ortaokulların mevcut
bina, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve
onarım yapımı.
1.200.000,00
1.200.000,00
Genel Toplam
1.200.000,00
1.200.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 31
28- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-12
Hedef-12.1
Performans
Hedefi-12.1.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ-İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin ve diğer acil durumların
yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci
oluşturmak, afet ve acil durumlarda gerekli olan teknik bilgi, donanım ve
koordinasyonun altyapısını hazırlamaktır.
İlimizde olması muhtemel acil durumlarla daha etkin müdahale edilebilmesini
sağlamak üzere ihtiyaç duyulan hizmet binasının yaptırılması, önleme
çalışmaları kapsamında kaya ıslahı yapılması, ilimizde olmuş ve olabilecek doğal
afetlerden zarar görenlerin zararlarının Evini Yapma Yardımı ile karşılanması.
2015 yılında Hizmet binasının yaptırılması, önleme çalışmaları kapsamında kaya
ıslahı yapılması, ilimizde olmuş ve olabilecek doğal afetlerden zarar görenlerin
zararlarının Evini Yapma Yardımı ile karşılanması.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Yapılan kaya ıslahı.
2013
2014
2015
-
-
-
2-Doğal afetlerden zarar gören vatandaşlara
yapılan yardım.(TL)
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Hizmet binasının yaptırılması, önleme
çalışmaları kapsamında kaya ıslahı
yapılması, ilimizde olmuş ve olabilecek
doğal
afetlerden
zarar
görenlerin
zararlarının Evini Yapma Yardımı
ile
karşılanması.
322.000,00
322.000,00
Genel Toplam
322.000,00
322.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 32
29- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-12
Hedef-12.2
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ-İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin ve diğer acil durumların
yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci
oluşturmak, afet ve acil durumlarda gerekli olan teknik bilgi, donanım ve
koordinasyonun altyapısını hazırlamaktır.
İdaremizin acil durum planları ile İlimizin acil durum planlarında İdaremize
verilmiş görevler kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak her tür malzeme
, araç ve gerecin İdaremizde hazır bulundurulmasının sağlanması.
Performans 2015 yılında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak her tür malzeme, araç ve
Hedefi-12.2.1 gerecin İdaremizde hazır bulundurulmasının sağlamak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Afet ve acil durumlar için malzeme, araç ve
gereç alımı.(TL)
Açıklama
:
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Afet ve acil durumlar için malzeme, araç ve
gereç alımı.
21.000,00
21.000,00
Genel Toplam
21.000,00
21.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 33
30- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-13
Hedef-13.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İlimizdeki kültürel ve sportif faaliyetlere , ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği içinde her türlü destek sağlanarak İlimizin sosyal kültürel yaşamını
çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir.
Osmaniye’nin turizm ile ilgili sorunlarına akılcı çözümler sunacak planlama ,
altyapı yatırımları ,tanıtım ve eğitim faaliyetleriyle Osmaniye’ nin cazip bir turizm
şehri olma yolundaki çalışmalarına katkı sağlayarak turizm potansiyelini
arttırmak.
2015 yılında ilimizde düzenlenen Nevruz bayramı Mehmet Akif ERSOY’ u anma,
Performans
İstiklal Marşının kabulü, kütüphaneler haftası, turizm haftası, müzeler haftası ve
Hedefi-13.1.1
Hıdrellez Şenlikleri gibi etkinliklerin yapılması.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Yapılan etkinlikler için giderler.(TL)
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama
:
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Nevruz bayramı Mehmet Akif ERSOY’ u
anma,
İstiklal
Marşının
kabulü,
kütüphaneler haftası, turizm haftası,
müzeler haftası ve Hıdrellez Şenlikleri gibi
etkinliklerin yapılması.
25.000,00
25.000,00
Genel Toplam
25.000,00
25.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 34
31- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-13
Hedef-13.2
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İlimizdeki kültürel ve sportif faaliyetlere , ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği içinde her türlü destek sağlanarak İlimizin sosyal kültürel yaşamını
çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir.
Osmaniye ili genelinde spor tesislerinin fiziki altyapısında iyileştirmeler yaparak
sporu yaygınlaştırmak ve vatandaşları spor yapmaya özendirmek suretiyle
Osmaniye’nin spor alanında yeni başarılara imza atmasına katkıda bulunmak.
2015 yılında ilimizde sporun gelişmesini, yaygınlaşmasını sağlamak, sporu
Performans
sevdirmek, tesislerimize spor yapmaya gelen çocuk ve gençleri teşvik etmek ve spor
Hedefi-13.2.1
kulüplerine destek olmak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Spor kulüplerine yapılan destek ve malzeme
alımı (TL)
Açıklama
:
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Spor yapmaya gelen çocuk ve gençleri
teşvik etmek ve spor il müdürlüğünce
ihtiyaç duyulan spor malzemelerini
(basketbol potası,masa tenisi, güreş minderi
vb.) almak.
125.000,00
125.000,00
Genel Toplam
125.000,00
125.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 35
32- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-14
İlimizde toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak.
Hedef-14.1
Osmaniye sınırları içerisinde yaşayan dezavantajlı bireylerin bakımını sağlamak,
toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetler ile
toplumsal sorunların çözümü , ailenin korunması ve güçlendirilmesine katkıda
bulunmak.
Performans
Hedefi-14.1.1
2015 yılında gençlerin ve çocukların uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde
bağımlılığından korunmasına yönelik tedbirleri geliştirmek madde bağımlısı ve
sokakta yaşayan tüm çocukların ve gençlerin tedavilerine yardımcı olmak ve
asker ailelerine yardımla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Madde bağımlısı ve sokakta yaşayan tüm
çocukların ve gençlerin tedavilerine yardımcı
olmak ve asker ailelerine yardımlar.(TL)
Açıklama :
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Gençlerin ve çocukların uyuşturucu, uyarıcı
ve
uçucu
madde
bağımlılığından
korunmasına yönelik tedbirleri geliştirmek
madde bağımlısı ve sokakta yaşayan tüm
çocukların ve gençlerin tedavilerine
yardımcı olmak ve asker ailelerine yardımla
ilgili iş ve işlemleri yapmak.
5.000,00
5.000,00
Genel Toplam
5.000,00
5.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 36
33- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-14
İlimizde toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak.
Hedef-14.2
İşsiz ve Yoksul insanların üretime yönelik çalışmalarda bulunmaları için ihtiyaç
duyulan sermayenin sağlanması, yerel ekonomiye canlılık kazandırılması, ihtiyaç
sahibi vatandaşlara üreticilik bilincinin aşılanması, yoksulluğun azaltılması,
yoksul ailelerin kendi gelirlerini elde edebilmesi ve sürdürülebilir gelir
edebilmelerini sağlamak.
Performans
Hedefi-14.2.1
2015 yılında Yoksullara Mikro Kredi verilmesi işlemlerini Türkiye İsrafı Önleme
Vakfı(TİSVA) ile iş birliği içerisinde çalışarak daha fazla yoksul aileye ulaşmak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Yoksul ailelere yapılan Mikro Kredi desteği.
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Yoksul ailelere Mikro Kredi desteğinin
sağlanması.
100.000,00
100.000,00
Genel Toplam
100.000,00
100.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 37
34- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-15
İdaremiz adına kayıtlı gayrimenkullerin ihtiyaçlar dikkate alınarak
yönetilerek verimli olarak kullanılması ve değerlendirilmesini sağlamak.
Hedef-15.1
İl Özel İdaresi adına kayıtlı gayrimenkullerin bakım ,onarımlarını ve temizliğini
yapmak, internet veri tabanlarına aktararak erişimini sağlamak, tahsisli ve
tahsissiz gayrimenkullerin aynı ada içerisinde bulunan parsellerin bütünlüğü
açısından tek tapuya dönüştürülmesini sağlamak.
Performans
Hedefi-15.1.1
Gayrimenkul bilgilerini e-içişleri veritabanına girerek kayıt altına alınacaktır. İl
özel idaresine kayıtlı ada aynı ada içerisindeki parsellerin tevhit, ifraz, ihdas ve
terkin işlemlerini yaparak tek tapuya dönüştürülmesini sağlamak ve İl Özel
İdaresinin kullanımında olan gayrimenkullerin küçük bakım ve onarımları
yapılacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1- Yapılan tevhit, ifraz, ihdas ve terkin işlemleri.
2- Gayrimenkullerin küçük bakım ve onarımlarım
giderleri.(TL)
Açıklama :
2013
2014
2015
-
-
-
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Tevhit, ifraz, ihdas ve terkin işlemlerinin
yapılması ve gayrimenkullerin küçük bakım
ve onarımlarının yapılması.
310.000,00
310.000,00
Genel Toplam
310.000,00
310.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 38
35- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-15
İdaremiz adına kayıtlı gayrimenkullerin ihtiyaçlar dikkate alınarak
yönetilerek verimli olarak kullanılması ve değerlendirilmesini sağlamak.
Hedef-15.2
İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerden; sağladığı gelir,
bakım, onarım, aidat ve benzeri maliyetleri karşılamayan ve elde bulundurulması
verimli olmayanların satışı ile gelir artırıcı faaliyette bulunmak.
Performans
Hedefi-15.2.1
2015 yılında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait atıl durumda olan gayrimenkullerin
satışı yapılarak İl Özel İdaresine gelir artışı sağlamak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Satışı yapılan gayrimenkuller.
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Gayrimenkullerin satış ilan, tanıtım, kıymet
takdimi vb. iş ve işlemlerin yapılması.
50.000,00
50.000,00
Genel Toplam
50.000,00
50.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 39
36- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç-15
İdaremiz adına kayıtlı gayrimenkullerin ihtiyaçlar dikkate alınarak
yönetilerek verimli olarak kullanılması ve değerlendirilmesini sağlamak.
Hedef-15.3
İl Özel İdaresinin görev alanları ile ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
arsa taleplerini karşılamak üzere kamulaştırma yapmak.
Performans
Hedefi-15.3.1
2015 yılında Merkez Dereli Köyü Hacı Güllü(Cünübet) kamulaştırma yapılarak
köy halkının ev ve arazilerinin korunması sağlanacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Dereli Köyü Hacı
kamulaştırılması.
Açıklama :
Güllü
Deresi(Cünübet)
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Dereli Köyü Hacı Güllü Deresi(Cünübet)
kamulaştırma yapılması.
50.000,00
50.000,00
Genel Toplam
50.000,00
50.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 40
37- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-16
Hedef-16.1
Performans
Hedefi-16.1.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Osmaniye İl Özel İdaresi hizmet alanları içinde bulunan köy yolları yapımı,
içme suları, sulama göletleri yapımı vb. işlerin daha etkin ve zamanında
yapılabilmesi adına makine parkının yenilenmesini ve araçların her an faal
durumda bulundurulmasını sağlamak.
Çalışmalarımızın daha etkin ve faal olabilmesi için eskimiş iş makineleri yerine
her yıl 2 tane, 5 yılda 10 tane yeni iş makinesi alınarak araç ve makine parkımız
güçlendirilecektir.
2015 yılında 2 adet iş makinesi alımı yapılacaktır.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
2013
2014
2015
1-2 adet iş makinesi alımı.
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
2 adet iş makinesi alımı.
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 41
38- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-16
Hedef-16.2
Performans
Hedefi-16.2.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Osmaniye İl Özel İdaresi hizmet alanları içinde bulunan köy yolları yapımı,
içme suları, sulama göletleri yapımı vb. işlerin daha etkin ve zamanında
yapılabilmesi adına makine parkının yenilenmesini ve araçların her an faal
durumda bulundurulmasını sağlamak.
İş Makineleri ve araçların hem onarımlarını kısa sürede yapmak hem de
masraflarını azaltmak üzere, ihtiyaçlara uygun yedek parça ve araç lastiği
rezervi ile iş makinesi ve araçların tamirde atıl durumda bulundukları süre
azaltılarak hizmetlerde verimli olarak kullanılması sağlanacaktır.
2015 yılında ihtiyaçlara uygun yedek parça ve araç lastiği rezervi ile iş makinesi
ve araçların tamirde atıl durumda bulundukları süre azaltılarak hizmetlerde
verimliliği arttırmak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Yedek parça alımı ve araç lastiği rezervi.(TL)
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Yedek parça alımı ve araç lastiği rezerv
yapılması.
300.000,00
300.000,00
Genel Toplam
300.000,00
300.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 42
39- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-16
Hedef-16.3
Performans
Hedefi-16.3.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Osmaniye İl Özel İdaresi hizmet alanları içinde bulunan köy yolları yapımı,
içme suları, sulama göletleri yapımı vb. işlerin daha etkin ve zamanında
yapılabilmesi adına makine parkının yenilenmesini ve araçların her an faal
durumda bulundurulmasını sağlamak.
Osmaniye İl Özel İdaresi Cevdetiye Ek Hizmet Binasında bulunan asfalt plentinin,
köy yolları için lazım olan asfaltı daha ucuz ve kaliteli bir şekilde elde edebilmek
için yenilenmesi sağlanacaktır.
2015 yılında Asfalt-Astar plentinin bakım ve onarımının yapılması.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Asfalt-Astar tanklarının bakımı, tankların ve
boruların izolasyonunun sağlanması. (TL)
Açıklama :
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Asfalt-Astar tanklarının bakımı, tankların
ve boruların izolasyonunun sağlanması.
700.000,00
700.000,00
Genel Toplam
700.000,00
700.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 43
40- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-17
Hedef-17.1
Performans
Hedefi-17.1.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş,
güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip
olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden
kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet
ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal
yapıyı güçlendirmek.
Hizmetlerin zamanında, etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde
gerçekleşmesi için personeli verimli olarak çalışmaya yönlendirmek ve eğitmek.
2015 yılında personellerin kalitesini ve verimini arttıracak eğitim ve seminerler
vermek.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Eğitim ve seminerlere katılan personel sayısı.
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
1-Resmi yazışma kuralları vb eğitimler.
2-Bütçe hazırlama, mali kontrol ve
ihalelerle ilgili eğitimler.
3-Ruhsat denetim, imar, taşınır işlem fişi vb.
eğitimler.
4-Etkili iletişim, etkili konuşma, diksiyon ve
psikolojik etki vb. eğitimler.
5-Yönetimde liderlik ve verimlilik eğitimleri.
6-İş ahlakı ve etik davranış ilkeleri eğitimi.
7-İmar Mevzuatı ile ilgili eğitimler.
45.000,00
45.000,00
Genel Toplam
45.000,00
45.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 44
41- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-17
Hedef-17.2
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş,
güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip
olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden
kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve
faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
İl Özel İdaresi Norm Kadrosunda belirtilen Kurumumuz birimlerinin tüm personel
ihtiyaçlarını bütçe imkanları dahilinde karşılamak.
Performans
2015 yılında personellerin ihtiyaçlarını bütçe imkanları dahilinde karşılamak.
Hedefi-17.2.1
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Personellerin maaş, ikramiye, emeklilik vb
giderlerinin karşılanması.(TL)
Açıklama
:
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Personel giderleri.
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
7.336.000,00
7.336.000,00
7.336.000,00
7.336.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 45
42- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-17
Hedef-17.3
Performans
Hedefi-17.3.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş,
güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip
olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden
kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet
ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal
yapıyı güçlendirmek.
Osmaniye İl özel idaresinin yetki alanı içerisinde çevreye duyarlı ve iş güvenliğine
uygun olarak eğitim almış personel ve koruyucu güvenlik malzemeleri ile güvenli
çalışma ortamı sağlamak.
2015 yılında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış ve çevre bilinci oluşmuş
personellerin sağlanması.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Eğitim ve seminerlere katılan personel sayısı.
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
1-İş sağlığı ve güvenliği eğitimi.
2-Çevre bilinci eğitimi.
3-Koruyucu güvenlik eğitimi.
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 46
43- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-17
Hedef-17.4
Performans
Hedefi-17.4.1
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş,
güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip
olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden
kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet
ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal
yapıyı güçlendirmek.
İdaremiz personelinin afet ve acil durumlar konusunda bilinçlendirilmesini
sağlamak üzere bilgilendirici ve eğitici konferanslar , tatbikatlar ile afet bilincini
artırmak.
2015 yılında yapılacak eğitimlerle personellerin afet ve acil durumlar konusunda
bilinçlendirilmesi.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-Eğitim ve seminerlere katılan personel sayısı.
2013
2014
2015
-
-
-
Açıklama :
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
1-Sivil savunma ve afet yönetimi eğitimi.
2-İlk yardım eğitimi.
3-depreme hazırlık, sel vb. eğitimler.
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 47
44- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-17
Hedef-17.5
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş,
güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip
olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden
kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve
faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, sarf malzemeleri
, makine ve ekipmanlar , bilgi işlem donanım ve yazılımların temin edilmesi,
kiralanması, bakım onarımı, akaryakıt ve ikmalleri ile güvenlik , işçilik ,temizlik,
yazılım güncellemesi, danışmanlık, temsil ,ağırlama ve ihtiyaç duyulan diğer her
tür hizmetlerin en ekonomik şekilde temin edilmesi sağlanarak kaynak
kullanımında verimlilik artırılacaktır.
Performans
2015 yılında İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin sekretarya işlerini yürütmek.
Hedefi-17.5.1
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1- Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait işlemler
ve Encümen üyelerine verilecek olan ödenek ile
ilgili işlemleri yürütmek.(%)
Açıklama
:
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait
işlemleri yürütmek ve Encümen üyelerine
verilecek olan ödenek ile ilgili işlemleri
yürütmek.
975.950,00
975.950,00
Genel Toplam
975.950,00
975.950,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 48
45- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Amaç-17
Hedef-17.5
Performans
Hedefi-17.5.2
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş,
güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, kurumumuzun sahip
olduğu para, araç gereç, demirbaş, personel gibi mevcut her türden
kaynağın en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve
faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, sarf malzemeleri
, makine ve ekipmanlar , bilgi işlem donanım ve yazılımların temin edilmesi,
kiralanması, bakım onarımı, akaryakıt ve ikmalleri ile güvenlik , işçilik ,temizlik,
yazılım güncellemesi, danışmanlık, temsil ,ağırlama ve ihtiyaç duyulan diğer her
tür hizmetlerin en ekonomik şekilde temin edilmesi sağlanarak kaynak
kullanımında verimlilik artırılacaktır.
2015 yılında İl Özel İdaresince gerçekleştirilecek olan yatırım ve projelerde
kullanılmak üzere akaryakıt ve hizmet alımı.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri
1-2015 yılında Yatırım ve projelerde kullanılmak
üzere akaryakıt ve hizmet alımı giderleri(TL)
Açıklama :
2013
2014
2015
-
-
-
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bütçe Dışı
Toplam
2015 yılında Yatırım ve projelerde
kullanılmak üzere akaryakıt ve hizmet
alımı.
8.268.050,00
8.268.050,00
Genel Toplam
8.268.050,00
8.268.050,00
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 49
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Faaliyet
İL ÖZEL İDARESİ
Performans
Hedefi
İdare Adı
1.1.1
1
78 km 1. Kat asfalt kaplama yapımı.
9.348.418,76
100
9.348.418,76
100
1.2.1
1
87 km 2. Kat asfalt kaplama yapımı.
2.993.616,41
100
2.993.616,41
100
1.3.1
1
338 km Onarım- Stabilize yapımı.
4.530.000,00
100
4.530.000,00
100
1.4.1
1
5000 m3 Asfalt onarım (yama) yapımı.
1.925.000,00
100
1.925.000,00
100
1.5.1
1
4992 adet trafik levhası alımı.
200.000,00
100
200.000,00
100
1.6.1
1
Sanat yapısı.(6 adet köprü, 1102 adet menfez,
717 adet büz, 3300 mt istinat duvarı, 4280 mt
beton trapez)
2.481.000,00
100
2.481.000,00
100
1.7.1
1
200 m2 parke taşı ve beton yol yapımı.
4.400.000,00
100
4.400.000,00
100
1.8.1
1
1.340.000,00
100
1.340.000,00
100
2.1.1
1
1.600.000,00
100
1.600.000,00
100
2.2.1
1
200.000,00
100
200.000,00
100
2.4.1
1
1.050.000,00
100
1.050.000,00
100
2.5.1
1
15 adet memba çevresine tel örgü yapılması.
150.000,00
100
150.000,00
100
2.6.1
1
İsale ve şebeke hatlarına 43.666 mt. boru
yenilemesi.
655.000,00
100
655.000,00
100
3.1.1
1
300 hektar alan sulamaya açılması.
1.525.000,00
100
1.525.000,00
100
3.2.1
1
Nitelikli fidan ve fide dikimi.
100.000,00
100
100.000,00
100
3.3.1
1
90.000,00
100
90.000,00
100
4.1.1
1
1.500.000,00
100
1.500.000,00
100
4.2.1
1
50.000,00
100
50.000,00
100
105.000,00
100
105.000,00
100
30.000,00
100
30.000,00
100
20.000,00
100
20.000,00
100
137.000,00
100
137.000,00
100
2.000,00
100
2.000,00
100
5.000,00
100
5.000,00
100
5.1.1
1
6.1.1
1
7.1.1
1
8.1.1
1
9.1.1
1
10.1.1
1
BÜTÇE İÇİ
10 km bitümlü sıcak karışım(BTK) kaplama yol
yapımı.
Muhtelif köylere 6 adet isale hattı ve 5 adet içme
suyu deposu yapılması.
Muhtelif köylerin içme suyu depolarına toplam 60
adet klorlama cihazı takılması.
35 adet içme suyu deposuna fayans, seramik
kaplama, depo kapılarına ve pencerelerine
sineklik yapılması.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının koruyucu
aşılarının yapılması.
32 Adet köye imar planı hali hazır harita
hazırlanması.
4 Adet mera, yaylak ve kışlak araziler için hali
hazır harita hazırlanması.
Yol, su, kanalizasyon, katı atık vb. proje
hazırlama.
İşletmelerin
ve
maden
ocaklarının
ruhsatlandırma ve denetlenmesi.
Jeotermal ile ilgili yeni verilen işletme ruhsatları
ve var olanların denetimi.
Haşere ilaçlaması, ilaç araç gereç ve makine
ekipman desteği yapılması.
Sokak hayvanlarının kontrol alınması için halka
el ilanı ve bilgi levhaları hazırlanması ve
dağıtılması.
36 adet köye içme suyu deposu ve kaptaj
denetimi yapılması.
BÜTÇE DIŞI
TL
PAY
%
TL
PAY
%
TOPLAM
TL
PAY
%
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 50
11.1.1
1
24 adet derslik yapımı.
11.2.1
1
Okul öncesi, ilk ve orta okullar için araç gereç
alımı.
11.3.1
1
12.1.1
1
12.2.1
1
Okul öncesi, ilk ve ortaokulların mevcut bina,
tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarım
yapımı.
Hizmet binasının yaptırılması, önleme çalışmaları
kapsamında kaya ıslahı yapılması, ilimizde olmuş
ve olabilecek doğal afetlerden zarar görenlerin
zararlarının Evini Yapma Yardımı
ile
karşılanması.
Afet ve acil durumlar için malzeme, araç ve gereç
alımı.
Nevruz bayramı Mehmet Akif ERSOY’ u anma,
İstiklal Marşının kabulü, kütüphaneler haftası,
turizm haftası, müzeler haftası ve Hıdrellez
Şenlikleri gibi etkinliklerin yapılması.
Spor yapmaya gelen çocuk ve gençleri teşvik
etmek ve spor il müdürlüğünce ihtiyaç duyulan
spor malzemelerini (basketbol potası,masa tenisi,
güreş minderi vb.) almak.
Gençlerin ve çocukların uyuşturucu, uyarıcı ve
uçucu madde bağımlılığından korunmasına
yönelik tedbirleri geliştirmek madde bağımlısı ve
sokakta yaşayan tüm çocukların ve gençlerin
tedavilerine yardımcı olmak ve asker ailelerine
yardımla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
4.460.000,00
100
4.460.000,00
100
260.000,00
100
260.000,00
100
1.200.000,00
100
1.200.000,00
100
322.000,00
100
322.000,00
100
21.000,00
100
21.000,00
100
25.000,00
100
25.000,00
100
125.000,00
100
125.000,00
100
5.000,00
100
5.000,00
100
13.1.1
1
13.2.1
1
14.1.1
1
14.2.1
1
Yoksu Ailelere Mikro Kredi desteğinin sağlanması.
100.000,00
100
100.000,00
100
15.1.1
1
Tevhit, ifraz, ihdas ve terkin işlemlerinin
yapılması ve gayrimenkullerin küçük bakım ve
onarımlarının yapılması.
310.000,00
100
310.000,00
100
15.2.1
1
Gayrimenkullerin satış ilan, tanıtım, kıymet
takdimi vb. iş ve işlemlerin yapılması.
50.000,00
100
50.000,00
100
15.3.1
1
Dereli Köyü Hacı Güllü
kamulaştırma yapılması.
50.000,00
100
50.000,00
100
16.1.1
1
2 adet iş makinesi alımı.
1.000.000,00
100
1.000.000,00
100
16.2.1
1
Yedek parça alımı ve araç lastiği rezerv yapılması.
300.000,00
100
300.000,00
100
16.3.1
1
Asfalt-Astar tanklarının bakımı, tankların ve
boruların izolasyonunun sağlanması.
700.000,00
100
700.000,00
100
17.1.1
1
1-Resmi yazışma kuralları vb eğitimler.
2-Bütçe hazırlama, mali kontrol ve ihalelerle ilgili
eğitimler.
3-Ruhsat denetim, imar, taşınır işlem fişi vb.
eğitimler.
4-Etkili iletişim, etkili konuşma, diksiyon ve
psikolojik etki vb. eğitimler.
5-Yönetimde liderlik ve verimlilik eğitimleri.
6-İş ahlakı ve etik davranış ilkeleri eğitimi.
7-İmar Mevzuatı ile ilgili eğitimler.
45.000,00
100
45.000,00
100
17.2.1
1
Personel giderleri.
7.336.000,00
100
7.336.000,00
100
17.3.1
1
1-İş sağlığı ve güvenliği eğitimi.
2-Çevre bilinci eğitimi.
3-Koruyucu güvenlik eğitimi.
5.000,00
100
5.000,00
100
Deresi(Cünübet)
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 51
17.4.1
1
17.5.1
1
17.5.2
1
1-Sivil savunma ve afet yönetimi eğitimi.
2-İlk yardım eğitimi.
3-depreme hazırlık, sel vb. eğitimler.
Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri
yürütmek ve Encümen üyelerine verilecek olan
ödenek ile ilgili işlemler.
2015 yılında Yatırım ve projelerde kullanılmak
üzere akaryakıt ve hizmet alımı.
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
5.000,00
100
5.000,00
100
975.950,00
100
975.950,00
100
8.268.050,00
100
8.268.050,00
100
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
Genel Yönetim Giderleri
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 52
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İdare Adı
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
Yedek Ödenek
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
6.998.651,00
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
(TL)
6.998.651,00
777.984,00
39.232.630,00
777.984,00
39.232.630,00
700.000,00
2.963.613,00
10.918.122,00
700.000,00
2.963.613,00
10.918.122,00
3.419.000,00
3.419.000,00
60.568.403,00
4.441.597,00
65.010.000,00
60.568.403,00
4.441.597,00
65.010.000,00
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak
İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Toplamı
NOT: Milli Eğitim Müdürlüğüne 5.920.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 53
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER
1.1.1
2015 yılında 78 km 1. Kat asfalt kaplama yapılacaktır.
78 km 1. Kat asfalt kaplama yapımı.
1.2.1
2015 yılında 87 km 2. Kat asfalt kaplama yapılacaktır.
87 km 2. Kat asfalt kaplama yapımı.
1.3.1
2015 yılında 338 km Onarım- Stabilize yapılacaktır.
338 km Onarım- Stabilize yapımı.
1.4.1
2015 yılında 5000 m3 asfalt onarım (yama)
yapılacaktır.
5000 m3 Asfalt onarım (yama) yapımı.
1.5.1
2015 yılında 4992 adet trafik levhası alımı yapılacaktır.
4992 adet trafik levhası alımı.
1.6.1
2015 yılında köy yollarının alt yapısını iyileştirmek için 6
adet köprü, 1102 adet menfez, 717 adet büz, 3300 mt
istinat duvarı, 4280 mt beton trapez yapılacaktır.
Sanat yapısı.(6 adet köprü, 1102 adet menfez, 717 adet büz,
3300 mt istinat duvarı, 4280 mt beton trapez)
1.7.1
2015 yılında 200 m2 parke taşı ve beton yol yapılacaktır.
200 m2 parke taşı ve beton yol yapımı.
1.8.1
2.1.1
2015 yılında 10 km bitümlü sıcak karışım(BTK)
kaplama yol yapılacaktır.
2015 yılında 6 adet isale hattı ve 5 adet içme suyu
deposu yapılacaktır.Ayrıca muhtelif köylere ihtiyacı
dahilinde içme suyu boru yardımı yapılacaktır. Çelik
Boruların Korunması amacıyla katodik koruma
yapılacaktır..
SORUMLU BİRİMLER
YOL VE ULAŞIM
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
10 km bitümlü sıcak karışım(BTK) kaplama yol yapımı.
Muhtelif köylere 6 adet isale hattı ve 5 adet içme suyu deposu
yapılması.
2.2.1
2015 yılında köylerin içme suyu depolarına toplam 60
adet klorlama cihazı takılacaktır.
Muhtelif köylerin içme suyu depolarına toplam 60 adet
klorlama cihazı takılması.
2.4.1
2015 yılında köylerin 35 adet içme suyu depolarına
haznelerine fayans, seramik kaplama ve depo kapılarına,
pencerelerine sineklik yapılması.
35 adet içme suyu deposuna fayans, seramik kaplama, depo
kapılarına ve pencerelerine sineklik yapılması.
2.5.1
2015 yılında köylerin 15 adet membasının çevresine tel
örgü yapılarak korunmasını sağlamak.
15 adet memba çevresine tel örgü yapılması.
2.6.1
2015 yılında köylerin 43.666 mt. Boru ile isale ve şebeke
hattına yenileme çalışması yapılacaktır.
İsale ve şebeke hatlarına 43.666 mt. boru yenilemesi.
3.1.1
2015 yılında 300 hektar alan sulamaya açılarak
yetiştirilecek ürün çeşidini arttırmak ve daha fazla verim
elde etmek.
300 hektar alan sulamaya açılması.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 54
SU VE KANAL HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.1
2015 yılında nitelikli fidan ve fide dikimi yapılarak
tarımsal üretimde verim artışı sağlanacaktır.
Nitelikli fidan ve fide dikimi.
3.3.1
2015 yılında zoonoz hastalıklarıyla mücadele
kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların
koruyucu aşılarını yapmak.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının koruyucu aşılarının
yapılması.
4.1.1
2015 yılında 32 adet köye imar planı hali hazır harita
hazırlanacaktır.
32 Adet köye imar planı hali hazır harita hazırlanması.
4.2.1
5.1.1
6.1.1
7.1.1
8.1.1
9.1.1
10.1.1
11.1.1
11.2.1
11.3.1
2015 yılında 4 adet mera, yaylak ve kışlak vasıflı
arazinin geçici yerleşim yeri olarak tespit edilmesi,
vaziyet planı ve hali hazır haritalarının yapılması.
2015 yılında tüm alt yapı projelerinin hazırlanması.(yol,
su, kanalizasyon, katı atık vb.)
2015 yılında İşletmelerin ve maden ocaklarının
ruhsatlandırma ve denetlenmesi.
2015 yılında Jeotermal enerji potansiyelinin tespiti ve var
olanların iyileştirilmesi amacıyla kamu ve özel
kuruluşlarla çalışmalar yapmak.
2015 yılında İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne Çevre Sağlığı
kapsamında talep doğrultusunda haşere ilaçlaması, ilaç
araç gereç ve makine ekipman desteği yapılması.
2015 yılında Sokak hayvanlarının kontrol alınması için
halka el ilanı ve bilgi levhaları hazırlayarak dağıtmak.
2015 yılında 36 adet köye içme suyu deposu ve kaptaj
denetimi yapılacaktır.
2015 yılında temel eğitim için 24 adet derslik
yapılacaktır.
2015 yılında Okul öncesi, ilk ve orta okulların çağın
gereklerine uygun araç gereçlerle donatılması.
2015 yılında Okul öncesi, ilk ve orta okulların mevcut
binaların, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve
onarımlarını yapmak.
4 Adet mera, yaylak ve kışlak araziler için hali hazır harita
hazırlanması.
Yol, su, kanalizasyon, katı atık vb. proje hazırlama.
İşletmelerin ve maden ocaklarının ruhsatlandırma ve
denetlenmesi.
Jeotermal ile ilgili yeni verilen işletme ruhsatları ve var olanların
denetimi.
Haşere ilaçlaması, ilaç araç gereç ve makine ekipman desteği
yapılması.
Sokak hayvanlarının kontrol alınması için halka el ilanı ve bilgi
levhaları hazırlanması ve dağıtılması.
36 adet köye içme suyu deposu ve kaptaj denetimi yapılması.
24 adet derslik yapımı.
Okul öncesi, ilk ve orta okullar için araç gereç alımı.
Okul öncesi, ilk ve ortaokulların mevcut bina, tesis, araç ve
gereçlerinin bakım ve onarım yapımı.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 55
GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
VE
TARIMSAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE PROJE
MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
VE
HALK SAĞLIĞI İL
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM VE İNŞAAT
MÜDÜRLÜĞÜ
VE
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
12.1.1
12.2.1
2015 yılında Hizmet binasının yaptırılması, önleme
çalışmaları kapsamında kaya ıslahı yapılması, ilimizde
olmuş ve olabilecek doğal afetlerden zarar görenlerin
zararlarının Evini Yapma Yardımı ile karşılanması.
2015 yılında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak
her tür malzeme, araç ve gerecin İdaremizde hazır
bulundurulmasının sağlamak.
Hizmet binasının yaptırılması, önleme çalışmaları kapsamında
kaya ıslahı yapılması, ilimizde olmuş ve olabilecek doğal
afetlerden zarar görenlerin zararlarının Evini Yapma Yardımı ile
karşılanması.
Afet ve acil durumlar için malzeme, araç ve gereç alımı.
13.1.1
2015 yılında ilimizde düzenlenen Nevruz bayramı
Mehmet Akif ERSOY’u anma, İstiklal Marşının kabulü,
kütüphaneler haftası, turizm haftası, müzeler haftası ve
Hıdrellez Şenlikleri gibi etkinliklerin yapılması.
Nevruz bayramı Mehmet Akif ERSOY’ u anma, İstiklal Marşının
kabulü, kütüphaneler haftası, turizm haftası, müzeler haftası ve
Hıdrellez Şenlikleri gibi etkinliklerin yapılması.
13.2.1
2015
yılında
ilimizde
sporun
gelişmesini,
yaygınlaşmasını
sağlamak,
sporu
sevdirmek,
tesislerimize spor yapmaya gelen çocuk ve gençleri
teşvik etmek ve spor kulüplerine destek olmak.
Spor yapmaya gelen çocuk ve gençleri teşvik etmek ve spor il
müdürlüğünce ihtiyaç duyulan spor malzemelerini (basketbol
potası,masa tenisi, güreş minderi vb.) almak.
14.1.1
14.2.1
15.1.1
15.2.1
15.3.1
2015 yılında gençlerin ve çocukların uyuşturucu, uyarıcı
ve uçucu madde bağımlılığından korunmasına yönelik
tedbirleri geliştirmek madde bağımlısı ve sokakta
yaşayan tüm çocukların ve gençlerin tedavilerine
yardımcı olmak ve asker ailelerine yardımla ilgili iş ve
işlemleri yapmak.
2015 yılında Yoksullara Mikro Kredi verilmesi
işlemlerini Türkiye İsrafı Önleme Vakfı(TİSVA) ile iş
birliği içerisinde çalışarak daha fazla yoksul aileye
ulaşmak.
Gayrimenkul bilgilerini e-içişleri veritabanına girerek
kayıt altına alınacaktır. İl özel idaresine kayıtlı ada aynı
ada içerisindeki parsellerin tevhit, ifraz, ihdas ve terkin
işlemlerini yaparak tek tapuya dönüştürülmesini
sağlamak ve İl Özel İdaresinin kullanımında olan
gayrimenkullerin küçük
bakım ve onarımları
yapılacaktır.
2015 yılında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait atıl durumda
olan gayrimenkullerin satışı yapılarak İl Özel İdaresine
gelir artışı sağlamak.
2015 yılında Merkez Dereli Köyü Hacı Güllü(Cünübet)
kamulaştırma yapılarak köy halkının ev ve arazilerinin
korunması sağlanacaktır.
Gençlerin ve çocukların uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde
bağımlılığından korunmasına yönelik tedbirleri geliştirmek
madde bağımlısı ve sokakta yaşayan tüm çocukların ve gençlerin
tedavilerine yardımcı olmak ve asker ailelerine yardımla ilgili iş
ve işlemleri yapmak.
İL AFET VE ACİL DURUM
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ VE
İL KÜLTÜR VE TURİZM
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ VE
GENÇLİK HİZMETLERİ VE
SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Yoksu Ailelere Mikro Kredi desteğinin sağlanması.
Tevhit, ifraz, ihdas ve terkin işlemlerinin yapılması ve
gayrimenkullerin küçük bakım ve onarımlarının yapılması.
EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
Gayrimenkullerin satış ilan, tanıtım, kıymet takdimi vb. iş ve
işlemlerin yapılması.
Dereli Köyü Hacı Güllü Deresi(Cünübet) kamulaştırma yapılması.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 56
16.1.1 2015 yılında 2 adet iş makinesi alımı yapılacaktır.
16.2.1
16.3.1
2015 yılında ihtiyaçlara uygun yedek parça ve araç
lastiği rezervi ile iş makinesi ve araçların tamirde atıl
durumda bulundukları süre azaltılarak hizmetlerde
verimliliği arttırmak.
2015 yılında Asfalt-Astar plentinin bakım ve onarımının
yapılması.
2015 yılında personellerin kalitesini ve verimini
17.1.1 arttıracak eğitim ve seminerler vermek.
2015 yılında personellerin ihtiyaçlarını bütçe imkanları
17.2.1 dahilinde karşılamak.
2015 yılında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış ve çevre
17.3.1 bilinci oluşmuş personellerin sağlanması.
2015 yılında yapılacak eğitimlerle personellerin afet ve
17.4.1 acil durumlar konusunda bilinçlendirilmesi.
2015 yılında İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin
17.5.1 sekretarya işlerini yürütmek.
2 adet iş makinesi alımı.
Yedek parça alımı ve araç lastiği rezerv yapılması.
Asfalt-Astar tanklarının bakımı, tankların ve boruların
izolasyonunun sağlanması.
1-Resmi yazışma kuralları vb eğitimler.
2-Bütçe hazırlama, mali kontrol ve ihalelerle ilgili eğitimler.
3-Ruhsat denetim, imar, taşınır işlem fişi vb. eğitimler.
4-Etkili iletişim, etkili konuşma, diksiyon ve psikolojik etki vb.
eğitimler.
5-Yönetimde liderlik ve verimlilik eğitimleri.
6-İş ahlakı ve etik davranış ilkeleri eğitimi.
7-İmar Mevzuatı ile ilgili eğitimler.
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Personel giderleri.
1-İş sağlığı ve güvenliği eğitimi.
2-Çevre bilinci eğitimi.
3-Koruyucu güvenlik eğitimi.
1-Sivil savunma ve afet yönetimi eğitimi.
2-İlk yardım eğitimi.
3-depreme hazırlık, sel vb. eğitimler.
Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek ve
Encümen üyelerine verilecek olan ödenek ile ilgili işlemler.
2015 yılında İl Özel İdaresince gerçekleştirilecek olan
2015 yılında Yatırım ve projelerde kullanılmak üzere akaryakıt ve
17.5.2 yatırım ve projelerde kullanılmak üzere akaryakıt ve hizmet alımı.
hizmet alımı.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 57
İNSAN KAYNAKLARI VE
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE
SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Download

2015 yılı performans programı