T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
14 Nisan 2014
PAZARTESİ
Sayı : 28972
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-2706
11 Nisan 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Türkiye-İran 24. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısına katılmak üzere;
14 Nisan 2014 tarihinde İran’a gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne
kadar Kalkınma Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-84-179
11 Nisan 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 11/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2706 sayılı yazınız.
Türkiye-İran 24. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısına katılmak üzere,
14 Nisan 2014 tarihinde İran’a gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne
kadar Kalkınma Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın
vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 48. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
YÖNETMELİKLER
Adıyaman Üniversitesinden:
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/1/2011 tarihli ve 27817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman
Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 ve 2 nci maddelerinin birinci fıkralarında geçen
“Bilimsel ve Teknolojik” ibaresi “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ADYÜMLAB): Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini
ifade eder.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/1/2011
27817
—— • ——
Bingöl Üniversitesinden:
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.
“h) Laboratuvarda yapılacak her türlü fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik,
toksikolojik, çevre kirliliği, insan sağlığı ve benzeri analizlerle ilgili danışmanlık yapmak ve
bunlarla ilgili rapor düzenlemek.”
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/12/2009
27435
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/6/2012
28330
—— • ——
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Enstitü: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğünü ve/veya Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü,
c) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,
ç) Enstitü müdürü: İlgili enstitü müdürünü,
d) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,
e) GYTE: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,
f) Rektör/Rektörlük: GYTE Rektörünü/Rektörlüğünü,
g) Senato: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunu,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar, öncelikle yabancı diller bölümü
tarafından yapılan İngilizce seviye tespit sınavına girerler. Yabancı diller bölümü, giriş sınavından bir gün önce enstitü müdürlüğü aracılığıyla sınav sonuçlarını sınav komisyonlarına
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
bildirir. Bilimsel başarı seviyeleri programlara kabul için yeterli görülen, ancak İngilizce seviye
tespit sınavında başarısız olan adaylardan, en az % 30 İngilizce eğitim verilen lisansüstü programlar dışında kalan, yabancı dille okutulan derse yer verilmeyen programlarda öğrenim görmeye hak kazananlar; eğitim süresi en fazla bir yıl olan İngilizce hazırlık sınıfına devam edebilirler. İlk iki yarıyıl süresinde yapılan İngilizce yeterlik güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu
ve varsa yaz öğretimi sonu sınavlarına girerler ve lisansüstü programda eğitimlerine başlarlar.
Bilimsel başarı seviyeleri en az % 30 İngilizce eğitim verilen lisansüstü programlara kabul için
yeterli görülen, ancak İngilizce seviye tespit sınavında başarısız olan adaylar ise, GYTE yabancı
diller bölümünde İngilizce hazırlık sınıfına devam ederler. İngilizce hazırlık öğretimi süresi
bu adaylar için en fazla dört yarıyıldır. İlk iki yarıyıl süresinde yapılan İngilizce yeterlik güz
yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu ve varsa yaz öğretimi sonu sınavlarında başarılı olamayan
öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına devam etme hakkı bulunmaz. Ancak bir sonraki öğretim
yılının başında ve devamında yapılan tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler. Yaz öğretimi
sonu sınavı öğrencilerin son haklarıdır. Öğrencinin kullandığı bu ilave süre azami süreden sayılır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Ayrıca; İngilizce lisans eğitim-öğretimi yapan bölümlerden mezun olan veya kayıt sırasında ÖSYM tarafından yapılan ve geçerliliği devam eden yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarının herhangi
birinden 100 tam not üzerinden en az 55 puan alanlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Senato tarafından belirlenen başarı
düzeyinde puan alan ve belgelerini ibraz eden öğrenciler yabancı dil sınavından muaf tutulur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Öğrenci kayıt yaptırdığı tezsiz yüksek lisans programından en az 12 kredi karşılığı
ders almak zorundadır. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi sadece Enstitü bünyesinde II. öğretim
kapsamında açılan diğer tezsiz yüksek lisans programlarından da ders/dersler alabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Doktora programı, tezli yüksek lisans programını takiben on iki yarıyıllık süre içinde;
toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, iki adet seminer, yeterlik sınavı,
tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) Doktora sınavına kabul edilebilmek için adaylarda aranan şartlar
şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
b) Öğrenci kabul ilanında belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte başvuruda
bulunmak.
c) ALES sınavından ilgili anabilim dalı için öğrenci kabul ilanında belirtilen puanı almış
olmak.
(2) ÖSYM tarafından yapılan ve geçerliliği devam eden yabancı dil bilgisi seviye tespit
sınavları başarı notu en az 60’tır. Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarının başarı değerleri Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenci yeterlik sınavını başardıktan sonraki ilk yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. İlgili dönem sonunda çalışması başarısız (F), gelişmekte (D) ya da başarılı (P) olarak değerlendirilir. Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmesi için tez önerisini verdikten sonraki ilk yarıyıldan
itibaren uzmanlık alanı dersinden en az iki kere gelişmekte (D) ve son olarak da başarılı (P)
notu almış olması gerekir. Tez süresince üst üste üç kere F notu alan veya üst üste üç dönem
kayıt yaptırmayan öğrenciler, yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumda
öğrenci veya danışmanı, danışman değişikliği talebinde bulunabilir, talep kabul edilirse öğrenci
yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumdaki öğrenci tez önerisi savunmasını takip eden en erken beşinci yarıyıl içerisinde tez savunmasına girebilir.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/10/2011
28082
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
8/12/2012
28491
2-
13/2/2013
28558
3-
11/7/2013
28704
4-
28/8/2013
28749
5-
19/1/2014
28887
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
Mardin Artuklu Üniversitesinden:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin
Artuklu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 11/9/2012 tarihli ve
28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 11/8/2012 tarihli ve 28381 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/1/2014
28877
—— • ——
Sinop Üniversitesinden:
SİNOP ÜNİVERSİTESİ TÜRK DEVLETLERİ, DOST VE AKRABA
TOPLULUKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sinop Üniversitesi bünyesinde kurulan Sinop
Üniversitesi Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin
yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin organları, nitelikleri ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bilim Kurulu: Merkez Bilim Kurulunu,
b) Merkez (TÜDAM): Sinop Üniversitesi Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Sinop Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Organlar ve Çalışma Alanı
Organlar
MADDE 5 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Bilim Kurulu.
Müdür
MADDE 6 – (1) Müdür, Sinop Üniversitesinin kadrolu öğretim elemanları arasından
3 yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Sinop Üniversitesi öğretim elemanları arasından iki Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Gerekli durumlarda Müdür, yardımcılarından birine vekâlet verebilir. Vekâlet süresi
aralıksız iki ayı aşamaz. Müdürün görevinin sona ermesiyle yardımcılarının da görevleri kendiliğinden son bulur.
Müdürün görevleri
MADDE 7 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek, denetlemek ve temsil etmek.
b) Gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.
c) Merkeze bağlı birimler ve araştırma grupları arasındaki koordineyi, Merkezin düzenli
ve verimli çalışmasını sağlamak.
ç) Yönetim Kurulunda görüşülen Merkezin yıllık faaliyetlerini, ödenek, kadro gibi gerekli ihtiyaçları içeren raporu Rektöre sunmak.
d) Üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili Rektöre danışmanlık yapmak
ve bu konuda Rektörün verdiği görevleri yerine getirmek.
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
Yönetim kurulu
MADDE 8 – (1)Yönetim Kurulu idari bir organdır. Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte
Sinop Üniversitesi kadrolu öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla
belirlenen yedi üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulunda
toplantı nisabı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası olup, karar nisabı toplantıya katılanların
salt çoğunluğudur. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre için aynı
yöntemle atama yapılır. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantısına
katılabilirler.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi için yapılacak faaliyetlerle ilgili kararlar almak.
b) Yönetim Kurulunda alınan kararların, belli bir program ve plan içerisinde uygulanması için Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezin yıllık faaliyet ve harcamalarının görüşülüp gelecek yılın tahmini bütçe ve
çalışma planlarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.
ç) Merkezin daha verimli çalışması için faaliyetlerde bulunmak.
Bilim kurulu
MADDE 10 – (1) TÜDAM'ın Bilim Kurulu, Üniversitenin kadrolu veya emekli öğretim
elemanları arasından Müdürün önerisi, Rektörün onayıyla belirlenir ve Müdüre karşı sorumludur. Bilim Kurulu Merkez Müdürü dâhil 11 kişiden oluşur.
Bilim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin akademik faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Bilimsel Çalışma gruplarına danışmanlık yapmak.
c) Çalışma gruplarınca yürütülecek olan ortak bilimsel projelerin oluşturulmasını sağlamak ve yönetim kuruluna teklif etmek.
ç) Çalışma grupları için Müdüre aday önermek.
Çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Tüm alanlarda, araştırmalar yapan gruplardan oluşur. Her grup gerekli görülen sayıda sabit veya geçici, yerli veya yabancı, seçkin ve genç, emekli veya kadrolu
öğretim üyesi, öğretim elemanı, araştırma görevlisi ve lisansüstü öğrencilerinden oluşur. Yurt
içi ve yurt dışında başka üniversiteler, kamu veya sivil kuruluşlarda çalışanlar ile sivil ve uzman
olmak şartıyla serbest çalışanlar bu gruplarda görev alabilirler. Çalışma gruplarının görev alanları ve süreleri Yönetim Kurulunca belirlenir. Çalışmalarında Müdüre karşı sorumludurlar.
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
(2) Çalışma grupları şunlardır:
a) Orta Asya Çalışma Grubu.
b) Balkanlar Çalışma Grubu.
c) Ortadoğu Çalışma Grubu.
ç) Afrika Çalışma Grubu.
d) Avrupa Çalışma Grubu.
e) Amerika Çalışma Grubu.
f) Uzakdoğu Ülkeleri Çalışma Grubu.
Merkezin çalışma alanları
MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:
a) Türk, dost ve akraba topluluklarının yaşadığı coğrafyalardaki ülkelerle ilgili bilimsel
araştırmalar yapmak.
b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Devletleri, dost ve akraba toplulukları arasında
özellikle akademik, eğitim, kültürel ve sosyal alanlarda sağlam ilişkiler kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak ve dostluk duygularının güçlenmesini temin etmek.
c) Kapsam alanına giren devletlerin farklı sektörlerde duyduğu uzman eleman ihtiyacının karşılanması ve yetiştirilmesinde yardımcı olmak.
ç) Faaliyet alanlarıyla ilgili ülke içinde ve dışında temsilciliklerin açılmasını sağlamak
ve çalışma birimleri kurmak.
d) 14 maddede belirtilen ülkelerle öğretim elemanı, öğrenci ve uzman değişimi için girişimler yapmak.
e) TÜDAM’da çalışacak uzman ve araştırmacı yetişmesini sağlamak.
f) Türk Devletleri, dost ve akraba topluluklarından gelip Üniversitemizde okuyan ve
mezun olup ülkesine dönen öğrencilere her alanda yardımcı olmak.
g) Üretilen bilgiyi yazılı, görsel ve benzeri araçlarla yayımlamak, ayrıca her türlü yayın
faaliyetinde bulunmak.
ğ) Türk Devletleri, dost ve akraba toplulukları ile ilgili bilgi bankası oluşturmak ve bu
ülkelerde çıkan yayınları Üniversiteye kazandırmak.
h) Türk Devletleri, dost ve akraba topluluklarındaki eşdeğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
çalışma alanı doğrultusunda seminer, sempozyum, konferans, kongre vb. ulusal ve uluslararası
bilimsel toplantılar düzenlemek.
ı) Üniversitenin farklı birimleriyle birlikte sertifikalı ortak eğitim programları, yurt içi
ve yurt dışı gezileri tertip etmek.
i) Ülkenin gündemindeki çalışma alanıyla ilgili konularda raporlar hazırlayarak ilgililerin istifadesine ve kamuoyuna sunmak.
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
j) Türk Devletleri, dost ve akraba topluluklarından gelen, öğrenim gören öğrencilerin
Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenimini rahat izleyebilmeye yönelik kurslar açmak.
k) Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmaktır.
Türk Devletleri, dost ve akraba toplulukları
MADDE 14 – (1) Türk Devletleri, dost ve akraba toplulukları şunlardır:
a) Azerbaycan Türkleri.
b) Batı Türkistan Türkleri (Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan).
c) Doğu Türkistan Türkleri (Uygurlar).
ç) Kafkas Cumhuriyetleri (Kumuk, Karaçay, Balkar, Nogay, Kundur, Meşhet, Avar).
d) K.K.T.C. Türkleri.
e) Ortadoğu Türkleri (Irak, Suriye, İran).
f) Balkan Türkleri (Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek, Karabağ, Makedonya, Yunanistan,
Romanya, Bulgaristan, Moldavya).
g) İdil-Ural ve Kırım Türkleri (Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım Tatarları, Karaimler).
ğ) Sibirya Türkleri (Yakutlar, Tuvalar, Hakas, Altay, Gorno, Şorlar, Dolganlar).
h) Dünyadaki diğer Türk ve akraba toplulukları.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez
Müdürüne devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
14 Nisan 2014
PAZARTESİ
Sayı : 28972
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2011/388
Karar No : 2013/64
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Gürcistan
uyruklu Ivane ve Nina oğlu, 12.04.1949 Tchıatura D.lu. Gldani 2. Mikro bölgesi, Bina No: 32,
Daire No: 50 Tiflis GÜRCİSTAN adresinde oturur JAMBUL TKEMALADZE hakkında yapılan
yargılama sonunda; sanığın 5607 sayılı yasanın 3/3, 5237 sayılı yasanın TCK. 61, 62 ve 52/2
maddeleri gereğince 6 Ay hapis ve 600,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık
hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla
daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden
suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK 'nın 231/5
maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile değişik 5271
sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu
süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, Sanığın denetim
süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan
kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, sanığın denetim süresi içinde
kasten yen bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına dair verilen hüküm
tebligat ve yazışmalara rağmen sanık JAMBUL TKEMALADZE'ye tebliği mümkün
olmadığından karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3 - Kararın Mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile asılmasına karar verilmiş olup, ilan
olunur.
2000
—— • ——

Gaziantep 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No: 2013/885
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mehmet ve Fatma oğlu 1968 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMET CESİM hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 10/07/2012 tarih ve 2012/520 esas, 2012/909 karar sayılı ilamı
ile sanığın beraat karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
2205
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
Edirne 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2013/421
Karar No : 2013/588
Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası
yazılı 24/12/2013 tarihli ilamı ile 152/1-a, 62, 51/1-3. maddeleri gereğince 10 AY HAPİS cezası
ile cezalandırılan ve cezası ertelenen Mustafa ve Fatma oğlu, 15/12/1985 Morocco doğumlu
KHAYRANE NAJIB tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında mahkememizden verilen
karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş salacağına karar
verilmiş olup, ilan olunur.
2682
—————
Esas No : 2011/521
Karar No : 2013/457
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası
yazılı 24/10/2013 tarihli ilamı ile beraatine karar verilen Mıhaıl ve Darıya oğlu, 26/12/1976
Moldova doğumlu GR1GORI ZMEU tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında
mahkememizden verilen karar tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
2683
—————
Esas No : 2013/515
Karar No : 2014/56
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası
yazılı 13/02/2014 tarihli ilamı ile CMK.nun 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ
TUTULMASINA karar verilen Ahmed ve Marıya oğlu, 06/11/1988 Fildişi Sahili doğumlu
BRAHIMA KONE tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında mahkememizden verilen karar
tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
2684
—————
Esas No : 2012/150
Karar No : 2014/103
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası
yazılı 06/03/2014 tarihli ilamı ile Beraatine karar verilen Ivan ve Marıa oğlu, 07/09/1964
Moldova doğumlu, VALERIUM GARJDIANU tüm aramalara rağmen bulunamamış ve hakkında
verilen karar ile katılan vekilinin temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ve temyiz
dilekçesinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ve temyiz dilekçesinin ilan tarihinde*f itibaren 15 gün sonra tebliğ
edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.
2685
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
1 KALEM SOĞUTMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ihtiyacı 1 kalem soğutma sistemi,
ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm
alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale evrak bedelini (130.-TL) Ofis
veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen
belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 29.04.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin fiyat ile ilgili iç zarfları;
firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, Kurumca hazırlanan teknik şartnameye
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar
verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilememesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte serbesttir.
3078/1-1
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN %28,2 ORANINDAKİ
KAMU HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Hisseleri
Satışa
Sunulan
Şirket
Şirketin Sermayesi
(TL)
Satışa
Sunulan
Hisse
Oranı (%)
Geçici
Teminat
Tutarı
(ABD $)
İhale Şartnamesi
ve Tanıtım
Dokümanı Bedeli
(ABD Doları)
Son Teklif
Verme
Tarihi
Hidrojen
Peroksit
Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
4.600.000.(Dörtmilyonaltıyüzbin)
28,2
200.000.(İkiyüzbin)
1.000.(Bin)
14/07/2014
1. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (İdare), 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket)
sermayesindeki, İdare’ye ait %28,2 oranındaki hissesi “Satış” yöntemi ile özelleştirilmek üzere
ihale edilecektir.
2. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık
usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
3. İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif
Sahipleri’nden İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat
alınacaktır.
4. İhaleye katılabilmek için temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından Gizlilik
Taahhütnamesi imzalanması ve ihale konusu Şirket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile
İhale Şartnamesi’nin alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin Tanıtım ve
İhale Dokümanı alması yeterlidir ancak her bir ortağının ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi
imzalaması gerekmektedir. Gizlilik Taahhütnamesi örneği İdare’den veya İdare’nin internet
sayfasından temin edilebilir.
5. İhale konusu Şirket hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli
olarak 1.000 (bin) ABD Dolarının, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi
nezdindeki TR290001001745387756615742 nolu Özelleştirme Fonu Vadesiz ABD Doları
Hesabına veya ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Efektif Satış Kuru üzerinden
hesaplanacak Türk Lirası tutarını T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi
nezdindeki TR400001001745387756615738 nolu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
hesabına yatırılarak “Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. İhale Şartnamesi ve Tanıtım
Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi
veya ortak girişim grubunun isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki
adresinden temin edilebilecektir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.
6. Şirketin Ortaklar Anlaşmasının 15. maddesi “Hisselerini öncelikle satış yapacağı fiyat
üzerinden diğer ortaklara teklif etmesi, diğer ortakların talip olmaması halinde, dilediğine
devretmesi,” hükmünü amirdir.
7. Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate
alınarak hazırlanıp, en geç 14/07/2014 tarihi saat 16:00’ya kadar üzerinde “HİDROJEN
PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HİSSELERİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ” ibaresi
bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi
gerekmektedir. Yukarıda belirtilen teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
8. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp,
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe
kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Hisselerin yurtdışında
yerleşik taraflara satışı yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata tabidir.
Söz konusu mevzuat Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
9. İhaleyle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.
10. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat
Tel: (312) 585 83 30 Faks: (312) 585 80 51
İnternet Adresi: www.oib.gov.tr
3062/1-1
—— • ——
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Erenköy İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 1.210,00 TL ile en çok 154.580,00 TL arasında değişen;
21/04/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 121,00 TL, en
çok 15.458,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında suni deri, iplik, polyester
kumaş, kumaş, tekstil aksesuarı, bayan iç çamaşırı, plastik süs, pompa aksamı, elektronik kart,
cep telefon kılıfı, reklam malzemesi, dolap menteşe ve aksamları, led driver, metal makine
aksamı, not defteri, tükenmez kalem, elektriki aksam ve parçalar, giyim eşyası, tv modülü,
çerçeve, bujiteri, yarı iletkeb malzeme (diyot), rulman, mıknatıs, conta, anakart, devre, recevier
anakartı, cep telefonu, çakmak, sütyen, cep telefonu anakartı, huni hortum, sayaçlı akaryakıt
pompası, el işlemeli giyisi, harici siren, siren kartı, keypet, detector, kol saati, lazer, flash bellek,
ekran koruyucu, cep tel. kapağı, cep tel. araç tutucusu, tablet bilgisayar, ayakkabı, su pompası,
mutfak eşyası, Ipad, puro kesme makinesi, şarj aleti, aydınlatma cihazı, vb. 30 (otuz ) grup eşya
açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL
adresindeki ihale salonunda 22/04/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan
eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan
ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel
karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
4 - Tasfiye Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 3. fıkrasına göre eşya görme tarihi, saat ve
şartları İşletme Müdürlüğünün uygun gördüğü ihale tarihinden önceki 7 gün içinde idareden
alınacak izin belgesiyle 10:00-12:00 ve 14:00 - 16:00 saatleri arasında yapılacaktır.
İlan olunur.
2865/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 16
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
KISMİ BORU DEĞİŞİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
TAVŞANLI – KÜTAHYA
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 3. Ünite kazan hopper, ilk kızdırıcı ve son kızdırıcı
bölgelerinde kısmi boru değişimi işi.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/42242
1 - İdarenin
a) Adresi
: EÜAŞ
Tunçbilek
Termik
b) Telefon ve faks numarası
: 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05
Santralı
İşletme
Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 3. Ünite kazan
hopper, ilk kızdırıcı ve son kızdırıcı bölgelerinde
kısmi boru değişimi işi - Hizmet alımı
b) İşin yapılacağı yer
: EÜAŞ
Tunçbilek
Termik
Santralı
İşletme
Termik
Santralı
İşletme
Müdürlüğü
c) İşin süresi
: 25 takvim günü
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAŞ
Tunçbilek
Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati
: 30.04.2014, saat 15:00
4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü TavşanlıKütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 30.04.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı
İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk
istekliye aittir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim
günüdür.
8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.
9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler
aynen geçerlidir.
10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda
yapılacaktır.
NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.
3076/1-1
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
GAZ TÜRBİNLERİ HAVA EMİŞ HATTINDA KULLANILACAK
F7 SINIFI FİLTRE SATIN ALINACAKTIR
EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden:
İşletmemiz Doğalgaz B Santralında bulunan Gaz Türbinleri Hava Emiş Hattında
kullanılacak F7 sınıfı Filtre satın alınacaktır. (Ekli teknik şartname ve resme göre)
İhale Kayıt Numarası
: 2014/37566
1 - İdarenin:
34315 Avcılar/İSTANBUL
a) Adresi
: P.K. 47
b) Telefon ve Faks No
: Tel: (0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks: (0212) 875 91 10-13
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale Konusunun:
a) Niteliği
: F7 sınıfı Filtre
b) Türü
: Mal alımı.
c) Dosya No
: 2014/17
d) Şartname Bedeli
: 50,00 TL
e) Hizmetin Teslim Yeri
: EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme
Müdürlüğü
f) İşin Süresi
: Sözleşmeyi müteakip 90 takvim günüdür.
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı Yer
: EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme
b) Tarihi ve Saati
: 30/04/2014 Çarşamba günü - Saat 15:00’te
Müdürlüğü
4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme
Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret Servisinde görülebilir ve 50,00 TL aynı
adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile karşı ödemeli olarak şartname bedeli İşletmemiz
VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’lu hesaba havale
edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları
adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması
zorunludur.
5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 30/04/2014 Çarşamba günü; saat 15:00’e kadar
EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine
verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi
doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya
tamamen vermekte serbesttir.
7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son
fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları
doğrultusunda yapılacaktır.
2774/1-1
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
POLİÜRETAN SİLGİ İMALİ İLE İŞ MAKİNALARI MOTOR REVİZYONLARI HİZMETİ
SATIN ALINACAKTIR
E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
1-) Teşekkülün;
a) Adres
: AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası
Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve Faks Numarası : (0344) 524 22 82 / 524 22 80
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
2-) İhale Konusu Malın
a) Niteliği ve Türü
1 - Poliüretan Silgi
İmali
2 - İş Makinaları Motor
Revizyonları Hizmet
Alımı
b) Teslim Yeri
c) Teslim Tarihi
İhale Kayıt
No:
Dosya No :
Şartname
Bedeli:
İhale
Tarihi:
2 Kalem
2014/40562
TER-AEL2014-138
90,00,-TL
21/05/2014
55 Kalem
2014/39919
TER-AEL2014-135
80,00,-TL
07/05/2014
Miktarı:
: AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı
: Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler
belirtecektir.
: Açık İhale Usulü.
d) İhale Usulü
3-) İhalenin
a-) Yapılacağı Yer
: AEL İşletme Müd. İhale Salonu.
b-) Tarihi ve Saati
: Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00
c-) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın Alma Şube
Müdürlüğü
4-1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin
İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek
olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.
4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini
- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913 Hesabına
yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka
dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.
- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak: 0-344-5242280) Çoğulhan
Kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ
5-) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek
Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen
Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)
6-) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7-) -Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına
verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler
dikkate alınmaz.)
8-) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
9-) İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel
Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.
3017/1-1
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELERİN PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Altınkaya ve Demirköprü HES İşletme Müdürlüklerinde bulunan muhtelif ihtiyaç fazlası
(ölü stok) malzemeler, kapalı teklif alma usulü ile satışları yapılacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi Dairesi
Başkanlığı Türk Ocağı Caddesi Nasuh Akar Mahallesi
2/13 Çankaya/ANKARA Kat: 13 Oda No: 15
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0312 212 69 00 / 2312 Fax : 0312 212 78 54
2 - İhale konusu malzemelerin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: A) Altınkaya HES İşletme Müdürlüğünde 12 adet
Toshiba Tipi: GSL 400 P2, Gerilim: 420 Kv Akım:
1600 A, Kısa Devre Kesme Akımı: 20 kA, Açma
Zamanı: 0,019 s Kapama Zamanı : 0,08s , Yardımcı
Devre Kaynak Gerilimi: 110 V DC, Standart : IEC-56
Kontak Sayısı: 2 SF 6 Gaz miktarı: 480 Kg. (3 faz
toplam) Ağırlık: 19000 Kg. (3 faz toplam) kesici
satılacaktır.
B) Demirköprü HES İşletme Müdürlüğünde 17.000 Kg.
stator sargılar (bakır) satılacaktır.
b) İhaleye çıkılan malzemelerin
c) İhale aşamasında görülebileceği
d) ve ihaleyi kazanan firma veya firmaların malzemeleri teslim
e) Alacağı yerler
: İlgili İşletme Müdürlükleri
3 - İhalenin yapılacağı yerler,
tarih ve açılış saatleri
: A) Altınkaya HES İşletme Müdürlüğünde 07/05/2014
tarih, saat 14:00'de
B) Demirköprü HES İşletme Müdürlüğünde 14/05/2014
tarih, saat 14.00'de,
4 - İhale dokümanlarının:
a) Dosya No.ları:
: A) STŞ M 21 2014 B) STŞ M 4 2014,
b) Görülebileceği ve
satın alınabileceği yerler
: EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi Dairesi
Başkanlığı Türk Ocağı Caddesi Nasuh Akar Mahallesi
2 /13 kat 15 nolu oda Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 212 69 00/23 12
A) Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü Bafra/SAMSUN
Tel: 0 362 548 10 18
B) Demirköprü HES İşletme Müdürlüğü Salihli/
MANİSA Tel: 0 236 732 20 19
- Adreslerinde görülebilir ve istenildiği takdirde A ve
B'de kayıtlı ihale dokümanlarını 50,-TL karşılığında
Başkanlığımızdan
veya
ilgili
Müdürlüklerden
alınabilir. İhaleye teklif verecek İsteklilerin ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Son teklif verme saati: Teklifler, yukarıda belirtilen ihale tarihlerinde saat 12:00'ye
kadar ilgili İşletme Müdürlükleri muhaberat servislerine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden EÜAŞ sorumlu değildir.
6 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olacaktır.
7 - Bu ihale EÜAŞ'ın "Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği"
doğrultusunda yapılacaktır.
8 - Şartnamelere Kuruluşumuz Web Sitesinden ulaşabilirsiniz.
2915/1-1
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
YEDEK MALZEME AMBAR STOKLARINDA İHTİYAÇ DIŞI DEKLASE OLARAK
BULUNAN 16 KALEM KİMYASAL VE SARF MALZEMENİN KAPALI ZARF
VE AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme
Müdürlüğünden:
1 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme
Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambar
Stoklarında İhtiyaç Dışı Deklase Olarak Bulunan 16 Kalem Kimyasal ve Sarf Malzemenin
KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ ile satışı yapılacaktır.
2 - Muhammen bedel ; 1.532.682,25-TL.
3 - Şartnameler;
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme
Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00
adresinde,
- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı
(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/ANKARA Tel :
0 312 294 22 31),
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü
(Halit Ziya Bulvarı No :1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü
(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray/İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09),
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme
Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden
100,00 TL bedelle temin edilebilir.
Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 110,00 TL
Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837
7122 4555 29 no.lu hesaba yatırılabilir.
3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit
Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR
4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 06/05/2014 Salı günü Saat: 10:00
5 - İhaleye Katılabilme Şartları :
İstekliler;
6.1. Teklif Mektubunu,
6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını
gösteren belgeyi,
6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesini;
- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belgeyi,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak
edenin noter tasdikli imza beyannamesini,
6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler
Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla süreli olmak kaydı ile teklif edilen
toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat
vereceklerdir.
6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,
6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak
düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 06/05/2014 günü Saat: 10:00’a kadar Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak
Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak
posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 10:00’a kadar
ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.
8 - Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip
vermemekte serbesttir.
2819/1-1
—— • ——
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - a) Satışa esas bedeli en az 13,76 TL ile en çok 207.533,33 TL arasında değişen;
22.04.2014 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,38 TL, en çok
20.753,33 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, tekne römorku, tekne,
kamyonet, kamyon, motosiklet, atv ve minibüs vb. 38 adet araç; açık artırma suretiyle, Halk
Eğitim Merkezi Şehit Ressam Hasan Rıza Salonu Saracı Paşa Mah. Kargı Baba Tekke Sok. No: 1
Kıyık Caddesi EDİRNE adresindeki ihale salonunda 24/04/2014 tarihinde saat 10:00'da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı
telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekâletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi
gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
2896/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 22
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
HELEZON BURGU SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:
İşin adı
: Helezon burgu alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi
kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/39084
Dosya No
: 1426027
1 - İdarenin
:
a) Adresi
: BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN
SOYAK SOKAK NO: 2 57090-ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İhale konusu malın
:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Helezon burgu 5 kalem
b) Teslim yeri
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günü
3 - İhalenin
:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın
Alma Dairesi Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 29.04.2014 – 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler en geç 29.04.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
8 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme
düzenlenecektir.
9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
12.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
12.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
2866/1-1
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
MERKEZİ LABORATUAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:
Merkezi Araştırma Laboratuarı Cihaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü
maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2014/42395
1 - İdarenin
a) Adresi
: Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri
Koordinatörlüğü
Bağlarbaşı/
GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası
: 0 233 74 25/1320 Faks: 0 456 233 74 40 - 233 74 27
c) Elektronik posta adresi
: ç) İhale dokümanının görülebileceği
İnternet adresi (varsa)
: http:[email protected]/
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Bu ihale 5 kısım 8 kalemden ibaret olup kısmi
teklife açıktır.
b) Teslim [yeri/yerleri]
: G.Ü. Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü Bağlarbaşı/
GÜMÜŞHANE
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: İdari şartnamenin 46.1.c bendinde belirtilen süreler
dahilindedir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 5.
Kat toplantı salonu Bağlarbaşı/GÜMÜŞHANE
b) Tarihi ve saati
: 21.04.2014 Pazartesi günü Saat:14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gümüşhane Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b)
bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı
tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri
materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;
4.4.1.1. Teklif edilen ürünün idarece hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu teyit
edebilmek için istekliler teklif ettikleri ürüne ait broşür, katalog, resim vb. materyalleri ihale
dosyasında sunacaktır. (broşür, katalog, resim vb. materyaller Türkçe veya İngilizce olmalıdır.)
4.4.1.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı
altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.
4.4.2. Teklif veren firmalar cihazın kesin kabul tarihinden başlayarak en az 2 (iki) yıl süre
ile garanti edilecektir. 10 yıl yedek parça ve servis garantisi olmalıdır.
Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk Lirası)
karşılığı Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Bağlarbaşı/GÜMÜŞHANE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, 21.04.2014 Pazartesi günü Saat:14.00’a kadar Gümüşhane Üniversitesi
Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bağlarbaşı/GÜMÜŞHANE adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, Hangi kısma teklif sunacaklarsa o kısımdaki her bir iş kaleminin
miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş
kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan kısım
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 26
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
Kısımlar
1.KISIM
2.KISIM
3.KISIM
4.KISIM
5.KISIM
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
CİHAZ LİSTESİ
Cihaz Adı
Tam Zamanlı Hücre Sayım Cihazı
Üniversal Çekme-Basma Test Cihazı
Donatı Haritalama Cihazı
Akustik Doppler Akış ve Debi Ölçüm Cihazı
Saha Tipi Çoklu Parametre Ölçer
Windsor HP(Yüksek Performans) ProbeSystem
Otomatik Zemin Kompaktörü
Yarı Otomatik Likit Limit Penetrometresi
Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
3075/1-1
—— • ——
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 3,00 TL ile en çok 32.152, 64 TL arasında değişen; 24.04.2014
günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,30 TL ile en çok 3.215,26
TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı
ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif cep telefonu, lap top (Dizüstü Bilgisayar),
muhtelif eşya, plastik depo, fermuar, akvaryum malzemesi, araç aksamı, televizyon kumandası,
muhtelif giysi, kömür tozu, çakmak, lcd tv altlığı, tömbeki folyosu, takım çantası, ham zeytinyağı,
toz şeker, cep telefonu bataryası, bakır tel, dürbün, plastik damla sulama borusu, muhtelif ev
eşyası, muhtelif mutfak malzemesi, televizyon uydu aksamı, oyun kolu, hoparlör, anfi, muhtelif
oda aksamı, muhtelif hırdavat malzemeleri, muhtelif telefon aksesuarı., teyp, basınç sayar, kol
saati, projektör, haberleşme cihazı, at arabası, çapa makinası, muhtelif balıkçı malzemesi,
zikirmatik ,vb. cinsi 69 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY
adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda
25.04.2014 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu
ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (326) (285 60 44)
numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
Cilvegözü İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.
İlan olunur.
2634/1-1
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
MUHTELİF TAHMİL-TAHLİYE VE İSTİF İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Yozgat Şeker Fabrikasından:
Fabrikamızın 2014/2015 Üretim Kampanyası döneminde üretimden gelen şekerin istife
alınması, müşteri ve çiftçi vasıtalarına yüklenmesi ile şeker ambarı ve malzeme ambarında
yapılacak muhtelif tahmil-tahliye ve istif işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme veya Pazarlık
Usulü ile devam edilecektir. İhaleye ait ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almıştır.
İhale kayıt numarası
: 2014/41644
1 - İdarenin
a) Adresi
: Yozgat Şeker Fabrikası Sorgun – Sivas Karayolu
5. Km. Sorgun/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası
: 0 354 441 10 10
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 0 354 441 10 18
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: +/-%20 toleranslı 100.000 ton
b) Yapılacağı yer
: Yozgat Şeker Fabrikası Şeker Ambarları.
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdarece
belirlenecek tarihte işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
: İşe başlanılmasını müteakip yaklaşık 1 yıl olup +/%20 toleranslı 100.000 ton ile irtibatlandırılacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 30.04.2014 Çarşamba günü, Saat 14:00
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.
4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
b) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
h) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletname,
4.2. İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde
gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu iş veya ihale
dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu
alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş
deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen ihale konusu iş
veya ambalajlı olarak yapılan her türlü yükleme-boşaltma ve istif işleri benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Sivas yolu 5. Km. Sorgun/Yozgat adresinde
görülebilir ve 100,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6.1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Teklif edilen fiyatların Komisyonumuzca yüksek bulunması halinde ihaleye açık
eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale
gün ve saatinde Fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, en düşük teklifi veren istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç ) tabi olmayıp, Türkiye
Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3066/1-1
—— • ——
BUHAR KAZANI BORU DEĞİŞİMİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Burdur Şeker Fabrikasından:
Fabrikamızda mevcut 100 T/H VKW buhar kazanı ile I.ve II.nolu 20-25 t/h buhar kazanı
boru değişimi işlerinin yapılması İşi T.Ş.F.A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale
edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/42130
1 - İdarenin
a) Adı ve adresi
: Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus
Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 248 233 19 35 (4 Hat) – 0 248 233 12 67
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 100 T/H VKW buhar kazanı ile I.ve II.nolu 20-25 t/h
buhar kazanı boru değişimi işlerinin yapılması
b) Yapılacağı yer
: Burdur Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: İşe başlama tarihinden itibaren 75 iş günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 30/04/2014 Çarşamba günü saat 14.30
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5 - Teklifler 30/04/2014 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
3069/1-1
—— • ——
TOZ TOPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüz Işıklı Çay Fabrikasının ihtiyacı olan Toz Toplama Sistemi (çay işleme
tesisinin tasnif kısmının tozlarının toplanmasını sağlayacak iki ayrı siklonlu toz toplama sistemi)
Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın
alınacaktır.
2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı - RİZE adresinden 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı
adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Rize Şubesindeki Vakıf Bank İBAN:
TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35, Ziraat Bankası İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760
32, Halk Bankası İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına
doküman bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 0464 213 0226
'ya fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif
verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
3 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 30.04.2014 günü saat 14:00’a kadar Çay
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu-RİZE adresinde bulunacak
şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün
saat 14:00’da açılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak
müracaatlar kabul edilmez.
4 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
7 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
8 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
3053/1-1
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
HARUNİYE KAPLICA SUYU (TERMAL SU) İLE HARUNİYE KAPLICALARI VE BERKE
BARAJI SOSYAL TESİSLERİNİN TAMAMININ İŞLETME HAKKININ 21 YILLIĞINA
DEVİR VE HARUNİYE KAPLICALARI VE BERKE BARAJI SOSYAL TESİSLERİNDE
BULUNAN MÜLKİYETİ OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİNE AİT DEMİRBAŞ,
MÜŞTEMİLAT VE TEFRİŞATIN SATIŞI YAPILACAKTIR
Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
Osmaniye İli Düziçi İlçesi Kuşcu Köyü Mevkiinde bulunan; işletme hakkı Osmaniye İl
Özel İdaresine ait olan; Haruniye kaplıca suyu (termal su) ile Haruniye Kaplıcaları ve Berke
Barajı Sosyal Tesislerinin tamamının işletme hakkının 21 yıllığına devir ve Haruniye Kaplıcaları
ve Berke Barajı Sosyal Tesislerinde bulunan mülkiyeti Osmaniye İl Özel İdaresine ait demirbaş,
müştemilat ve tefrişatın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi
gereğince, Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile Osmaniye İl Encümenince yapılacaktır.
İhale, Osmaniye İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan, İl Encümeni toplantı salonunda
30.04.2014 Çarşamba günü saat 14.00 de yapılacaktır.
İhale muhammen bedeli; 3.137.841,75 TL dir. Muhammen bedelin %3’ü (94.136,00 TL)
geçici teminat alınacaktır.
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
1 - Gerçek Kişilerin;
a - Yasal yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüklerinden)
b - 2014 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri
mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge
c - Noter tasdikli imza sirküleri
d - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin
noter onaylı vekaletnamesi ve imza sirküleri
2 - Özel hukuk tüzel kişilerin;
Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların,
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı
veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin
tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve
imza sirkülerini,
3 - Ortak Girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim
Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda
1.bendin a, b, c, d ve 5, 6 bentlerinde istenilen belgeleri,
4 - İhaleye katılacak olanların ihale şartname bedelini Ziraat Bankası Osmaniye
Cebelibereket Şubesi TR71 0001 0023 3834 9495 9150 36 nolu İl Özel İdare banka hesabına
yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri
5 - Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu
Vergi Dairesinden Nisan/2014 tarihli alacağı belgeyi,
6 - Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair ilgili kurumdan Nisan/2014
tarihli alınacak belgenin aslı,
7 - İhaleye katılacak olanların geçici teminatı Ziraat Bankası Osmaniye Cebelibereket
Şubesi TR71 0001 0023 3834 9495 9150 36 nolu İl Özel İdare banka hesabına yatırmaları ve
yatırdığına dair belgeyi,
İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle
birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü saat 13:30'a
kadar İdareye vermeleri gerekmektedir. İhaleye katılan her istekli ihale konusu suyu, yeri, tesisi,
demirbaş, müştemilat ve tefrişatı görmüş, ihale şartnamesindeki şartları okumuş ve kabul etmiş
sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.osmaniyeozelidare.gov.tr adresinden
ve Osmaniye İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 100TL’ye
temin edilebilir.
İletişim : 0 328 814 11 70 Dahili : 2972 – 3002 – 3016 dan bilgi alınabilir.
İlan olunur.
2945/1-1
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR
Sultangazi Belediye Başkanlığından:
Mahallesi
Cebeci
(Uğurmumcu)
Ada/Parsel
Cinsi
Düğün
6756/1
Salonu ve
Eklentileri
Alanı
2583
M2
İmarı
B.H.A
Geçici
İhale Tarihi
Teminat
ve Saati
2.400.000,00
72.000,00
29.04.2014
TL (10 Yıllık)
TL
10:00
Tahmini Bedel
1 - Yukarıda özellikleri belirtilen, Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası 2. katında bulunan
Düğün salonu ve eklentileri alanı 10 yıl süre ile kiraya verilecektir. İhale “İstanbul, Sultangazi,
Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında”, 2886 sayılı yasanın
37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00
(beşyüz) TL olup, Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İstanbul, Sultangazi,
Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.
2 - Taşınmazın özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Belediye Hizmet Alanında
kalmaktadır.
3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve
yetkisine sahiptir.
4 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:
a) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) İmza Sirküleri
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya
teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
e) Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı, (2886 sayılı yasaya uygun),
f) Banka referans mektubu,
g) Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter
tasdikli imza sirküleri.
h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6. maddesinde
belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname,
ı) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi- Ortaklık
Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır.)
j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (b) ve (c) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.
k) T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
l) İkametgâh belgesi,
m) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu
yoktur yazısı. (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul
edilecektir)
n) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir
kurum belgesi,
o) Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir kurum belgesi,
p) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı,
5 - Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek
alınacaktır.
6 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek
alınacaktır.
7 - Geçici ve kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek Bankaların verecekleri süresiz ve
2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları,
c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller (Nominal bedele faiz dâhil edilerek
ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
8 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca veya Özel Finans Kuruluşlarınca verilen teminat
mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne
yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka
Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer belgelerle birlikte ibraz
edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
9 - Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif
mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata
esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici
teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir
zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin
hangi işe ait olduğu yazılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile
açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
10 - Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon
başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da
gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait
olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda
belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına
verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
11 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri
uygulanacaktır.
2679/1-1
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri
gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde Rektörlüğe müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde
yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını
sağlıyor olmaları gerekmektedir.
İSTENEN BELGELER:
Profesörlük için ; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.
Doçentlik için ; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.
BİRİMİ
Fen Fakültesi
ANABİLİM DALI
Analitik Kimya
ÜNVANI
Profesör
ADET
1
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları
Doçent
1
Tıp Fakültesi
Kardiyoloji
Doçent
1
Doçent
1
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
1
1
1
1
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İk. ve İd. Bilimler Fak.
İk. ve İd. Bilimler Fak.
Veteriner Fakültesi
Eğitimi Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Coğrafya Eğitimi
İktisat Teorisi
Muhasebe ve Finansman
Anatomi
AÇIKLAMA
Sheehan Sendromu
hakkında uluslararası
dergilerde review
yazmış olmak
Postmenapozal
Kadınlarda
Kardiyovasküler Risk
Faktörleri konusunda
çalışması olmak.
3071/1-1
—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 4938-1
Karar Tarihi: 27/03/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2014 tarihli toplantısında; İstanbul Anadolu
Yakası Perakende Satış A.Ş.’nin 21/11/2013 tarih ve 34 sayı ve 24/01/2014 tarih ve 1 sayılı;
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 21/11/2013 tarih ve 12 sayı ve 24/01/2014
tarih ve 2 sayılı; Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 21/11/2013 tarih ve 1617 sayı ve
24/01/2014 tarih ve 1 sayılı yazıları ile İstanbul Anadolu Yakası Perakende Satış A.Ş.’nin
21/11/2013 tarih ve 35 sayı ve 24/01/2014 tarih ve 3 sayılı; Enerjisa Başkent Elektrik Perakende
Satış A.Ş.’nin 21/11/2013 tarih ve 13 sayı ve 24/01/2014 tarih ve 3 sayılı; Toroslar Elektrik
Perakende Satış A.Ş.’nin 21/11/2013 tarih ve 1618 sayı ve 24/01/2014 tarih ve 3 sayılı yazılarında
yer alan talepler değerlendirilmiş ve
a) Perakende satış hizmeti gelir tavanı hesaplamalarında gelir farkı düzeltme bileşeninin
uygulanması talebinin reddedilmesine,
b) 2014 ve 2015 yıllarında perakende satış hizmeti gelir tavanının ilgili yılın Haziran ayı
TÜFE endeksi beklentisi dikkate alınarak hesaplanması suretiyle perakende satış hizmeti fiyatının
belirlenmesine,
c) İçinde bulunulan yılın fiili Haziran ayı TÜFE endeksi dikkate alınmak suretiyle
perakende satış hizmeti gelir tavanının düzeltilmesi ve düzeltmenin etkisinin Ekim-Aralık
perakende satış tarife döneminde perakende satış hizmeti fiyatlarına yansıtılmasına,
karar verilmiştir.
3073/1-1
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden
Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir)
sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış
olması şarttır.
A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI
- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir
dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf,
hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın
dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım
halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak
göstereceklerdir.
B- DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI
- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir
dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf,
hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın
dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım
halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon
numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular
geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.
BİRİMİ
BÖLÜM/ANABİLİM DALI
UNVAN
KAD.
ADET
DER.
Dahili Tıp Bil.Böl./Çocuk
Sağlığı Hastalıkları
Doçent
2
1
Biyoloji Böl./Moleküler
Biyoloji
Profesör
1
1
Tarih Böl./Osmanlı
Müesseseleri ve Medeniyetleri Doçent
Tarihi
1
2
VETERİNER
FAKÜLTESİ
Temel Bilimler Böl./Fizyoloji
Profesör
1
1
NECATİBEY
EĞİT.FAK.
Eğitim Bil.Böl./Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık
Doçent
3
1
BANDIRMA
İKTİSADİ ve İDARİ
BİLİMLER FAK.
İktisat Bölümü/İktisat Teorisi
Profesör
1
1
Profesör
1
1
Profesör
1
1
Profesör
1
1
Doçent
1
1
TIP FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ
BİLİMLER FAK.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.
Böl./Kentleşme ve Çevre Sor.
İşletme Bölümü/Muhasebe ve
Finansman
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yön.Böl.
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği Böl.
AÇIKLAMA
.
Mesleki Rehberlik
alanında çalışmaları
olmak.
Kongre Turizmi ve
Fuar organizasyonu
alanında çalışmaları
olmak.
2828/1-1
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim
üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil EğitimÖğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz
Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel
Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları
gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak
ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi
olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);
a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite
Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en
az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve
bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları
kabul edilmez.
Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce
yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.
b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve
Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının,
2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları
gerekmektedir.)
BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde
aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.
- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce
yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları
dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki
belgeler de yer alacaktır:
- Özgeçmiş ve yayın listeleri,
- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin
asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),
- Onaylı dil belgesi,
- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim
edeceklerdir.
- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
ALAN
PROF. DOÇ. Y. DOÇ.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım ve Kentsel
1
Planlaması
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentleşme ve Planlama
1
Siyasaları
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Ulaşım ve Kent Ekonomisi
1
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel
Morfoloji
ve
1
Tasarım
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makina Mühendisliği Bölümü
Isı ve Enerji
1
2921/1-1
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
14 Nisan 2014 – Sayı : 28972
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Kalkınma Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi
ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Adıyaman Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bingöl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sinop Üniversitesi Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
1
2
2
3
6
6
11
13
36
39
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete